Թ­բի­լիս­յան խճան­կար

 

284838618_3356216867983381_5246652621175427547_nՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ

Մա­յի­սի 28-ին Թ­բի­լի­սիի Հով­հան­նես Թու­ման­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ տպագր­վող «­Մենք և­ աշ­խար­հը» շար­քի «­Ծի­ծեռ­նակ» հրա­տա­րակ­չութ­յան հրա­տա­րա­կած «­Բազ­մա­ձայն եր­կիր Վ­րաս­տան» ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը: Ժո­ղո­վա­ծո­ւում ընդգրկ­ված են դա­սա­կան և ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րի գրա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը՝ նվիր­ված Վ­րաս­տա­նին: Շ­նոր­հան­դե­սին ներ­կա էին ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, Վ­րաս­տա­նի ԳՄ նա­խա­գահ Մաղ­վա­լա Գո­նաշ­վի­լին, Միութ­յան քար­տու­ղար Բա­ղա­թեր Ա­րա­բու­լին, «Վ­րաս­տան» թեր­թի խմբա­գիր Վան Բայ­բուր­թը, «­Ճավ­ճա­վա­ձեի» կենտ­րո­նի տնօ­րեն Նուգ­զար Բե­րիաշ­վի­լին, Վ­րաս­տա­նի հայ հա­մայն­քի և Հա­յաս­տա­նի գրա­կան աշ­խար­հի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, մտա­վո­րա­կան­ներ:
Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը, ընդգ­ծե­լով, որ ժո­ղո­վա­ծուն Հով­հան­նես Թու­ման­յա­նի ա­վանդ­նե­րի շա­րու­նա­կութ­յունն է, նշեց, որ պա­տա­հա­կան չէ Թու­ման­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նում գրքի շնոր­հան­դե­սի կազ­մա­կեր­պու­մը, քա­նի որ այս­տեղ բազ­մա­թիվ ծրագ­րեր են քննար­կել և­ ի­րա­կա­նաց­րել և՛ հայ, և՛ վրա­ցի գրող­ներ: «Այս ժո­ղո­վա­ծո­ւում Հովհ. Թու­ման­յա­նից ընդգրկ­ված են Վ­րաս­տա­նին նվիր­ված բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ, ո­րոնք այ­սօր էլ չեն կորց­րել ի­րենց ու­ժը, սե­րը, է­ներ­գիան, ին­չը շատ անհ­րա­ժեշտ է եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րի հա­մար»,- վստա­հեց­րեց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը:
Մաղ­վա­լա Գո­նաշ­վի­լին տե­ղե­կաց­րեց, որ գիր­քը վրա­ցե­րեն հրա­տա­րա­կե­լու է «­Մե­րա­նի» հրա­տա­րակ­չութ­յու­նը:

ՍԵՐ՝
ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՄԱՐ
Մա­յի­սի 29-ին Թ­բի­լի­սիում տե­ղի ու­նե­ցավ Սա­յաթ-­Նո­վա­յին նվիր­ված ա­վան­դա­կան Վար­դա­տո­նը: ՀԳՄ պատ­վի­րա­կութ­յան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ինչ­պես նաև բազ­մա­թիվ հյու­րեր Հա­յաս­տա­նի և Վ­րաս­տա­նի տար­բեր շրջան­նե­րից, Հայ­կա­կան Սուրբ Գ­ևորգ ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ե­կե­ղե­ցու հար­ևա­նութ­յամբ գտնվող Սա­յաթ-­Նո­վա­յի շիր­մա­քա­րին ծա­ղիկ­ներ խո­նար­հե­ցին՝ հար­գան­քի տուրք մա­տու­ցե­լով Սա­յաթ-­Նո­վա­յի հի­շա­տա­կին:
ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յանն իր ե­լույ­թում ներ­կա­յաց­րեց «­Բազ­մա­ձայն եր­կիր Վ­րաս­տան» ժո­ղո­վա­ծուն՝ նշե­լով, որ գրքում ընդգրկ­ված են Սա­յաթ-­Նո­վա­յի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րից: «­Սա­յաթ-­Նո­վան՝ որ­պես հա­մաշ­խար­հա­յին դեմք, ե­զա­կի է գրա­կա­նութ­յան, ե­րաժշ­տութ­յան աս­պա­րե­զում. ե­րեք ժո­ղո­վուրդ­ներ հա­վա­սա­րա­պես ի­րենցն են հա­մա­րում այս մեծ մար­դուն, ո­րով­հետև նա ամ­բողջ աշ­խար­հի հա­մար սեր ու­ներ բա­ժա­նե­լու և դա ա­րել է եր­գի ու բա­նաս­տեղ­ծութ­յան ձևով»,- ա­սաց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը և հա­վե­լեց. «Եր­կու ժո­ղո­վուրդ­նե­րի հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րում քաղցր խոս­քե­րը միշտ էլ ե­ղել են, բայց նրանք պար­տադ­րե­լու են մեզ նույն­քան լավ ու բա­րի գոր­ծեր ա­նել շա­րու­նա­կա­բար՝ Սա­յաթ-­Նո­վա­յի հի­շա­տա­կը հար­գե­լով: Մեր աս­պա­րե­զում դա կլի­նի թարգ­մա­նութ­յուն, նոր գրքե­րի հրա­տա­րա­կութ­յուն­ներ և տար­բեր մի­ջո­ցա­ռում­ներ, ո­րոնք ար­վում են և կ­շա­րու­նա­կեն ար­վել»:
Մաղ­վա­լա Գո­նաշ­վի­լին, իր խոս­քում նշա­նա­վո­րե­լով Սա­յաթ-­Նո­վա­յի տո­նը՝ Վար­դա­տո­նը, ո­րը եր­կու տա­րի ընդ­միջ­վել էր, և սա հա­մա­վա­րա­կից հե­տո ա­ռա­ջինն է, հայ­տա­րա­րեց, որ Էդ. Մի­լի­տոն­յանն ար­ժա­նա­ցել է Վ­րաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան «­Տի­ցիան Տա­բի­ձեի» ան­վան գրա­կան մրցա­նա­կի՝ եր­կա­րամ­յա գրա­կան գոր­ծու­նեութ­յան և հայ-վրա­ցա­կան գրա­կան կա­պե­րի ամ­րապնդ­ման գոր­ծում ու­նե­ցած ա­վան­դի հա­մար:
Ի դեպ, Մաղ­վա­լա Գո­նաշ­վի­լին ո­րո­շա­կի թարգ­մա­նութ­յուն­ներ է ա­րել Գ­րի­գոր Նա­րե­կա­ցու «­Մատ­յան ող­բեր­գութ­յան» պոե­մից և Նա­րե­կա­ցու մեկ­նա­բա­նութ­յուն­նե­րից: «­Սա շատ լավ սկիզբ է, մենք պի­տի ջա­նանք, որ­պես­զի նա կա­րո­ղա­նա շա­րու­նա­կել իր աշ­խա­տան­քը, և վ­րա­ցե­րեն թարգ­մա­նութ­յուն­ներ տպագր­վեն Նա­րե­կա­ցու ան­մահ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նից, ինչ­պես նաև կա­րո­ղա­նանք Հա­յաս­տա­նում օ­ժան­դա­կել այդ գրքի ստեղծ­մա­նը»,- ա­սաց ՀԳՄ նա­խա­գա­հը:
Շա­քե ԵՐԻՑՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.