Ալվարդ Պետրոսյան

ԱԼՎԱՐԴ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ***

­Մեծ է Ալ­վարդ ­Պետ­րոս­յա­նի ներդ­րու­մը վեր­ջին տաս­նամ­յակ­նե­րի հայ գրա­կա­նութ­յան, հրա­պա­րա­կագ­րութ­յան, գրա­կան կյան­քի կազ­մա­կերպ­ման բնա­գա­վառ­նե­րում, ո­րի հա­մար նա ար­ժա­նա­ցել է պե­տա­կան ու հա­սա­րա­կա­կան մի շարք պարգև­նե­րի:
­Ճա­նաչ­ված գրո­ղի, ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գործ­չի՝ Ալ­վարդ ­Պետ­րոս­յա­նի հի­շա­տա­կը միշտ վառ կմնա նրա գրչա­կից­նե­րի, գոր­ծըն­կեր­նե­րի, մտե­րիմ­նե­րի ու հա­րա­զատ­նե­րի, բազ­մա­թիվ ըն­թեր­ցող­նե­րի սրտե­րում:

ՀԳՄ վարչություն

 

***

60-70-ա­կան թվա­կան­նե­րը, հե­տո նաև 80-ա­կան­ներն ար­վես­տի բո­լոր ո­լորտ­նե­րի հա­մար բե­ղուն տա­րի­ներ էին, ո­րոնք եր­ևան բե­րե­ցին վառ ան­հա­տա­կա­նութ­յուն­ներ։ Ն­րան­ցից էր Ալ­վարդ Պետ­րոս­յա­նը՝ հայ գրա­պատ­մա­կան ըն­թաց­քի դեմ­քե­րից մե­կը: Ք­չե­րին է երբ­ևէ հա­ջող­վել ե­րի­տա­սարդ հա­սա­կում այն­պի­սի հա­ջո­ղութ­յուն գրան­ցել, որ­պի­սին Ալ­վարդ Պետ­րոս­յա­նը: Ըն­դա­մե­նը տասն­յոթ տա­րե­կա­նում նրա գոր­ծե­րը տպագրվում էին «­Բա­գին» ամ­սագ­րում: Տի­պիկ հայ­կա­կա­նութ­յամբ ընդգծ­ված պետ­րոս­յա­նա­կան կեր­պա­րը չէր լի­նի, ե­թե չլի­ներ նրա ազ­գա­յին ծա­գու­մը, չլի­նեին հենց այն հայրն ու մայ­րը, ո­րոնք սե­րում էին Կար­նո և Ս­յուն­յաց աշ­խարհ­նե­րից:
Սկ­սած 70-ա­կան­նե­րի վեր­ջե­րից, ըն­թեր­ցո­ղի սե­ղա­նին դրվե­ցին նրա «Երկ­րի պա­պե­րը» (Եր­ևան, 1977 թ.), «Թռչ­նա­կանչ» (Եր­ևան, 1981 թ.), «Ես մի ծառ եմ ծի­րա­նի» (Եր­ևան, 1984 թ.), «Ապ­րե­լու օ­րեն­քը» (Եր­ևան, 1989 թ.), «­Բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ» (Եր­ևան, 2003 թ.), «Խմ­բեր­գե­րի ժա­մա­նա­կը» (Եր­ևան, 2008 թ.), «Ապ­րե­լու զրո ժամ» (Եր­ևան, 2012 թ.), «­Հի­շիր» (Եր­ևան, 2016 թ.) գրքե­րը։
Գ­րո­ղա­կան-մաս­նա­գի­տա­կան շրջա­նա­կում մեծ ըն­դու­նե­լութ­յուն է գտել հատ­կա­պես «Ես մի ծառ եմ ծի­րա­նի» վի­պա­կը, որն Ալ­վարդ Պետ­րոս­յա­նին մեծ հայտ­նիութ­յուն է բե­րել: Ինչ­պես որ կա ազ­գա­յին կի­նո, այն­պես էլ կա ազ­գա­յին գրա­կա­նութ­յուն, ո­րի ա­ռա­ջա­մար­տիկ­նե­րից ե­ղավ Ալ­վարդ Պետ­րոս­յա­նը՝ Հա­մո Սահ­յա­նի նկա­տած «հող ջան»-ով, ծի­րա­նի ծա­ռով, երկ­րի պա­պե­րով:

ՀՀ ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րութ­յուն

 

***

ԻՄ
ԱԼՎԱՐԴ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԸ
Դեռ թարմ է պա­տա­րա­գիդ մա­տու­ցու­մը, բայց ար­դեն հու­շախ­ռիվ ես դառ­նում։
Ա­ռա­ջին ան­գամ  խո­սում եմ քեզ հետ, և դու չես պա­տաս­խա­նում ինձ։
Իմ շատ սի­րե­լի՛ Ալ­վարդ, երկ­րա­յին ցա­վերդ տա­րա՞ր քեզ հետ,  թե՞ գնա­ցիր՝ հան­դի­պե­լու քո սի­րե­լի­նե­րին՝ ո­գու թևեր ա­ռած, թեթ­ևո­րեն ու կա­րոտ­նե­րով լի։
Ես վստահ եմ, որ դու վե­րից էլ դառ­նա­լու ես ազ­գիդ հա­մար հա­վի­տե­նա­կան հսկում, ճշմա­րիտ ու ա­ռանց խա­ղի…
Ինչ լավ է, որ չտե­սար քո շատ սի­րե­լի Ար­ցա­խի մու­թը՝ ան­հե­ռան­կար ու ան­պա­րա­գիծ։
Հի­շո՞ւմ ես իմ զար­ման­քը, երբ զեն­քե­րով բեռ­նա­վոր­ված ավ­տո­մե­քե­նա­յի  մա­սին էիր պատ­մում.  մե­քե­նան Ար­ցա­խի տա­րած­քով էր անց­նում, իսկ դու պառ­կած էիր այդ զի­նամ­թեր­քի ծած­կույ­թի վրա։
Հեշ­տո­րեն քեզ ճա­նա­պարհ տվե­ցին հսկող­նե­րը՝ չպատ­կե­րաց­նե­լով,  որ կի­նը կա­րող է այդ­չափ ու­ժեղ  լի­նել,  հաս­տա­տուն և­ ինք­նա­մո­ռաց, տար­բեր­վող…  Ա­յո՛, զար­մանքս ան­սահ­ման էր ու ա­ներ­ևա­կա­յե­լի։
Դու միշտ ա­ռաջ­նագ­ծում ես ե­ղել  ու զին­վոր ես մնա­ցել՝ կնո­ջը ոչ հա­տուկ ա­րիութ­յամբ։
Երբ խմբագ­րում էի քո «Ապ­րե­լու զրո ժամ» ժո­ղո­վա­ծուն, հաս­կա­ցա, որ մինչ այդ չեմ ճա­նա­չել  քեզ։  Ըն­դու­նում էիր իմ բծախնդ­րութ­յու­նը, երբ ինչ-որ տեղ ռե­տին էի դառ­նում քեզ հա­մար։
Քո մե­ծութ­յունն էր  այդ­տեղ, ժա­մա­նա­կի հրամց­րած բծախնդ­րութ­յունդ։ Կար մի շրջան՝ դու ինձ հա­մար ըն­դու­նե­լի տե­սակ չէիր, ոչ էլ ես էի ապ­րում հա­մակ­րան­քիդ մեջ։
Երբ մա­հա­ցավ քո շատ սի­րե­լի Ար­մեն Մար­տի­րոս­յա­նը, զան­գա­հա­րե­ցիր. մխի­թա­րան­քիդ խոս­քը մեր ըն­կե­րութ­յան կա­մուր­ջը դար­ձավ։
– Ա­րի մեր տուն՝ խո­սենք, հե­ռա­կա­յել պետք չէ։
Սկս­վեց իմ ու քո զրույց­նե­րի ո­դի­սա­կա­նը։ Շատ հա­ճախ էինք հան­դի­պում, շա՜տ հա­ճախ՝ ա­մեն ան­գամ մի բան հայտ­նա­գոր­ծո­ղի փնտրտու­քով, ու գտնում էինք այդ քար­տե­զի ուր­վա­գի­ծը՝ մի քիչ տար­բեր, բայց ո­գին՝ նույ­նը։
Եվ ստաց­վում էր…
Դու Տի­կին էիր, ազ­գիս Մե­ծա­մայ­րը,  ու տրո­փող զար­կե­րակ մնա­ցիր ան­գամ քո վշտի ո­լո­րապ­տույտ­նե­րում։
Ար­փիիս հա­մար զան­գա­հա­րե­ցիր լա­լա­հա­ռաչ։
– Ա­րի ուս ու­սի տանք ու կուշտ ար­տաս­վենք… Մի քիչ ուժ գտնեմ, կզան­գա­հա­րեմ, չեմ ու­զում ինձ այս  վի­ճա­կում  տես­նես։
Չ­հան­դի­պե­ցինք։
Հի­մա,  սի­րե­լի՛ս,  քեզ շատ եմ կա­րո­տում։ Նույ­նը զգա­ցի, երբ հե­ռա­ցավ Սիլ­վա Կա­պու­տիկ­յա­նը։ Եր­կուսդ էլ աղ­քա­տաց­րիք ինձ, ան­գամ լու­մա­ներ չթո­ղե­ցիք գրպա­նումս։
Չեմ ու­զում խո­սել քո ինք­նա­տիպ  գրակա­նութ­յան, հրա­պա­րա­կա­խո­սութ­յան բարձր նշա­ձո­ղի շուրջ…
Դու իմ Ալ­վարդն ես, սի­գա­րե­տի տու­փը՝ կող­քիդ, դա­ռը սուր­ճի բա­ժա­կը՝ սե­ղա­նիդ, ձեռ­քիդ՝ խո­հա­նո­ցա­յին փոք­րիկ, սուր դա­նա­կը։ Խ­նամ­ված ու փա­ղա­քուշ քո մատ­նե­րի շար­ժում­նե­րը հի­մա էլ եմ տես­նում։
Հա­յաց­քիս ա­ռաջ հառ­նում է նաև Լո­րեն­ցը։ Միշտ զար­մա­ցել եմ այն մարդ­կանց վրա, ով­քեր սե­րը ջա­հել են պա­հել, չեն թո­ղել, որ ծե­րա­նա։ Այդ հազ­վա­դեպ տե­սա­կից էիք դուք։
Ան­գամ ա­մե­նա­ծանր վիշ­տը ա­մու­սին­նե­րով տա­նում էիք ա­մուր, ձեռք ձեռ­քի տված, ի­րա­րա­մերժ ու լուռ։
Այդ­տեղ լույ­սի ու մու­թի միա­ցումն էր, սի­րո կա­տար­յալ, ան­վեր­ծա­նե­լի բա­նաձ­ևը։
Բայց դու՝ սի­րա­կո­րույսդ, չդա­դա­րե­ցիր լի­նել ժա­մա­նա­կի լակ­մու­սը,  ար­դար խոս­քի  պար­զա­ցոլ հա­յե­լին։
Ես միշտ հպար­տա­ցել եմ քեզ­նով։
Նե­րիր, ե­թե շե­ղում­ներս շատ են, բայց օրս այս­պի­սին է՝ Ալ­վարդ­յան գույ­նե­րով լի, և վր­ձինս չի չո­րա­նում՝ պատ­կերդ ա­ռա­վել ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար։
Ո­չինչ, դեռ ժա­մա­նակ կա ամ­բող­ջա­նա­լու հա­մար։
Մինչ նոր զրույց։

ՀՌԻՓՍԻՄԷ

 

***

­Ծի­րա­նի ծառ մեր քույ­րը
Մեկ բա­ռով՝ Ալ­վարդ Պետ­րոս­յա­նը ան­հա­տա­կա­նութ­յուն էր։ Հա­մա­հար­թեց­ման, ցածր բնազդ­նե­րի այս ժա­մա­նակ­նե­րում ան­հա­տա­կա­նութ­յուն լի­նելն ու մնա­լը ճա­կա­տա­գիր է։ Դժ­վար, բայց ան­խու­սա­փե­լի։ Ն­րանց ջան­քով է մայր ուղ­ղութ­յու­նը նշվում։ Ն­րանց ներ­կա­յութ­յունն է ի­մաս­տա­վո­րում այ­լոց գո­յութ­յու­նը։ Գի­տակ­ցեն, թե ոչ։
Խի­զախ կին, որ հար­յուր տղա­մարդ ար­ժեր։
Իր ինք­նա­տիպ գրա­կա­նութ­յունն ու կյան­քը միա­ձույլ են։ 1988-ից հե­տո ապ­րած կյան­քը գրա­կան կեր­պի ար­տա­ցո­լումն ու ար­դա­րա­ցումն էր։ Այն­տեղ էր, ուր Ար­ցա­խը, Հա­յաս­տա­նը, ազ­գը բա­բա­խում էր։
Անձ­նա­կան, մարդ­կա­յին ող­բեր­գութ­յուն ապ­րեց ու հա­վա­տա­րիմ մնաց երկ­րի տի­րոջ-ծա­ռա­յի ա­ռա­քե­լութ­յա­նը։
Ոչն­չութ­յուն­նե­րին ոչն­չութ­յուն ա­սաց, փոր­ձեց վե­րա­կանգ­նու­մի հա­վատ ներշն­չել։ Ո­րով­հետև ա­մե­նա­խոր­քե­րից էր ճա­նա­չում իր ժո­ղովր­դի բնույ­թը, տե­սա­կը, ա­ռա­քե­լութ­յու­նը։
Հոգ­ևոր ներ­կա­յութ­յուն էր, որ, վստահ, վե­րընձ­յուղ­վե­լու և­ այս հո­ղի վրա ծի­րա­նի ծաղ­կած ծառ է դառ­նա­լու։

Աղ­վան ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

 

***

«Ա՛լ ջան».­ այս­պես էին սկսվում մեր միմ­յանց գրած նա­մակ­նե­րը 60 տա­րի ա­ռաջ, երբ ես ու դու 16 տա­րե­կան էինք և մուտք էինք գոր­ծել Հա­մալ­սա­րա­նի բա­նա­սի­րա­կան ֆա­կուլ­տետ, մուտք էինք գոր­ծել մեր ե­րի­տա­սար­դութ­յան ա­ռա­ջին տա­րին: Այս­պես, ու­րեմն, պետք է սկսեմ նաև իմ վեր­ջին նա­մա­կը քեզ:
«Ա՛լ ջան, ե­թե այս նա­մա­կը քեզ չգրեի, կնշա­նա­կեր, որ ես մո­ռա­ցել եմ կամ ձևաց­նում եմ, թե մո­ռա­ցել եմ այն հա­մալ­սա­րա­նա­կան հմայ­ված տա­րի­նե­րը, որ միա­սին ենք անց­կաց­րել: Եր­կու­սով էլ ծուռ, եր­կու­սով էլ չհան­դուր­ժող, չմեր­վող, բայց ծուռ-ծուռ սի­րում ու նե­րում էինք միմ­յանց, շա­տե­րին չէինք նե­րում: Դա­ժան էինք: Այդ սե­րը եր­բեք չէր կա­րող կոր­չել, ո՞ւր պի­տի կոր­չեր, երբ այն­քան ճշմա­րիտ էր, ճշմա­րի­տից էլ ճշմա­րիտ… Չ­գի­տեմ, դու ինչ­պես, բայց ես այլևս եր­բեք այն­քան չեմ ար­բե­ցել ար­վես­տով, մայ­րա­մու­տով, փի­լի­սո­փա­յե­լով, քան այն բուռն տա­րի­նե­րին: Մենք միա­սին էինք հանդգ­նում, միա­սին ըմ­բոս­տա­նում, միա­սին ճա­շա­կում գե­ղե­ցիկն ու վե­հը կյան­քում, գրքե­րում, ար­վես­տի բո­լոր ձևե­րում… Միա­սին էինք սի­րա­հար­վում, մեկս մյու­սիս սի­րո ա­ռար­կա­յին փոր­ձում հա­ղոր­դել մյու­սիս թա­քուն սի­րո թրթիռ­նե­րը, տա­ռա­պում սի­րո ան­հաս լի­նե­լուց…
Ա՛լ ջան, ես քա­րա­ցած, հմայ­ված լսում էի քո եր­գը, երբ հա­մալ­սա­րա­նի նո­րա­բաց դահ­լի­ճի բե­մում դու եր­գում էիր քո օ­պե­րա­յին հրա­շա­լի ձայ­նով, իսկ դահ­լի­ճում միայն ես էի… Պա­րա­պում էինք… Չ­գի­տեմ, ոնց ե­ղավ, որ քեզ հետ Ռո­մա­նոս Մե­լիք­յա­նի ան­վան ու­սում­նա­րա­նի նույն կուր­սում սո­վո­րող մյուս գե­ղեց­կու­հին՝ Ա­րաքս Ման­սուր­յա­նը, նվա­ճեց աշ­խար­հի օ­պե­րա­յին բե­մե­րը, իսկ դու գե­րա­դա­սե­ցիր գրա­կա­նութ­յունն ու այլ բա­ներ…
Ա՛լ ջան, մեր այս եր­կար տա­րի­նե­րի հե­ռա­ցու­մը ո­չինչ է այն եր­ջան­կութ­յան հա­մե­մատ, որ վա­յե­լե­ցինք միա­սին մեր ե­րի­տա­սար­դութ­յան գա­րուն­քին… Ու­րեմն, ըն­դու­նի՛ր իմ այս վեր­ջին սի­րա­զե­ղու­մը… Եր­բեք չի մեռ­նում սե­րը, ե­թե մի ան­գամ ծնվել է ո՛չ օ­րա­պա­կաս, այլ նույ­նիսկ կա­տար­յալ, ամ­բող­ջա­կան, իս­կա­կան…

Քո՝ Ա­լիս ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.