«Ի ԴԵՊ» ՄԱԿԲԱՅԻ ԳԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՍԼԱՑՔԸ ԳԱԳԻԿ ՍԱՐՈՅԱՆԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱՆՈՒՆ ՇԱՐՔՈՒՄ / ­Նաի­րա   ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

 

Պոե­զիա կա՝ համ ու­նի, հոտ, գույ­նե­րի բազ­մա­զա­նութ­յուն, բա­ռե­րի կեն­դա­նի խաղ, պոե­զիա կա՝ կեր­պար­վեստ է դառ­նում, կեն­դա­նի ապ­րում, ըն­թեր­ցո­ղին նույն տո­ղին եր­կար պա­հե­լու հա­մառ սպա­սում:
Այս­պի­սին է սա­րո­յա­նա­կան պոե­զիան: Հում­քը բնա­պատ­կերն է՝ հո­վի­կի ու զեփ­յու­ռի ծաղ­կա­շի­թե­րը, շնկշնկա­ցող քա­մին, մա­տու­ռից ըն­կած մամ­ռա­ծածկ քա­րը, ճեր­մակ ու կար­միր շե­րե­փուկ­նե­րը, Մեծ ար­ջի հա­մաս­տե­ղութ­յու­նից ճամ­փա բռնած աստ­ղի քո­թո­թը, երկն­քից կախ­ված բա­րա­լիկ շո­ղը…
Ք­նա­րա­կան հե­րոսն ինքն է ու իր հո­գին սի­րա­խեղդ կա­րո­տի զգա­ցում­նե­րով պա­րու­րած՝ գե­ղա­գի­տա­կան ի­դեա­լը, որն ընդգ­ծում է կեր­պա­րի բնույ­թը, ո­րին նկա­րագ­րե­լու, ապ­րած զգա­ցում­նե­րը վե­րար­տադ­րե­լու, մտա­ցա­ծին հույզն ու հույ­սը կեր­պա­վո­րե­լու հա­մար հե­ղի­նա­կը հա­վա­քել ու իր ան­հանգ, եր­բեմն՝ չա­փի բեր­ված տո­ղե­րի պա­տե­րը թրծել, կարծ­րաց­րել է պարզ ու հա­սա­րակ բա­ռե­րին գե­ղար­վես­տա­կան հե­տաքր­քիր պատ­կեր­նե­րի շա­ղախ խառ­նե­լով։
…իմ գե­տի ա­փին խնձո­րօ­ղի եմ խմում բա­ռե­րի։//…մի խա­թու­նիկ է ընկ­նում երկն­քից ու­ղիղ քո ծո­ցը։//…դի­ցա­կան ա­ղու­նիկ­նե­րից ընտ­րում եմ նրան, ով ստվեր ու­նի՝ նոր ոս­կե­ջրած։// …ես բա­ցա­կա­յում եմ խու­ճա­պի խու­ճուճ մա­ցա­ռուտ­նե­րից։// …ի դեպ, եկ հեն­վեմ քո կա­մու­կա­ցին ու գի­նուն պատ­մեմ քո թնդութ­յու­նից։
Այս ու նմա­նա­տիպ ար­տա­հայ­տութ­յուն­ներն ու պատ­կեր­նե­րը նշված շար­քի սպի­տակ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րը ներ­կում են որ­դան կար­մի­րի, երկն­քի լու­սապ­սակ լաջ­վար­դի, ա­լե­տա­տան ար­տե­րի ոս­կե­փայլ դե­ղի­նով, ու  բա­ռերն ըն­թեր­ցո­ղի սրտում սկսում են խլրտալ միջ­նա­դար­յան ման­րան­կար­չութ­յան պատ­կե­րա­յին խաղ ստեղ­ծե­լով։
Ինչ­պես ժո­ղովր­դա­կան բա­նա­հ­յու­սութ­յան մի շարք ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րում, Սա­րո­յա­նի «Ի դեպ…» շար­քում ևս ն­կա­տե­լի է տա­ղա­չա­փա­կան հա­մա­կար­գե­րի հա­մա­շեշտ ո­տա­նա­վո­րի տե­սա­կը, որ­տեղ հար­ևան տո­ղե­րում վան­կե­րի քա­նա­կը նույ­նը չէ, նույ­նիսկ այդ թի­վը կա­րող է պար­բե­րա­բար փոխ­վել (օ­րի­նակ՝ 5-10, 5-8)։ Տա­ղա­չա­փա­կան այս հնա­րը հե­ղի­նա­կին տա­լիս է  ա­ռա­վել մեծ ա­զա­տութ­յուն ու հնար՝ կարճ վան­կա­շա­րե­րի մի­ջո­ցով ա­սե­լի­քը խտաց­նել եր­կու, ե­րեք, չորս և­ ա­վե­լի տո­ղե­րի ամ­բող­ջա­կա­նութ­յամբ հյուս­ված բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րում։
Ո՛չ մահն է սա­զում//Եվ ո՛չ էլ՝ կյան­քը։//Ա՛յ, ե­թե վեր­ջին բա­ժա­կից հե­տո//Շն­չեմ ձեր սիր­տը։

***
Ի դեպ,//­Յոթ տա­կառ օ­ղի կխմեմ//­Քո բա­ռից ան­շո՛ւշտ։//­Թե քիչ է՝ ա­սա՛…
Եր­ևույ­թի այս կամ այն հատ­կա­նիշն ա­ռա­վել պատ­կե­րա­վոր ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար հե­ղի­նա­կը կա­տա­րել է հե­տաքր­քիր հա­մե­մա­տութ­յուն­ներ։
Տար­բեր հատ­կա­նիշ­նե­րի հի­ման վրա սե­րը հա­մադ­րել է վա­յե­լուչ գի­նու, սի­րեց­յա­լի խնդութ­յու­նով տար­ված եր­կին­քը՝ թռվռուն ե­րե­խա­յի, խո­տե­րին ի­ջած հո­պո­պին՝ սի­րեց­յա­լի այ­ցի, եր­գի ա­կունք­նե­րը՝ չսպառ­վող ծույլ հա­յե­լի­նե­րի, կորց­րած սի­րուն՝ կի­րա­կի օր­վա աստ­ղա­փո­շու հետ…
Ի դեպ,//­Քեզ ա­սեմ`//­Քո մեր­կութ­յու­նը//­Վար­դին կսա­զեր,//Ինչ­պես որ ցողն է//­Սա­զում խո­տե­րին…

***
Ի դեպ,//­Չու­զե­ցի քեզ տար­րա­լու­ծել//Թռ­չուն­նե­րի մեջ.//Մ­նա իմ սրտում`//Որ­պես ոս­կե­կուտ հի­շա­տա­կա­րան…
Սա­րո­յա­նը լեզ­վի ան­սահ­ման հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի հմուտ գոր­ծա­ծու­մով, խոս­քի ի­մաս­տա­յին այս կամ այն ե­րանգն ընդգ­ծե­լու նպա­տա­կով՝ եր­բեմն դի­մում է հռե­տո­րա­կան հարց­մա­նը՝ հար­ցի հետ միա­ժա­մա­նակ ըն­թեր­ցո­ղի առջև բա­ցե­լով ար­դեն իսկ սպա­սե­լի պա­տաս­խա­նը։
Ի դեպ,//Կգ­նամ իմ գե­տին այ­ցի//Ու կհարց­նեմ`//Իմ սերն ի՞նչ ե­ղավ//Էն հե­ռու տե­ղում.
Հո չի՞ մո­ռա­ցել//Իմ սրտի տե­ղը…

***
Ի դեպ,//Ա­սա­ցե՛ք, ո՞վ էր, որ է­սօր՝//Ա­ղո­թա­րա­նի մշու­շա­ժա­մին,//­Մե­կին էր կան­չում//­Հե­ռու տե­ղե­րից…

***
Ի դեպ,//Էս կող­մով ձիեր չե՞ն ան­ցել.//Ն­րանք պի­տի որ//­Կար­միր սու­րա­յին…
Այ­սօր հա­յացք գցե­լով ժա­մա­նա­կա­կից գրա­կա­նութ­յան տար­բեր ժան­րե­րին՝  ակ­նա­ռու և տե­սա­նե­լի է դառ­նում գե­ղար­վես­տա­կան խոս­քի սեղ­մութ­յու­նը՝ բա­ռի ու ժա­մա­նա­կի խնա­յո­ղութ­յու­նը: Ան­գամ ար­ձա­կի տար­բեր ձևե­րում նկա­տե­լի չեն եր­կա­րա­շունչ նկա­րագ­րութ­յուն­նե­րը, խոր­քա­յին բա­ցատ­րութ­յուն­նե­րը, ման­րա­մաս­նո­րեն ներ­կա­յաց­վող ծա­նո­թա­գրություննե­րը: Դ­րանց բա­ցա­հայ­տում­նե­րը թողն­վում  է ըն­թեր­ցող­նե­րի վառ ու քննա­խույզ եր­ևա­կա­յութ­յա­նը, ին­չը, ըստ իս, ա­վե­լի հե­տաքր­քիր,  լար­ված մտա­յին ու զգա­ցա­կան դաշտ է ստեղ­ծում հենց ի­րենց՝ ըն­թեր­ցող­նե­րի հա­մար:
Ռուս գրաքն­նա­դատ Վո­լո­շի­նը հե­տաքր­քիր դի­տար­կում է ա­րել. «Որ­քան քիչ են բա­ռե­րը, այն­քան ու­ժեղ է ար­տա­հայ­տութ­յու­նը, որ­քան քիչ են գծե­րը, այն­քան ար­տա­հայ­տիչ է գծան­կա­րը»: (­Մեջ­բե­րու­մը՝ Հ. Հա­րութ­յուն­յան «­Գե­ղար­վես­տա­կան խոսք»)
Այս ա­ռու­մով, սա­րո­յա­նա­կան պոե­զիա­յի մեջ ևս ն­կա­տե­լի սեղ­մութ­յու­նը պար­զութ­յան ու խորհր­դա­վո­րութ­յան մի ու­րույն դի­մա­գիծ է ստեղ­ծում՝ բա­ռե­րի եր­ևա­կա­յա­կան ճախ­րը հասց­նե­լով  միջ­նա­դար­յան քնա­րեր­գութ­յան ա­վանդ­նե­րի հա­մակ­ցու­մով ստեղծ­ված պոե­տա­կան բնա­կա­նութ­յա­նը:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։