ՀՐԱՆՈՒՇ / ՄԿՆԻԿԻ ՕՐԱԳԻՐԸ

 

Երբ իմ աչ­քե­րի կու­րութ­յունն ան­ցավ, ո՛չ հայր տե­սա, ո՛չ մայր: Ե­րեք քույ­րեր էինք՝ ի­րար նման, շա՜տ-շա՜տ նման:
– Ձեր ծնող­նե­րին սպա­նել են, խե՜ղճ որ­բուկ­ներ: Ձեր գլխի ճա­րը դուք եք տես­նե­լու,- ա­սա­ցին ազ­գա­կան­ներս:
Սո­ված էինք, թույլ: Մեկ­մե­կու հույս տա­լով, ա­մաչ­կոտ ու վախ­վո­րած՝ կյան­քի ճամ­փա ե­լանք: Ինք­նա­բե­րա­բար ուղ­ևոր­վե­ցինք աղ­բա­նոց: Հա­ցի կտոր­ներ, ան­գամ մսի եփ­ված պա­տառ­ներ կե­րանք: Հա­գեց­րինք մեր քաղ­ցը: Բայց շնե­րի կա­տա­ղի կռիվ տե­ղի ու­նե­ցավ տա­րած­քի հա­մար, և մենք անն­կատ, սար­սա­փած ու հևիհև ծլկե­ցինք դե­պի դաշ­տե­րը:
Ար­ևոտ օ­րեր, ա­զա­տութ­յուն: Ա­զա­տութ­յունն այն­քան մեծ էր, ան­սահ­ման, որ ան­տե­րութ­յան էր նման­վում: Եր­կար ժա­մա­նակ սնվե­ցինք հո­ղին պահ տված հա­տիկ­նե­րով, կոճ­ղար­մատ­նե­րով: Մո­ռա­ցանք, որ որբ ենք, ու կյան­քը եր­կար, ան­ծիր թվաց: Ա­մեն ինչ լավ էր, մինչև որ մի հսկա մե­քե­նա ե­կավ ու հնձեց ցո­րե­նի հա­սուն ար­տե­րը: Մենք հասց­րինք հաս­կե­րի բա­վա­կան մեծ պա­շար հա­վա­քել ու պա­հել հո­ղի խոր­քում: Հենց այս­տեղ էլ հան­դի­պե­ցի Գոր­շու­կին: Նա էլ նույն գոր­ծով էր տար­ված: Մենք ան­մի­ջա­պես մտեր­մա­ցանք ու հաս­կա­ցանք, որ ի­րար հա­մար ենք ծնվել:
Հե­տո մեծ հրդեհ ե­ղավ: Այր­վում էր ա­մեն ինչ: Քույ­րերս այդ­պես էլ չվե­րա­դար­ձան մեր գետ­նա­փոր տնա­կը: Ես այլևս չտե­սա նրանց: Ինչ­պես ա­սում են՝ ա­ղե­տը մե­նակ չի գա­լիս:
– Փախ­չենք: Հե­ղեղ ու սառ­նա­մա­նիք է լի­նե­լու,- ա­սաց ըն­կերս:
– Ո՞ւր:
– Էլ ո՞ւր,- հար­ցին հար­ցով պա­տաս­խա­նեց Գոր­շու­կը:
– Ե՛կ, ժա­մա­նակ չկա:
Դժ­վար ճա­նա­պարհ­նե­րով, գետ­նան­ցում­նե­րով հա­սանք նկուղ: Թաքս­տոց պատ­րաս­տե­ցինք: Թաքն­վե­լը՝ թաքն­վել, բայց սո­վին հո չե՞ս դի­մա­նա: Զ­գույշ դուրս ե­կանք մեր նոր կա­ցա­րա­նից: Ինչ­պի­սի՜ ու­րա­խութ­յուն. յու­րա­յին­նե­րի հան­դի­պե­ցինք: Պարզ­վում է՝ նրանք մի քա­նի օր ա­ռաջ են հաս­տատ­վել նույն հար­կի տակ: Ող­ջու­նե­ցինք ի­րար, ու նրանք մեզ խոր­հուրդ տվե­ցին.
– Բարձ­րա­ցե՛ք բնա­կա­րան­ներ: Այն­տեղ միշտ էլ կե­րա­կուր կա: Բայց շա՜տ զգույշ: Հա­տուկ սարք կա, վրան՝ պա­նիր կամ այլ ու­տե­լիք: Թե այն հա­նե­լու հմտութ­յուն չու­նե­նաս, կյան­քով կհա­տու­ցես: Ա­հա, մե­զա­նից մե­կը շպրտված է բա­կում, հենց ոտ­քե­րի տակ: Աշ­խա­տե՛ք այլ տե­ղե­րից կեր ճա­րել:
– Ս­պա­սենք,- ա­սաց Գոր­շու­կը:- Երբ հանգ­չեն բո­լոր լույ­սե­րը, ու լռեն շշուկ­նե­րը, այդ ժա­մա­նակ էլ ու­տե­լիք ճա­րե­լու կգնանք:
Մ­տանք խո­հա­նոց: Ու­տե­լիք­նե­րի հա­մեղ բույ­րե­րը կան­չում էին մեզ:
– Միայն զգո՜ւյշ, զգո՜ւյշ,- ան­ձայն հաս­կաց­րեց Գոր­շու­կը, ու մենք հար­ձա­կում գոր­ծե­ցինք:
Մի լավ կե­րանք, տաք-տաք պառ­կե­ցինք, նո­րից կե­րանք: Լույ­սը չբաց­ված` պո՛ւկ, մեր նկու­ղա­յին անկ­յուն­նե­րը: Հա­ջորդ օ­րը ևս լավ զգա­ցինք մեզ: Եր­րորդ օ­րը կես ճա­նա­պար­հին եր­շի­կի մի կտոր իր բույ­րով կանգ­նեց­րեց մեզ: Իմ Գոր­շուկն ա­սաց.
– Ս­պա­սի՛ր, տե՛ս՝ քեզ ի՛նչ եմ հյու­րա­սի­րե­լու:
Նույն պա­հին ճարպ­կո­րեն ցատ­կեց դե­պի եր­շի­կը: Պատ­րաստ­վում էի զգու­շաց­նել վտան­գի մա­սին: Բայց հա­ջորդ ակն­թար­թին հնչեց ճա­կա­տագ­րա­կան շրխկո­ցը, ու իմ Գոր­շու­կը եր­կա­թե լա­րի տակ ճզմվեց: Ն­րա ա­նօգ­նա­կան, ցա­վա­տանջ հա­յացքն ինձ էր ուղղ­ված:
– Փա­խի՛ր, փա­խի՛ր: Ինձ էլ չես օգ­նի: Փր­կի՛ր քեզ,- ծվծվաց նա վեր­ջին շնչում: Ես ծանր տա­րա նրա կո­րուս­տը: Չ­փա­խա, այլ թաքն­վե­ցի մի մութ տե­ղում և հետ­ևե­ցի իմ Գոր­շու­կին: Մի գեր կին զզվան­քով, ձեռ­նոց­նե­րով ու փայ­տի օգ­նութ­յամբ հա­նեց Գոր­շու­կի ան­շունչ մար­մինն ու տա­նից դուրս տա­րավ: Հե­տո ե­կավ, լվաց­վեց, գնաց մյուս սեն­յակ: Ես փոք­րիկ, նեղ անց­քով մտա կող­քի բնա­կա­րա­նը, ուր ոչ մի տեղ թա­կարդ չկար դրված: Դա ար­դեն լավ էր:
Մի շա­բա­թից ա­վե­լի մնա­ցի այդ տա­նը: Ու­տում էի՝ ինչ պա­տա­հում էր, ու ո­րո­շե­ցի վրեժ լու­ծել այն գեր կնո­ջից, ով ին­ձա­նից խլեց իմ Գոր­շու­կին: Պա­հա­րա­նի շո­րե­րի ծալ­քի տակ փայ­լուն բա­ներ կա­յին, ո­րոնք մար­դիկ շատ են սի­րում: Ա­մեն օր դրան­ցից մե­կը պա­հում էի բե­րա­նումս և բե­րում մյուս տուն, որ­տեղ թա­կարդ չկար, որ­տեղ ապ­րում էի, սնվում, և­ ինձ չէին խան­գա­րում: Վեր­ջին փայ­լուն օ­ղա­կը բե­րա­նիս մեջ՝ մտա իմ նոր կա­ցա­րա­նը: Ի զար­մանս ինձ՝ լի­քը ու­տե­լիք էր դրված ա­պա­կե ա­մա­նով: Այն բնավ էլ թա­կարդ չէր: Ես հա­մար­ձակ մո­տե­ցա և սկ­սե­ցի ու­տել: Եր­ևի շնոր­հա­կա­լութ­յուն են հայտ­նում: Մի քիչ փո­շոտ էր ու­տե­լի­քը, բայց ո­չինչ: Սկ­սե­ցի սի­րով խժռել: «Ի՜նչ լավն է այս տան տի­րու­հին»,- մտա­ծում էի և ու­տում:
…Ու­ժեղ կծկում­ներ և­ այ­րոցք ա­ղի­նե­րումս, կո­կոր­դումս: Ա­սես ներ­սումս քար էին շուռ տա­լիս: Մեռ­նում եմ եր­ևի, չեմ կա­րող շարժ­վել, ոտ­քերս թու­լա­ցել են: Հենց այդ պա­հին լույ­սը վառ­վեց, և փոք­րիկ պա­հա­րա­նը մի կողմ քա­շե­ցին: Տան­տի­րու­հին ապ­շա­հար ինձ էր նա­յում և պա­հա­րա­նի տակ դրված փայ­լուն ի­րե­րին: Ա­սես չէր հա­վա­տում սե­փա­կան աչ­քե­րին:
«­Բո­լորդ էլ նույնն եք, նույ­նը. ձեր մարդ­կութ­յունն ա­րե­ցիք, է­լի՛»,- մտա­ծե­ցի ես և չվշ­տա­ցա, որ Գոր­շու­կի ճա­նա­պար­հով եմ գնում:

ԱՐԵՎԻ ԾԱՂԻԿԸ

Սև, չո­րուկ կեղ­ևը հո­ղի խո­նա­վութ­յու­նից փափ­կեց: Ա­սես դա­րա­վոր քնից արթ­նա­ցավ ծի­լը: Նեղ­վածք էր ու մութ: Ո­չինչ չէր եր­ևում: Ջեր­մութ­յու­նից խլրտաց: Փոք­րիկ գլխի­կով հրեց հո­ղի հա­տիկ­ներն այս ու այն կողմ: Շն­չել էր ու­զում, տես­նել էր ու­զում: Բարձ­րա­ցավ: Տեր­ևի եր­կու բող­բո­ջիկ­նե­րով մի կողմ գցեց նախ­կին պատ­յանն իր, որ այլևս ի­մաս­տը կորց­րել էր: Հենց բաց ա­րեց աչ­քե­րը, կա­պույտ տե­սավ ու Արև: Շո­ղե­րի ա­ռա­տութ­յու­նից կկո­ցեց աչ­քե­րը, հե­տո կա­մաց-կա­մաց վարժ­վեց լույ­սին: Ու­զեց բարձ­րա­նալ-բարձ­րա­նալ, որ շուտ հաս­նի Ար­ևին:
Նա արթ­նա­նում էր, երբ խա­վա­րը կապ­տում էր, ճեր­մա­կում: Գի­տեր, թե Ար­ևը ո՛ր սա­րի գա­գա­թից է գա­լիս և­ որ­տե՛ղ է պահ­վում: Ա­մե­նից շատ կե­սօրն էր սի­րում, ո­րով­հետև իր սի­րե­լին ա­նա­սե­լի քաղցր ժպի­տով ժպտում էր հենց իր գլխա­վեր­ևում և շո­յում իր խա­վոտ ի­րանն ու թևիկ­նե­րը: Իր փոք­րիկ խա­վիկ­ներն ա­ռա­ջա­նում էին գի­շեր­նե­րը, երբ դե­ռա­տի ծա­ղի­կը ո­չինչ չէր տես­նում և մր­սում էր մե­նութ­յու­նից: Ոչ ոք չգի­տեր, թե ի՛նչ ապ­րում­ներ ու մտա­տան­ջութ­յուն­ներ էր ու­նե­նում նա այդ ա­նո­րոշ ու ձգված ժա­մե­րին և­ ի՜նչ ան­համ­բե­րութ­յամբ էր սպա­սում հա­ջորդ հան­դիպ­մա­նը: Ար­ևով հիա­ցած՝ ծա­ղիկն ան­վերջ ձգվում էր հրե գնդին կե­նա­րար, որ գի­տեր շո­յել, գգվել ա­մեն­քին: Հե­տո նա սկսեց զուգ­վել. կա­նաչ գլխի­կին ոս­կե­զօծ գնդիկ­ներ հայտն­վե­ցին, պսա­կաձև տա­րած­վե­ցին: Նա ա­վե­լի գե­ղեց­կա­ցավ: Ծի­րա­նա­գույն մանր ծա­ղիկ­նե­րով քող քա­շեց դեմ­քին և Ար­ևի հետ շրջեց հո­րի­զո­նից հո­րի­զոն: Նա դար­ձավ Ար­ևի ծա­ղի­կը, և Ար­ևը շատ սի­րեց իր ծաղ­կին, բա­զում զա­վակ­ներ նվի­րեց նրան: Ար­դեն Արևն էլ էր վաղ արթ­նա­նում և շ­տա­պում հան­դիպ­ման, որ­պես­զի սի­րեր, գգվեր և­ ան­վերջ եր­ջան­կութ­յուն նվի­րեր ծաղ­կին:
Օ­րերն ա­րագ էին սա­հում: Ար­ևի ծա­ղիկն իր տես­քով, սի­րուց շո­ղա­ցող ա­չիկ­նե­րով շա­տե­րի ու­շադ­րութ­յունն էր գրա­վում: Ու մի օր էլ ան­ծա­նոթ մի ձեռք պո­կեց ու տա­րավ ծա­ղիկն Ար­ևի: Ծա­ղիկն իր վեր­ջին շնչում «Արև» շշնջաց: Իսկ երբ Ար­ևը փնտրեց ու չգտավ իր ծաղ­կին, թախ­ծեց, տխուր դեմ­քը ծած­կեց ամ­պե­րով:
Եր­կար ժա­մա­նակ նա իր շուր­ջը ոչ ո­քի չէր նկա­տում: Գ­լոր­վում էր հենց այն­պես, և շո­ղե­րը նրա ա­ռաջ­վա պես էլ չէին այ­րում:
Ու գար­նա­նը, երբ արթ­նա­ցած ծի­լե­րի մեջ նկա­տեց ծա­նոթ տեր­ևիկ­նե­րը, անս­պա­սե­լիութ­յու­նից գլու­խը կորց­րեց մի պահ: Ան­չափ ու­րա­խա­ցավ: Կր­կին ջեր­մա­ցավ: Նոր ու­ժով ու ջեր­մութ­յամբ սկսեց փայ­փա­յել իր ծաղ­կին:
Այս­պես ա­մեն տա­րի Արևն ու Ծա­ղի­կը գտնում ու կորց­նում են ի­րար: Եր­ջան­կա­նում են, վշտա­նում և եր­բեք չեն մո­ռա­նում ի­րենց սե­րը:
ՁՈՒԿ-ՀՐԵՇՏԱԿ

Արևն այ­րեց ծո­վը: Շոգ էր ու տապ: Մի ձկնկիթ, ո­րին ջրե­րի հոս­քը վերև էր բարձ­րաց­րել, գո­լոր­շու ան­թիվ կա­թիլ­նե­րի հետ եր­կինք բարձ­րա­ցավ: Այն­քա՜ն հա­ճե­լի էր ճախ­րան­քը, այն­պե՜ս թեթև: Երբ փոք­րիկ սաղ­մից ձկնիկն արթ­նա­ցավ, ար­դեն երկն­քում էր: Շուր­ջը միայն ամ­պեր էին, իսկ վեր­ևում՝ ա­վե­լի հե­ռու, միայն ծով կա­պույտ էր և վառ արև: Հե­տո գի­շեր ե­ղավ, և մուգ կա­պույ­տի մեջ աստ­ղեր ցո­լա­ցին: Լուս­նի նարն­ջա­գույն մա­հի­կը նա­յեց ներքև և զար­ման­քից քար կտրեց: Իր կյան­քի ան­վերջ ու ան­հա­շիվ տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում նա ոչ մի ան­գամ չէր տե­սել երկ­նա­յին ձուկ: Փոք­րիկ ձկնի­կը խա­ղում էր իր ամ­պա­յին տի­րույ­թում, վեր ու վար լո­ղում: Ն­րա մաշ­կը փայ­լում էր արևից՝ ծիա­ծա­նի տար­բեր ե­րանգ­նե­լով:
– Մի՞­թե Ձուկ-Հ­րեշ­տակ էլ է լի­նում,- մտա­ծեց Լու­սի­նը այն­քան բարձ­րա­ձայն, որ աստ­ղերն էլ զար­մա­ցան:
Ն­րանց զար­ման­քը կրկնա­կի էր. նախ, որ Լու­սի­նը կա­րող է խո­սել, և­ որ ամ­պե­րում Ձուկ-Հ­րեշ­տակ է թևում:
– Ո՞վ է տե­սել, ո՞վ է լսել: Ում էլ ա­սես, չի հա­վա­տա…
Աստ­ղա­յին շշուկ­նե­րը տա­րած­վե­ցին երկն­քով մեկ:
Ձուկն ի­րեն շատ լավ էր զգում երկն­քի հրա­շա­փայլ գրկում և հ­պար­տա­նում էր, որ ին­քը միակն է ձկնա­յին ամ­բողջ պատ­մութ­յան մեջ, որ ապ­րում է երկն­քում: Մի քիչ էլ մար­մի­նը մե­ծա­ցավ, ձուկն ա­վե­լի գե­ղե­ցիկ ու անկրկ­նե­լի թվաց: Նա հիաս­քանչ էր և­ ամ­բողջ տիե­զեր­քի ու­շադ­րութ­յան կենտ­րո­նում: Բայց, ափ­սո՜ս, Ձուկ-Հ­րեշ­տա­կի լե­զուն ոչ ոք չէր հաս­կա­նում: Նա ոչ մի հա­րա­զատ չու­ներ իր կող­քին: Չու­ներ սրտա­կից մի ըն­կեր, որ զրու­ցեին, հաս­կա­նար ի­րեն, կի­սեր խո­հերն ու ապ­րում­նե­րը: Ք­նած ժա­մա­նակ Ձուկ-Հ­րեշ­տա­կը հա­ճախ էր ե­րա­զում տես­նում մի ջրաշ­խարհ, ո­րի խոր­քե­րում անկրկ­նե­լի բնութ­յուն կար և տա­րա­տե­սակ ձկնե­րի խայ­տա­ցող հոծ բազ­մութ­յուն: Կար­ճատև քնից վեր էր թռչում Ձուկ-Հ­րեշ­տա­կը, ու նրա փոք­րիկ սրտի­կը կա­րո­տով էր լցվում: Հուզ­մուն­քից բե­րա­նը բա­ցու­խուփ էր ա­նում, իսկ աչ­քե­րի թա­խի­ծը տա­րած­վում էր ամ­պե­րի մեջ: Այդ պա­հե­րին նրան չէր հմա­յում երկ­նա­յին և­ ոչ մի հրա­շա­լիք: Այն­քա՜ն միայ­նակ ու ան­զոր էր զգում:
Ու մի օր, թուխ­պե­րի գա­հին բազ­մած, չգի­տեր՝ ի՛նչ ա­ներ, երբ հեռ­վից շարժ­վող ամ­պե­րի մի այլ կու­տա­կում նկա­տեց: Քա­մու ու­ժեղ հոս­քով սև տա­րա­փի զանգ­վածն ա­ռաջ էր մղվում: Վա­խով նա­յեց ու չհաս­կա­ցավ, թե ին­չո՛ւ է այն այդ­քան սև­ ու ա­հար­կու: Նա մո­տե­նում էր ուժ­գին ո­րո­տով և շան­թա­հա­րում ամ­բողջ եր­կին­քը: Ն­րա մար­մինն ա­րա­գո­րեն ձևա­փոխ­վե­լով՝ ար­շա­վեց ու­ղիղ խա­ղաղ ամ­պի­կի վրա: Ս­պի­տակ ամ­պի­կը խառն­վեց սևին, գոր­շա­ցավ և­ ար­տաս­վե­լով հեղ­վեց ներքև՝ հոս­քի հետ սա­հեց­նե­լով նաև Ձուկ-Հ­րեշ­տա­կին: Ա­մեն ինչ կա­տար­վեց ակն­թար­թո­րեն: Ձուկն սկզբում ծանր հար­ված զգաց, պղտոր­ված ջրում ո­չինչ չտե­սավ:
– Մի՞­թե կու­րա­ցա,- ցա­վով մտա­ծեց Ձուկ-Հ­րեշ­տա­կը:
Գլ­խապ­տույտ ա­րա­գութ­յամբ ջրի հոս­քը քշում էր խեղ­ճին: Եվ կար­ծես այլևս ո­չինչ չէր զգում… Դան­դա­ղո­րեն բա­ցեց աչ­քե­րը. ի­րեն շրջա­պատ­ված տե­սավ ան­թիվ ձկնե­րով, ո­րոնք սրտա­ցա­վո­րեն հոգ էին տա­նում և­ օգ­նում ուշ­քի բե­րե­լու խեղ­ճին: Նա­յեց շուր­ջը. գտնվում էր մի վայ­րում, որ հա­ճախ ե­րա­զում էր տես­նում, երբ երկն­քում էր: Բո­լո­րը հար­ցեր էին տա­լիս, շատ հար­ցեր և դժ­վա­րա­նում էին հա­վա­տալ տրված պա­տաս­խան­նե­րին:
– Ձուկ-Հ­րեշ­տա՞կ:
– Դու լավ եր­ևա­կա­յութ­յուն ու­նես:
– Երկն­քից ի­ջա՞ծ:
– Հե­քիաթ ես պատ­մում, բա­լի՛կս:
– Ամ­պե­րի մեջ բազ­մա՞ծ:
– Ե­րա­զում ես տե­սել:
Ձուկ-Հ­րեշ­տա­կը չգի­տեր՝ ի՛նչ ա­ներ: Մի բան էր միայն լավ. այն, որ կա­րող էր հա­ղոր­դակց­վել բո­լո­րի՝ իր նման­նե­րի հետ: Բայց կար նաև ան­հեր­քե­լի ա­պա­ցույց. երկն­քում ձեռք բե­րած ան­սո­վոր եր­կար թևիկ­նե­րը և յու­րօ­րի­նակ ծիա­ծա­նա­գույն մաշ­կը, որ Ար­ևից էր ստա­ցել:
– Թերևս հնա­րա­վոր է, ին­չո՞ւ ոչ,- Ձուկ-Հ­րեշ­տա­կին հա­վա­տում էր աշ­խարհ տե­սած բա­րի տա­տիկ­նե­րից մե­կը:
Ձուկ-Հ­րեշ­տա­կը ե­րախ­տա­գի­տութ­յամբ էր լցվում նրանց հան­դեպ, ով­քեր հա­վա­տում էին ի­րեն:
Այդ հրաշ­քը, ի­րոք, պա­տա­հել է:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.