Վազգեն Համբարձումյան

_Վ. Համբարձումյան - ՖոտոՀԳՄ վար­չութ­յու­նը
շնոր­հա­վո­րում է թարգմանիչ, լեզվաբան
Վազգեն Համբարձումյանին
ծննդյան 75-ամ­յա­կի առ­թիվ
«Գ­րա­կան թեր­թը» միա­նում է
շնոր­հա­վո­րան­քին

 

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՆՎԻՐՅԱԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՂԸ

Լ­րա­ցավ Խ. Ա­բով­յա­նի ան­վան ՀՊՄՀ հա­յոց լեզ­վի և ն­րա դա­սա­վանդ­ման մե­թո­դի­կա­յի ամ­բիո­նի վա­րիչ, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Ա­ճառ­յա­նի ան­վան լեզ­վի ինս­տի­տու­տի ընդ­հա­նուր և հա­մե­մա­տա­կան լեզ­վա­բա­նութ­յան բաժ­նի վա­րիչ, բան. գիտ. դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Վազ­գեն Գուր­գե­նի Համ­բար­ձում­յա­նի ծննդյան 75-ամ­յա­կը:
Մե­ծա­նուն լեզ­վա­բա­նը ծնվել է 1947 թ. հու­նի­սի 20-ին, Ա­րա­գա­ծոտ­նի մար­զի (նախ­կին Թա­լի­նի շրջա­նի) Մաս­տա­րա գյու­ղում: Գե­րա­զան­ցութ­յամբ ա­վար­տե­լով հայ­րե­նի գյու­ղի միջ­նա­կարգ դպրո­ցը՝ 1965 թ. ըն­դուն­վում է ԵրՊՀ բա­նա­սի­րա­կան ֆա­կուլ­տետ, որն ա­վար­տում է 1970 թ.: Նույն տա­րում ըն­դուն­վել է ԳԱ Հ. Ա­ճառ­յա­նի ան­վան լեզ­վի ինս­տի­տու­տի աս­պի­րան­տու­րան՝ գրա­բար մաս­նա­գի­տութ­յամբ: 1974 թ. աշ­խա­տան­քի է ան­ցել լեզ­վի ինս­տի­տու­տում՝ կրտսեր գի­տաշ­խա­տո­ղից մինչև ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն:
1979 թ. պաշտ­պա­նել է «­Հով­հան­նես Մա­մի­կոն­յա­նի «­Տա­րո­նի պատ­մութ­յան» լե­զուն և­ ո­ճը» խո­րագ­րով թեկ­նա­ծո­ւա­կան ա­տե­նա­խո­սութ­յու­նը, իսկ 1991 թ.՝ «18-19-րդ դդ. գրա­բա­րի գոր­ծա­ռութ­յու­նը և կա­ռուց­ված­քը» թե­մա­յով դոկ­տո­րա­կան ա­տե­նա­խո­սութ­յու­նը:
Լայն են պրո­ֆե­սոր Վ. Համ­բար­ձում­յա­նի գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յան շրջա­նակ­նե­րը: Հե­ղի­նակ է 20-ից ա­վե­լի մե­նագ­րութ­յուն­նե­րի, գրա­բա­րից նոր գրա­կան հա­յե­րեն ե­րեք ծա­վա­լուն գրքի թարգ­մա­նութ­յան (­Հով­հան­նես Օձ­նե­ցի, Եր­կեր, Եր­ևան, 1999, 312 էջ, Սի­մեոն կա­թո­ղի­կոս Եր­ևան­ցի, Ջամբռ, 2003, 608 էջ, Սուրբ Գ­րի­գոր Լու­սաւո­րիչ, Յա­ճա­խա­պա­տում ճա­ռեր, Թեհ­րան, 2003, 360 էջ), հար­յու­րից ա­վե­լի գի­տա­կան հոդ­ված­նե­րի և զե­կու­ցում­նե­րի թե­զե­րի, ո­րոնք լույս են տե­սել հա­յե­րեն և­ այլ լե­զու­նե­րով:
Ն­կա­տենք, որ թարգ­մա­նա­կան այդ աղբ­յուր­նե­րը կրո­նաե­կե­ղե­ցա­կան և­ աստ­վա­ծա­բա­նա­կան ո­լոր­տում զգա­լի հե­տաքրք­րութ­յուն են ներ­կա­յաց­րել: Այդ գրքե­րի թարգ­մա­նա­կան ար­վես­տի, լեզ­վի և­ ո­ճի վե­րա­բեր­յալ հրա­պա­րա­կում­ներ են զե­տեղ­վել մա­մու­լում:
Գ­րել է ու­սում­նա­մե­թո­դա­կան ձեռ­նարկ­ներ և ժո­ղո­վա­ծու­ներ («Գ­րա­բա­րի ինք­նու­սույց» 1999, «Գ­րա­բա­րի ձեռ­նարկ» 2004, «­Լա­տի­նե­րե­նի դա­սա­գիրք» 2007, «­Մայ­րե­նի լեզ­վի զրու­ցա­րան» 2007, «­Հար­յուր թե­լադ­րութ­յուն» 2010):
Վ. Համ­բար­ձում­յա­նը մշա­կել է հա­յոց լեզ­վի քննութ­յուն­նե­րի նոր հար­ցա­թեր­թիկ­նե­րի (թես­տե­րի) ե­ղա­նա­կը, ա­ռան­ձին կամ հե­ղի­նա­կա­կից­նե­րի հետ կազ­մել ե­րեք ժո­ղո­վա­ծու, ո­րոնք հիմք են հան­դի­սա­ցել հե­տա­գա կազ­մող­նե­րի հա­մար:
Վ. Համ­բար­ձում­յա­նի մե­նագ­րութ­յուն­նե­րը և գի­տա­կան հոդ­ված­նե­րը վե­րա­բե­րում են հա­յոց լեզ­վի ու­սում­նա­սի­րութ­յան տար­բեր բնա­գա­վառ­նե­րին:
Ընդ­հա­նուր լեզ­վա­բա­նութ­յան բնա­գա­վա­ռում բա­վա­կան ու­շագ­րավ է Վ. Համ­բար­ձում­յա­նի «­Լե­զու, ոճ, խոսք» հրա­պա­րա­կու­մը («­Բան­բեր Եր­ևա­նի հա­մալ­սա­րա­նի», 1981, 3, էջ 182-191), որ­տեղ գի­տա­կար­գա­յին նոր մո­տեց­մամբ ա­ռա­ջարկ­վում է լե­զու-ոճ-խոսք ե­ռան­դամ հա­կադ­րութ­յու­նը, ըստ ո­րի տրվում է ո­ճի միան­գա­մայն նոր, տե­սա­կան ա­ռու­մով յու­րօ­րի­նակ ձևա­կեր­պում:
Ու­շար­ժան է հե­ղի­նա­կի «­Լա­տի­նա­բան հա­յե­րե­նի պատ­մութ­յուն» մե­նագ­րութ­յու­նը՝ նվիր­ված 14-18-րդ դդ. իբրև գրա­կան լե­զու գոր­ծա­ռած լա­տի­նա­բան հա­յե­րե­նի ու­սում­նա­սի­րութ­յա­նը: Այս­տեղ ա­ռա­ջին ան­գամ հիմ­նախն­դի­րը քննվում է լեզ­վա­կան փաս­տե­րի լայն ընդգրկ­մամբ, այլ ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­նե­րի տվյալ­նե­րի ճշգրտմամբ:
2006 և 2015 թթ. լույս են տե­սել բա­նա­սեր-լեզ­վա­բա­նի «Ակ­նարկ­ներ հայ բա­ռա­րա­նագ­րութ­յան» ընդ­հա­նուր խո­րագ­րով աշ­խա­տութ­յան եր­կու հա­տոր­նե­րը, ո­րոն­ցում ուր­վագծ­վում են հայ բա­ռա­րա­նագ­րութ­յան պատ­մութ­յան փու­լե­րը, լիար­ժեք պատ­կե­րա­ցում է ձևա­վոր­վում ձե­ռա­գիր բա­ռա­րան­նե­րի նոր տե­սակ­նե­րի վե­րա­բեր­յալ՝ բա­ռա­կազ­մա­կան բա­ռա­րան, մա­տե­նա­կից բա­ռա­րան, վան­կա­բա­ռա­րան և­ այլն:
Գիտ­նա­կանն զգա­լի քայ­լեր է կա­տա­րել հա­յե­րե­նի հա­մե­մա­տա­կան-տի­պա­բա­նա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յան բնա­գա­վա­ռում, ո­րոնց լայն խոր­քով չեն անդ­րա­դար­ձել նա­խորդ ու­սում­նա­սի­րող­նե­րը՝ հա­յե­րե­նի ընդգր­կու­մը լե­զու­նե­րի նոստ­րա­տիկ ու­սում­նա­սի­րութ­յան ո­լորտ և հա­յե­րե­նի ու ցե­ղա­կից լե­զու­նե­րի փաս­տա­կան տվյալ­նե­րի տար­բե­րա­կա­յին ճշգրիտ քննութ­յուն:
Հն­դեվ­րո­պա­կան լե­զու­նե­րի ո­լոր­տում հա­յե­րե­նի և կել­տա­կան լեզու­նե­րի ու­սում­նա­սի­րութ­յու­նը բա­ցա­ռիկ է հա­մե­մա­տա­կան լեզ­վա­բա­նութ­յան հա­մար:
Ն­կա­տենք, որ հա­յե­րե­նի հա­մե­մա­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յան բնա­գա­վա­ռում Վ. Համ­բար­ձում­յա­նի գի­տա­կան դրույթ­ներն ար­ժա­նա­ցել են ա­կա­դե­մի­կոս Գ. Ջա­հուկ­յա­նի ու­շադ­րութ­յա­նը, և դ­րանք տեղ են գտել «Ակ­նարկ­ներ հա­յոց լեզ­վի հա­մե­մա­տա­կան բա­ռա­գի­տութ­յան» եր­կու պրակ­նե­րում (պրակ 1-2, 1998-2007):
Վ. Համ­բար­ձում­յա­նը տար­բեր տա­րի­նե­րի ե­ղել է Ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի, Մ. Մաշ­տո­ցի ան­վան Մա­տե­նա­դա­րա­նի գի­տա­կան խոր­հուրդ­նե­րի, ԵՊՀ-ում գոր­ծող 009 և Լեզ­վի ինս­տի­տու­տի 019 գի­տա­կան աս­տի­ճան­ներ շնոր­հող ԲՈԿ-ի խոր­հուրդ­նե­րի ան­դամ: Խ. Ա­բով­յա­նի ան­վան ՀՊՄՀ գի­տա­կան խորհր­դի և բա­նա­սի­րա­կան ֆա­կուլ­տե­տի խորհր­դի ան­դամ է:
Լեզ­վի ինս­տի­տու­տի տնօ­րե­նի պար­տա­կա­նութ­յուն­նե­րը կա­տա­րե­լիս Վ. Համ­բար­ձում­յա­նի ան­մի­ջա­կան մաս­նակ­ցութ­յամբ կյան­քի են կոչ­վել շատ ծրագ­րեր: Նա խմբա­գիրն է «­Լե­զու և լեզ­վա­բա­նութ­յուն» գի­տա­կան հան­դե­սի, որն ընդգրկ­ված է ԲՈԿ-ի ե­րաշ­խա­վոր­ված պար­բե­րա­կան­նե­րի ցան­կում:
Գի­տութ­յա­նը մա­տու­ցած ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մար նվիր­յալ լեզ­վա­բանն ար­ժա­նա­ցել է ՀՀ ԳԱԱ պատ­վոգ­րի (2003), ՀՀ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Պատ­վո մե­դա­լի (2012), ՀՀ Սփ­յուռ­քի նա­խա­րա­րութ­յան «­Մայ­րե­նիի դես­պան» մե­դա­լի:
Վ. Համ­բար­ձում­յա­նի գի­տա­կան ղե­կա­վա­րութ­յամբ մեկ տասն­յա­կից ա­վե­լի աս­պի­րանտ­ներ և հայ­ցորդ­ներ ստա­ցել են գի­տութ­յուն­նե­րի թեկ­նա­ծո­ւի գի­տա­կան աս­տի­ճան:
Նա մաս­նակ­ցել է Հա­յաս­տա­նում և­ ար­տերկ­րում (­Կա­նա­դա, Ֆ­րան­սիա, Գեր­մա­նիա, Ի­րա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տութ­յուն, Լի­բա­նան-Ան­թի­լիաս) կա­յա­ցած մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով­նե­րի, «­Ջա­հուկ­յա­նա­կան ըն­թեր­ցում­նե­րի»՝ ներ­կա­յաց­նե­լով լեզ­վա­կան փաս­տե­րով ճշգրտված նոր խոսք:
Վ. Համ­բար­ձում­յա­նը, գի­տա­կան աշ­խա­տան­քին զու­գա­հեռ, այժմ ման­կա­վար­ժա­կան ակ­տիվ գոր­ծու­նեութ­յուն է ծա­վա­լում: Ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի բա­նա­սի­րա­կան և­ օ­տար լեզ­վի ֆա­կուլ­տետ­նե­րի նրա ու­սա­նող­նե­րը մաս­նակ­ցում են ու­սա­նո­ղա­կան տար­բեր գի­տա­ժո­ղով­նե­րի, գի­տա­կան բա­նա­վե­ճե­րի ու քննար­կում­նե­րի:
Նա նաև հայ­կա­կան ա­վան­դա­կան ըն­տա­նի­քի հայր է՝ իր սի­րա­սուն և խե­լա­ցի թոռ­նիկ­նե­րով: Ըն­տա­նիք, ուր ապ­րում և­ ա­րա­րում են տար­բեր բնա­գա­վառ­նե­րի գի­տութ­յան դոկ­տոր­ներ և թեկ­նա­ծու­ներ:
Մաղ­թենք պրո­ֆե­սոր Վ. Համ­բար­ձում­յա­նին ա­մուր ա­ռող­ջութ­յուն, գի­տա­կան նո­րա­նոր հաղ­թա­նակ­ներ՝ ի շահ հա­յե­րե­նա­գի­տութ­յան:

Աշոտ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Բա­ն. գի­տ. դոկ­տոր

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.