ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ ԲԱՆԱՐՎԵՍՏԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ / Ար­սեն ԳԼՋՅԱՆ

Ան­շուշտ, հի­շում եք. այն հար­ցին, թե մար­դիկ ե՞րբ կա­րող են ա­մե­նից ա­վե­լի գլուխ­նե­րը կորց­րել, Ե­զո­պո­սը պա­տաս­խա­նել է. «Երբ ննջեց­յալ­նե­րը կեն­դա­նա­նան և­ ի­րենց ու­նեց­ված­քը ետ պա­հան­ջե­ն»։ Իմ հին հոդ­ված­նե­րից ո՞­րը ա­ռանձ­նաց­նեմ։ Ան­շուշտ, նրան­ցից մե­կը, որ պատ­մում է ­Պա­րոն­յա­նի բա­նար­վես­տի սկզբունք­նե­րի մա­սին։ Գ­րա­կա­նա­գետ­նե­րը, որ­պես­զի ըմբռ­նեն ­Պա­րոն­յա­նի ար­վես­տի սկզբունք­նե­րը, ան­հիմն կեր­պով կենտ­րո­նա­ցել են 1870-ա­կան թվա­կան­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան վրա և ս­խալ եզ­րա­կա­ցութ­յան հան­գել: ­Պա­րոն­յա­նը, ճիշտ է, իր ար­վես­տի ըմբռ­նում­նե­րը ներ­կա­յաց­նող տե­սա­կան աշ­խա­տութ­յուն չի գրել, բայց ար­դիա­կան հա­յե­ցա­կե­տից աշ­խար­հը և ­մար­դուն պատ­կե­րե­լու հետ մեկ­տեղ, հըն­թացս անդ­րա­դար­ձել է գրա­կան-գե­ղա­գի­տա­կան և ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան խնդիր­նե­րին` խո­րի­մաստ դա­տո­ղութ­յուն­ներ ա­նե­լով, եր­բեմն էլ` հոդ­ված­ներ գրե­լով: Ն­րա կա­տա­կեր­գութ­յուն­նե­րը, «­Մե­ղու», «­Թատ­րոն», «­Լույս» պար­բե­րա­կան­նե­րի եր­գի­ծանքն ու գրա­կան-տե­սա­կան բնույ­թի ար­ծար­ծում­նե­րը, «Կս­միթ­ներ», «Խտղ­տում» քրո­նի­կա­շա­րե­րը, «Ազ­գա­յին ջո­ջեր» եր­գի­ծա­կան «կեն­սագ­րութ­յուն­նե­րի» շար­քը, «­Մե­ծա­պա­տիվ մու­րաց­կան­ներ» եր­գի­ծա­վի­պա­կը, «­Լու­սա­րա­րի նա­մակ­նե­րը», «­Հոս­հո­սի ձե­ռա­տետ­րը», «­Ծի­ծաղ» ժո­ղո­վա­ծուն, «­Խի­կա­րի» գե­ղար­վես­տա­կան եր­կե­րը, մյուս գոր­ծերն աշ­խար­հին, մարդ­կանց և­ ազ­գա­յին խնդիր­նե­րին «ինչ­պե՞ս նա­յել» հար­ցի վե­րա­բեր­յալ սե­րունդ­նե­րի հա­մար ու­նեն դա­սագր­քի ար­ժեք: Ն­րա մտքե­րը, գրա­կան-գե­ղա­գի­տա­կան հար­ցադ­րում­նե­րը հա­մա­կար­գե­լով` ստա­նում ենք ար­վես­տի ըմբռ­նում­նե­րի և սկզ­բունք­նե­րի ինչ-որ չա­փով ամ­բող­ջա­կան պատ­կե­րը: ­Պա­րոն­յա­նի ար­վես­տի սկզբունք­նե­րը մարդ­կութ­յան ծա­գու­մը և ­քա­ղա­քակր­թութ­յան էութ­յունն ըմբռ­նած, աշ­խար­հի, ազ­գե­րի և ­մար­դու վե­րա­բեր­յալ ինք­նու­րույն բարձր հա­յացք մշա­կած, աշ­խար­հի, երկ­րի օ­րենք­նե­րը և սո­ցիա­լա­կան շար­ժիչ­նե­րի ի­մաս­տը, նո­րա­գույն պատ­մաշր­ջա­նի էութ­յու­նը, ­Հայ­կա­կան հար­ցի ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յու­նը գի­տակ­ցող, ար­վես­տի պատ­մութ­յան ու տե­սութ­յան ա­կունք­նե­րին տեղ­յակ հե­ղի­նա­կի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան սխրան­քի արդ­յունք են: ­Նա խո­րա­պես գի­տակ­ցել է, որ պար­տա­վոր է «անձ­նա­կան կրից գե­րի» չդառ­նալ և ­կողմ­նո­րոշ­վել դե­պի ի­րա­պաշ­տութ­յու­նը: Իր ա­ռա­վե­լութ­յունն­ է, որ սո­վո­րել է ոչ թե երկ­րոր­դա­կան ու­սու­ցիչ­նե­րից, այլ` մե­ծե­րից, և ­գի­տե, թե ինչ է ար­վես­տը, ծի­ծա­ղը, մի­մե­սի­սը, դա­րաշր­ջա­նի պա­հանջ­նե­րը, գրո­ղի կո­չու­մը: «­Բա­նա­դա­տութ­յունն… ­Ծաղ­կի փո­ղոց չէ, որ ու­րիշ­նե­րուն հարց­նե­լով ան­մի­ջա­պես սոր­վի մարդ»,- գրել է նա: «Գ­րիչ բռնե­լը սա­փոր բռնե­լու չնմա­նիր, հրա­պա­րա­կի վրա խո­սի­լը մեկ սեն­յա­կի մը մեջ քաշ­ված եր­կու հո­գիի խո­սակ­ցութ­յան չնմա­նիր»: Գ­րա­կա­նութ­յու­նը ծանր, պա­տաս­խա­նա­տու ա­ռա­քե­լութ­յուն է: Ար­դի ար­վես­տը պետք է հաղ­թա­հա­րի դա­սա­կա­նի միա­կող­մա­նիութ­յու­նը և ­հիմն­վի դեռևս հին հույ­նե­րի ճա­նա­չած կե­ցութ­յան մեծ ճշմար­տու­թ­­յուն­նե­րի և ­մարդ­կութ­յան «խմո­րի» հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի, մաս­նա­վո­րա­պես, «մար­դա­սի­րութ­յան» վրա. դա «մե­ռե­լա­ծին» գա­ղա­փար չէ: Բ­նութ­յունն ա­ռա­ջա­դի­մութ­յան և­ ար­վես­տի ոչ միայն դա­սա­կան, այլ նաև ի­րա­պաշ­տա­կան ու­ղի է սահ­մա­նել, ո­րի գա­ղա­փա­րը սե­րունդ­ներն են հե­տա­գա­յում մո­ռա­ցութ­յան տվել` «ծնե­լա­մահ» ա­նե­լով: Ու­շադ­րութ­յու­նը վերս­տին այդ կե­նա­րար գա­ղա­փա­րի վրա կենտ­րո­նաց­նե­լը և ­նոր պատ­մաշր­ջա­նի աշ­խար­հա­յե­ցութ­յան ու ար­վես­տի հիմք դարձ­նե­լը պայ­մա­նա­վոր­ված է մարդ­կութ­յան ան­ցած ճա­նա­պարհն ու հիմ­նա­հար­ցերն ի­րա­տե­սո­րեն գնա­հա­տե­լու, դե­պի ա­ռա­ջա­դի­մութ­յան ա­վե­լի հիմ­նա­րար ար­ժեք­նե­րը կողմ­նո­րոշ­վե­լու պա­հան­ջով:
­Պա­րոն­յանն աշ­խար­հի ու մար­դու իր հա­յե­ցա­կար­գը և­ ար­վես­տի սկզբունք­նե­րը մշա­կել է` հիմն­վե­լով, նախ և­ ա­ռաջ, տա­ղան­դի, պատ­մաշր­ջա­նի ներ­կա­յաց­րած պա­հանջ­նե­րի, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ան­հա­տա­կա­նութ­յան մասշ­տաբ­նե­րի և ­ժա­մա­նա­կի մեջ կո­չում ու­նե­նա­լու ներ­քին գի­տակ­ցութ­յան վրա: Ա­պա` կյան­քի հա­վեր­ժութ­յան օ­րեն­քի գե­րա­կա­յութ­յունն ըմբռ­նե­լու, ժո­ղովր­դա­տո­նա­կան ծի­ծա­ղի մշա­կույ­թի կեն­սա­բեր ու­ժի վրա (երբ ար­վես­տա­գե­տի բուն կո­չու­մը մարդ­կութ­յան ըն­թաց­քը զար­գաց­ման բնա­կա­նոն հուն վե­րա­դարձ­նել է): ­Պա­րոն­յա­նի ար­վես­տի եր­րորդ բա­ղադ­րի­չը գրո­տես­կա­յին ի­րա­պաշ­տութ­յունն է: Ար­վես­տա­գե­տը, գի­տակ­ցե­լով, որ «Բ­նութ­յան օ­րենք­նե­րուն դեմ հա­մա­ռիլն ա­նօ­գուտ է», աշ­խար­հը և ­մար­դուն դի­տել է գրո­տես­կա­յին աշ­խար­հա­յե­ցութ­յամբ, պատ­կե­րել մարմ­նի նոր, դա­սա­կա­նից տար­բեր գե­ղա­գի­տա­կան կա­նոն­նե­րի հա­մա­ձայն: ­Պա­րոն­յա­նի ար­վես­տի չոր­րորդ բա­ղադ­րի­չը ա­նո­միա­յի` նա­խա­սահ­ման­ված օ­րեն­քի կամ կա­նո­նի բա­ցա­կա­յութ­յան աշ­խար­հա­յե­ցութ­յունն է, հա­մա­ձայն ո­րի՝ աշ­խար­հը և ­մար­դը դիտ­վում են մար­դա­սի­րութ­յան և ­գե­ղա­գի­տութ­յան դա­սա­կա­նից տար­բեր հա­յե­ցա­կե­տից: ­Գե­ղե­ցի­կը ­Դի­ցե­րը չեն, ար­ժեք ներ­կա­յաց­նո­ղը Աստ­ծո Ու­ղիղ ճա­նա­պար­հի վրա գտնվող և ն­րան սի­րե­լի մար­դը չէ, այլ` մարդն ինք­նին` բո­լոր տե­սակ­նե­րով, ինք­նա­հաս­տատ­վե­լու, գո­յութ­յուն ու­նե­նա­լու, իր ճա­շա­կը թե­լադ­րե­լու ան­բե­կա­նե­լի ի­րա­վուն­քով: ­Հին­գե­րորդ բա­ղադ­րիչն ար­վես­տի «հա­վեր­ժա­կան» կա­նոն­ներն են, ո­րոնք նոր, շատ կող­մե­րով դեռևս ան­մշակ գե­ղար­վես­տա­կան մտա­ծո­ղութ­յու­նը, աշ­խար­հի և ­մար­դու գե­ղա­գի­տութ­յու­նը, հա­սա­րա­կութ­յան կեն­ցա­ղա­յին, սո­ցիա­լա­կան, քա­ղա­քա­կան, բա­րո­յա­կան, հո­գե­բա­նա­կան շեր­տե­րի վեր­լու­ծութ­յու­նը բարձ­րաց­րել են գե­ղար­վես­տի մի­ջոց­նե­րով լիա­կա­տար դրսևոր­վե­լու մա­կար­դակ: ­Վե­ցե­րորդ բա­ղադ­րի­չը գրա­կա­նութ­յան ազ­գա­յին բնույ­թի պա­հանջն­ է: Ար­վես­տը պետք է հիմն­վի ազ­գա­յին հո­ղի վրա, իսկ գա­ղա­փար­նե­րը, պատ­կեր­նե­րը, կեր­պար­նե­րը, ժան­րե­րը, ինչ­պես նաև ո­ճը պետք է, գրա­կա­նութ­յան ի­րա­վա­սութ­յան շրջա­նակ­նե­րում, ծա­ռա­յեն ազ­գի հո­գե­կան բարձ­րաց­մա­նը: ­Պա­րոն­յանն իր բա­նար­վես­տի կա­ռույ­ցում գրո­ղի կոչ­ման, «գրա­կա­նութ­յու­նը կյան­քին մո­տեց­նե­լու և ­ժո­ղովր­դա­կա­նաց­նե­լու», «կյան­քը` ինչ­պես որ է» ար­տա­ցո­լե­լու, կյան­քի փաս­տե­րի նկատ­մամբ վե­րա­բեր­մունք դրսևո­րե­լու, դա­րաշր­ջա­նի մար­դու կեր­պա­րը կեր­տե­լու, «գրա­կա­նութ­յու­նը կյան­քի կա­խար­դա­կան հա­յե­լին» դարձ­նե­լու հար­ցե­րում ժա­մա­նա­կի գե­ղար­վես­տա­կան մտա­ծո­ղութ­յան մեջ սկզբուն­քա­յին փո­փո­խութ­յուն և ­խո­րութ­յուն է մտցրել:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.