ԵՐԲ ՏԱՂԱՆԴԸ ԲԱԶՄԱՃՅՈՒՂ Է / Աե­լի­տա ԴՈԼՈՒԽԱՆՅԱՆ

20220505_115948

Մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ մեր ամ­բիոն ե­կավ տա­ղան­դա­վոր նկա­րիչ Զա­խար Խա­չատր­յա­նը: Նա­յեց պա­տե­րին կախ­ված նկար­նե­րին, դրանց մեջ ա­ռանձ­նաց­րեց եր­կու հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­ներ պատ­կե­րող կտա­վը, որն այն­քան հոգ­ևոր շեշ­տեր ու­նի իր մեջ, ու հարց­րեց.
– Ո՞վ է այս տա­ղան­դա­վոր նկա­րի հե­ղի­նա­կը:
Ես պա­տաս­խա­նե­ցի՝ Ռաֆ­ֆի Ա­դալ­յանն է, նկա­րը բե­րել եմ մեր տնից, ո­րով­հետև այն խիստ պատ­շա­ճում է Հայ միջ­նա­դար­յան գրա­կա­նութ­յան ամ­բիո­նին:
Սա գնա­հա­տա­կան էր մի նկար­չի կտա­վի, ո­րի սյուր­ռեա­լիս­տա­կան կտավ­նե­րի ցու­ցա­հան­դե­սին ե­ղել եմ: Ռաֆ­ֆի Ա­դալ­յա­նը 2018-ից նո­րից Հա­յաս­տա­նում է, ու նրա վե­րա­դար­ձը հայ­րե­նիք նշա­նա­վոր­վեց «­Հա­կա­սութ­յուն­նե­րի միաս­նութ­յուն» ման­րա­պա­տում­նե­րի գրքով: Գիր­քը ե­րի­տա­սարդ տա­րի­նե­րի խո­հեր են, ա­ռա­ջին ման­րա­պա­տու­մը գրվել է 1959-ին, երբ նա 19 տա­րե­կան էր: Ման­րա­պա­տում­նե­րի գե­րակ­շիռ մա­սը գրվել է 1978-ին: Գր­քում զե­տեղ­ված են հե­ղի­նա­կի այդ տա­րի­նե­րին ստեղծ­ված նկար­նե­րը: Ռաֆ­ֆի Ա­դալ­յա­նը ե­րեք ար­վեստ­նե­րի միահ­յու­սում ու­նի իր մեջ՝ նկար­չութ­յուն, ե­րաժշ­տութ­յուն, քեր­թո­ղա­կան ար­վեստ:
Գր­քի շա­պի­կի դար­ձե­րե­սին խո­րի­մաստ ձևա­կեր­պում­ներ են, ա­հա դրան­ցից եր­կու­սը. «Ես իմ պա­պի պապն եմ, ես իմ թոռն եմ», «Ան­հատ ա­րա­րածն իր մեջ կրում է ամ­բողջ տիե­զեր­քը»: Ն­կա­րը դի­տո­ղը այն կար­դում է, իր մտքով վե­րա­ծում բա­ռե­րի, փոր­ձում հաս­կա­նալ նկա­րի ա­սե­լի­քը:
Հան­ճա­րեղ Լեո­նար­դո դա Վին­չիի «­Մո­նա Լի­զան» առ այ­սօր մտքեր է շար­ժում, դրա մա­սին գրվել են ու կգրվեն մեկ­նա­բա­նա­կան հե­տա­զո­տութ­յուն­ներ, ո­րոնք ա­մե­նա­տա­րա­կար­ծիք բնույ­թի են հա­ճախ: Երբ հա­մե­մա­տում ենք «­Մո­նա Լի­զա­յի» վե­րա­բեր­յալ ե­րեք տար­բեր դա­րե­րում գրված մեկ­նութ­յուն­նե­րը (­Ջիոր­ջիո Վա­սա­րի-1551 թ., Վալ­տեր Պի­տեր-1873 թ., Կ­լի­ֆորդ Բաքս-1932թ.), տես­նում ենք, թե որ­քան տար­բեր են դրանք, եր­բեմն՝ հա­կա­սա­կան:
Ս­յուր­ռեա­լիս­տա­կան նկար­չութ­յունն ա­ռա­վել ևս տա­րա­կար­ծութ­յուն­նե­րի տե­ղիք է տա­լիս:
Ռաֆ­ֆի Ա­դալ­յա­նի ման­րա­պա­տում­նե­րը սեր­տո­րեն կապ­ված են նրա նկար­չութ­յան հետ: Ն­րա նկար­նե­րը սե­փա­կան ման­րա­պա­տում­նե­րի տե­սո­ղա­կան դրսևո­րում­ներն են: Ա­ռա­ջին ման­րա­պա­տումն ու­նի վեր­նա­գիր՝ «Մ­տա­ծի՛ր»: Կո­չա­կան այս վեր­նա­գի­րը յու­րօ­րի­նակ ուղղ­վա­ծութ­յուն է հու­շում մարդ ա­րա­րա­ծին, որ­պես­զի ա­զա­տագր­վի վաղն­ջա­կան ժա­մա­նակ­նե­րից առ այ­սօր տան­ջող եր­ևույ­թից. «­Մար­դիկ, մի՛ կե­րեք ի­րար, ա­զա­տագր­վեք այդ ցա­վից»:
Ման­րա­պա­տում­նե­րը յու­րօ­րի­նակ ձևով անդ­րա­դարձ­նում են մարդ­կութ­յան ան­ցած պատ­մութ­յու­նը: Արդ­յոք ո՞վ գի­տի, թե ո՞վ է հնա­րել կո­ճա­կը կամ ա­սե­ղը: Չէ՞ որ ժա­մա­նա­կին սրանք ե­ղել են մար­դու կյանքն ա­ռաջ մղող գյու­տեր:
Ե­կեք չմո­ռա­նանք, որ ա­մեն մար­դու, նույ­նիսկ չա­փած ու ձևած, օ­րի­նա­կե­լի ան­հա­տի մտքում եր­բեմն ծնվում են ան­հե­թեթ մտքեր, ո­րոնք մնում են նրա մտքում և չեն հան­րայ­նա­նում: Ս­յուր­ռեա­լիստ ար­վես­տա­գետ­նե­րը տե­սա­նե­լի են դարձ­նում այդ մտքե­րը: Որ­քան այժ­մեա­կան, միա­ժա­մա­նակ վեր­ժա­մա­նակ­յա է հնչում ար­վես­տա­գե­տի հետև­յալ միտ­քը. «­Հաս­կա­նում եմ՝ մար­դը ինք­նաոչն­չաց­մամբ է զբաղ­ված: Ա­յո՛, ի՛նչ են պա­տե­րազմ­նե­րը, ոչն­չաց­ված մար­դիկ, տներ, ա­մեն-ա­մեն ինչ» (էջ 14):
Իր ման­րա­պա­տում­նե­րում շո­շա­փե­լով հա­մա­մարդ­կա­յին խնդիր­ներ, ո­րոնք մար­դուն զբա­ղեց­րել են վաղն­ջա­կան ժա­մա­նակ­նե­րից, Ռաֆ­ֆի Ա­դալ­յա­նը մնում է հայ, իս­կա­կան հայ, ո­րի հա­մար, որ­պես սրբա­զան պատ­գամ շա­րու­նա­կում է մնալ Ա­րա­րա­տի փե­շե­րին Հա­յաս­տան աշ­խար­հի գո­յութ­յու­նը. «­Պետք է շրջվենք դե­պի Ա­րա­րատ»:
Նա էլ մեր է­պո­սի Սա­սուն­ցի Դա­վիթ հե­րո­սի նման զար­մա­ցած է, թե ին­չու մար­դիկ խա­ղա­ղա­սեր չեն. «Այդ­պես պի­տի չլի­նի, ին­չո՞ւ մար­դիկ խա­ղա­ղա­սեր չեն» (էջ 23):
Հիա­նա­լի խոհ է «­Սա ի­րա­կա­նութ­յո՞ւն է» հար­ցադր­մամբ ման­րա­պա­տու­մը:
Նույ­նութ­յամբ մեջ­բե­րում եմ մի հատ­ված «­Հե­քիաթ­ներ» ման­րա­պա­տու­մից. «­Բո­լոր պատ­մութ­յուն­նե­րը նույն բա­նի մա­սին են ա­սում: Օ­րի­նակ, երբ տղան սի­րում է աղջ­կան, այդ նույնն է՝ թե ծաղ­կում է ծա­ռը, կամ քա­մի է փչում, կամ ու­ժեղ անձրև է գա­լիս, կամ ես նստած ու­տում եմ մի մեծ ձմե­րուկ, կամ մար­դիկ դրոշ­ներ են տա­նում, կանգ­նած ավ­տո­մե­քե­նա­յի մեջ՝ ընկ­նում են ձո­րը, քա­ղա­քը փլվում է… Այս բո­լո­րը նշա­նա­կում է, որ տղան սի­րում է աղջ­կան: Աշ­խար­հում չկա մի բան, որ նույ­նը չլի­նի՝ հա­մե­մա­տած ու­րիշ բա­նի հետ» (էջ 30):
«­Կո­վե­րի դպրոց» ման­րա­պա­տու­մի մեջ Ա­դալ­յա­նը սե­փա­կան բնու­թագ­րումն ու­նի Գ­րի­գոր Նա­րե­կա­ցու հա­մաշ­խար­հա­յին ար­ժե­քի ու Ա­րա­րատ լե­ռան ե­զա­կիութ­յան մա­սին. «­Նա­րե­կա­ցին այն­քան զար­մա­նա­լի է գրել, որ ամ­բողջ աշ­խար­հը կզար­մա­նա նրա գրած­նե­րով: Ա­րա­րատն այն­պի­սի սար է, որ մարդ­կութ­յան պատ­մութ­յան մեջ այդ­պի­սի սար չի ե­ղել» (էջ 46):
Ն­կա­րիչ, ե­րա­ժիշտ, գրող Ռաֆ­ֆի Ա­դալ­յանն ու­նի մի ե­րա­զանք, ո­րով նա թռչում է Մեծ Հայ­քի և Կի­լի­կիա­յի կրթա­կան կենտ­րոն­նե­րը, ե­րա­զում հայ ազ­գա­յին թան­գա­րան­ներ բաց­վեն Եր­ևա­նում, Ա­նիում, Երզն­կա­յում, Կի­լի­կիա­յում, ու մի օր հա­յե­րը հա­մախմբ­վեն մի տե­ղում, ու աշ­խարհն, ի վեր­ջո, լսի հա­յի ձայ­նը:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.