ԱԿԱՄԱ ՊԱՏԱՍԽԱՆ / ­Սամ­վել ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

Պ­րոֆ. Ա­զատ Ե­ղիա­զար­յա­նի՝ «­Մի քա­նի խոսք Թու­ման­յա­նի եր­կե­րի լիա­կա­տար ժո­ղո­վա­ծո­ւի և­ առ­հա­սա­րակ ա­կա­դե­միա­կան հրա­տա­րա­կութ­յուն­նե­րի մա­սին» երկ­մաս և­ ըն­դար­ձակ վեր­նագ­րով հոդ­վա­ծը «Գ­րա­կան թեր­թի» 2022 թ.­ ապ­րի­լի 15-ի 11-րդ հա­մա­րում կար­դա­լիս նախ մտա­ծե­ցի` գրա­կա­նա­գետն ինքն էլ Հովհ. Թու­ման­յա­նի եր­կե­րի ա­կա­դե­միա­կան 10 հա­տոր­յա­կը վե­րահ­րա­տա­րա­կող խմբագ­րա­կան խորհր­դի ան­դամ լի­նե­լով՝ մեր գրա­կա­նութ­յան շա­հե­րից ել­նե­լով՝ ար­տա­հայ­տել է իր ազ­նիվ մտա­հո­գութ­յու­նը։ Սա­կայն պարզ­վում է, որ նրա հոդ­վա­ծը չու­նի վեր­նագ­րի երկ­րորդ մա­սը ներ­կա­յաց­նող շա­րա­դրանք և գե­րա­զան­ցա­պես գրվել է մեր՝ իր կար­ծի­քով «սխալ­նե­րը» գրա­կան հան­րութ­յա­նը մատ­նա­ցույց ա­նե­լու դի­տա­վո­րութ­յամբ։ Մենք էլ, չու­զե­լով, դար­ձանք ա­կա­մա պա­տաս­խա­նող. ան­տեղ­յակ ըն­թեր­ցողն այ­լա­պես կկար­ծեր, թե գրա­կա­նա­գետն ա­սում է միայն ճշմար­տութ­յուն­ներ, իսկ մենք էլ ա­ռանց փաս­տե­րի հայ­տա­րա­րութ­յուն­ներ ենք ա­րել և մեր են­թադ­րութ­յուն­նե­րը վե­րագ­րել Թու­ման­յա­նին։
Թեր­թի նա­խորդ հա­մա­րում լույս տե­սավ նաև ՀՀ ԳԱԱ Մ. Ա­բեղ­յա­նի ան­վան գրա­կա­նութ­յան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն, բան. գիտ. դոկ­տոր Վ. Դև­րիկ­յա­նի՝ «­Դի­տո­ղութ­յուն­նե­րի սպա­սու­մով» ար­ձա­գան­քը։ Վեր­ջինս գի­տա­կա­նո­րեն ցույց է տվել Ա. Ե­ղիա­զար­յա­նի եր­կու դի­տո­ղութ­յուն­նե­րի ար­մա­տա­կան սխալ­նե­րը, ուս­տի՝ չենք անդ­րա­դառ­նում դրանց։ Կա­րող էինք և­ առ­հա­սա­րակ չպա­տաս­խա­նել Ա. Ե­ղիա­զար­յա­նին, ե­թե Վ. Դև­րիկ­յա­նը շրջան­ցած չլի­ներ ո­րոշ խնդիր­ներ և «թա­խան­ձա­գին խնդրե­լով» նրա­նից նոր դի­տո­ղութ­յուն­ներ չսպա­սեր։
Ա. Ե­ղիա­զար­յա­նը հի­շում է եր­ջան­կա­հի­շա­տակ եր­կու թու­ման­յա­նա­գետ­նե­րի՝ եր­կի բնա­գի­րը հրա­տա­րա­կութ­յան պատ­րաս­տած Ա. Ին­ճիկ­յա­նին և հան­դե­սի գլխա­վոր խմբա­գիր Էդ. Ջր­բաշ­յա­նին։ Մեզ էլ է հի­շում որ­պես «խմբագ­րութ­յան աշ­խա­տակ­ցի», բայց ո՛չ պա­տաս­խա­նա­տու քար­տու­ղա­րի, ո­րը մաս­նակ­ցել է Թու­ման­յա­նի այդ եր­կի բո­լոր քննար­կում­նե­րին ու խմբագր­ման ըն­թաց­քին, ա­մեն պատ­կե­րի, ան­գամ բա­ռի քննութ­յա­նը, ան­ձամբ լսել հիշ­յալ գրա­կա­նա­գետ­նե­րի կար­ծիք­նե­րը և ն­րանց խորհր­դով ինքն է լու­ծել գլավ­լի­տի ու տպա­րա­նի հետ կապ­ված խնդիր­նե­րը (մյուս աշ­խա­տա­կից­նե­րը գոր­ծուն մաս­նակ­ցութ­յուն չեն ու­նե­ցել)։
Բայց ա­հա Ա. Ե­ղիա­զար­յա­նը բե­րում է ոչ թե ան­մի­ջա­կան, այլ ծա­նո­թագ­րո­ղի գրա­ռած մեր խոս­քը և­ ա­ռար­կում. «Ի՞նչ հիմ­քեր կան այդ­պի­սի ա­նա­ռար­կե­լի հայ­տա­րա­րութ­յուն ա­նե­լու հա­մար, որ­տե՞ղ են այն փաս­տե­րը, ո­րոնք գայ­լի մեջ ցու­ցադ­րում են Նի­կո­լայ ցա­րին և աղ­վե­սի մեջ՝ Լե­նի­նին։ Չ­կան այդ­պի­սի փաս­տեր»։
Պա­տաս­խա­նենք՝ կան և հենց Թու­ման­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան մեջ։ Տես­նել է պետք, և Վ. Դև­րիկ­յա­նը տե­սել է դրանք։
Ա. Ե­ղիա­զար­յա­նի հոդ­վա­ծից քիչ է մնում այն տպա­վո­րութ­յունն ստա­նանք, թե հան­ձին եր­բեմ­նի կոմ­սո­մո­լի ու բոլշ­ևիկ­յան մտա­ծո­ղութ­յամբ կու­սակ­ցա­կան աշ­խա­տո­ղի, Ե­ղի­շե Չա­րեն­ցին մինչև վեր­ջերս (գու­ցե հի­մա էլ) «­Հե­ղա­փո­խութ­յան եր­գե­հոն» ո­րա­կո­ղի՝ հայտն­վել է Վ. Ի. Լե­նի­նի մե­րօր­յա դա­տա­պաշտ­պան. հա­սե՛ք, Լե­նինն ու հե­ղա­փո­խութ­յու­նը վտան­գի մեջ են…
Մենք էլ ենք պնդում, որ գե­ղար­վես­տա­կան պատ­կե­րը, ստեղծ­վե­լով կեն­սա­կան ո­րո­շա­կի հիմ­քով, չի նույ­նա­նում նրա հետ, այլ դառ­նում է հա­ման­ման եր­ևույթ­նե­րի ընդ­հան­րա­ցում։ Եվ ա­մեն ըն­թեր­ցող գի­տի, որ Թու­ման­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան, նաև այս եր­կի հիմ­քը, ի­րոք, 19-րդ դա­րա­վեր­ջի և 20-րդ դա­րի ա­ռա­ջին տաս­նամ­յակ­նե­րի հայ ող­բեր­գա­կան ի­րա­կա­նութ­յունն է՝ շաղ­կապ­ված արևմ­տա­հա­յութ­յան ու ար­ևե­լա­հա­յութ­յան վրա հա­միդ­յան, ե­րիտ­թուր­քա­կան և ցա­րա­կան բռնաճն­շում­նե­րի, Ա­ռա­ջին հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան, Հոկ­տեմ­բեր­յան հե­ղա­փո­խութ­յան, 1921 թ. մար­տի 16-ի Մոսկ­վա­յի և հոկ­տեմ­բե­րի 13-ի Կար­սի՝ Լե­նին – Ա­թա­թուրք կամ թուրք – բոլշ­ևիկ­յան բա­րե­կա­մութ­յան խայ­տա­ռակ պայ­մա­նագ­րե­րի ու ԽՍՀՄ կազ­մա­վոր­ման հետ, ո­րոնց հետ­ևան­քով Հա­յաս­տա­նի պատ­մա­կան տա­րածք­նե­րի, հա­յութ­յան ար­յան ու ոս­կոր­նե­րիի վրա ստեղծ­վե­ցին ներ­կա­յիս Թուր­քիան ու Ադր­բե­ջա­նը։ Այդ ող­բեր­գա­կան ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ա­կա­նա­տեսն էր ա­մե­նայն հա­յոց բա­նաս­տեղծ Հովհ. Թու­ման­յա­նը և դ­րանց է ար­ձա­գան­քել։ Մենք հենց սա՛ ենք ա­սել։
«­Փաստ» ու «հիմք» պա­հան­ջող մեր «դա­տա­խա­զին» պի­տի ա­սենք նաև, որ թե՛ Ա. Ին­ճիկ­յա­նը, թե՛ Էդ. Ջր­բաշ­յա­նը հրա­շա­լի գի­տեին թու­ման­յա­նա­կան եր­կի կեն­սա­կան հիմ­քերն ու գրութ­յան շար­ժա­ռիթ­նե­րը, բայց չէին կա­րող ա­սել ու գրել։ 1972 թ. մար­տին նրանք այս եր­կի մա­սին խո­սում էին կի­սաշ­շուկ և շուր­ջը նա­յե­լով՝ հան­կարծ մե­կը չլսի՜։ Իսկ նա, ով Ա. Ին­ճիկ­յա­նի զրույց­նե­րը չի լսել, թող մտա­ծի՝ ին­չո՞ւ էր նա այս եր­կը գրութ­յան ճիշտ ժա­մա­նա­կից՝ 1922 թվից հե­ռաց­նում և հա­մա­րում մինչև՛ 1917 թ. կա­տար­ված ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ար­ձա­գանք։
Գո­նե լավ է՝ չի կաս­կա­ծում, թե Կ­կուն էլ բնազրկ­ված, ձա­գե­րին կորց­րած, ե­ղեռ­նա­զարկ հայ ժո­ղո­վուրդն է, բայց թող մտա­ծի նաև՝ Լե­նինն իր գլխա­վո­րած հե­ղա­փո­խութ­յամբ ո՛ւմ տա­պա­լեց, ե­թե ոչ Նի­կո­լայ ցա­րի ինք­նա­կա­լութ­յու­նը։ Աղ­վես – Լե­նի­նը հե­ղա­փո­խութ­յամբ տա­պա­լեց Գել – Նի­կո­լա­յին և զավ­թեց իշ­խա­նութ­յու­նը։ Սա՛ է պատ­կե­րել Թու­ման­յա­նը։
Իսկ այն փաս­տա­կան հիմ­քե­րը, որ Ա. Ե­ղիա­զար­յանն է պա­հան­ջում, ո՛չ Թու­ման­յանն է ուղ­ղա­կի մատ­նա­ցույց ա­րել, ո՛չ էլ նրա մեկ­նա­բան­նե­րը։ Գե­ղար­վես­տա­կան պատ­կե­րի մեջ դրանք ան­շո՛ւշտ կան, նկա­տել է պետք։ Թու­ման­յանն ին­քը հո չէ՞ր բա­ցա­հայ­տե­լու իր այ­լա­բա­նութ­յուն­նե­րի ան­մի­ջա­կան հիմ­քե­րը, մաս­նա­վոր փաս­տի և գե­ղար­վես­տա­կան պատ­կե­րի հա­մա­պա­տաս­խա­նութ­յուն­նե­րը։ Ե­ղիա­զար­յա­նը խոս­տո­վա­նում է, որ ին­քը նման բան չի գտել Թու­ման­յա­նի այդ շրջա­նի հոդ­ված­նե­րում, նա­մակ­նե­րում։ Բայց հո Թու­ման­յա՛նն է գրել մեր «խաբ­ված ժո­ղովր­դի», «էս­տեղ մեզ, դրսում ու­րիշ­նե­րին զար­մաց­նող» մեր այն «ջա­հիլ­նե­րի» մա­սին, ով­քեր փո­խա­նակ գա­ղա­փա­րը մտցնե­լու ի­րենց գլու­խը, գլուխ­ներն են խո­թում գա­ղա­փա­րի մեջ և­ այդ­պի­սով դառ­նում «ոչ թե գա­ղա­փա­րա­կան, այլ գա­ղա­փա­րա­գար»։ Իսկ ով­քե՞ր էին 1917 թ. հուն­վա­րի 15-ին գրված հան­րա­հայտ քառ­յա­կի «նոր ըն­կերն» ու «հին ցա­րը» (ո­րը խորհր­դա­յին հրա­տա­րա­կիչ­նե­րը ի­րենց պաշ­տո­նը կորց­նե­լու վա­խից ցար-ը ցավ էին դարձ­րել՝ ա­ղա­վա­ղե­լով բոլշ­ևիկ և ցար հա­կադ­րութ­յու­նը, ո­րոնց ա­րան­քում «հոգ­նել» էր բա­նաս­տեղ­ծը)։
Այդ շրջա­նում 1917 թ. փետր­վար­յան ու հոկ­տեմ­բեր­յան հե­ղա­փո­խութ­յուն­նե­րից բա­ցի՝ ու­րիշ հե­ղա­փո­խութ­յուն չի ե­ղել. ու­րեմն՝ սա՛ էլ է ո­րո­շա­կի։ «­Բա­նը հո գե­լը չի, այլ գի­լութ­յու­նը»,- ընդ­հան­րաց­նե­լով գրել է Թու­ման­յա­նը։ Աղ­վե­սը հե­ղա­փո­խութ­յուն էր ա­նում, որ «­Վե­րա­նա մեր աշ­խար­հից Գի­լութ­յու­նը միան­գա­մից»։ Պարզ բա­նաձև է. «գի­լութ­յան» հիմ­քը Գելն է, «աղ­վե­սութ­յան» հիմ­քը՝ Աղ­վե­սը։ Ա՛յս ենք մենք ա­սել։ Փաս­տը գլավ­լի­տի պաշ­տոն­յան 1972 թ. տե­սել էր, գրա­կա­նա­գետ պրո­ֆե­սո­րը 2022 թ. չի ու­զում տես­նել։ Հի­մա ի՞նչ դուրս ե­կավ, մե՞նք ենք ընդ­հան­րաց­ված պատ­կե­րի ի­րա­կան հիմ­քե­րը հո­րի­նել ու վե­րագ­րել Թու­ման­յա­նին։
Խմ­բագ­րա­կան խորհր­դի ան­դամն «ար­դա­րա­նում» է, թե ծա­նո­թագ­րութ­յան մեջ մեզ­նից մեջ­բե­րու­մը տպվել է ա­ռանց իր գի­տութ­յան։ Դա մեր մեղ­քը չէ, ի­հար­կե, բայց ին­չո՞ւ է նա Թու­ման­յա­նի հրա­տա­րա­կութ­յան մա­սին հոդ­ված տպագ­րել ա­ռանց խմբա­գ­րա­կան խորհր­դին տեղ­յակ պա­հե­լու, չէ՞ որ ծա­նո­թագ­րութ­յու­նը, մեր լրա­ցու­մով հան­դերձ, տպա­գրվել է մնա­ցած 16 ան­դամ­նե­րի և հա­տո­րի գլխա­վոր խմբա­գիր Վլ. Կի­րա­կոս­յա­նի հա­մա­ձայ­նութ­յամբ։
Այս­քա­նից հե­տո մի հարց ենք ուղ­ղում պրն Ե­ղիա­զար­յա­նին. գիր­քը տպագր­վել է 2018 թ.։ Ան­ցած չորս տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով մենք հան­դի­պել ենք տասն­յակ ան­գամ­ներ։ Մի՞­թե չէր կա­րե­լի դրան­ցից մե­կում այդ կաս­կած­նե­րը միա­սին պար­զել։ Եվ հե­տո, «Ան­բուն Կը­կուն» եր­կի մա­սին մենք գրել ենք ըն­դար­ձակ ու­սում­նա­սի­րութ­յուն, ո­րի ամ­բող­ջա­կան տար­բե­րա­կը լույս է տե­սել 2021 թ. «Գ­րա­կան հանգր­վան­ներ, Դ» գրքում (էջ 449-470)։ Ին­չո՞ւ մեր ամ­բող­ջա­կան ու­սում­նա­սի­րութ­յան մա­սին չգրե­ցիք, այլ ու­րի­շի ծա­նո­թագ­րութ­յան մեջ նե­րառ­ված մեր խոս­քի պա­տա­ռի­կի մա­սին Ձեր դի­տո­ղութ­յու­նը հան­րութ­յա­նը ինք­նավս­տահ ու ա­նակ­նալ ներ­կա­յաց­րիք «Գ­րա­կան թեր­թում»։ Ձեր քա­ղա­քա­կան կուռ­քի՞ն էինք ա­կա­մա դի­պել, թե՞ սրտի քնքուշ լա­րե­րին…
Իր վեր­ջին հոդ­ված­նե­րից մե­կում Ա. Ե­ղիա­զար­յա­նը հան­րա­յին քննարկ­ման էր ներ­կա­յաց­րել մի հիմ­նա­հարց՝ այ­սօր պե՞տք է արդ­յոք գրա­կա­նա­գի­տութ­յու­նը։ Պա­տաս­խա­նում ենք՝ ա­յո՛, պետք է և հատ­կա­պես իր՝ Ա. Ե­ղիա­զար­յա­նի հա­մա­ր։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.