«ԳՈՒՆԴՈՒՉԻԿՆ ՈՒ ՀԱՅԵԼԻՆ»՝ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ ՀՈՒՆԻՍՄԵԿՅԱՆ ՆՎԵՐ

ԳոգԱվ. Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­դա­րա­նում ման­կա­կան գրքի տոն էր։ Բա­նաս­տեղծ, ար­ձա­կա­գիր Գո­հար Գալստ­յա­նի «­Գուն­դու­չիկն ու հա­յե­լին» ման­կա­կան բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի գու­նա­զարդ ժո­ղո­վա­ծուն («­Վան Ար­յան» հրատ.) հրա­շա­լի ա­ռիթ էր մա­նուկ­նե­րի պաշտ­պա­նութ­յան օ­րը՝ հու­նի­սի 1-ին, փոք­րիկ ըն­թեր­ցող­նե­րի և հե­ղի­նա­կի հան­դիպ­ման։ Բե­մը մա­նուկ­նե­րինն էր, նաև՝ հե­ղի­նա­կի փոք­րիկ զար­միկ­նե­րի­նը, թոռ­նիկ­նե­րի­նը, և հենց նրանց շուր­թե­րից հնչե­ցին Գո­հար Գալստ­յա­նի նաև ան­տիպ ման­կա­կան բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րից, ինչ­պես նաև նրա հե­ղի­նա­կած «Նռան հա­տիկ» եր­գը, ո­րը ման­կա­կան թա­տե­րա­կան փա­ռա­տո­նի հա­մար գրվե­լով 2004 թ.՝ հնչել է որ­պես փա­ռա­տո­նի ա­ռա­ջին հիմն։
Հան­դի­սութ­յա­նը հա­տուկ հրա­վիր­ված Լ­ևոն Մի­րի­ջան­յա­նի ան­վան թիվ 155 դպրո­ցի սա­նե­րը՝ ու­սուց­չու­հի Թա­մա­րա Միր­զո­յա­նի ղե­կա­վա­րութ­յամբ, ներ­կա­յաց­րե­ցին օ­րեր ա­ռաջ դպրո­ցում բե­մադր­ված «­Գուն­դու­չիկն ու հա­յե­լին» գրքի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի շար­քը, ո­րը մեծ ոգ­ևո­րութ­յամբ ըն­դուն­վեց ներ­կա­նե­րի կող­մից։ Մա­նուկ­նե­րի կող­մից ար­դեն սիր­ված փոք­րիկ հե­րոս Գուն­դու­չի­կը գրքում ներ­կա­յա­նում է հե­ղի­նա­կի նկա­րա­զար­դում­նե­րով, և­ այդ կեր­պա­րով դպրո­ցա­կան­նե­րի գու­նան­կար­նե­րը ևս­ ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ե­րանգ էին հա­ղոր­դել սրա­հին։
Գր­քի հրա­տա­րա­կիչ Վան Ար­յա­նը ջեր­մո­րեն շնոր­հա­վո­րեց հե­ղի­նա­կին և­ ող­ջու­նեց մա­նուկ­նե­րին՝ կար­ևո­րե­լով ման­կա­կան գրա­կա­նութ­յու­նը։ Ամ­փո­փիչ խոս­քում Գո­հար Գալստ­յանն իր ե­րախ­տա­գի­տութ­յու­նը հայտ­նեց հրա­տա­րակ­չին, բո­լոր մա­նուկ­նե­րին և­ ու­սուց­չու­հի Թա­մա­րա Միր­զո­յա­նին, Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան գրա­դա­րա­նի աշ­խա­տա­կից­նե­րին և հ­յու­րե­րին՝ իր գրչա­կից ըն­կեր­նե­րին ա­նուն առ ա­նուն ող­ջու­նե­լով։ Հան­դի­սութ­յու­նը վա­րեց դե­րա­սա­նու­հի Գա­յա­նե Սամ­վել­յա­նը։

Սեփ. թղթա­կից

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։