Մեկ անգամ եւս սփյուռքահայ գրականության խնդիրների մասին

երվանդ ­Հար­ցազ­րույց գրա­կա­նա­գետ, հրա­պա­րա­կա­գիր,  հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ  Եր­վանդ Ա­զատ­յա­նի հետ­

Հեր­մի­նե Զարմանյան – ­Դեռևս 1988 թ.-ին ար­ձա­նագ­րել եք, որ Սփյուռ­քում զար­գա­ցող գրա­կան քննա­դա­տութ­յունն ու գե­ղար­վես­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յունն ամ­բող­ջա­կան մշակ­ման չեն են­թարկ­վել: ­Տաս­նամ­յակ­ներ անց փո­փո­խութ­յուն նկա­տո՞ւմ եք։
Երվանդ Ազատյան – ­Պէտք է ը­սել, ա­յո՛, ո­րոշ չա­փով։ ­Տա­ղան­դա­ւոր ան­հատ­ներ կան, ինչ­պի­սիք են պրո­ֆե­սոր ­Խա­չիկ ­Թո­լո­լեա­նը, որ անգ­լե­րէն կը գրէ, Գ­րի­գոր ­Պըլ­տեա­նը՝ մեր գրա­կա­նու­թիւ­նը հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նու­թեան կոն­տեքս­տին մէջ տես­նող ա­ռա­ջա­պահ մարդ մը։ Ամ­բող­ջա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն չկայ, այն­պէս, ինչ­պէս, օ­րի­նա­կի հա­մար, մեր Մ­խի­թա­րեան հայ­րե­րը կ՚ը­նեին. ողջ գրա­կան շրջան մը կ՚առ­նեին և ­գիրք կը հրա­տա­րա­կեին, կամ ինչ­պէս ­Յա­կոբ Օ­շա­կան կ՚ը­ներ։ ­Միայն ­Պըլ­տեանն է, որ կը մո­տե­նայ այդ չա­փա­նիշ­նե­րուն: ­Հա­յաս­տա­նին մէջ, օ­րի­նակ, ­Վազ­գեն ­Գաբ­րիե­լեա­նը, Եր­վանդ ­Տեր-­Խա­չա­տու­րեա­նը, «Ս­փիւռք» գի­տաու­սում­նա­կան կենտ­րո­նի հիմ­նա­դիր ­Սու­րեն ­Դա­նիե­լեա­նը, Ա­լեք­սանդր ­Թոփ­չեա­նը… Ա­մեն մե­կը իր ճամ­փով շատ մոտ են ա­րեւմ­տա­հայ գրա­կա­նու­թեան, բայց հա­մադր­ված գրա­կա­նու­թիւն ներ­կա­յաց­նել ան­հատ մը չէ կրցած ը­նել, ոչ ալ ամ­բիոն մը նա­խա­ձեռ­նած է:
Հ. Զ. – Գ­րա­կան եր­կի ու­սում­նա­սի­րութ­յան բնա­կան ճա­նա­պար­հը հա­մա­րում եք գրո­ղի կեն­սագ­րութ­յան և ս­տեղ­ծա­գոր­ծութ­յան զու­գա­հեռ ըն­թաց­քի ներ­կա­յա­ցումն ու պատ­ճա­ռա­հետ­ևան­քա­յին կա­պի վեր­հա­նու­մը, ա­պա միայն գրա­կան արժ­ևո­րում կա­տա­րե­լը։
Ե. Ա. – Ե­թե գրո­ղի կեան­քը ին­ծի ծա­նոթ է, և­ ես գի­տեմ իր կեան­քի հանգ­րո­ւան­նե­րի առն­չու­թիւն­նե­րը իր գրա­կա­նու­թեան հետ, լավ է, որ այդ հան­գոյ­ցը կա­րե­նամ բե­րել իր գրա­կա­նու­թիւն, եւ կեր­պով մը իր կեն­սագ­րու­թիւնն ալ գրա­կա­նա­նայ:
Հ. Զ. – ­Ձեր հե­տա­զո­տութ­յան լե­զուն տար­բեր­վում է գե­ղար­վես­տա­կան ո­ճին բնո­րոշ հյու­թեղ բա­ռա­մթեր­քով։
Ե. Ա. – ­Բա­նաս­տեղ­ծու­թեան մէջ ար­ժե­քը բա­ռի, պատ­կե­րի գրա­կան ճա­շա­կի եւ խոր­քի վրայ է։ Այդ պատ­րաս­տու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ լե­զո­ւի, պատ­կեր­նե­րու հան­դէպ զգա­յու­նու­թիւ­նը ես փո­խադ­րե­ցի գրա­կա­նա­գի­տա­կան աշ­խարհ, ա­տոր հա­մար այդ դրոշ­մը կա նաեւ գրա­կա­նա­գի­տա­կան գոր­ծե­րու մէջ։ Ես, կար­դա­լով բա­ւա­կան տա­րի­ներ ա­ռաջ իմ գրած­ներս, պէտք է ը­սեմ, որ գե­ղա­գի­տա­կան, լե­զո­ւի ո­ճա­կան գե­ղեց­կու­թեան, բա­ռա­կեր­տու­մի, պատ­կե­րա­ցում­նե­րու ի­մաստ­նե­րով ես ինքս շատ ա­ւե­լի գե­ղա­րուես­տա­կա­նա­ցած կը գտնեմ այդ հանգ­րո­ւա­նին, քան ա­ւե­լի վեր­ջը, ուր ա­ւե­լի պար­զե­ցո­ւած է իմ ո­ճը:
Հ. Զ. – ­Տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում միայն ո­ճա­կա՞ն փո­փո­խութ­յուն է կրել ­Ձեր գրա­կա­նա­գի­տա­կան աշ­խա­տան­քը։
Ե. Ա. – Երբ գրա­խո­սա­կան կը գրեմ ոե­ւէ գիր­քի մա­սին, ես ալ կը զար­մա­նամ՝ տես­նե­լով, որ ե­թե այս գիր­քին մա­սին քսան տա­րի ա­ռաջ պի­տի գրեի, բո­լո­րո­վին տար­բեր սահ­մա­նա­փա­կո­ւա­ծու­թեամբ պի­տի գրեի: Ես ալ հանգ­րո­ւան­նե­րէ ան­ցած եմ՝ աշ­խար­հի տար­բեր գրող­նե­րու աշ­խա­տան­քին ծա­նո­թա­նա­լով: ­Սա­յաթ-­Նո­վա­յին ժա­մա­նակ­նե­րի սի­րա­յա­րու­թիւ­նը այ­սօր­վան հո­լի­վու­դեան սի­րա­յա­րու­թեա­նը չէ նմա­նիր: ­Սի­րա­յա­րու­թեան նիւ­թին չա­փա­նիշ­նե­րը կը զգամ փո­խո­ւած են, և­ ես ըստ այնմ քննու­թիւնս կը կա­տա­րեմ: ­Փո­խա­նակ իմ հին չա­փա­նիշ­նե­րուս, որ ու­նեի, նույ­նիսկ բա­րո­յա­կան ըմբռ­նում­ներս զար­գա­ցում ու­նե­ցած են:
Հ. Զ. – ­Ձեր գրա­կան հա­յացք­նե­րը որ­քա­նո՞վ են դրսևոր­վում հրա­պա­րա­կագ­րութ­յան մեջ և ­հա­կա­ռա­կը։
Ե. Ա. – Գ­րա­կա­նա­գի­տա­կան հա­յացք­ներս շատ չեն դրսե­ւո­րո­ւիր ա­ռօ­րեայ քա­ղա­քա­կան բա­նին մէջ, բայց ես շատ կ՚օգ­տո­ւիմ իմ գրա­կան պատ­րաս­տու­թիւ­նէս։ Օ­րի­նակ՝ իմ վեր­ջին յո­դո­ւած­նե­րէս մե­կը, որ ­Մեր­կե­լի ­Հա­յաս­տան գա­լու մա­սին է և­ ո­րը «Ազգ»ին մէջ ալ թարգ­մա­նո­ւե­ցավ, ո­րով­յե­տեւ ես ո­րոշ գրա­կան պա­շար մը ու­նիմ՝ ­Բերտ­հոլդ Բ­րեխ­տի «­Կով­կա­սեան կավ­ճե շրջան»-ով սկսայ: Այ­սինքն՝ ա­ւե­լի օ­րի­նակ­նե­րով կրնամ ես իմ գրա­կա­նա­գի­տա­կան պատ­րաս­տու­թիւնս քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծում­նե­րու մէջ ար­ձա­նագ­րել։ Ա­տոր չա­փա­զան­ցու­թիւնն ալ կրնա ըն­թեր­ցո­ղի և ­քու մի­ջեւ ո­րոշ անջր­պետ մը ստեղ­ծել: ­Գի­տեք՝ գրա­կան ո­ճը կ՚օգ­նէ քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծում­նե­րը պատ­կե­րա­ւոր, դի­պուկ գրե­լուն, բայց որ դուն քա­ղա­քա­կան վեր­լու­ծու­մի մէջ ես և ­կը վե­րա­դառ­նաս գրա­կա­նա­գի­տա­կան գոր­ծե­րուդ, ար­դեն մի բան քեզ­մէ կը պակ­սի։ Երբ դու կը գրես խմբագ­րա­կան, քոյ լե­զուն քոյ մտա­ծե­լա­կեր­պով օգ­տա­պաշտ է։ Երբ վե­րա­դառ­նաս գրա­կա­նու­թեան, շատ դժո­ւար է, որ այդ բե­ռը հետդ չբե­րես։ Եվ ա­տի­կայ քու գրա­կան մտա­ծե­լա­կեր­պիդ, վեր­լուծ­մանդ, յատ­կա­պես լե­զո­ւա­կան մշա­կոյ­թիդ վնաս է։ Ես եր­կար ա­տեն կը կար­ծեի, որ այդ գի­ծը շատ հստակ կեր­պով պա­հած եմ, բայց կը տես­նեմ, որ, ո՛չ։ Գ­րա­կա­նու­թեան մէջ դա­տում­նե­րը պէտք է ա­ւե­լի զգու­շա­ւոր ը­նես, քան լրագ­րու­թեան մէջ: Օ­րի­նակ՝ «­Մեղք ­Սա­րոեա­նի ար­ցուն­քին» ակ­նար­կին մէջ շատ ա­ւե­լի հրա­պա­րա­կա­գ­րու­թիւն կայ, քան գրա­կա­նու­թիւն: Այն­պէս որ այդ «մեղք»ին մէջ ես ալ բա­ժին ու­նիմ։
Հ. Զ. – ­Ձեր գրա­կա­նա­գի­տա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յուն­նե­րում զու­գա­հեռ­ներ ենք տես­նում նաև գրա­կա­նութ­յան և­ ար­վես­տի այլ ճյու­ղե­րի միջև։
Ե. Ա. – Ա­յո՛։ Օ­րի­նակ, վեր­ջերս ­Թա­մա­րա ­Յով­հան­նի­սեա­նի գրքին նե­րա­ծա­կա­նը գրե­ցի։ Իր բա­նաս­տեղ­ծու­թեան մէջ որ­քան տե­սո­ղա­կան հնարք­նե­րը տեղ ու­նին, նոյն­քան նաեւ խո­հա­կան։ Այդ­տեղ ես ­Սե­զա­նի նկար­չու­թեանն եմ նման­ցու­ցած։ ­Սե­զա­նը եր­կու չա­փու­մէն (dimension) եր­րորդ չափ­ման ան­ցավ, որ ին­տե­լեկտն է։ Այդ­պես է, որ իմպ­րե­սիո­նիստ­ներն սկսան նաեւ մտա­ծու­մը դնել. մին­չեւ ­Պի­կա­սո գնաց։ ­Շանթ Ա­ւե­տի­սեան իր պատ­րաս­տու­թիւ­նը Ա­րեւ­մուտ­քի մէջ՝ ­Մոն­րեալ, ­Փա­րիզ, ստա­ցած է։ Կ­՚եր­թայ դե­պի Ա­րե­ւելք՝ Հնդ­կաս­տան, ­Չի­նաս­տան, ­Ճա­պոն եւ կ՚ը­սէ՝ ա­րո­ւես­տի ա­կուն­քը Ա­րե­ւելքն է:
Հ. Զ. – ­Յու­րա­քանչ­յուր գրա­կա­նա­գետ ու­նի հա­յացք­նե­րի ձևա­վոր­ման սե­փա­կան ա­ռանց­քը։ Ո՞րն է ­Ձե­րը։
Ե. Ա. – ­Կան գրող­ներ, որ ինձ­մէ շատ ա­ւե­լի լայն պա­շար ու­նին և­ ի­րենց այդ լայն հո­րի­զո­նով կը չա­փեն նոր գրա­կան երկ մը, իսկ ե­թե ա­ւե­լի սահ­մա­նա­փակ է կամ ո­րոշ բնա­գա­վա­ռի մէջ է իմ պա­շարս, իմ չա­փա­նիշ­ներս կը մեկ­նին իմ ու­նե­ցած տվեալ­նե­րէս, այ­սինքն՝ իմ գոր­ծիքս այդ է:
Հ. Զ. – ­Դուք ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը քննե­լիս ի ցույց եք դնում թե­րութ­յուն­ներն ու ա­ռա­վե­լութ­յուն­նե­րը, սա­կայն դա­տե­լուց զերծ եք մնում: ­Մեր օ­րե­րում շատ քննա­դատ­ներ զբաղ­ված են գրող­նե­րի հան­դեպ դա­տաս­տան տես­նե­լով:
Ե. Ա. – ­Միշտ գրա­կան քննա­դա­տի, նաև գրո­ղի հա­յե­ցա­կե­տը ա­ւե­լի պետք է թե­լադ­րա­կան ըլ­լայ, քան թե՝ դա­տաս­տա­նա­կան: Ա­տի­կայ ա­վե­լի յա­մո­զիչ է։ Ե­թե ես կան­խա­նա­խա­պա­շա­րում­ներ ու­նիմ և ­կը կա­ղա­պա­րեմ այդ գրո­ղը, ըն­թեր­ցո­ղը իմ քննա­դա­տա­կանս կը կար­դայ, հե­տոյ գիր­քը կը կար­դայ, ե­թե ան­հա­մա­տե­ղե­լի բան մը կայ, ու­րեմն իմ վե­րա­բե­րումս պա­կա­սա­ւոր է: ­Բայց ե­թե ես ճիշտ տվեալ­նե­րը գտնեմ գրո­ղի մոտ և ­ներ­կա­յաց­նեմ (ան­շուշտ, ուղ­ղո­ւա­ծու­թիւն մը պի­տի ըլ­լայ ան­պայ­ման. չես կրնար ձեռն­պահ մնալ), և­ այդ ուղ­ղո­ւա­ծու­թեամբ ըն­թեր­ցո­ղը ճամ­փա ել­լէ, իմ գրածս ար­դա­րա­ցո­ւած կ՚ըլ­լայ։
Հ. Զ. – ­Ձեզ ա­վե­լի շատ գրաքն­նա­դա՞տ եք հա­մա­րում, թե գրա­կա­նութ­յան տե­սութ­յունն է ա­վե­լի ձգում:
Ե. Ա. – ­Կը կար­ծեմ, որ եր­կուքն ալ։ Ին­ծի հա­մար նաեւ գրա­կան տե­սու­թիւ­նը շատ կա­րե­ւոր է: ­Ճիշտ է՝ շատ մար­դոց դու­րե­կան չէ եւ մատ­չե­լի չէ այս կամ այն մա­կար­դա­կը, բայց ես կ՚ու­զեմ այդ տե­սու­թիւն­նե­րուն ծա­նո­թա­նալ և­ իմ մէջ պա­հել, նոյ­նիսկ ե­թե ա­նոնք չդրսե­ւո­րո­ւին: Իմ դա­տո­ղու­թեան մէջ կողմ­նա­ցոյց­ներ են ա­նոնք, ո­րոնք ան­պայ­ման չեն ե­րե­ւի, բայց կ՚օգ­նեն ին­ծի, որ ու­րիշ բա­ներ տես­նեմ:
Հ. Զ. – Գ­րո­ղին բա­ցա­հայ­տե­լիս շաղ­կա­պում եք ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը, կեն­սագ­րութ­յու­նը, անձ­նա­կան դրա­ման:
Ե. Ա. – Գ­րո­ղի նկա­րա­գի­րը շատ առն­չու­թիւն ու­նի իր ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան հետ, եր­բեմն նույ­նիսկ հա­կա­սու­թեան մէջ է: ­Վազ­գեն ­Շու­շա­նեա­նը ա­մե­նէն կռվա­զան մար­դը ե­ղած է: Բ­ռունցք­նե­րով մար­դոց քիթ-բե­րա­նը կ՚ա­րիւ­ներ: Այդ կոնտ­րաս­տը պետք է ես կա­րո­ղա­նամ ցույց տալ, որ այս մար­դը գրա­կա­նու­թեան մէջ ու­րիշ մեկն է, կեան­քի մէջ ու­րիշ մեկն է։
Հ. Զ. – Քն­նա­դատ ­Սենտ-Բ­յո­վը վստահ էր, որ գրա­կան եր­կը կա­րե­լի է բա­ցատ­րել հե­ղի­նա­կի կեն­սա­գ­րութ­յան լույ­սի ներ­քո, մինչ­դեռ վի­պա­սան Մարսել Պրուստն իր կյան­քը նվի­րեց վեր­ջի­նիս դրույթ­նե­րը հեր­քե­լուն՝ հա­մոզ­ված լի­նե­լով, որ հե­ղի­նա­կի կեն­սագ­րութ­յու­նը չնչին կեր­պով է ար­տա­ցոլ­վում նրա ստեղ­ծած գե­ղար­վես­տա­կան եր­կի մեջ:
Ե. Ա. – Ես ա­վե­լի ­Սենտ-Բ­յո­վին հա­մա­ձայն եմ, ո­րով­յե­տեւ գրո­ղին կեան­քը, թե­կուզ ա­կա­մայ, իր անդ­րա­դար­ձը ու­նի իր գրա­կա­նու­թեան վրայ: ­Թե­կուզ նոյ­նիսկ գրո­ղը պա­հել ու­զէ, ան­պայ­ման տեղ մը կը դրսե­ւո­րո­ւի այն ապ­րու­մը, որ ինք ու­նե­ցած է, թե­կուզ նոյ­նիսկ այն­պի­սի յա­կա­սա­կան կեր­պով, ինչ­պի­սի կեր­պով դրսե­ւո­րո­ւած է ­Վազ­գեն ­Շու­շա­նեա­նին պա­րա­գա­յին, երբ իր կեան­քին մէջ փո­թո­րի­կի մէջ ե­ղած է, բայց ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան մէջ՝ հա­կա­ռա­կը:
Հ. Զ. – ­Հե­տա­զո­տա­կան աշ­խա­տան­քում կա­րո­ղա­նո՞ւմ եք զերծ մնալ նա­խա­պատ­վութ­յուն­նե­րից։
Ե. Ա. – Ես կը կար­ծեմ, որ շատ հա­վա­սա­րակ­շիռ մո­տե­ցում կ՚ու­նե­նամ գրող­նե­րուն հան­դեպ, ո­րով­յե­տեւ, երբ որ գրա­կա­նու­թեան պատ­մու­թիւն կը գրէք կամ գրա­դա­տու­թիւն կ՚ը­նեք, միշտ կողմ­նա­կա­լու­թիւ­նը տի­րա­պե­տող է։ Ան, ով շատ կը հա­մակ­րի իր սի­րած գրո­ղին, թե­րու­թիւն­նե­րը չի տես­նէր, ես կը ջա­նամ այդ հա­վա­սա­րակշ­ռու­թիւ­նը պա­հել, սա­կայն որ­քան ալ դուք կ՚ու­զեք ա­ռար­կա­յա­կան ըլ­լալ, օբ­յեկ­տիվ ըլ­լալ, եր­բեմն հա­մակ­րանք­նե­րը ա­ւե­լի ձեր վրայ կ՚անդ­րա­դառ­նան։ ­Թէ­քէեա­նին հան­դեպ իմ հա­մակ­րանքս այն­քան մէծ է, որ դժո­ւար է ին­ծի հա­մար ա­ռար­կա­յա­կան ըլ­լալ իր գրա­կա­նու­թեան նկատ­մամբ։ Ու­րիշ­նե­րուն հան­դեպ կրնամ։ ­Զա­րեհ ­Մել­քո­նեան բա­նաս­տեղ­ծը ին­ծի հա­մար շատ ար­ժե­քա­ւոր գրող մըն է։ Ար­դիա­կան հանգ­րո­ւան մը ու­նի, գրա­կա­նու­թեան հետ քա­լած գրող մըն է։
Հ. Զ. – Ազ­գա­յին գրա­կա­նութ­յու­նը ևս ­դի­տար­կում եք հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նութ­յան չա­փա­նիշ­նե­րի շրջա­նա­կում։
Ե. Ա. – ­Մար­դը տիե­զեր­քի մէջ էակ մըն է, որ իր ազ­գա­յին պատ­կա­նե­լու­թիւ­նէն դուրս եւ ան­դին կապ ու­նի հա­մա­մարդ­կա­յին կեան­քին հետ, տիե­զեր­քին հետ։ Այն­պես որ, երբ գրա­կա­նու­թեա­նը կ՚անդ­րա­դառ­նաք, չեք կրնար ան­տե­սել այդ ե­րե­սա­կը, նոյ­նիսկ ե­թէ գրողն ին­քը չէ անդ­րա­դար­ձած։ Օ­րի­նակ՝ Մն­ձու­րին գրած է իր գիւ­ղին մա­սին, բայց իր գիւ­ղը տիե­զերք մըն է։ Երբ որ գրո­ղը կրնայ շրջա­պա­տին մէջ իր հե­րոս­նե­րուն ա­րարք­նե­րուն մէ­ջէն վեր առ­նել հա­մա­մարդ­կա­յին ե­րե­ւոյթ­նե­րը, ար­դեն իր գիւ­ղա­կան գրա­կա­նու­թիւ­նը հա­մա­մարդ­կա­յին բնույթ կ՚ու­նե­նայ։
Հ. Զ. – Գ­րա­կան կյան­քի զար­գաց­ման հա­մար ինչ­պի­սի՞ կար­ևո­րութ­յուն ու­նի խթա­նող մթնո­լոր­տի առ­կա­յութ­յու­նը։ Օ­րի­նակ՝ ԽՍՀՄ տա­րի­նե­րին պե­տութ­յու­նը թեթ­ևաց­նում էր ստեղ­ծա­գոր­ծո­ղի բե­ռը։
Ե. Ա. – ­Հի­մայ պե­տա­կան ազ­դա­կը չկայ, և ­շատ մը տա­ղանդ­ներ փո­խա­նակ գրա­կա­նու­թեան հե­տե­ւե­լու, ստիպ­­ո­ւած են զար­տու­ղի ճամ­փա­նե­րով ի­րենց կեան­քը ա­պա­հո­վել, ոչ ան­պայ­ման գրա­կա­նու­թեամբ: Այ­սօր հայ գրո­ղը գրա­կա­նու­թեամբ չի ապ­րի: ­Հի­մայ խա­ռը ժա­մա­նակ­ներ են այս 30 տա­րի­նե­րը, բայց կան տա­ղան­դա­ւոր գրող­ներ, ո­րոնք դեռ պի­տի ինք­նա­հաս­տա­տո­ւին, ինչ­պես որ ի­րենց նա­խոր­դող սե­րուն­դը ինք­նա­հաս­տա­տ­ո­ւե­ցավ։
Հ. Զ. – ­Տես­նո՞ւմ եք նմա­նութ­յուն­ներ Ս­փիւռ­քում և ­Հա­յաս­տա­նում այ­սօր ստեղծ­վող գրա­կա­նութ­յուն­նե­րի միջև: ­Հիմ­նա­կան տար­բե­րութ­յուն­նե­րը ո­րո՞նք են:
Ե. Ա. – ­Հի­մայ Սփ­յուռ­քի եւ ­Հա­յաս­տա­նի մի­ջեւ ալ սահ­մա­նա­գի­ծը կոր­սո­ւած է, ո­րով­յե­տեւ այ­սօր Գ­լեն­դե­լում ապ­րող հա­յաս­տան­ցի­նե­րը բո­լո­րը կ՚ը­սեն՝ մենք սփիւռ­քա­հայ ենք: Ս­փիւռ­քը բո­լո­րո­վին իր դի­մա­գի­ծը փո­խած է: ­Հի­մայ ես սփիւռ­քա­հա՞յ եմ: Ա­յո՛: ­Բայց Գ­լեն­դել տե­ղա­փո­խո­ւած հա­յաս­տան­ցին սփիւռ­քա­հա՞յ է, ինք կ՚ը­սե, որ ա­յո՛, ես սփիւռ­քա­հայ եմ: Գ­րա­կա­նու­թիւն կը մշա­կէ, թերթ կը հրա­տա­րա­կէ, բա­նա­խո­սու­թիւն կ՚ը­նե, բայց խնդիրն այն է, որ ան Գ­լեն­դե­լի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի եր­կա­րա­ցումն է: ­Միայն աշ­խար­հագ­րա­կա­նո­րեն ու­րիշ տեղ կը գտնո­ւի, բայց իր լե­զո­ւով, աշ­խար­հա­յաց­քով, գրա­կան մո­տե­ցում­նե­րով, ըմբռ­նում­նե­րով մաս կը կազ­մէ ­Հա­յաս­տա­նին: Ա­տի­կայ Ս­փիւռք չէ։ ­Հետզ­հե­տե, ան­շուշտ, պի­տի այդ միա­ձու­լու­մը ըլ­լայ։
Հ. Զ. – ­Հա­ճախ եք անդ­րա­դառ­նում արև­ե­լա­հա­յե­րե­նի և­ արևմ­տա­հա­յե­րե­նի խնդիր­նե­րին, օ­տար լեզ­վամտա­ծո­ղութ­յա­նը։ Այդ խնդիր­նե­րը խան­գա­րո՞ւմ են լավ գրա­կա­նութ­յուն ստեղ­ծե­լուն։ Այ­սօր ինչ­պի­սի՞ն է վի­ճա­կը։
Ե. Ա. – ­Հի­մայ, նոյ­նիսկ ա­րե­ւե­լա­հայ գրա­կան լե­զուն հետզ­հե­տէ կ՚ա­ղա­վա­ղո­ւի։ ­Մա­մու­լի լե­զուն ա­ղետ է։ Իսկ ա­րեւ­մտա­հայ լե­զուն թեեւ շատ ա­դա­ման­դեայ կա­ռոյց ու­նի, ժո­ղովր­դա­կան մար­սո­ղու­թիւ­նից դուրս կը մնայ։ Իմ պաշտ­պա­նածս թէզն այն է, որ միա­ցեալ լե­զու պի­տի ու­նե­նանք, ա­տի­կայ պի­տի ըլ­լայ ­Կոս­տան ­Զա­րեա­նի, ­Լե­ւոն ­Շան­թի, Աբ­րա­համ Ա­լի­քեա­նի լե­զուն։ Ին­չո՞ւ ա­սոնց լե­զուն, ո­րով­յե­տեւ այս մար­դիկ դուր­սը ծնո­ւած են կամ դուրսն են ապ­րած։ Ի­րենց խոս­քը, բա­ռամ­թեր­քը, լե­զո­ւամ­տա­ծո­ղու­թիւ­նը ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն է։ Ով ­Հա­յաս­տա­նի կամ ­Թիֆ­լի­սի հետ է կա­պո­ւել, նա ա­րե­ւե­լա­հայ լե­զուն է ար­տա­յայտ­չա­մի­ջոց ընտ­րել, բայց բա­ռամ­թեր­քը, մտա­ծե­լա­կեր­պը, շա­րա­դա­սու­թիւ­նը ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն են։ Ա­տի­կայ ա­մե­նէն ի­դեա­լա­կան լե­զուն է, որ ի վեր­ջոյ պէտք է մենք ու­նե­նանք։ ­Մեզ շատ կը խան­գա­րէ ուղ­ղագ­րու­թիւ­նը։ ­Չեմ ը­սէ, որ մենք պէտք է հա­րիւր տո­կո­սով վե­րա­դառ­նանք դա­սա­կան ուղ­ղագ­րու­թեան։ ­Մար­դիկ չեն գիտ­նար, որ դուր­սը մեր ֆո­նե­տիկ հնչո­ղա­կան ար­ժեք­նե­րը բո­լո­րո­վին կո­րած են։ Ինչ, որ հին­գե­րորդ դա­րում ­Մես­րոպ ­Մաշ­տոց մեկ ձայ­նի հա­մար մեկ գիր է նշել, ա­ւան­դա­կա­նո­րեն դուք (­Հա­յաս­տա­նում) պահ­պա­նած եք, մենք (Սփ­յիւռ­քում) շե­ղո­ւած ենք։ Ի վեր­ջոյ, մենք պի­տի գանք ա­րեւե­լա­հա­յե­րէ­նի հնչիւ­նա­յին հա­մա­կար­գին, որ ­Մես­րոպ ­Մաշ­տոց է ստեղ­ծած: Օ­րի­նակ՝ ­Կա­րիկ ­Պաս­մա­ճեան սկիզ­բը անգ­լե­րէ­նով գրած է, բայց ­Հա­յաս­տան որ ե­կած է, ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նով է գրած։ ­Թե՛ լեզուա­կան, թե՛ խոր­քի ա­ռու­մով բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րը գրո­ւած են այն ձե­ւով, ո­րը ես կ՚ա­ռա­ջար­կեմ միաս­նա­կան լե­զո­ւի կողմ­նա­կից­նե­րուն։
Հ. Զ. – ­Ձեր հրա­պա­րա­կագ­րա­կան և գ­րա­կա­նա­գի­տա­կան գրքե­րը լույս են տե­սել նաև օ­տար լե­զու­նե­րով։ ­Բա­ցի հայ գրա­կա­նութ­յունն աշ­խար­հին ճա­նա­չե­լի դարձ­նե­լուց, ի՞նչ կա­րող է տալ թարգ­ման­ված լի­նե­լը։
Ե. Ա. – ­Փոքր ժո­ղո­վուրդ­նե­րուն հա­մար իս­կա­պես շատ կա­րե­ւոր է գրա­կա­նու­թիւ­նը օ­տար լե­զու­նե­րով թարգ­մա­նե­լը։ ­Դեթ­րոյ­թի «Ա­լեք ­Մա­նու­կեան» դպրո­ցի մէր ա­շա­կերտ­նե­րը հա­յե­րէն չեն խո­սի, չեն սո­րո­ւի, դժո­ւար է։ Ա­շա­կեր­տու­թեան մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը հի­մայ ար­դեն օ­տար է, բայց մենք կը շա­րու­նա­կենք հա­յոց լե­զու, հայ գրա­կա­նու­թիւն դա­սա­ւան­դել, եւ մենք պար­տա­ւո­րո­ւած ենք ամ­բողջ հայ գրա­կա­նու­թիւ­նը թարգ­մա­նու­թեամբ ներ­կա­յաց­նել։ ­Բա­րե­բախ­տա­բար, հի­մա շատ թարգ­մա­նած գրա­կա­նու­թիւն կա անգ­լե­րէ­նով։ ­Մենք կ՚օգ­նենք, որ օ­տա­րա­ցած ա­շա­կերտ­նե­րը հայ գրա­կա­նու­թեան գո­նե լե­զո­ւի ճա­շա­կը ե­թե չու­նին, գո­նե գրա­կա­նու­թեան ճա­շա­կը առ­նէն։ ­Բայց ին­ծի հա­մար գրա­կա­նու­թեան բո­վան­դա­կու­թեան հետ նաեւ լե­զո­ւի էու­թիւնն է կա­րե­ւոր։
Հ. Զ. – Կ­յուրճ­յա­նին նվիր­ված մի հոդ­վա­ծում ա­սում եք, որ բա­ցի են­թա­հո­ղի պա­կա­սից, գի­տա­կից ըն­թեր­ցո­ղի պա­կաս կա: Ա­ռաջ ե­թե գի­տա­կից ըն­թեր­ցողն էր պա­կա­սում, այ­սօր, առ­հա­սա­րակ, ըն­թեր­ցողն է պա­կա­սում: Ո՞րն է պատ­ճա­ռը։
Ե. Ա. – Ընդ­հան­րա­պէս ըն­թեր­ցա­նու­թիւ­նը նա­հան­ջած է հա­մաշ­խար­հա­յին մասշ­տա­բով: Ա­տոր հա­մար գիր­քե­րը կը տու­ժեն: ­Մար­դիկ լե­զուն չեն գի­տեր կամ քիչ գի­տեն, բա­ռա­պա­շա­րը հա­րուստ չէ, ան բա­վա­րար չէ գրա­կա­նու­թիւն կար­դա­լու կամ գրա­կա­նու­թիւն մշա­կե­լու հա­մար: Այն­պես որ, ընդ­հա­նուր նա­հանջ մը կայ: ­Ժա­մա­նակն է պատ­ճա­ռը:
Հ. Զ. – Ի՞նչ պետք է ա­նել, որ նո­րից ըն­թեր­ցող լայն հա­սա­րա­կութ­յու­նը ճա­նա­չի իր ստեղ­ծա­գոր­ծո­ղին։
Ե. Ա. – ­Հի­մայ ըն­թեր­ցո­ղին ու­շադ­րու­թիւ­նը շատ ծան­րա­բեռ­նո­ւած է հե­ռա­խո­սին, հե­ռուս­տա­ցոյ­ցին, ա­մեն ինչ ա­րա­գա­ցո­ւած է։ Ար­դիա­կան մո­տե­ցու­մով մենք ա­ւան­դա­կան ըն­թեր­ցո­ղի կեր­պա­րը ալ չու­նինք։ ­Ժա­մա­նակ­ներն են պատ­ճա­ռը։ Ես ին­չո՞ւ ըն­թեր­ցա­սեր ե­ղած եմ։ Ին­ձի հա­մար գրա­կա­նու­թիւն կար­դա­լը հա­ճոյք էր, ո­րով­յե­տեւ մենք հե­ռուս­տա­ցոյց չու­նեինք, ռա­դիո չու­նեինք, հե­ռա­խո­սի վրայ պատ­կեր­ներ տես­նե­լու հնա­րա­վո­րու­թիւն չու­նեինք, եւ ամ­բողջ ե­րե­ւա­կա­յա­կան աշ­խար­հը գիր­քե­րու մէջ էր։ ­Կեան­քին զու­գա­հեռ՝ գիր­քե­րու աշ­խարհն էր։ ­Կա­րե­լի չէ ժա­մա­նա­կը շրջել, ո­րով­յե­տեւ ժա­մա­նա­կը իր հետ կը բե­րէ նո­րու­թիւն­ներ, հա­ղոր­դակ­ցու­թեան մի­ջոց­ներ շատ ա­րա­գա­ցած են, փո­խո­ւած են։ Այ­սօր ա­մեն ինչ երկ­վայր­կեա­նին է։ ­Ժա­մա­նա­կին երբ ­Րաֆ­ֆին վէպ կը գրէր, մին­չեւ այդ վէ­պը ­Թիֆ­լի­սէն հաս­ներ ­Պո­լիս, տա­րի կ՚անց­ներ, մին­չեւ մար­դիկ ի­մա­նա­յին, որ ­Րաֆ­ֆին վէպ է հրա­տա­րա­կած։ Այ­սօր գրո­ղը մեկ բառ կը գրէ, ամ­բողջ երկ­րա­գուն­դի շրջա­նը կ՚ը­նէ նոյն վայր­կեա­նին։
Հ. Զ. – ­Լի­նե­լով հայ բազ­մա­թիվ գրող­նե­րի ժա­մա­նա­կա­կիցն ու մտե­րի­մը, հու­շեր շատ չեք գրել։ ­Կա՞ն հու­շեր, ո­րոնք կու­զեիք գրի առ­նել, սա­կայն դեռ մտքի դա­րակ­նե­րում են։
Ե. Ա. – Օ­րի­նակ՝ ­Զա­րեհ ­Մել­քո­նեա­նին ան­ձամբ ճանչ­ցած եմ, ­Շահ­նու­րին հետ անձ­նա­կան թղթակ­ցու­թիւն եմ ու­նե­ցած, Անդ­րա­նիկ ­Ծա­ռու­կեա­նին հետ ան­ձամբ եմ ծա­նոթ եւ իր «­Նաի­րի» թեր­թին աշ­խա­տակ­ցած եմ։ ­Սա­րոեա­նին ան­ձամբ եմ ճանչ­ցած… ­Սա­կայն շատ չեն իմ գրած յու­շե­րը։ Ա­լեք ­Մա­նու­կեա­նին հետ 25 տա­րի ա­մեն տեղ միա­սին ե­ղած ենք, շատ յու­շեր ու­նիմ։ Կ­րո­նա­կան, քա­ղա­քա­կան եւ այլ ո­լորտ­նե­րու մար­դիկ կու­գան, կ՚ը­սեն՝ պէտք է գրես։ ­Գի­տեք՝ նախ ժա­մա­նակս կը պակ­սի ին­ծի. ա­մեն շա­բաթ 2 թերթ կը խմբա­գրեմ՝ մեկ հատ անգ­լե­րէն, մեկ հատ հա­յե­րէն։ ­Հե­տոյ, միշտ կը վա­խե­նամ, որ յու­շագ­րու­թեան մէջ ը­սե­լիք կ՚ը­սեմ, որ հե­տոյ կ՚ափ­սո­սամ։ ­Շատ բան կայ չըս­վե­լիք, իսկ ե­թե պի­տի գրա­կա­նաց­նես, պի­տի ան­կեղծ ըլ­լաս։ ­Կամ պէտք է գրես, բայց չտպես։

­Հար­ցազ­րույ­ցը վա­րեց
­Հեր­մի­նե ԶԱՐՄԱՆՅԱՆԸ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։