ԴԻՄԱՆԿԱՐԻ ԳՈՒՅՆԵՐՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ / ­Նո­րայր ԱԴԱԼՅԱՆ

 

«Ես»-ը այն է,
ին­չին ես տի­րա­պե­տում եմ»
(Է­րիխ Ֆ­րոմ)։

«Ա­ռան­ձին հո­գու բա­խում­նե­րը
վե­րար­տադր­վում են հա­սա­րա­կութ­յան ներ­քին բա­խում­նե­րում»
(­Ջորջ Ֆ­րանկլ)։

Իմ ա­նու­նը Ա­րամ է, բայց ես Վիլ­յամ Սա­րո­յա­նի որ­դին չեմ և­ ոչ էլ քե­ռին կամ թո­ռը, որ­ևէ ար­յու­նակ­ցա­կան կապ չու­նեմ այդ նշա­նա­վոր մար­դու հետ, հաս­կա­նա­լի է, նա էլ՝ ինձ, շատ հե­ռու եմ նշա­նա­վոր լի­նե­լուց, մի պարզ-հա­սա­րակ մարդ, ո­րին, բա­ցի ինձ­նից, ոչ ոք չի ճա­նա­չում։ Ի­րա­կա­նում ես էլ ինձ լավ չգի­տեմ։ Կա՞ աշ­խար­հում մե­կը, որ կա­տա­րե­լա­պես ի­մա­նա իր որ­պի­սութ­յու­նը։ Հա­զիվ թե։ Ի վեր­ջո, մար­դը միշտ մնում է գաղտ­նիք։ Երբ ե­րե­սուն­հինգ տա­րի ա­ռաջ ծնվե­ցի, մայրս՝ տի­կին Սի­րու­նը, անձ­նագ­րով՝ Բեր­սա­բե, մեր թա­ղում Սի­րուն էին կան­չում, ո­րով­հետև գե­ղեց­կու­հի էր, ինձ ան­վա­նեց Ա­րամ, ա­ռանց հորս հա­մա­ձայ­նութ­յունն առ­նե­լու։ Մի օր ա­սա­ցի նրան. «­Մա՛, գու­ցե պա­պան ինձ ու­րիշ ա­նուն էր ու­զում տալ»։ «­Դու պա­պա չու­նես,-­ ա­սաց նա։- Շատ ու շատ վա­ղուց ես Ա­րամ ա­նու­նով սի­րած տղա ու­նեի, քեզ կնքե­ցի Ա­րամ՝ քեզ­նից առ­նե­լու նրա կա­րո­տը»,- և­ աչ­քե­րը կա­րո­տից խո­նա­վա­ցան։ Ես շփոթ­վե­ցի՝ մի՞­թե հնա­րա­վոր էր ա­ռանց տղա­մար­դու Սի­րու­նը հղիա­նար ու ինձ աշ­խարհ բե­րեր։ Հա­ջորդ պա­հին մտքովս ան­ցավ՝ այս տիե­զեր­քում ա­մեն բան հնա­րա­վոր է, նույ­նիսկ՝ ար­ևը ծա­գի արև­մուտ­քի լեռ­նե­րից և մայր մտնի արևել­քի հո­րի­զոն­նե­րում։ Մայրս այն­քան գե­ղե­ցիկ էր, այն­քան կին, որ վերջ­նա­կա­նա­պես հա­մոզ­վե­ցի՝ նա կա­րող էր և­ ան­պա­պա հղիա­նալ։ Տե­սա՝ նրա աչ­քե­րից կա­րո­տի մար­գա­րիտ ար­ցունք է կա­թում։ Նա ինձ գրկեց։ Ես համ­բու­րե­ցի նրա ար­ցունք­նե­րը։ Ինձ գրկե­լով՝ իր ապ­րող կա­րոտն էր գրկել։
Չ­գի­տեմ ով է ա­սել. «Ես-ն­ ա­մեն ինչ է»։ Բո­լորն էլ ա­վե­լի-պա­կաս չա­փով Ես են։ Ես էլ եմ մի քիչ Ես, ու­մի՞ց եմ պա­կաս, ե­թե մարդ եմ, ա­նունս՝ Ա­րամ, Սի­րուն մորս մեկ ու միակ ար­մա­տից։ Որ­քան հի­շում եմ, շատ ժա­մա­նակ ա­ռաջ ո­տա­նա­վոր­ներ էի հո­րի­նում՝ նվիր­ված մորս, ջրա­ներ­կով ու գու­նա­վոր մա­տիտ­նե­րով նկա­րում նրան։ Կ­յան­քում նա ա­վե­լի գե­ղե­ցիկ էր, քան թղթի վրա, բայց կար­ծում էր, թե թղթի Սի­րու­նը ա­ռա­վել գե­ղե­ցիկ է, քան ի­րա­կա­նութ­յան մեջ։ «­Չէ՛, մա՛մ»։ Մեր հար­ևան­նե­րից մե­կը նկա­րիչ էր, իր նկար­նե­րը տա­նում էր շու­կա, սա­կայն ոչ ոք չէր առ­նում, գե­րա­դա­սում էին խա­ռը կա­նա­չի գնել, կա­ղամբ ու վա­րունգ։ Նա հիա­նա­լի նկա­րիչ էր։ Մի օր ու­շա­դիր դի­տե­լով իմ մայ­րա­կան նկար­նե­րը՝ եր­կար մտա­ծեց ու ա­սաց. «Տ­ղա՛ ջան, ճիշտ ճա­նա­պար­հի վեր­ջում ես։ Ն­կար­ված կի­նը սո­վո­րա­բար ա­վե­լի գե­ղե­ցիկ է լի­նում։ Բայց դու նկա­րիչ չես դառ­նա»։ «Ին­չո՞ւ»,- շփոթ­վեց մայրս։ «Ո­րով­հետև, Սի­րո՛ւն ջան, այս ե­րի­տա­սարդ տա­րի­քում նա ար­դեն ա­վարտ­ված նկա­րիչ է»։ «­Բայց ի՞նչ կդառ­նա»։ «­Մարդ»,- ա­սաց հար­ևա­նը։ «Իմ ե­րա­զանքն է»,- ժպտաց Սի­րու­նը։ Մինչ այդ մտքումս չկար նկա­րել նրա ժպի­տը։ Եվ ինձ մի ո­ղոր­մե­լի նկա­րիչ զգա­ցի։
Դպ­րո­ցում Ռազ­միկ ա­նու­նով դա­սա­րան­ցիս, ճիշտ իմ տա­րի­քին, հա­զիվ տաս­նե­րեք, դեռևս պա­տե­րազմ չէր գնա­ցել կռվե­լու և մեռ­նե­լու, մի ան­գամ ինձ ա­սաց. «Ա­րա՛մ, դու ըն­կեր Սի­րու­նի ա­մու­սի՞նն ես»։ «Չ­գի­տեմ,- պա­տաս­խա­նե­ցի ես,- մորս կհարց­նեմ»։ «­Մի՛ խա­բիր, ա­մու­սինն ես»,- ա­սաց նա։ «Եր­ևի»,- ա­սա­ցի նրան։ «Ես սի­րում եմ մորդ,- ա­սաց նա։- Մա­մադ էլ ինձ է սի­րում։ Երբ մե­ծա­նամ ու մե­ծա­նամ, քեզ կսպա­նեմ և կա­մուս­նա­նամ ըն­կեր Սի­րու­նի հետ»։ Ես վա­խե­ցա։ Նույն օ­րը մորս հարց­րի. «­Մա՛, ես քո ա­մու­սի՞նն եմ»։ Մայրս շփոթ­ված զար­մա­ցավ. «­Չէ՛, Ա­րա՛մ ջան, ո՞վ ա­սաց»։ «­Ռազ­մի­կը»։ «Գժ­վե՞լ է»։ «­Շատ լուրջ խո­սեց, մա՛, նա քեզ սի­րում է, ու­զում է ինձ սպա­նել ու քեզ հետ ա­մուս­նա­նալ, ես չեմ ու­զում մեռ­նել»։ Մայրս մի կես ժամ ծի­ծա­ղում էր, հա ծի­ծա­ղում. «­Չես մեռ­նի, ին­չո՞ւ մեռ­նես, չես մեռ­նի»։ Հա­ջորդ օ­րը Ռազ­մի­կին տա­րա մի կողմ և­ ա­կան­ջին շշնջա­ցի. «­Մա­մաս քեզ չի սի­րում, Ա­րա­մին է սի­րում, ո­րը ես չեմ, կա­րո­տում է նրան ու սի­րում, դու ու­րի­շի հետ ա­մուս­նա­ցիր, օ­րի­նակ՝ աշ­խար­հագ­րութ­յան Ալ­վար­դի»։ «Վ­յախկ»,- զզվանք ա­սաց նա։ Մի քա­նի օր անց ամ­բողջ դպրո­ցին սև սուգ ի­ջավ։ Ռազ­մի­կը Դա­վա­յա­թա­ղի բազ­մա­հարկ շեն­քե­րից մե­կի ա­մե­նա­վեր­ջին հար­կի պա­տու­հա­նից նետ­վել էր փո­ղոց։ Ես ու մայրս թաղ­ման թա­փո­րում էինք։ Ես լաց էի լի­նում։ Մայրս չէր ար­տաս­վում, սիր­տը քա­րա­ցել էր, գե­ղե­ցիկ դեմ­քը՝ տխրութ­յան ու սգի դի­մակ, թվում էր՝ ես եմ մա­հա­ցել։ Աշ­խար­հում ոչ ոք չի­մա­ցավ Ռազ­մի­կի ինք­նաս­պա­նութ­յան պատ­ճա­ռը։ Միայն մայրս ու ես։ Ե­րե­կո­յան մայրս ինձ մխի­թա­րեց. «Էլ լաց չլի­նես։ Ռազ­միկն ան­մահ է, ո­րով­հետև ու­նի սի­րող սիրտ ու հո­գի։ Ով սի­րում է՝ նա չի մեռ­նում»։
Մայրս ու­սուց­չու­հի էր, մեզ բնա­գի­տութ­յուն էր սո­վո­րեց­նում, դա­սի ժա­մա­նակ ոգ­ևոր­ված խո­սում էր բնութ­յան գե­ղեց­կութ­յուն­նե­րից, խոր­հուրդ տա­լիս սի­րել բնութ­յու­նը և մեզ սի­րել բնութ­յան մեջ։ Քա­նի որ մեր քա­ղա­քը բնութ­յուն չէր, ինչ­պես ա­մեն քա­ղաք, ա­շա­կերտ­նե­րին եր­բեմն տա­նում էր սար ու ձո­րեր, դաշտ ու ան­տառ, որ­պես­զի աչ­քով տես­նենք, սրտով զգանք բնութ­յան հրա­շա­լիք­նե­րը։ Այն­տեղ նա դառ­նում էր ա­վե­լի գե­ղեց­կու­հի, քան քա­րա­շեն, եր­կաթ­բե­տո­նե քա­ղա­քում։ Ես ժող­վում էի գույնզ­գույն ծա­ղիկ­ներ, աշ­խար­հի լա­վա­գույն ծա­ղիկ­նե­րը, փունջ կա­պում և ն­վի­րում մորս։ Մ­յուս­ներն էլ էին այդ­պես վար­վում։ Մայրս տուն էր վե­րա­դառ­նում ծով ծա­ղիկ­նե­րի հետ, որ­տեղ ա­մե­նա­գե­ղե­ցիկ ու բուր­յան ծա­ղի­կը ինքն էր։ Եվ ին­չո՞ւ զար­մա­նալ, որ նրան շա­տերն էին սի­րում և կա­րող էին ան­պա­տաս­խան սի­րուց ինք­նաս­պան լի­նել։
Տա­րի­ներ ե­կան-գնա­ցին։ «­Մա՛, քո սի­րած Ա­րա­մը քեզ ծա­ղիկ նվի­րո՞ւմ էր»։ «Ա­մեն օր»,- ա­սաց նա։ «Իսկ դու նրան ի՞նչ էիր նվի­րում»։ «Ինձ»,- ա­սաց նա։ «Իմ հա՞յրն է»։ «Ա­յո՛»,- ա­սաց նա։ «­Հի­մա որ­տե՞ղ է»։ «Ա­մե­րի­կա­յում»,- ա­սաց նա։ «­Մա՛, Ա­մե­րի­կան ախր հե­ռու է»։ «­Շատ մո­տիկ»,- ա­սաց նա և­ ինձ գրկեց։
Մեր տա­նը Նո­յի տար­վա դաշ­նա­մուր կար։ Մայրս մի թեթև նվա­գում էր։ Իմ մո­րա­կան տա­տը հա­զիվ մի քա­նի ստեղ­ներ էր շո­շա­փում, ո­րից մե­ղե­դի դուրս չէր գա­լիս։ Ն­րա մայրն ու տա­տը, որ հի­մա կլի­նեին մի հար­յուր հի­սուն տա­րե­կան, նվա­գել չգի­տեին։ Ես միայն մեկ ե­րաժշ­տութ­յուն էի կա­րո­ղա­նում դժվա­րութ­յամբ հա­վա­քել՝ «­Բայց դու անց­նում ես ու բարև չես տա­լիս, սիրտս ա­լե­կոծ­ված ծով ես դարձ­նում», ո­րը մայրս էր սո­վո­րեց­րել։ Նա ու­զում էր, որ ես դառ­նամ հռչա­կա­վոր դաշ­նա­կա­հար և­ աշ­խար­հը հիաց­նեմ, հատ­կա­պես Ա­մե­րի­կա­յին։ «­Բայց ին­չո՞ւ հենց Ա­մե­րի­կա­յին, մա՛»։ Քա­նի որ նա չպա­տաս­խա­նեց ու տխրեց, ինչ­պես հաս­կա­ցա, կա­րո­տա­լից տխրութ­յամբ, դպրո­ցը գե­րա­զան­ցութ­յամբ ա­վար­տե­լով, ես գնա­ցի բա­նակ, թեժ կռիվ­նե­րից մե­կում թուր­քը ձախ ոտքս վի­րա­վո­րեց, այդ պատ­ճա­ռով էլ թեթ­ևա­կի կա­ղում եմ, մի վեր­ջին փամ­փուշ­տով ես սպա­նե­ցի նրան և վե­րա­դար­ձա իմ քա­ղա­քը։
Մայրս մա­հա­ցել էր։ Ես լաց չե­ղա, ո­րով­հետև նա սի­րող հո­գի էր ու սիրտ, չէր մա­հա­ցել և քայ­լում էր հա­վեր­ժութ­յան աստ­ղա­զարդ ճա­նա­պար­հով։
Դաշ­նա­մու­րի վրա Սի­րու­նի ժպտուն լու­սան­կարն է ծիա­ծա­նե շրջա­նա­կի մեջ։ «Ո՞ւմ ես ժպտում, մա՛, մի՞­թե հորս»։
Ինչ­պես տես­նում եք, ես դաշ­նա­կա­հար չդար­ձա։ Գ­նա­ցի հա­մալ­սա­րան և սկ­սե­ցի քայ­լեր ա­նել բնա­գի­տութ­յան դաշ­տում, ո­րը, կար­ծում եմ, մորս սրտով կլի­ներ։ Բ­նա­գի­տութ­յու­նը բարդ և հա­մա­լիր աս­պա­րեզ է, ընդգր­կում է եր­կիր, տիե­զերք, մարդ­կութ­յուն ու ամ­բողջ կյան­քը, շփվում է բազ­մա­թիվ գի­տութ­յուն­նե­րի հետ՝ ֆի­զի­կա, երկ­րա­բա­նութ­յուն, ֆի­զի­կա­կան քի­միա, աշ­խար­հագ­րութ­յուն, կեն­սա­բա­նութ­յուն, ես չա­սեմ՝ դուք ա­սեք, ա­նա­տո­միա ու ֆի­զիո­լո­գիա, ուս­մունք­ներ մար­դու ծագ­ման, զար­գաց­ման ու ժա­ռան­գա­կա­նութ­յան մա­սին և­ այլն, տրա­մա­բա­նութ­յանն ու փի­լի­սո­փա­յութ­յա­նը ևս­ օ­տար չեն։ Մի խոս­քով՝ այս­տեղ շատ բան գո­յութ­յուն ու­նի։ Հաս­կա­նո՞ւմ եք, հնա­րա­վոր չէր ա­մեն կողմ նա­յել, և­ ես նա­յե­ցի գլխա­վո­րա­պես բու­սա­բա­նութ­յան ուղ­ղութ­յամբ։ Շուրջ հար­յուր է­ջա­նոց իմ ա­վար­տա­կան աշ­խա­տան­քը վե­րա­բե­րեց «­Հա­յաս­տա­նի բնիկ բույ­սե­րի ծա­գում­նա­բա­նութ­յու­նը» թե­մա­յին։ Կանգ էի ա­ռել հիմ­նա­կա­նում բնութ­յան մեջ տա­րած­ված վայ­րի բույ­սե­րի վրա, լրիվ զանց առ­նե­լով տնա­մերձ բան­ջա­րա­բոս­տա­նա­յին բույ­սե­րը։ Մե­ծա­մտութ­յուն չհա­մա­րեք, ես լավ բնա­գետ եմ։ Ե­թե կու­զեք ի­մա­նալ, ես այս գի­տե­լիքն ընտ­րե­ցի՝ մորս ու­րա­խութ­յուն և հ­պար­տութ­յուն պատ­ճա­ռե­լու հա­մար։ Հա­վա­տաց­նում եմ, չու­նեի ու­րիշ և­ ոչ մի նպա­տակ։ Երդ­վում եմ Աստ­ծուց բարձր մորս ա­նու­նով։
Իմ Դա­վա­յա­թա­ղում ապ­րում են շատ ու շատ տար­բեր մար­դիկ, հան­ցա­գոր­ծից մինչև դա­տա­վոր, հետ­ևա­բար՝ Դա­վա­յա­թա­ղը մի ան­հայտ կետ չէ քար­տեզի վրա, այլ մեծ ու հե­տաքր­քիր աշ­խարհ։
Աս­ված է. «Օ՜, բնութ­յուն։ Օ՜, մայր»։ Իսկ ես ա­սում եմ. «Օ՜, մայր։ Օ՜, բնութ­յուն»։
Լեռ­նե­րի ձյու­նե գա­գաթ­նե­րից մեղ­մո­րեն եր­գե­լով իջ­նում են սառ­նո­րակ առ­վակ­նե­րը և ժայ­ռե­ղեն ձո­րե­րում աղմ­կոտ գետ դառ­նում։ Կա­պույտ երկն­քում՝ արև ու լու­սին։ Նախ­շուն գառ­նե­րը մա­յե­լով բարձ­րա­նում են սարն ի վեր։ Որ կողմ շրջվում եմ՝ թա­վիշ խո­տեր են, ար­ծա­թա­փայլ սմբուլ, պես-պես ծա­ղիկ­ներ, ո­րոնց վրա գի­շե­րը մար­գա­րիտ ցող է դրել։ Շիկ­նել են ա­լո­ճե­նու և մա­սու­րի թփուտ­նե­րը։ Ծա­ղիկ­նե­րի քաղցր ա­ռէջ­նե­րից մե­ղուն նեկ­տար է քա­մում։ Եր­կար պո­չով մո­ղեսն ան­շար­ժա­ցել է մամ­ռոտ սա­լա­քա­րին և կա­նաչ աչ­քե­րը հա­ռել ինձ։ Մի՛ զար­մա­ցիր, ես եմ։ Սա լայ­նա­տերև խա­տու­տիկ է, սա էլ՝ խնկե­ղեգ, այս մե­կը՝ կատ­վա­խոտ, խնդրեմ՝ ծնե­բեկ, ե­զան լե­զու՝ պատ­կա­նում է ջղա­խո­տազ­գի­նե­րի ըն­տա­նի­քին, առ­յու­ծա­գի, տատ­րակ սո­վո­րա­կան՝ ծաղ­կա­կիր ցո­ղու­նով, բո­լո­րին ճա­նա­չում եմ, ոզ­նե­նի կլո­րագ­լուխ, ե­ղինջ՝ ու­նի ա­տամ­նաեզր տերև­ներ, ան­թա­ռամ կղմինդ­րա­բա­ժակ, գայ­լուկ՝ թթազ­գի­նե­րի ըն­տա­նի­քից, գետ­նա­մո­րի ան­տա­ռա­յին՝ բազ­մամ­յա խո­տա­բույս է, և­ այլն, այն­քան շատ են ու տա­րա­տե­սակ։ Դա­րեր շա­րու­նակ օգ­տա­գործ­վել են ժո­ղովր­դա­կան բժշկութ­յան մեջ, սկսած Ա­միր­դով­լաթ Ա­մա­սիա­ցուց։ Ժա­մա­նա­կա­կից հայ դե­ղա­գոր­ծութ­յու­նը ևս­ ան­տա­բեր չէ մեր բույ­սե­րի բու­ժիչ հատ­կութ­յուն­նե­րին։
Տե­սեք, այս ան­տա­ռա­յին բա­ցա­տը սպի­տակ ու դե­ղին ե­րի­ցուկ­նե­րի ծով է։ Զեփ­յու­ռը թեթ­ևա­կի ա­լե­կո­ծում է նրան։ Ես այս­տեղ հա­ճախ եմ լի­նում, իմ հո­գին, իմ սիր­տը։ Մեջ­քի վրա պառ­կած եմ ծա­ղիկ­նե­րի գրկում, շուր­թե­րիս՝ սպի­տակ ե­րի­ցուկ, և նա­յում, նա­յում եմ երկն­քին, որ­տեղ իմ ծնող­ներն են՝ մի լու­սին և մի արև։ Ի­ջեք, ի­ջեք կա­րոտ­ներ… Ն­րանք այս­տեղ, այս ծաղ­կե ծո­վում ի­րար սի­րե­ցին, և­ ե­րե­սուն­հինգ տա­րի ա­ռաջ ծնվե­ցի ես, ա­նունս՝ Ա­րամ, որ Սա­րո­յան Վիլ­յա­մի որ­դին չեմ։ Ձախ ոտքս ըն­դա­մե­նը մի քիչ կա­ղում է։ Դա ինչ է որ իմ ծով եր­ջան­կութ­յան մեջ։
Ես ուշ ա­մուս­նա­ցա, մո­րա­քույր Վեր­ժի­նեի հա­մառ ու ձանձ­րա­լի դրդմամբ, երբ ինձ տա­րե­կից շատ տղա­մար­դիկ և կա­նայք ար­դեն մեկ-եր­կու ե­րե­խա ու­նեին։ Կինս Փեփ­րոնն է, կցան­կա­նա­յի Կա­րի­նե լի­ներ, սի­րում եմ այս ա­նու­նը, ի­հար­կե մորս ա­նու­նից հե­տո, բայց, դե, ճա­կա­տա­գիր է, Աստ­ված ա­ռաջս Փեփ­րոն բե­րեց, ու­զած-չու­զած վերց­նե­լու էի։ Ն­րան պա­տա­նե­կութ­յան ժա­մա­նա­կից էի ճա­նա­չում, որ­քան հի­շում եմ, ես լավ հի­շո­ղութ­յուն ու­նեմ, նրան մի քա­նի ան­գամ սի­րե­լու պես սեր եմ խոս­տո­վանել և, պատ­կե­րաց­նո՞ւմ եք, ար­ժա­նա­ցել ծաղ­րա­լից մերժ­ման։ Իսկ այժմ ա­մուս­նա­նա­լու ա­ռա­ջար­կութ­յունս ըն­դու­նեց այն­պի­սի ոգ­ևո­րութ­յամբ, որ քիչ մնաց ետ կանգ­նեի։ Բայց, ոչ կա­տա­րե­լա­պես ա­ռողջ և­ ոչ իսկ մի թեթև կա­ղա­ցող ոտ­քով չնա­հան­ջե­ցի թե­կուզ կես քայլ։ Կ­հարց­նեք՝ ին­չո՞ւ։ Չեմ ա­սի։ Մեղքս ե­կավ, որ տա­նը մնա­ցած օ­րիորդ է և մի օր կա­րող է դառ­նալ կույ­սից էլ կույս պա­ռավ։ Խղ­ճիս դեմ բան կլի­ներ, ե­թե նրա­նից ետ կանգ­նեի, այդ մեղքն ու մե­ղա­վո­րութ­յու­նը ինձ եր­բեք չէի կա­րո­ղա­նա նե­րել։ Փեփ­րո­նը տգեղ է, մի զգա­լի չա­փով արծ­վա­քիթ և, ինչ­պես ո­րոշ կեն­դա­նի­նե­րի մոտ, փոք­րիկ, կուչ ե­կած ա­կանջ­նե­րով, ո­րոնք միայն շնչա­ռա­կան ու լսո­ղա­կան օր­գան­ներ չեն, այլ ա­վե­լի ար­տա­հայ­տում են կնոջ խոր­քա­յին բնա­վո­րութ­յան հատ­կա­նիշ­ներ, կյան­քին հա­րա­բե­րե­լու նրա կերպն ու կեր­պա­րայ­նութ­յու­նը։ Սա­կայն ես նրան բա­վա­կա­նին գե­ղե­ցիկ եմ տես­նում։ Ին­չո՞ւ եմ հա­վա­տում, որ նա գե­ղե­ցիկ է։ Այս և­ ու­րիշ շատ հար­ցե­րի ոչ ոք չի կա­րող պա­տաս­խա­նել։ Նաև ես։ Նույ­նիսկ Աստ­ված։ Ես մար­դա­գետ չեմ, ինչ­պես գի­տեք՝ բու­սա­բան եմ, և մտ­քիս են­թա­դրութ­յուն է գա­լիս, թե մար­դը հա­վեր­ժա­կան գաղտ­նիք է, և ն­րան հնա­րա­վոր չէ գաղտ­նա­զեր­ծել ու բե­րել հրա­պա­րակ, որ գո­նե մե­կը նրան ճա­նա­չի։
Օ­րի­նակ՝ հար­ևան բա­կում ապ­րող Պե­գա­սը, ինչ էլ ա­նուն է, ո՛չ նկա­րիչ, ո՛չ գրող, լավ է՝ բու­սա­բան էլ չի, ո՛չ ու­սու­ցիչ կամ գոր­ծա­րա­նի տնօ­րեն, Սի­մոն Դե­րան­յա­նի պես, գո­նե ձի լի­ներ։ Չէ՛, ինչ եմ ա­սում, ձին գե­րա­զանց կեն­դա­նի է, մեղք է ձին, որ նրան նույ­նա­նա։ Պա­տա­հա­կան չէ, որ զգաց­մունք­նե­րով կին կա­նայք ձի են սի­րում և­ երբ նրա­նից բա­ժան­վում-գնում են հե­ռու վայ­րեր, կա­րո­տում են նրան։ Պե­գա­սը փի­նա­չի է, ոչ կոշ­կա­կար, գոր­ծը՝ շատ, վաղ ա­ռա­վո­տից մինչև ուշ ե­րե­կո սև շու­կա­յում, ակ­նո­ցը՝ քթար­մա­տին, կար­կա­տում է, գի­տեք, այն կու­սակ­ցութ­յան ան­դամ­նե­րի մաշ­ված կո­շիկ­նե­րը, կրունկ­ներն ու ա­ռա­ջա­մա­սը նա­լում, ներ­կում-փայ­լեց­նում, որ նրանք շա­րու­նա­կեն մեր քա­ղա­քի փո­ղոց­նե­րով քայլ քայ­լել։ Այդ կու­սակ­ցութ­յու­նից է և նա, կար­ծեմ պատ­վա­վոր ան­դամ, բո­լոր կու­սա­կից­նե­րին «սի­րե­լի ըն­կեր»։ Ա­մեն ան­գամ շու­կա մտնե­լիս կանգ եմ առ­նում Պե­գա­սի մոտ և հիա­նում նրա աշ­խա­տան­քով։
– Բա­րի օր, Պե­գա՛ս։
– Բա՛րև, ըն­կե՛ր ջան։
– Ա­ռող­ջութ­յունդ ո՞նց է։
– Հար­յուր տա­րի շատ լավ եմ։
– Բա հե­տո՞,- հարց­նում եմ ես։
– Մահ կամ իշ­խա­նութ­յուն,-­ ա­սում է Պե­գա­սը և կո­շի­կի կրուն­կին նալ խփում։
– Իշ­խա­նութ­յու­նը մե­ռա­ծի ին­չի՞ն է պետք։
– Դու չես հաս­կա­նում, ըն­կե՛ր, իշ­խա­նա­կան ա­թո­ռը մե­ռա­ծին հա­րութ­յուն է տա­լիս։
– Հաս­կա­ցա։
– Կ­նիկդ տա՞նն է։
– Բա որ­տե՞ղ է լի­նե­լու։
– Կո­շիկդ հա­նիր նա­լեմ։
– Եր­բեք։
– Ք­նած ժա­մա­նակ ե­րազ-բան տես­նո՞ւմ ես։
– Կ­յան­քումս չեմ տե­սել։
– Յա՜,- զար­մա­ցավ Պե­գա­սը,- կա­տուն որ կա­տու է՝ ե­րա­զում մուկ է տես­նում, շու­նը որ շուն է՝ ե­րա­զում ոս­կոր է տես­նում, դու, ըն­կե՛ր, մի շուն կամ մի կա­տու չկա՞ս։ Ես ա­մեն գի­շեր ե­րազ­նե­րի մեջ եմ։
Ես խեղ­ճա­ցա, որ մինչև այժմ չեմ ճա­շա­կել ե­րա­զի հա­մը, և նա­խանձ չլի­նե­լով՝ նա­խան­ձե­ցի ե­րա­զա­կեր Պե­գա­սին.
– Մորդ տես, մե­ռել է, չէ՞, հո հա­րութ­յուն չա­ռավ, էս գի­շեր ե­թե խոր քնես, նա կգա քեզ մոտ։
– Նա իմ սիրտն է,- ա­սա­ցի ես,- մենք ա­մեն վայրկ­յան խո­սում ենք։
– Սիր­տը մսի կտոր է, տժվժիկ,- ա­սաց նա։- Տես, մսա­վա­ճա­ռի սե­ղա­նին ինչ­քան սիրտ կա։
– Սիր­տը մարդն է,- ա­սա­ցի ես։
– Չ­մո­ռա­նաս Փեփ­րո­նին իմ կող­մից բարև ա­նել,- հե­ռա­նա­լիս մեջ­քով լսե­ցի Պե­գա­սի ձայ­նը։
Այդ ե­րե­կո չէի ու­զում սո­վո­րա­կա­նի պես շուտ մտնել ան­կո­ղին, հա ձգում-ձգձգում էի ժա­մա­նա­կը, որ լավ հոգ­նեմ, և աչ­քե­րիս խոր քուն գա։
– Ար­դեն կես­գի­շեր է, գնա քնիր,- ա­սաց Փեփ­րո­նը։
– Դու գնա, ես գործ ու­նեմ,- մտքիս ե­րա­զում մորս տես­նելն էր։
– Էս գի­շեր ես քեզ հետ գործ չու­նեմ,- ար­հա­մար­հա­լից ա­սաց նա և սեթ­ևե­թե­լով գնաց ննջա­րան։
Կես­գի­շե­րից մի եր­կու ժամ հե­տո, ես, կա­տա­րե­լա­պես հոգ­նած, հո­րան­ջե­լով պառ­կե­ցի, բայց չնչին հույս ան­գամ չու­նեի, թե կտես­նեմ ե­րա­զա­յին մորս ժպտա­լիս։ Այն­քան անս­պա­սե­լի էր, տա­րօ­րի­նակ ու խորհր­դա­վոր, որ կար­ծե­ցի խաբ­կանք է. ե­րա­զը դան­դաղ մո­տե­ցավ, հե­ռա­նում էր ու մո­տե­նում և, ի վեր­ջո, ողջ հա­սա­կով կանգ ա­ռավ աչ­քե­րիս առջև, մի ամ­բողջ դար լռեց ու լռեց և, մեկ էլ, չեք հա­վա­տա, օ­ձի պես սո­ղաց վեր­մա­կիս տակ ու փա­թաթ­վեց ինձ։ Ե­րա­զում մայրս չէր, այլ՝ Փեփ­րո­նը։
Կինս՝ Փեփ­րո­նը, տա­պակ­վում էր Պե­գա­սի կոշտ ու կո­պիտ մարմ­նի ներ­քո, այդ­պես ձուկն է թա­վա­յում տա­պակ-տա­պակ գա­լիս և տժտ­ժում ե­ռա­ցող ձե­թի մեջ, շուրջ­բո­լո­րը սփռե­լով իր յու­ղա­լի հոտն ու գո­լոր­շին։
– Փեփ­րո՜ն…,- բ­ղա­վոցս չարթ­նաց­րեց նրան, այն­քան խորն էր քնած կամ էլ ննջա­րա­նում չէր։
Ա­ռա­վոտ­յան մտքումս ա­վե­լի մե­ղադ­րե­ցի փի­նա­չուն, քան կնոջս, հո ան­բա­րո­յա­կան չի, ինձ մեկ, ըն­դա­մե­նը մեկ ան­գամ դա­վա­ճա­նեց թյու­րի­մա­ցա­բար ու սխալ­մամբ, կար­ծե­լով Պե­գա­սը ես եմ։ Կե­սօ­րին գնա­ցի շու­կա։ Ինչ­պես միշտ, Պե­գա­սը կո­շիկ էր ջա­նադ­րո­րեն կար­կա­տում, մտա­ծե­ցի՝ նրա շե­ֆի կո­շիկն է, հե­տո նալ է խփե­լու, որ նա, վերջ ի վեր­ջո, նալ ու բա­նով իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն ա­նի։
– Հար­ևա՛ն, հո վա՞տ չես։
– Ի՞նչ ես խո­սում, ըն­կե՛ր, դու ես վատ, ես շատ լավ եմ, շատ լավ։
Այդ պա­տաս­խա­նը, հատ­կա­պես կրկնա­կի «շատ լավ»-ով, ինձ հա­մո­զեց, որ գի­շեր­վա ե­րա­զը, չէ՛, ե­րազ չի ե­ղել, այլ՝ ի­րա­կա­նութ­յուն։ Հո­գուս ծալ­քե­րում հույս ու լույս արթ­նա­ցավ, որ այս ան­գամ, մո­տե­ցող գի­շեր­վա ե­րա­զում հրեշ­տակ մայրս է իմ աչ­քին եր­ևա­լու, ո­րին ա­հա հա­զար տա­րի կա­րո­տում եմ։ Սա­կայն երկ­րորդ դեպ­քում ևս Փեփ­րո­նը սա­տա­նա­յի պես ե­կավ ու մո­րե­մերկ առջևս կանգ­նեց։ Ես դեռ եր­բեք նրան այդ­քան մերկ ու ա­նա­մոթ չէի տե­սել։ Աչ­քե­րով հրե­ցի՝ չքվի՛ր, գնա, հե­ռա­ցիր, բայց նա ա­վե­լի ու ա­վե­լի մո­տե­ցավ։ Այժմ Պե­գասն էր ձուկ կնոջս տակ տա­պակ­վում։ Հե­տո նա վայր­կե­նա­պես թռավ վերև, իսկ Փեփ­րոն ձու­կը ի­ջավ ցած։ Տա­պակ­վե­լով վեր ու վար էին ա­նում, ցայ­տեց­նե­լով ձե­թի կա­թիլ­ներ, խեղդ­վում ի­րար հետ և­ ի­րար մեջ։
– Պե­գա՜ս…,- այս ան­գամ բղա­վե­ցի ես,- շնա­ձուկ։
– Ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, թող քնեմ,- Պե­գա­սի ա­նու­նը լսե­լով, իր մահ­ճա­կա­լից փնթփնթաց կինս։
Ես լռե­ցի։ Լավ է քնի, քան շա­րու­նա­կի տա­պակ­վել աշ­խար­հի, իմ ու մորս աչ­քի առջև։
Ինձ հա­մար սկսվե­ցին ա­ներ­ևա­կա­յե­լի ծանր օ­րեր, ա­մեն ինչ ա­նում էի, որ չքնեմ ու ե­րազ չտես­նեմ։ Աք­ցա­նով քա­շե­ցի ա­ռողջ ա­տամս, մարմ­նիս տար­բեր մա­սե­րում վեր­քեր ա­ռա­ջաց­րի, որ ցա­վից ար­թուն մնամ, ժա­մը մեկ սուրճ էի խմում, որ­ևէ բան չէի ու­տում, որ սո­վա­ծութ­յու­նից չքնեմ, ա­վե­լի հա­ճախ ոտ­քի վրա էի օրն ապ­րում, քան բազ­մո­ցին նստած կամ հար­մա­րա­վետ ան­կող­նու մեջ։ Ա­տե­ցի ե­րա­զը։ Որ­քան եր­ջա­նիկ էի, երբ ե­րազ չէի տես­նում։ Ի վեր­ջո այն­քան հոգ­նե­ցի, մար­մինս այն­քան թու­լա­ցավ, ու­ժերս այն­քան պա­կա­սե­ցին, որ ըն­կա ան­կո­ղին, աչ­քե­րիս մեռ­յալ քուն ե­կավ, և դարձ­յալ ե­րազ տե­սա։ Չէ՛, Պե­գա­սը չէր և­ ոչ էլ Փեփ­րո­նը։ Մայրս էր ե­կել ինձ մոտ։ Ես սի­րե­ցի ե­րա­զը։ Սի­րե­ցի բո­լոր նրանց, ով­քեր ի­րենց աչ­քե­րում ե­րազ ու­նեն, մինչև ան­գամ՝ Պե­գա­սին, միայն Փեփ­րո­նից էի նե­ղա­ցած, ինչ է, ի­րա­վունք չու­նե՞մ նրա­նից մի փոքր նե­ղա­նալ՝ ա­ռանց նե­ղա­ցա­ծութ­յուն ցույց տա­լու։
Քա­նի որ ար­դեն մորս գծի վրա էի, ոգ­ևոր­ված ցան­կա­ցա յու­րա­քանչ­յուր գի­շեր ե­րազ տես­նել, մեկ ու մի քա­նի ան­գամ, լի­ներ անս­կիզբ-ան­վեր­ջա­նա­լի ոս­կե­զօծ կամ ար­ծա­թա­փայլ շղթա, ծիա­ծան իմ երկն­քում։ Բայց… Ե­րա­զի ար­մատն ա­սես չո­րա­ցել էր, աչ­քիս ոչ մի ե­րազ չէր գա­լիս։ Այդ­պես հայտն­վե­ցի դա­տարկ տա­րա­ծութ­յան մեջ, ո­րը նման էր աշ­խար­հա­չափ տա­կա­ռի։ Հու­սա­հա­տութ­յու­նը խեղ­դում էր ինձ։ Խեղ­դիչ հու­սա­հա­տութ­յան մի գի­շեր էլ՝ ե­րա­զը հան­կարծ հայտն­վեց, սա­կայն ոչ թե մայրս էր, այլ Փեփ­րո­նը Պե­գա­սի հետ, նա էլ Փեփ­րո­նի, եր­կու­սը մեկ-միա­ձույլ մար­մին։ Չ­գի­տեմ ու­րի­շը ինչ կա­ներ կամ չէր ա­նի, ե­թե գտնվեր իմ տե­ղում, ես ա­սա­ցի ինքս ինձ՝ Ա­րա՛մ, թող ոչ մի զոհ չպա­հանջ­վի քեզ­նից բա­ցի, և մի օր, մի անձր­ևոտ գի­շեր, ըն­դա­մե­նը գի­շե­րա­շա­պի­կով ու ո­տա­բո­բիկ, ա­ռանց մահ­ճա­կա­լին քնած կնոջս կողմն աչք գցե­լու, ար­ժա­նա­պատ­վո­րեն հե­ռա­ցա տնից, որ­տեղ մորս հետ ու­րախ-եր­ջա­նիկ ապ­րել էի շատ տա­րի­ներ։ Մո­րա­քույր Վեր­ժի­նը դու­ռը չբա­ցեց, որ­քան էլ հա­մա­ռո­րեն ծե­ծե­ցի, ինձ­նից նե­ղա­ցած էր, որ թքել եմ իր սար­քած ըն­տա­նի­քի վրա և Փեփ­րո­նից բա­ժան­վել։ Ե­թե Վեր­ժի­նը լի­ներ իմ կնոջ ա­մու­սի­նը, չէ՞ր թքե­լու։ Ն­րան ճա­նա­չե­լով, հա­մոզ­ված եմ, լավ էլ թուք ու մուր կա­ներ։
Մի հարց­րեք, այդ տա­րի­նե­րին որ­տեղ էի ապ­րում։ Ա­մեն տեղ։ Ե­րազ չտես­նե­լու իմ ե­րա­զան­քը չի­րա­կա­նա­ցավ։ Շու­տով ա­մեն գի­շեր տես­նում էի նույն ե­րա­զը՝ Պե­գա­սի ու Փեփ­րո­նի ան­փո­փոխ դե­րա­կա­տա­րու­մով։ Եվ ե­թե հո­գիս դի­մաց­կուն չլի­ներ, զգաց­մունք­ներս՝ ա­ռողջ, միտքս՝ ար­թուն, ե­թե բու­սա­բան չլի­նեի, այլ աշ­խար­հահռ­չակ դաշ­նա­կա­հար, մի՛ կաս­կա­ծեք, կա­րող էի հա­ջո­ղութ­յամբ խե­լա­գար­վել։
Ես ո­րո­շե­ցի սպա­նել Պե­գա­սին։ Սա­կայն Փեփ­րո­նը ինձ կան­խեց։ Իմ ե­րա­զում նա դա­ժա­նո­րեն սպա­նեց փի­նա­չուն։ Օ­րը ցե­րե­կով։ Շու­կա­յում։ Բո­լո­րի ներ­կա­յութ­յամբ։ Նա Պե­գա­սի ձեռ­քից խլեց հնա­կար­կա­տի պող­պա­տե սուր­սայր դա­նա­կը և հար­ված ու հար­ված էր հասց­նում նրա գլխին, փո­րին, ա­ճու­կին, է­լի ա­ճու­կին, վզին, սրտին, մեջ­քին, հե­տո մկրա­տով խրթաց­րեց շնաձ­կան էն բա­նը, որն այն­քան տա­ռա­պանք էր պատ­ճա­ռել կնոջս և ինձ։ Պե­գա­սի սև­ ար­յու­նը շու­կա­յում ճա­հիճ դար­ձավ։
Թա­ղու­մը բա­վա­կա­նին լավ էր կազ­­մա­­կերպ­ված։ Խոսք ու խոսք ճար­­տա­սա­նե­ցին։ Մենք,- ա­սա­ցին նրանք,- երդ­վում ենք շա­րու­նա­կել նրա ան­մահ գոր­ծը, ո­րի շատ մտահ­ղա­ցում­ներ, ցա­վոք սրտի, մնա­ցին թղթի վրա, շու­կա­նե­րում և փո­ղոց­նե­րի մեջ։ Բայց ա­ռաջ-ա­ռաջ, դե­պի իշ­խա­նութ­յուն։ Ս­գո հան­դի­սութ­յան ա­վար­տին «Կ­րա­կեմ Ե­նո­քը», «Կ­րա­կեմ Բե­նոն», «Կ­րա­կեմ Նա­նա­րը», «Կ­րա­կեմ Հու­սեյ­նը», «Կ­րա­կեմ Ճպ­լը», ինչ­պես պաշ­տո­նա­պես ան­վա­նում էին նրանց, ի­րենց «­Մա­կա­րով» ատր­ճա­նակ­նե­րից 10-ա­կան փամ­փուշտ ար­ձա­կե­ցին եր­կինք՝ ի պա­տիվ և­ ի հա­վեր­ժա­ցում «մեծ հայ­րե­նա­սեր, սուրբ նա­հա­տակ Պե­գաս Դա­վա­յա­թաղ­ցու»։
Այս­քան հա­մազ­գա­յին հան­ցա­գոր­ծութ­յու­նը հնա­րա­վոր չէր ծած­կադմ­փոց ա­նել։ Շու­կա­յի հար­յու­րա­վոր վկա­նե­րը դա­տա­րա­նում միա­բե­րան վկա­յե­ցին՝ «ո՛չ տե­սել ենք, ո՛չ էլ լսել»։ Հա­րա­զատ կու­սակ­ցութ­յու­նը Պե­գա­սի ար­յա­նը տեր չե­ղավ, այդ օ­րե­րին նա փա­կել էր քա­ղա­քի գլխա­վոր փո­ղոց­նե­րը և մի քա­նի հա­մա­խոհ խմբակ­նե­րի հետ ան­ժամ­կետ նստա­ցույց էր ա­նում, ընդ­մի­ջում­նե­րին՝ քյա­բաբ, պից­ցա ու խո­րո­ված, ու­րախ երգ ու պա­րեր։ Ես հրա­վիր­ված էի իբրև մի­ջանկ­յալ վկա՝ և՛ պե­գա­սա­կան, և՛ փեփ­րո­նա­կան, բայց ինձ շան տեղ դնող չկար։ Ի վեր­ջո, այդ ան­տար­բե­րութ­յու­նից նեղսր­տած, մի ակն­թարթ աչք գցե­ցի Փեփ­րո­նին, որն ար­տաս­վում էր, շատ զար­մա­ցա՝ ին­չո՞ւ է լաց լի­նում, հո չեմ մե­ռել, ա­վե­լի կզար­մա­նա­յի, ե­թե լաց չլի­ներ, և վեր­ջին թե նա­խա­վեր­ջին նստա­րա­նից ձայն ար­ձա­կե­ցի ի լուր աշ­խար­հի.
– Ես եմ սպա­նել Պե­գա­սին, ես…
Ար­ժա­նա­ցա ձայն բար­բա­ռոյ յա­նա­պա­տի ու ինձ ա­սա­ցի՝ մի շան չափ էլ չկաս, Ա­րա՛մ։
Հան­ցա­գոր­ծութ­յան գոր­ծիք­նե­րը՝ դա­նակն ու մկրա­տը չհայտ­նա­բեր­վե­ցին, սպա­նութ­յան խառ­նաշ­փո­թութ­յու­նից օգտ­վե­լով, գո­ղա­ցել էր մսա­գոր­ծը։
Քա­նի որ ի­րե­ղեն ա­պա­ցույց­ներ չկա­յին, բա­ցի Պե­գա­սի ար­դեն հող դար­ձած դիա­կից, ո­րը դա­տա­վո­րը հա­մո­զիչ ա­պա­ցույց չհա­մա­րեց, գու­ցե չի մե­ռել, և ղե­կա­վար­վե­լով ան­մե­ղութ­յան կան­խա­վար­կա­ծով և­ ու­րիշ վար­կած­նե­րով՝ նա գոր­ծը կար­ճեց և Փեփ­րո­նին հռչա­կեց բամ­բա­սան­քի զոհ, որ­պես նրա վնա­սի հա­տու­ցում՝ Պե­գա­սից բռնա­գրա­վե­լով դեռևս չգո­ղաց­ված հնա­մաշ կո­շիկ­ներ­րը, նա­լերն ու խո­զա­նակ­նե­րը։
Դահ­լի­ճից դուրս գա­լիս բղա­վե­ցի՝ սա դա­տա­րան չի, խեղ­կա­տա­կութ­յուն է, սրանց հա­մար ճշմար­տութ­յու­նը սուտ է, սու­տը՝ ճշմար­տութ­յուն, այս ա­վե­րակ­նե­րին ես ո՞նց թա­գա­վո­րեմ, գնամ մեռ­նեմ ու վե­րա­նամ։
Ես չմե­ռա։ Մի անձրև գի­շեր ես վե­րա­դար­ձա տուն։ Փեփ­րո­նը քնած չէր։
– Ա­ռա­վո­տից գնա­ցել ես, էս ինչ­քան ու­շա­ցար, շատ ան­հանգս­տա­ցա, հո բան չի պա­տա­հել,- ա­սաց նա։
– Պա­տա­հել է,- ա­սա­ցի ես։
– Ի՞նչ…
– Քեզ սի­րում եմ։
Ամ­բողջ գի­շեր մենք չքնե­ցինք։
Անձրևն ա­ռա­վոտ­յան գրե­թե դա­դա­րեց։
Արև ե­ղավ։
Հո­րի­զո­նում կա­մար կա­պեց ծիա­ծա­նը։

2022 թ.

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։