ՄԵՐ ԻՆՉԻՆ Է ՊԵՏՔ ՀՈԳԻՆ / ­Թով­մա քա­հա­նա (­Վա­հան) ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

 

Ո­մանք գու­ցե կծի­ծա­ղեն ինձ վրա, կա­սեն՝ հի­մա­րութ­յամբ է զբաղ­ված: Սա­կայն ես ար­դեն եր­ևի կես տա­րի է, ինչ Նոր­քի Ս. Աստ­վա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցու ե­րի­տա­սար­դաց միութ­յան ան­դամ­նե­րի հետ կա­տա­րում եմ աշ­խա­տանք, ո­րի մա­սին էլ ու­զում եմ պատ­մել: Գաղտ­նիք չէ, որ ե­րի­տա­սար­դութ­յու­նը հի­մա քիչ է հե­տաքրքր­վում կամ ընդ­հան­րա­պես չի հե­տաքրքր­վում ար­վես­տով, դա­սա­կան ե­րաժշ­տութ­յամբ և գ­րա­կա­նութ­յամբ: Ն­րա հա­մար հի­մա ար­ժեք է ներ­կա­յաց­նում միայն տե­ղե­կատ­վա­կան գրա­կա­նութ­յու­նը, ա­վե­լի քիչ՝ ֆեն­տը­զի, է­րո­տիկ կամ սար­սա­փի գրա­կա­նութ­յու­նը: Դա­սա­կան գրա­կա­նութ­յու­նը, պոե­զիան, դա­սա­կան ե­րաժշ­տութ­յու­նը ձանձ­րա­լի են կամ ան­հաս­կա­նա­լի, ան­հա­ղորդ են ի­րենց հա­մա­ցան­ցա-տե­ղե­կատ­վա­կա­նա-սմարտ­ֆո­նա­յին ապ­րե­լա­կեր­պին: Ես մեր ե­կե­ղե­ցու ե­րի­տա­սար­դաց միութ­յան պա­տաս­խա­նա­տուն եմ և դա­սե­րի ըն­թաց­քում, բա­ցի հոգ­ևոր քա­րոզ­նե­րից և­ ու­սու­ցում­նե­րից, խո­սում եմ գրա­կա­նութ­յան, ար­վես­տի, ե­րաժշ­տութ­յան մա­սին: Դա­սա­կան ե­րաժշ­տութ­յուն եմ միաց­նում կրի­չով և հարց­նում՝ ինչ զգա­ցո­ղութ­յուն­ներ ու­նե­ցան նրանք, կամ էլ ըն­թեր­ցում եմ որ­ևէ բա­նաս­տեղ­ծի գրված­քի ա­ռա­ջին տո­ղե­րը և խն­դիր դնում, որ վեր­ջին տո­ղը կամ տո­ղերն ի­րենք հո­րի­նեն: Հե­տո ի­րենց գրվածք­նե­րը հա­մե­մա­տում ենք հե­ղի­նա­կի գրա­ծի հետ: Այս վա­կո­ւու­մա­յին ի­րա­կա­նութ­յան պայ­ման­նե­րում իմ նա­խա­ձեռ­նած փորձ-խա­ղի ըն­թաց­քում նպա­տակ ու­նեմ բա­ցա­հայ­տել ե­րի­տա­սարդ­նե­րի եր­ևա­կա­յութ­յու­նը, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան հա­կում­նե­րը, ա­զա­տել նրանց հա­մա­ցան­ցա­յին կախ­վա­ծութ­յու­նից, հի­շեց­նել, որ ի­րենք հո­գի ու­նեն և զ­գա­ցո­ղութ­յուն­ներ: Ե­րի­տա­սարդ­նե­րը սի­րում են այդ փոր­ձե­րը, ո­րոնց ըն­թաց­քում մենք հան­գե­ցինք հե­տաքր­քիր արդ­յունք­նե­րի. ես հայտ­նա­բե­րե­ցի ինձ հա­մար կար­ևոր մի եր­ևույթ՝ դա­սա­կան ե­րաժշ­տութ­յուն լսե­լիս ե­րի­տա­սարդ­նե­րը հե­տաքր­քիր զգա­ցո­ղութ­յուն­ներ են ու­նե­նում: Ն­րանք տես­նում են կամ զգում ո­րո­շա­կի պատ­կեր­ներ: Իսկ ա­ռա­վել զար­մա­նա­լին այն է, որ չի­մա­նա­լով ե­րաժշ­տութ­յան գրե­լու պատ­մութ­յու­նը կամ հան­գա­ման­քը, նրանք ա­սում են այն, ինչ մտա­ծել է կամ զգա­ցել կոմ­պո­զի­տո­րը: Բե­րեմ օ­րի­նակ­ներ՝ Ռիմս­կի-­Կոր­սա­կո­վի «­Հե­քիաթ Սալ­թան թա­գա­վո­րի մա­սին» օ­պե­րա­յի մեղ­վի թռիչ­քը լսե­լուց հե­տո Նու­նեն գրեց իր տպա­վո­րութ­յու­նը. «­Մե­ղուն ա­րագ թռչում է լճի վրա­յով» (օ­պե­րա­յում մե­ղուն թռչում է ծո­վի վրա­յով): Շո­պե­նի «Անձր­ևի կա­թիլ­նե­րը» պրել­յու­դը լսե­լուց հե­տո Նու­նեն գրեց. «Ես պատ­կե­րաց­նում եմ ճրագ, որ պահ­պա­նում է ըն­տա­նի­քի միութ­յու­նը և­ օգ­նում հաղ­թա­հա­րել բո­լոր փոր­ձութ­յուն­նե­րը»: Շո­պենն այդ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը գրել է հոգ­ևոր ծանր տվայ­տանք­նե­րի մեջ, երբ շրջա­պա­տում բո­լո­րը քննա­դա­տում էին իր և սի­րու­հու՝ Ժորժ Սան­դի կա­պը, մե­ղա­դ­րում ան­բա­րո­յա­կա­նութ­յան մեջ: Բեթ­հո­վե­նի «­Լուս­նի սո­նա­տը» լսե­լուց հե­տո Էմ­ման գրեց. «Ես պատ­կե­րաց­նում եմ եր­կու կա­րապ­նե­րի պար՝ մայ­րա­մուտ­վող լճի վրա», Հեր­մի­նեն գրեց. «Ե­րե­կո­յան կամ գի­շե­րա­յին ծով ու լու­սին, ճա­յեր, որ իջ­նում են ջրի վրա», Մի­լե­նան գրեց. «­Գի­շեր, լու­սին և միայ­նակ մարդ, որ հին նկար­ներ է տնտղում, հի­շում», Ա­նին գրեց. «­Մայ­րա­մուտ, ա­լիք­նե­րին նա­վի վրա­յից նա­յում եմ», Մու­շե­ղը գրեց. «­Կա­րապ­նե­րի շարժ ու ձև լու­սա­դե­մի ջրե­րի վրա»: «­Լուս­նի սո­նատ» ա­նու­նը ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յա­նը տվել է Բեթ­հո­վե­նի բա­նաս­տեղծ ըն­կեր­նե­րից մե­կը: Ի­րա­կա­նում սո­նա­տը գրվել է, երբ Բեթ­հո­վե­նի սի­րած աղջ­կան՝ Ջու­լիե­տա Գ­վիչ­չիար­դիին, նրա հայ­րը ա­մուս­նաց­րեց հա­րուստ մար­դու հետ՝ փշրե­լով կոմ­պո­զի­տո­րի սիր­տը: Ե­րի­տա­սարդ­նե­րի զգա­ցո­ղութ­յուն­ներն էլ հա­մա­պա­տաս­խա­նում են այն պատ­մութ­յուն­նե­րին, ո­րոնք կապ­ված են այդ սո­նա­տի հետ: Բի­զեի «­Կար­մեն» օ­պե­րա­յից «Ա­րա­գոն­յան պա­րը» լսե­լուց հե­տո Լի­լի­թը գրեց. «­Պատ­կե­րաց­նում եմ ցուլ և մա­տա­դոր՝ կար­միր շո­րե­րով»: Լի­լի­թը տաս­նամ­յա կրթութ­յուն ու­նի: Նա ընդ­հան­րա­պես կա՛մ չի լսել «­Կար­մե­նը», կա՛մ չի հի­շում այն­տե­ղից որ­ևէ մե­ղե­դի: Ե­րի­տա­սարդ­նե­րից ոչ ոք չգի­տեր լսած ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի գրման շար­ժա­ռիթ­նե­րը կամ նա­խա­պատ­մութ­յուն­նե­րը: Երբ ու­սում­նա­սի­րում էինք ճա­պո­նա­կան հոք­քու­ներ, ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, իմ հանձ­նա­րա­րութ­յամբ, գրում էին հոք­քու­նե­րի վեր­ջին տո­ղե­րը, և, ա­սեմ, հա­ճախ նրանց գրա­ծը շատ հե­տաքր­քիր էր և լիո­վին կա­րող էր լի­նել Բաս­յո­յի կամ Իս­սա­յի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի վեր­ջին տող: Ի­հար­կե, դա չի նշա­նա­կում, որ մեր ե­րի­տա­սարդ­նե­րը բա­նաս­տեղծ­ներ են և կա­րող են գրել մնա­յուն գոր­ծեր:
Ս­տեղ­ծա­գոր­ծող­ներն այն մար­դիկ են, ո­րոնք ստեղ­ծա­գոր­ծե­լիս ընկ­նում են հոգ­ևոր ո­րո­շա­կի դաշ­տի մեջ: Ունկն­դիր­նե­րը կամ ըն­թեր­ցող­նե­րը ևս կա­րող են զգալ այդ դաշ­տը և մտ­նել ստեղ­ծա­գոր­ծո­ղի հո­գե­վի­ճա­կի մեջ: Այդ հոգ­ևոր դաշ­տը Աստ­ծո տնօ­րի­նութ­յան ո­լորտն է, այն մի­ջոց­նե­րից մեկն է, ո­րի շնոր­հիվ նա հա­ղոր­դա­կից է դարձ­նում իր սի­րուն, մաք­րութ­յա­նը, լույ­սին, խա­ղա­ղութ­յա­նը, նույ­նիսկ ծրագ­րե­րին: Ինձ հա­ճախ եր­գի տեքս­տի պատ­վի­րա­տու­նե­րը խոս­տո­վա­նում էին, որ ես գրել եմ այն, ինչ ի­րենք են զգա­ցել: Եր­գա­հան Ի­րի­նա Մալ­խաս­յա­նը զար­մա­նում էր. «Ինչ­պե՞ս ես հաս­կա­ցել, թե ինչ էի ես մտա­ծում»։ Ար­թուր Գ­րի­գոր­յա­նը մի ան­գամ ինձ ա­սաց. «Իմ մե­ղե­դու վրա գրած քո տեքս­տը կար­ծես իմ մի­ջից դուրս ե­կած լի­նի, կար­ծես այն ես եմ գրել»։ Ար­թուր Իս­պիր­յանն իր հեր­թա­կան ձայ­նաս­կա­վա­ռա­կի հա­մար եր­գեր էր ձայ­նագ­րում։ Ն­րան­ցից մե­կը գրել էր Ար­ման Ղա­զար­յա­նը։ Ես գրե­ցի տեքստ, այն ե­րեք վառ­վող մո­մե­րի մա­սին էր, ո­րոնք խորհր­դան­շում էին հույ­սը, հա­վա­տը և սե­րը։ Ար­թուր Իս­պիր­յանն այդ ըն­թաց­քում տա­նը մտա­ծում էր ինչ­պես ձևա­վո­րել ձայ­նաս­կա­վա­ռա­կի ծրա­րը։ Նա նկա­րում է ե­րեք վառ­վող մոմ։ Ես զան­գա­հա­րում եմ նրան և հայտ­նում, որ եր­գի տեքս­տը գրել եմ, և­ այն կոչ­վում է «Ե­րեք մոմ»։ Ար­թուրն ապ­շում է և հայտ­նում իր նկա­րի մա­սին։ Ես էլ, ինքն էլ գտնվում էինք Աստ­ծո ա­ռաջ­նոր­դութ­յան մեջ, հոգ­ևոր հա­ղոր­դակ­ցա­կան կա­պի մեջ: Ձայ­նաս­կա­վա­ռակն այդ­պես էլ կոչ­վեց «Ե­րեք մոմ», և ծ­րա­րի վրա ե­րեք մոմ էր նկար­ված։
Ս­տեղ­ծա­գոր­ծո­ղը կա­րող է դառ­նալ նույ­նիսկ հայտ­նա­տես (ի­հար­կե, պար­տա­դիր չէ, որ նա այդ նկա­տի կամ գի­տակ­ցի): Հի­շենք 20-րդ դա­րի սկզբի ռուս բա­նաս­տեղծ Ա­լեք­սանդր Բ­լո­կի «­Տաս­ներ­կու» պոե­մը: Հա­մար­վում է հե­ղա­փո­խա­կան պոեմ: Տաս­ներ­կու բան­վոր քայ­լում են հե­ղա­փո­խութ­յան թո­հու­բո­հի մեջ կո­րած քա­ղա­քով, որ­տեղ տի­րում է կա­տար­յալ սո­դոմ­գո­մոր, և կար­գու­կա­նոն հաս­տա­տում: Պոեմն ու­նի անս­պա­սե­լի, շշմե­ցու­ցիչ ա­վարտ՝ կար­ծես մտնես ու­րիշ աշ­խարհ, կար­ծես քնից հե­տո արթ­նա­նաս.
Ս­պի­տակ վար­դեր իր գլխին՝//Առջևում` Հի­սուս Ք­րիս­տո­սը:
Խորհր­դա­յին գրաքն­նութ­յու­նը պա­հան­ջեց, որ այդ եր­կու տո­ղը բա­նաս­տեղ­ծը հա­նի, իբր այն բո­լո­րո­վին կապ չու­նի պոե­մի հետ, տաս­ներ­կու հե­ղա­փո­խա­կան բան­վոր­նե­րի հետ, ո­րոնք նոր աշ­խարհ են կա­ռու­ցե­լու կոր­ծան­ված հին աշ­խար­հի ա­վե­րակ­նե­րի վրա: Ա­լեք­սանդր Բ­լոկն ա­սել է. «Ես չեմ կա­րող հա­նել, ես այդ­պես լսե­ցի»: Իսկ իր օ­րագ­րում գրել է. «Այ­սօր ես հան­ճար եմ»: Խորհր­դա­յին գրաքն­նութ­յու­նը ստիպ­ված Հի­սուս Ք­րիս­տո­սին ներ­կա­յաց­րեց որ­պես նոր կյան­քի խորհր­դա­նիշ: Ի­հար­կե, որ­պես սո­ցիա­լիս­տա­կան հա­սա­րա­կար­գի խորհր­դա­նիշ Հի­սուս Ք­րիս­տոս, մեղմ ա­սած, հար­մար չէր և պոե­մից զատ­վում էր, ինչ­պես «ան­հա­ջող ա­վարտ»: Բայց տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում բա­ցա­հայտ­վեց, որ Բ­լո­կի պոե­մին շունչ, կեն­դա­նութ­յուն և­ ի­մաստ տա­լիս են հենց վեր­ջին եր­կու տո­ղե­րը. տաս­ներ­կու բան­վո­րը տաս­ներ­կու ա­ռաք­յալ­ներն էին, ո­րոնց առջ­ևից սպի­տակ վար­դե­րով ծաղ­կեպ­սա­կով գնում էր Հի­սուս Ք­րիս­տո­սը: Պոե­մի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը ոչ միայն 1918 թվա­կանն էր, այլև 20-րդ դա­րը, նաև մեր ժա­մա­նա­կը, Պետ­րոգ­րա­դի գի­շե­րը և դ­ժո­խա­յին ան­կար­գութ­յու­նը՝ այն բո­լոր փոր­ձութ­յուն­նե­րը, որ բա­ժին հա­սան Ռու­սաս­տա­նին և ԽՍՀՄ-ին դա­րի ըն­թաց­քում, գու­ցեև հե­տո, Հի­սուս Ք­րիս­տո­սի սպի­տակ ծաղ­կեպ­սա­կը Ս­պի­տակ Գա­ռան հաղ­թա­նակն է Գա­զա­նի հան­դեպ, դա­տաս­տա­նի պսա­կը (­Հով­հան­նու հայտ­նութ­յուն): Գու­ցեև Բ­լո­կը չգի­տեր՝ ինչ է ին­քը գրել, գի­տեր ըն­դա­մե­նը, որ չի կա­րող ջնջել վեր­ջին տո­ղե­րը, քա­նի որ այդ­պես լսել է: Հա­ճախ գրո­ղը (իսկ բա­նաս­տեղծն ա­ռա­վել ևս) չի կա­րող գնա­հա­տել իր գրա­ծը, եր­գա­հա­նը չի կա­րող գնա­հա­տել իր ե­րաժշ­տութ­յու­նը, նկա­րի­չը՝ իր նկա­րը: Ս­տեղ­ծա­գոր­ծո­ղը դառ­նում է հայտ­նա­տես, Աստ­ծո ծրա­գրի փո­խան­ցող, լո­կալ մար­գա­րե:
Ն­կա­րիչ և բա­նաս­տեղծ Գ­ևորգ Համ­բար­ձում­յա­նը 1980-ա­կան թվա­կան­նե­րի կե­սե­րին մի բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նում գրել է.
Դու ինձ դարձ­րիր//­Մար­տիկ քո զոր­քի,//Եվ ես քայ­լում եմ//Դժ­վար տե­ղե­րով,//­Բայց դի­մա­նում եմ//­Պարզ, թեթև սրտով:
1985 թվա­կա­նի մեկ ու­րիշ բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նում, որն ուղղ­ված է, կար­ծում եմ, կնո­ջը, նա գրել է.
Երկ­րում էլ չենք տես­նի ի­րար,//Եվ թվում է՝ բա­ժա­նումն այս//­Շատ-շա­տե­րի հա­մար նշան,//Ու ան­մե­կին խոր­հուրդ է խոր…
Գ­ևոր­գը ո՛չ պատ­րաստ­վում էր ինչ-որ տեղ մեկ­նել, ո՛չ զոր­քի մար­տիկ լի­նել։ Գու­ցեև ոչ ոք չէր հաս­կա­նա՝ ինչ է նա գրել, ե­թե չանց­նեին տա­րի­ներ, և­ ա­մեն ինչ պարզ­վեր։ 1985 թվա­կա­նին Խորհրդա­յին Միութ­յան խա­ղաղ տարիներն էին, և­ ո՞վ պետք է ի­մա­նար, որ ա­պա­գա­յում լի­նե­լու է Ար­ցա­խի գո­յա­մարտ, և շա­տե­րի նման Գ­ևորգ Համ­բար­ձում­յանն էլ հե­րո­սա­բար զոհ­վե­լու է պա­տե­րազ­մի դաշ­տում։ Ի դեպ, Գ­ևոր­գի այս քա­ռա­տո­ղի վրա հի­շենք նաև Գի­յոմ Ա­պո­լի­նե­րի տո­ղե­րը.
Ես պո­կե­ցի ցա­խի մի շիվ,//­Հու­շե­րի բույր, ցա­խի մի շիվ։//Երկ­րում էլ չենք տես­նի ի­րար։//Եվ սպա­սում եմ քեզ, հի­շիր։
Նույն զգա­ցո­ղութ­յո՞ւ­նը։ Ա­պա­գա­յի կան­խա­տե­սո՞ւմ։ Այս բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նից մի քա­նի տա­րի անց սկսվեց Ա­ռա­ջին աշ­խար­հա­մար­տը։ Գի­յոմ Ա­պո­լի­նե­րին մահ­վա­նից մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ սյուր­ռեա­լիստ նկա­րիչ Պի­կա­բիան նկա­րել էր քուն­քին գնդա­կի ար­նա­հո­սող վեր­քով: 1918 թվա­կա­նին ռազ­մի դաշ­տում Ա­պո­լի­նե­րը զոհ­վեց հենց այդ վեր­քից:
Վեր­ջա­պես ի՞նչ եմ ու­զում ես պար­զել կամ ա­պա­ցու­ցել։ Գու­ցե ե­րի­տա­սարդ­նե­րի հետ կա­տար­վող մեր պա­րապ­մունք­նե­րը հա­կա­հար­ված են և պաշտ­պա­նա­կան քայլ նոր աշ­խար­հա­կարգ ստեղ­ծել ցան­կա­ցող հրե­շա­վոր ա­րա­րած­նե­րի դե՞մ, որ կրում են «գլո­բա­լիստ» ա­նու­նը։ Գու­ցե այս ա­մե­նը բո­ղո՞ք է «ար­հես­տա­կան ու­ղեղ» ստեղ­ծող­նե­րի դեմ, ո­րոնք ակն­կա­լում են մոտ ա­պա­գա­յում ընդ­հա­նուր վե­րահս­կո­ղութ­յան տակ պա­հել մարդ­կա­յին զանգ­ված­նե­րի ե­լու­մու­տը, գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը, մարդ­կանց վե­րա­ծել կա­ռա­վա­րե­լի ռո­բոտ­նե­րի կամ կի­բորգ­նե­րի, ընդ­հա­տել մեր թա­փան­ցու­մը հո­գու, ար­վես­տի և գ­րա­կա­նութ­յան աշ­խարհ: Գու­ցե այս ա­մե­նը ըմ­բոս­տութ­յուն է Հա­րա­րիի «21 դաս քսան­մե­կե­րորդ դա­րի մարդ­կանց հա­մար» գրքում զե­տեղ­ված բիո­տեխ­նո­լո­գիա­կան, բիո­քի­միա­կան հա­ջո­ղութ­յուն­նե­րի շնոր­հիվ մարդ­կանց հո­գե­կան պրո­ցես­նե­րը, մտքե­րը, ծրագ­րե­րը շու­տով կա­ռա­վա­րել շտա­պող սար­քա­վո­րում­նե­րի և հա­մա­կար­գե­րի դե՞մ: Տեխ­նո­լո­գիա­կան բո­լոր ծրագ­րե­րը դեմ են մար­դուն՝ գի­տակ­ցա­կան ան­ձին, նրա հոգ­ևոր ան­հա­տա­կա­նութ­յու­նը բնու­թագ­րող եր­կու եր­ևույթ­նե­րին՝ հո­գուն և կ­րո­նա­կան պատ­կա­նե­լութ­յա­նը։ Այս ա­մե­նը ո­մանց տե­սանկ­յու­նով հա­մար­վում են ա­ռա­ջըն­թա­ցին խան­գա­րող հան­գա­մանք­ներ, ժա­մա­նա­կա­կից զար­գա­ցած հա­սա­րա­կար­գին ոչ հա­րիր հնո­տիք­ներ, ա­տա­վիզմ: Ք­վան­տա­յին հա­մա­կար­գիչ­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման ըն­կե­րութ­յան հիմ­նա­դիր (կենտ­րո­նը՝ Վան­կու­վե­րում), հայտ­նի գլո­բա­լիստ Ջոր­դի Ռոուզն իր ե­լույթ­նե­րից մե­կի ժա­մա­նակ ա­սաց. «Կ­նե­րեք, բայց մար­դը խիստ տհաս է ռո­բո­տի հա­մե­մատ և­ ար­ժա­նի չէ երկ­րի տեր կոչ­վե­լու»:
Դա­րե­րի ըն­թաց­քում գիտ­նա­կան­նե­րը, փի­լի­սո­փա­նե­րը, ա­ռա­ջըն­թա­ցի ջա­տա­գով­նե­րը փոր­ձել են ա­զատ­վել Աստ­ծո ներ­կա­յութ­յու­նից և ղե­կա­վա­րող էութ­յու­նից։ Հե­ղա­փո­խութ­յուն­նե­րը, որ կոչ­ված էին լու­ծե­լու այդ հար­ցը, ո­չինչ չկա­րո­ղա­ցան ա­նել։ Գ­լո­բա­լիստ­նե­րը հաս­կա­ցել են՝ ին­չու։ Ո­րով­հետև ա­մեն մարդ ու­նի հո­գի և գի­տակ­ցութ­յուն։ Գա­ղա­փա­րա­խո­սութ­յուն­նե­րը, մար­դու ա­զա­տութ­յան և փր­կութ­յան ծրագ­րե­րը, հե­ղաշր­ջում­նե­րը ոչ այլ ինչ էին, ե­թե ոչ «բռնութ­յան փո­խա­րի­նում բռնութ­յամբ» (­Մե­ֆիս­տո­ֆե­լի խոս­քից, «­Ֆաուստ»)։ Ա­մեն այդ­պի­սի ի­րա­դար­ձութ­յան վեր­ջում մար­դը կրկին ստիպ­ված էր լի­նում ա­պա­վի­նել Աստ­ծուն, փնտրել նրան։ Գ­լո­բա­լիստ­նե­րը գտել են, ըստ ի­րենց, մար­դուն Աստծուց «ա­զա­տե­լու» լա­վա­գույն լու­ծու­մը՝ վե­րաց­նել հո­գին, ան­ջա­տել գի­տակ­ցութ­յու­նը։ Չ­կա հո­գի, չկա Աստ­ված, և նա ար­դեն կա­ռա­վա­րե­լի չէ Աստծո կող­մից, ինչ­պես կա­ռա­վա­րե­լի չէ հար­բե­ցո­ղը կամ թմրա­մո­լը, քա­նի որ ան­ջատ­ված է նրա գի­տակ­ցութ­յու­նը։ Մար­դը հո­գով է ըն­կա­լում Աստծուն, նկա­տում նրա ներ­կա­յութ­յու­նը, և Աստված ինքն էլ հո­գի է։ Ու­րեմն պետք է վե­րաց­նել հո­գին։ Դա, ի­հար­կե, հնա­րա­վոր չէ, բայց գո­նե չե­զո­քաց­նել, քնեց­նել այն նրանք կա­րող են։ «­Ձեր ին­չի՞ն է պետք հո­գին, իմ հա­մա­կար­գիչ­նե­րը նրան կփո­խա­րի­նեն»,- իր ե­լույթ­նե­րից մե­կում ա­սաց գլո­բա­լիզ­մի կար­կա­ռուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րից մե­կը՝ Բիլ Գեյթ­սը։ Գ­լո­բա­լիզ­մը մար­դուն Աստ­ծուց չե­զո­քաց­նե­լու հա­մար մո­տա­վո­րա­պես գծել է այս­պի­սի սխե­մա՝
բնութ­յուն – հո­գի – Աստ­ված։
Կտ­րել մար­դուն բնութ­յու­նից, քա­նի որ բնութ­յան մեջ բաց­վում է մար­դու հո­գին ա­մե­նա­կա­տար­յալ ձևով։ Դ­րա հա­մար ա­պա­գա­յի հա­մար նոր աշ­խար­հա­կար­գի ջա­տա­գով­նե­րը ծրագ­րում են մարդ­կանց կու­տա­կել մե­գա­պո­լիս­նե­րում։ Երկ­րա­գուն­դը պետք է բաղ­կա­ցած լի­նի մե­գա­պո­լիս­նե­րի կու­տա­կում­նե­րից, որ­տեղ էլ պետք է ապ­րեն ա­պա­գա­յի մար­դիկ։ Բ­նութ­յու­նը, որ­պես հո­գին վերգտ­նե­լու մի­ջոց, պետք է մար­դա­զերծ­վի, դա­տարկ­վեն գյու­ղե­րը, ան­տա­ռա­մերձ բնա­կա­վայ­րե­րը։ Հի­շենք ա­մե­րի­կա­ցի ֆան­տաստ Ռէյ Բ­րեդ­բե­րիի «451 աս­տի­ճան ըստ Ֆա­րեն­հայ­թի» վե­պը։ Ա­յո՛, գրվածք­նե­րը կա­տար­վում են. գրո­ղը տա­ղան­դա­վոր հայտ­նա­տես էր։
Մե­գա­պո­լիս­նե­րում կու­տակ­ված, չիպ-միկ­րո­սխե­մա­նե­րով շրջող, հա­մա­ցան­ցի բազ­մապ­րո­ֆիլ սայ­թե­րում և հա­մա­կար­գե­րում վի­զո­ւալ ի­րա­կա­նութ­յամբ շրջա­պատ­ված և­ այդ ի­րա­կա­նութ­յան մաս­նիկ դար­ձած մար­դու հո­գին ան­ջատ­ված է լի­նե­լու, թմրեց­րած, բթաց­րած… Մի խոս­քով՝ չի գոր­ծե­լու այն, և մար­դը «ա­զատ­ված» կլի­նի մտա­ծե­լու հոգ­սից, ո­րո­շե­լու, ընտ­րե­լու պար­տա­կա­նութ­յու­նից։ Բ­նա­կա­նա­բար չի լի­նի սեր (այն­պի­սին, ինչ­պի­սին Աստ­ված է մեզ տվել), չեն լի­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան եր­կունք, պոե­զիա, թատ­րոն, հայ­րե­նի­քի գի­տակ­ցութ­յուն, հոգ­ևոր և դա­սա­կան ե­րաժշ­տութ­յուն, բնա­կա­նա­բար՝ ե­կե­ղե­ցի, բայց փո­խա­րե­նը չեն լի­նի նաև ապս­տամ­բութ­յուն­ներ, հե­ղա­փո­խութ­յուն­ներ, պա­տե­րազմ­ներ, բո­ղոք­ներ, ընդ­հա­րում­ներ, քա­նի որ այդ ա­մենն Աստծո կող­մից մար­դուն տված ա­զա­տութ­յան, ա­զատ կամ­քի դրսևո­րում­ներն են։ «­Մենք չենք ու­զում մարդ­կանց օգ­նել,- ա­սում է Բիլ Գեյթ­սը,- մենք ու­զում ենք նրանց ա­վե­լի լա­վը դարձ­նել»։ Ու­րեմն՝ լավ մար­դը նա է, ով խնդիր­ներ չի ստեղ­ծում հա­սա­րա­կութ­յան հա­մար, են­թա­կա է կա­ռա­վա­րող հա­մա­կար­գե­րին և, պտու­տա­կի կամ գլա­նի նման, աշ­խա­տում է ջա­նադ­րութ­յամբ պե­տութ­յան կամ հա­մա­կար­գի բա­րօ­րութ­յան հա­մար։ Եվ ուրեմն՝ մեր ին­չի՞ն է պետք հո­գին։
Այն պետք է, որ մինչև կյան­քի վեր­ջին շուն­չը հաս­տա­տենք Աստ­ծո ներ­կա­յութ­յու­նը մեր կող­քին և մեր մեջ, այն պետք է հա­ղոր­դակ­ցութ­յան հա­մար, պետք է սի­րե­լու հա­մար, բնութ­յու­նը և­ աշ­խար­հը վա­յե­լե­լու հա­մար, միմ­յանց ե­րե­սին նա­յե­լու հա­մար, դի­մա­ցի­նի աչ­քե­րի մեջ մեզ տես­նե­լու հա­մար, ե­րե­խա­նե­րի ծնուն­դով և մե­ծա­նա­լով հրճվե­լու հա­մար, աշ­խար­հը նո­րո­վի հայտ­նա­բե­րե­լու և­ ու­զած կեր­պով ձևա­կեր­պե­լու հա­մար, հույ­զեր, զգաց­մունք­ներ ու­նե­նա­լու և պար­զա­պես մար­դա­վա­րի ապ­րե­լու հա­մար։ Եվ մենք՝ ես և­ իմ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը, պայ­քա­րե­լու ենք, թույլ չենք տա­լու փո­խել Աստ­ծո ստեղ­ծած աշ­խար­հը: Ես մաք­սի­մա­լիստ չեմ, ես հա­վա­տում եմ, որ ծո­վի մեջ նե­տած ա­վա­զա­հա­տի­կը բարձ­րաց­նում է ծո­վի մա­կար­դա­կը: Ես փոր­ձում եմ սո­վո­րել մրջյուն­նե­րից և մե­ղու­նե­րից: Ն­րանք ա­ռան­ձին ի­րեն­ցից ո­չինչ չեն ներ­կա­յաց­նում, բայց միա­սին կա­րող են հաս­տա­բուն ծառ շուռ տալ կամ հսկա ար­ջին քշել տա­րած­քից: Եր­բեմն թե­լը շենք է պա­հում, իսկ գա­ռը մռնչում է առ­յու­ծի նման, մա­նա­վանդ ե­թե Աստ­ված է նրան ա­ռաջ­նոր­դում: Եվ ու­րեմն ծո­վի մեջ նե­տած մեր ա­վա­զա­հա­տիկն էլ իր գոր­ծը կա­նի: Ես դրան հա­վա­տում եմ։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։