ԱՊՐԻԼ 11 (24)* / Գ­րի­գոր ՋԱՆԻԿՅԱՆ

 

«­Սոր­բոն-5»-ի հո­գե­բու­ժութ­յան կրթաճ­յու­ղի ա­ռա­ջին ըն­թեր­ցա­կար­գում Նո­յը միակ հայ ու­սա­նողն էր: Դա­սա­դա­դար­նե­րին դա­սըն­կեր­նե­րը՝ տղա­ներն ու հատ­կա­պես աղ­ջիկ­նե­րը, շուրջն էին խմբվում, բայց որ­քան բա­ցատ­րում էր, չէր կա­րո­ղա­նում հաս­կաց­նել, թե ին­չո՛ւ ին­քը Պոլ­սից է, բայց թուրք չէ, ծննդա­վայ­րը Թուր­քիա­յի Հան­րա­պե­տութ­յու­նում է, բայց Թուր­քիա չէ։
Բա­րե­բախ­տա­բար Պո­ղոս Նու­բար փա­շան Փա­րի­զի պես ազ­գե­րից գլուխ չհա­նող քա­ղա­քում Նո­յի, մյուս հայ ու­սա­նող­նե­րի մա­սին ճիշտ ժա­մա­նա­կին մտա­ծեց, Սոր­բո­նի հան­րա­կա­ցա­րա­նա­յին ոս­տա­նում՝ հենց գլխա­վոր մուտ­քի ձախ կող­մում, հայ­կա­կան օթ­ևա­նա­տուն կա­ռու­ցեց։ Մինչ այդ վար­ձած ձեղ­նա­հար­կից փո­խադր­վե­լիս, երբ ա­ռա­ջին ան­գամ դրվա­գա­նախշ դար­պա­սը բա­ցեց, Նո­յին թվաց՝ Նա­րե­կա­վանք, իր մկրտա­րանն է մտնում։ Պո­ղոս Նու­բար փա­շան անձ­նա­կան մի­ջոց­նե­րով ու նա­խան­ձախնդ­րութ­յամբ, ա­վե­լի լավ ին­քը կի­մա­նար, թե ին­չո՞ւ, ինչ­պե՞ս, Մեծ կամ Փոքր Հայ­քից կա­թո­ղի­կե մի վե­հա­շուք տա­ճար բե­րել, Փա­րի­զի կենտ­րո­նում տե­ղար­կել էր։ Կով­կաս­ցի հայ ու­սա­նող­նե­րը, եր­ևի բա­րե­րա­րի նպաս­տա­ռու­նե­րը, Նո­յից ա­ռաջ տե­ղա­փոխ­վել, լա­վա­գույն կե­ցա­սեն­յակ­նե­րում հաս­տատ­վել էին: Մինչև ան­գամ հասց­րել էին ի­րենց ար­ևե­լա­հայ ընդ­հա­տակ­յա ըն­կե­րակ­ցութ­յու­նը կամ կու­սակ­ցութ­յունն ստեղ­ծել։ Ն­րանք մի եր­կու օր տնտղե­լու պես հետ­ևե­ցին Նո­յին, հե­տո ի­րենց հեր­թա­կան նիս­տին հրա­վի­րե­ցին։ Որ՝ փնո­վեն։ Ի­րեն Ման­թա­շո­վի թո՞­ռը հա­մա­րող, թե՞ Ման­թա­շո­վի կրթա­թո­շա­կով կրթվող բաք­վե­ցի մի ու­սա­նող՝ Հա­մոն, ո­րը հաս­տատ մո­րու­քը եր­բեք չէր ա­ծի­լել, ուղ­ղա­կի ա­սաց.
– Ա­դա՛, որ թուր­քե­րը ձեզ կո­տո­րում են, ին­չի՞ եք ոչ­խար­նե­րի պես շլինք­ներդ ծռում, կար­կաժ­ներդ դեմ ա­նում։ Դուք տղա­մարդ չե՞ք։
Թիֆ­լի­սա­հայ մի ու­րիշ ու­սա­նող՝ Հ­րայ­րը, ո­րը, ընդ­հա­կա­ռա­կը, օ­րը եր­ևի եր­կու ան­գամ ա­ծիլ­վում ու դեմ­քին ազ­դե­ցիկ ար­տա­հայ­տութ­յուն տա­լու հա­մար միակ­նոց էր կրում, իբր պաշտ­պա­նեց Նո­յին.
– Մու­լա՛փ, մեր կա­մա­վո­րա­կան­նե­րով գրա­նի­ցը կանց­նենք, դրանց կա­զա­տագ­րենք։ Ինչ­քան չը­լի մեր միսն ու ար­յունն են…
Ապ­րի­լի 24-ին Լա­տի­նա­կան թա­ղա­մա­սի հայ ու­սա­նող­նե­րի օթ­ևա­նա­տու­նը մտնե­լիս Նո­յը չգի­տեր ուր թաքց­ներ հա­յաց­քը, կար­ծում էր բո­լորն ի­րեն են նա­յում ու նա­յե­լով գլխի են ընկ­նում, որ ա­ռա­ջին ան­գամ կյան­քում հան­րատ­նից է գա­լիս: Հա­կա­ռա­կի պես նա­խաս­րա­հում ի­րա­րան­ցում, միա­ժա­մա­նակ ան­սո­վոր պա­պան­ձում էր։ Սև թևկա­պով մի ու­սա­նող ի­րեն ըն­դա­ռաջ ե­լավ, գլխով ըն­թեր­ցաս­րա­հը ցույց տվեց, շրթունք­նե­րը խիստ շար­ժեց.
– Շո՛ւտ ա­րեք, ու­շա­նում եք։
Նոյն ա­կա­մա են­թարկ­վեց։ Ըն­թեր­ցաս­րա­հի սյու­նե­րին նույն­պես սև ժա­պա­վեն­ներ էին հայտն­վել, հա­տա­կից օ­ղակ-օ­ղակ գա­լար­վե­լով՝ ա­ռաս­տա­ղին հա­սել։
Նա­խա­գա­հա­կան սե­ղա­նին մռայլ բազ­մել էին միակ­նո­ցա­վոր Հ­րայրն ու խռիվ մո­րու­քով Հա­մոն։ Որ­քան Նո­յը գլխի էր ըն­կել, դրանք հե­ղա­փո­խա­կան ծպտա­նուն­ներ էին, ֆրան­սիա­ցի դա­սըն­կեր­նե­րը նրանց այլ կերպ էին դի­մում։ Հ­րայրն ու Հա­մոն ոչ ո­քի չէին նա­յում` թիֆ­լի­սա­հա­յը ջղա­գրգիռ միակ­նոցն էր սրբում, բաք­վե­ցին խառնշ­տում էր ա­ռանց այն էլ խռիվ մո­րու­քը։
Երբ ըն­թեր­ցաս­րա­հը լցվեց, Հա­մոն ոտ­քի կանգ­նեց, խո­սել չսկսած՝ աչ­քե­րը խո­նա­վաց­րեց։
– Հայ­րե­նա­կից­նե՛ր,- հե­ղա­փո­խա­կա­նի խրոխտ ձայ­նը տամ­կա­ցավ,- մենք այս­քան տա­րի Փա­րի­զում ու­սա­նել ու ար­դեն վարժ­վել ենք, Տաճ­կաս­տա­նից…
– Արևմ­տա­հա­յաս­տա­նից,- սրա­հից ճշտեց ինչ-որ մե­կը։
Հա­մոն ուղ­ղու­մը նման պա­հին ան­պա­տեհ հա­մա­րեց, բայց հա­մե­նայն­դեպս տե­ղի տվեց ու շա­րու­նա­կեց.
– …Արևմ­տա­հա­յաս­տա­նից միայն գույժ ու բոթ ենք ստա­նում։ Բայց այն, ինչ մենք ի­մա­ցանք, ին­չին հա­սու ե­ղանք այս ա­ռա­վոտ, վեր է ա­մե­նա­մռայլ մղձա­վան­ջից…
Ու­սա­նող­ներն ան­հան­գիստ շարժ­վե­ցին ա­թոռ­նե­րի վրա, ու Հա­մոն շտա­պեց հա­գուրդ տալ նրանց ան­համ­բե­րութ­յա­նը։
– Ե­րիտ­թուրք դա­հիճ­նե­րը ձեր­բա­կա­լել, Թուր­քիա­յի խա­վար խոր­քերն են հասց­րել պոլ­սա­հայ մտա­վո­րա­կան­նե­րին ու ա­ռանց դատ-դա­տաս­տա­նի գան­գե­րը ջախ­ջա­խել են քա­րե­րով… Ես պի­տի խնդրեմ ըն­կեր Հ­րայ­րին, որ ըն­թեր­ցի նրանց ա­նուն­նե­րը։
Թիֆ­լի­սա­հա­յը ոտ­քի կանգ­նեց, միակ­նո­ցը թղթին ուղ­ղեց։ Նա­յում, ըստ եր­ևույ­թին գրվա­ծին չէր հա­վա­տում: Ու­ժե­րը հա­վա­քեց, դամ­բա­նա­խո­սի ռնգա­յին ձայ­նով ա­ռա­ջին ա­նուն-ազ­գա­նունն ար­տա­բե­րեց.
– Գ­րի­գոր Զոհ­րապ…
Մի ակն­թար­թում Նո­յը վե­րա­դար­ձավ Պո­լիս… Ա­հա՛, նա դան­դաղ ճե­մում է ի­րենց՝ Բե­րա­յի Մեծ փո­ղո­ցում: Ին­քը պատշ­գամ­բից հակ­վում, ակ­նա­ծան­քով ու զմայ­լան­քով դեմ­քին է նա­յում: Ու­զում է շուտ մե­ծա­նալ, նրա պես հագն­վել, ճե­մել, գե­ղեց­կա­խո­սել։ Դա­րա­նա­կա­լել հայ, հույն, թուրք կա­նանց, յու­րա­քանչ­յու­րին իր լեզ­վով գայ­թակ­ղել ու հե­տո գլու­խը բարձր հե­ռա­նալ։ Ան­հա­սա­նե­լի մնալ։
– Դա­նիել Վա­րու­ժան…
Դարձ­յալ Պոլ­սում, Կեդ­րո­նա­կա­նում է: Գի­շե­րը կար­դա­ցել է «­Ցե­ղին սիր­տը», քու­նը չի տա­րել: Ծայ­րից ծայր ան­գիր է ա­րել ու հա­մոզ­վել է, որ իր ապ­րած ժա­մա­նա­կի ա­մե­նա­մեծ բա­նաս­տեղ­ծը հայ է: Եր­գա­դա­սից հե­տո մո­տե­նում է Կո­մի­տա­սին, վե­հե­րոտ հարց­նում.
– Հա՛յր սուրբ, ո՞ւր կ’ըր­նամ տես­նալ Վա­րու­ժա­նին:
Կո­մի­տա­սը, ա­մեն ան­գամ, երբ ին­քը մո­տե­նում, ինչ-որ բան է հարց­նում, չի կա­րո­ղա­նում թաքց­նել խան­դա­ղա­տան­քը՝ այտն է կսմթում.
– Վա­րու­ժա­նը, տղա՛ս, Վե­նե­տի­կում Մ­խի­թար­յան կրթութ­յուն ստա­նա­լուց, Բել­գիա­յում Գեն­տի հա­մալ­սա­րանն ա­վար­տե­լուց հե­տո ծննդա­վայ­րը՝ Սե­բաս­տիա է վե­րա­դար­ձել, ու­սու­ցիչ դար­ձել։
Իր ապ­րած ժա­մա­նա­կի ա­մե­նա­մեծ բա­նաս­տեղ­ծը ա­վե­լի է վե­հա­նում, ինքն իր աչ­քին, ընդ­հա­կա­ռա­կը՝ նսե­մա­նում է:
– Հա՛յր սուրբ,- ա­սում է,- Կեդ­րո­նա­կա­նը ա­ւար­տե­լուն պես ես ալ իմ բնօր­րանս՝ Ակն պի­տի վե­րա­դառ­նամ:
– Մենք բո­լորս էլ վաղ թե ուշ պի­տի վե­րա­դառ­նանք մեր բնօր­րան­նե­րը,- խրա­խու­սում է խմբա­վա­րը:
– Ռու­բեն Զար­դար­յան…
– Ե­րու­խան…
Ա­մեն ա­նուն-ազ­գա­նու­նը հնչե­լիս դահ­լի­ճը ցա­վով ու ցա­սու­մով մնչում էր։ Ու­սա­նող­նե­րը ոտ­քի էին կանգ­նում, գլուխ­նե­րը խո­նար­հում։
Նո­յի սիր­տը մտա­վա­խութ­յուն սո­ղոս­կեց: Եր­կա­րեց վի­զը: Ու­զում էր ճշտել՝ Հա­մոն նա­հա­տակ մտա­վո­րա­կան­նե­րի ա­նուն­նե­րը այբ­բե­նա­կա՞ն, թե՞ պա­տա­հա­կան հա­ջոր­դա­կա­նութ­յամբ է կար­դում։ Նա երկ­րորդ է­ջը վեր­ջաց­րել, եր­րոր­դին էր ան­ցել, որ կի­սատ էր: Ուր է-ուր չէ կա­վար­տեր, ու ին­քը թեթ­ևա­ցած շունչ կքա­շեր:
– Ար­փիար Ակ­նու­նի…
Ու­սա­նող­նե­րը եր­ևի ար­դեն հոգ­նել էին. ինք­նա­բե­րա­բար ոտ­քի կանգ­նե­ցին, ինք­նա­բե­րա­բար գլուխ­նե­րը խո­նար­հե­ցին, ինք­նա­բե­րա­բար էլ նստե­ցին։ Ու քա­նի որ գիրք, եր­կա­սի­րութ­յուն, ո­չինչ մտա­բե­րել չկա­րո­ղա­ցան, նա­յե­ցին ի­րար.
– Ո՞վ է…
Հարցն առ­կախ մնաց։ Հա­մոն, Հ­րայրն էլ էին ա­նո­րոշ ցցել ու­սե­րը։
Որ­դին ցաս­մամբ էր հա­մակ­վել ոչ միայն հոր ջախ­ջախ­ված գլխի (բուն ի­րո­ղութ­յու­նը հե­տո պի­տի ի­մա­նար), այլև ու­սա­նող­նե­րի ան­տեղ­յա­կութ­յան՝ այն բա­նի հա­մար, որ սգաս­րա­հում ոչ ոք Ար­փիար Ակ­նու­նու ա­նու­նը չէր լսել։ Ն­րա ա­նու­նը, ով «Փր­կու­թիւնն Հա­յոցն» էր մա­տե­նագ­րել։
– Հայրս է,- լռութ­յու­նը խզվեց վեր­ջին շար­քե­րից։
Հա­յացք­նե­րը ցրիվ ե­կան, թա­փա­ռե­ցին, Նո­յին չգտան։ Կող­քի նստած­ներն ստի­պե­ցին, որ կանգ­նի։
– Ձե՞ր հայ­րը…
– Հա­րա­զա՞տ…
Ո­ճի­րը, որ հե­ռու հե­ռու­նե­րից հա­սած բոթ էր, դար­ձավ ի­րա­կա­նութ­յուն, դար­ձավ ող­բեր­գութ­յուն։
Մ­նա­ցած ա­նուն-ազ­գա­նուն­նե­րը չէին լսվում։ Հա­մե­նայն­դեպս ար­ձա­գանք չէին գտնում։ Ու­սա­նող­նե­րը հա­զիվ համ­բե­րե­ցին, որ ըն­թեր­ցումն ա­վարտ­վի, Նո­յին շրջա­պա­տե­ցին։ Նա­խա­գա­հա­կան սե­ղա­նից ե­լան, դա­սըն­կեր­նե­րի թնջու­կի մի­ջով նրա թիկ­նա­թո­ռին մո­տե­ցան Հ­րայրն ու Հա­մոն։ Եր­կուսն էլ սեղ­մե­ցին ձեռ­քը, հե­տո կու­սակ­ցա­կան պա­տաս­խա­նա­տու բար­ձունք­նե­րից ի­ջան, փա­թաթ­վե­ցին, համ­բու­րե­ցին։ Նո­յին այդ խղճա­հա­րութ­յունն էլ պետք չէր։
– Ես վա­ղը ևեթ ու­զում եմ Պո­լիս գնալ,- կա­րո­ղա­ցավ ար­տա­բե­րել նա։
– Մենք Ձեզ վա­ղը կպա­տաս­խա­նենք,- ի­րար խառն­ված բե­ղի ու մո­րու­քի մեջ խճճվեց Հա­մո­յի խեղ­ճա­ցած ձայ­նը։
Հա­ջորդ օ­րը Սոր­բո­նի մի­ջանց­քում, մեծ դա­սա­դա­դա­րին, Հա­մոն դեմ առ դեմ Նո­յին հան­դի­պեց, լուռ հար­ցը ըն­կա­լեց, հա­յաց­քը թե­քեց.
– Մենք ա­ռայժմ հար­մար չենք գտնում, որ Պո­լիս մեկ­նեք, ա­վե­լի ճիշտ՝ վտան­գա­վոր ենք հա­մա­րում։ Վե­րա­դառ­նաք էլ՝ ի՞նչ կա­րող եք ա­նել։ Ա­մեն ինչ վեր­ջա­ցած է։ Ցա­վո՛ք։
Նոյն այդ­պես էլ գլխի չըն­կավ, թե ո՛վ է այդ «մենք»-ը, որ ի­րեն չճա­նա­չե­լով հան­դերձ՝ իր փո­խա­րեն վճռում է ա­նե­լի­քը։
Շատ չան­ցած, սա­կայն, Հա­մոն՝ ին­քը ծե­ծեց Նո­յի կե­ցա­սեն­յա­կի դուռն ու նույն գաղտ­նա­խոր­հուրդ լրջութ­յամբ ա­սաց.
– Կա­րող եք մեկ­նել։ Պոլ­սում Ձեզ սպա­սում են։
Նո­րից չա­սաց՝ ո՛վ։

Հատ­ված հա­մա­նուն ան­տիպ վե­պից*

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։