ԼԻՏՎԱՆ ԻՄ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐՆ Է / Ֆե­լիքս ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

Ասպետի խաչ Ֆ.Բ. Լիտվայի նախագահից + (8)  ­Մա­յի­սի 19-ին պաշ­տո­նա­կան այ­ցով Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յուն ժա­մա­նած Լիտ­վա­յի Հան­րա­պե­տութ­յան Նա­խա­գահ Ն.Գ. պա­րոն Գի­տա­նաս Նաու­սե­դան հայ-լիտ­վա­կան գրա­կան-մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի ամ­րապնդ­ման գոր­ծում ու­նե­ցած վաս­տա­կի հա­մար գրող, թարգ­մա­նիչ Ֆե­լիքս Բախ­չին­յա­նին հանձ­նեց «­Լիտ­վա­յին մա­տու­ցած ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մար Աս­պե­տի Խաչ» շքան­շա­նը: (­Ֆե­լիքս Բախ­չին­յա­նի շնոր­հա­կա­լա­կան խոս­քը)

Ն.Գ. մե­ծար­գո՛ պա­րոն Նա­խա­գահ,
Նախ ող­ջու­նում եմ Ձեզ իմ հայ­րե­նի­քում, այ­նու­հետև հայտ­նում իմ խո­րին շնոր­հա­կա­լութ­յու­նը՝ հա­մեստ աշ­խա­տանքս բարձր գնա­հա­տե­լու հա­մար:
Ձեր եր­կի­րը ինձ հա­մար երկ­րորդ հայ­րե­նիք է: Ինձ բախտ է վի­ճակ­վել 1978-80 թթ. Վիլն­յու­սի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի լիտ­վա­կան գրա­կա­նութ­յան ամ­բիո­նում ու­սում­նա­սի­րել հայ-լիտ­վա­կան գրա­կան-մշա­կու­թա­յին կա­պե­րը (գի­տա­կան ղե­կա­վար՝ պրո­ֆե­սոր Յո­ւո­զաս Գիր­ձի­յաուս­կաս):
Լիտ­վա­յում ինձ հա­ճե­լիո­րեն գրա­վեց մարդ­կա­յին մի գե­ղե­ցիկ ա­ռա­քի­նութ­յուն՝ ա­զա­տա­խո­հութ­յու­նը: Թ­վում է, թե նույն խորհր­դա­յին բար­քերն էին, գա­ղա­փա­րա­կան նույն մամ­լի­չը, բայց զար­մա­նա­լի բան. ես տե­սա կաշ­կան­դում­նե­րի շրջա­նա­կի մեջ ան­կաշ­կանդ ապ­րող ու մտա­ծող մարդ­կանց, ես տե­սա նրանց սքան­չե­լի ար­հա­մար­հանքն այդ կաշ­կան­դում­նե­րի հան­դեպ, նրանց ներ­քին ա­զա­տութ­յու­նը, որ այն­քան գե­ղե­ցիկ էր, այն­քան կա­խար­դիչ ու այն­քան վտան­գա­վոր: Մի՞­թե հնա­րա­վոր է այս­պես ապ­րել, իս­կա­պե՞ս միֆ չէ իմ ժո­ղովր­դի մե­ծա­գույն պոետ Վա­հան Տեր­յա­նի բա­նաս­տեղ­ծա­կան տո­ղը՝ «­Մենք ոչ թե ստրուկ ենք, այլ գեր­ված ար­ծիվ»: Ես տե­սա գեր­ված ար­ծիվ­նե­րի ճախ­րը Ն­յա­մու­նա­սի բար­ձունքն ի վեր ու հա­մոզ­վե­ցի, որ ան­գամ ստրու­կի մեջ կա­րող է գո­յութ­յուն չու­նե­նալ ստրու­կը:
Ես շատ բա­նե­րի հա­մար եմ ե­րախ­տա­պարտ Լիտ­վա­յին, բայց կար­ևո­րը երկ­րոր­դա­կա­նից զա­տե­լու հա­մար կա­սեմ եր­կու բան: Ա­ռա­ջի­նը՝ ես Լիտ­վա­յում ա­վե­լի լավ ճա­նա­չե­ցի իմ հայ­րե­նի­քը: Հայտ­նի ճշմար­տութ­յուն է, որ սա­րի վրա ապ­րե­լով դու չես կա­րող տես­նել սա­րի մե­ծութ­յու­նը, պի­տի բա­վա­կա­նին մեծ տա­րա­ծութ­յուն հե­ռա­նաս, նրա մե­ծութ­յունն ու վե­հութ­յու­նը զգա­լու հա­մար: Ես Լիտ­վա­յում զգա­ցի ու շռայ­լո­րեն վա­յե­լե­ցի իմ հայ­րե­նի­քի մե­ծութ­յունն ու վե­հութ­յու­նը, ու տե­սա այն Լիտ­վա­յի մե­ծա­գույն զա­վակ­նե­րի սի­րո, գնա­հա­տան­քի խոս­քե­րի, աչ­քե­րի ու սրտի մեջ: Այն­քան գե­ղե­ցիկ էր իմ այդ հայ­րե­նի­քը՝ դրսից, այն­քան ի­մաս­տա­վոր­ված՝ զուրկ պար­զու­նակ սեն­տի­մեն­տա­լութ­յու­նից, ո­րով հա­ճախ պա­րուր­ված է հայ­րե­նի­քի պատ­կե­րա­ցումն առ­հա­սա­րակ: Օ­տար­նե­րի ի­մա­ցութ­յան գե­ղա­դի­տա­կից ա­վե­լի պարզ ու տե­սա­նե­լի է ա­մեն ինչ՝ և՛ լա­վը, և՛ վա­տը: Մեր մա­սին ես շատ բան ի­մա­ցա Լիտ­վա­յում, և ճիշտ հա­կա­ռա­կը, Լիտ­վան լիտ­վա­ցի­նե­րին ներ­կա­յաց­րի դրսե­ցու ան­խաբ հա­յաց­քով:
Երկ­րոր­դը՝ «Ով չգի­տի օ­տար լե­զու­ներ, նա պատ­կե­րա­ցում չու­նի սե­փա­կան լեզ­վի մա­սին»,- ա­սում է գեր­մա­նա­ցի հան­ճա­րեղ պոետ Գ­յո­թեն: Ես մինչ Լիտ­վա մեկ­նելն էլ պաշ­տում էի իմ մայ­րե­նի լե­զուն, բայց միայն լիտ­վե­րեն սո­վո­րե­լով ես ամ­բող­ջա­կան պատ­կե­րա­ցում կազ­մե­ցի հա­յոց լեզ­վի մա­սին, ո­րը Բայ­րոնն ան­վա­նում է Աստծո հետ խո­սե­լու լե­զու: Արժ­ևո­րե­լով լիտ­վե­րե­նի նրբա­գե­ղութ­յունն ու ճկու­նութ­յու­նը, նրա մեջ, ինչ­պես վճիտ հա­յե­լու, ես տե­սա ու խո­րութ­յամբ պատ­կե­րաց­րի իմ մայ­րե­նիի ողջ շքե­ղութ­յու­նը: Լիտ­վե­րե­նը դար­ձավ իմ երկ­րորդ մայ­րե­նի լե­զուն, թեև այն ժա­մա­նակ դա միայն ռու­սե­րե­նին պի­տի վե­րա­պահ­ված լի­ներ: Ես սո­վո­րե­ցի լիտ­վե­րեն ոչ միայն այն հաս­կա­նա­լու, այլև ա­վե­լի շատ զգա­լու հա­մար: Լիտ­վե­րե­նը սրտի լե­զու է:
Ա­մեն ան­գամ, երբ խոսք է բաց­վում Լիտ­վա­յի մա­սին, հա­րա­զա­տութ­յան, մտեր­մութ­յան տաք զգա­ցում է պա­րու­րում ինձ: Հայ և լիտ­վա­ցի ժո­ղո­վուրդ­նե­րի պատ­մա­կան, մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի խոր­քը տա­նող բազ­մա­թիվ փաս­տեր, ի­րո­ղութ­յուն­ներ են հայտ­նի, դեռ շա­տերն էլ ա­պա­գա­յում պի­տի բա­ցա­հայտ­վեն: Բայց ե­ղա­նա­կից, պատ­մութ­յու­նից, մշա­կույ­թից, ա­մեն ին­չից ա­ռա­վել Լիտ­վան ինձ հա­մար թանկ է մարդ­կան­ցով: Մար­դիկ, ով­քեր կեր­տել են Լիտ­վա­յի պատ­մութ­յու­նը, մշա­կույ­թը, ան­գամ ներ­քին ե­ղա­նա­կը:
Լիտ­վա­ցի մեծ բա­նաս­տեղծ Է­դո­ւար­դաս Մե­ժե­լայ­տի­սի գրա­կա­նութ­յան, կեն­սա­փի­լի­սո­փա­յութ­յան պրիզ­մա­յով է անց­նում ոչ միայն լիտ­վա­ցի ժո­ղովր­դի, այլև ամ­բողջ մարդ­կութ­յան կեն­սա­փի­լի­սո­փա­յութ­յու­նը: Ե­թե ես ու­րիշ ոչ մի բա­նի մա­սին չխո­սեմ, ա­պա միայն այն, որ ինձ բախտ է վի­ճակ­վել լի­նել այդ մեծ լիտ­վա­ցու, մար­դա­սե­րի, գրո­ղի, մտա­վո­րա­կա­նի, աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­ցու դա­րա­կազ­միկ գրա­կան դպրո­ցի ա­շա­կեր­տը, բա­վա­կան է հաս­կա­նա­լու, թե ես ինչ եմ ապ­րել Լիտ­վա­յում: Եվ Լիտ­վան ինձ հա­մար թանկ ու ան­փո­խա­րի­նե­լի է հենց այդ գրա­կան-գե­ղա­գի­տա­կան դպրո­ցով ու իր ան­վա­նի ու­սուց­չա­պե­տով, ով իր մար­դա­սի­րութ­յամբ մե­ծաց­րեց մարդ ա­րա­րա­ծի հո­գեմ­տա­վոր աշ­խար­հի հո­րի­զո­նի չա­փե­րը՝ այն հասց­նե­լով տիե­զեր­քի չա­փե­րին: Ես ա­կա­նա­տեսն էի հան­ճա­րեղ մար­դու բարձ­րութ­յու­նից մարդ ա­րա­րա­ծի հան­ճա­րե­ղութ­յան փա­ռա­բա­նութ­յան ծե­սին: Դա նման էր պայ­ծա­ռա­կեր­պութ­յան:
Հայ-լիտ­վա­կան գրա­կան-մշա­կու­թա­յին կա­պե­րի բա­ցա­հայտ­ման ու ամ­րապնդ­ման հար­ցում ես փոր­ձե­ցի ու­նե­նալ իմ հա­մեստ ներդ­րու­մը: Այդ աշ­խա­տանքն ինձ ա­վե­լի կա­պեց հյու­սի­սա­յին այդ փոք­րիկ երկ­րի ժո­ղովր­դի ու մշա­կույ­թի հետ: Որ­պես գրա­կա­նութ­յան բնա­գա­վա­ռի մարդ՝ ինձ մագ­նի­սի պես կլա­նեց լիտ­վա­կան գրա­կա­նութ­յու­նը: Իմ ի­րա­կան ու ա­նի­րա­կան ե­րա­զանք­նե­րին ա­վե­լա­ցավ ևս մե­կը՝ հա­յե­րեն թարգ­մա­նել լիտ­վա­ցի դա­սա­կան և ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րի գոր­ծե­րը: Դա մինչ այդ չտրոր­ված ա­րա­հետ էր, ո­րով ա­ռա­ջի­նը քայ­լե­ցին այն­պի­սի մե­ծութ­յուն­ներ, ինչ­պի­սիք էին Գուր­գեն Մա­հա­րին, Պա­րույր Ս­ևա­կը, Վա­հագն Դավթ­յա­նը, Վա­հագն Գ­րի­գոր­յա­նը… Այդ ա­րա­հե­տը չէր կա­րե­լի պղծել: Եվ ես՝ դեռ բո­լո­րո­վին ե­րի­տա­սարդ, իմ մեջ կամք ու հա­մար­ձա­կութ­յուն գտա ձեռքս առ­նել այն­պի­սի գրող­նե­րի գոր­ծեր, ինչ­պի­սիք են Ք­րիս­տի­յո­նաս Դո­նե­լայ­տի­սը, Ան­թա­նաս Բա­րա­նաուս­կա­սը, Մայ­րո­նի­սը, Յո­նաս Բիլ­յու­նա­սը, Վի­տաու­տաս Լանդս­բեր­գի­սը….
Այդ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում իմ կյան­քի ա­մե­նա­հի­շար­ժան ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը հայ և լիտ­վա­ցի գրող­նե­րի, ար­վես­տա­գետ­նե­րի, մտա­վո­րա­կան­նե­րի փո­խա­դարձ այ­ցե­լութ­յուն­նե­րի կազ­մա­կեր­պումն էր Հա­յաս­տան և Լիտ­վա: Ա­մեն օ­րը հա­գե­ցած էր նոր նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ, հան­դի­պում­նե­րով, ծրագ­րե­րի մտահ­ղա­ցում­նե­րով:
Այ­սօր­վա այս բարձր մա­կար­դա­կի հան­դի­սութ­յու­նը նույն­պես հայ-լիտ­վա­կան մշա­կու­թա­յին, բա­րե­կա­մա­կան վա­ղե­մի կա­պե­րի վառ վկա­յութ­յունն է:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։