Արևշատ ԱՎԱԳՅԱՆ

 

ԳԹ – Ներ­կա­յաց­րեք Ձեր գիր­քը: «­Տա­րերք­նե­րի տա­րեր­քը» գիր­քը…
Արև­շատ Ա­վագ­յան – «­Տա­րերք­նե­րի տա­րեր­քը» գիր­քը տիե­զե­րա­կան տար­րե­րի և տա­րերք­նե­րի բնա­կան ու բա­նա­կան երգն է հնչեց­նում բա­նաս­տեղ­ծա­կան ար­վես­տի փո­խա­բե­րա­կան ու այ­լա­բե­րա­կան լեզ­վով: Այն իմ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քի բնա­կան ըն­թաց­քի մի նոր հան­գր­վան հան­դի­սա­ցավ: Ես Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան ա­մե­նամ­յա Տար­վա լա­վա­գույն բա­նաս­տեղ­ծա­կան գիրք մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցա եր­րորդ ան­գամ: Ա­ռա­ջին ան­գամ այն ստա­ցել եմ 1986 թվա­կա­նին՝ «­Լույ­սի ար­մատ­ներ» գրքիս հա­մար: Երկ­րորդ ան­գամ այդ մրցա­նա­կին ար­ժա­նա­ցել եմ «Աստ­ղա­լույ­սե­րի ձայ­նը» ժո­ղո­վա­ծո­ւիս հա­մար, 2010 թվա­կա­նին: Փաս­տո­րեն, ես Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան պոե­զիա­յի Տար­վա լա­վա­գույն գրքի ե­ռա­կի մրցա­նա­կա­կիր եմ:
ԳԹ – Ի՞նչ զու­գա­հեռ­ներ եք տես­նում Ձեր և Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թուն­նե­րի միջև (քա­նի որ նրա ան­վան մրցա­նա­կին եք ար­ժա­նա­ցել):
Ա. Ա­վագ­յան – Ա­ռա­ջին բա­նաս­տեղ­ծա­կան գիր­քը, որ տե­սել եմ նա­խա­դպրո­ցա­կան տա­րի­քում, երբ դեռ դպրոց չէի գնում և, բնա­կա­նա­բար, դեռ գրա­ճա­նաչ չէի, Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի բա­նաս­տեղ­ծա­կան ժո­ղո­վա­ծուն էր, ո­րի սպի­տակ լու­սանցք­նե­րում նկա­րա­զար­դում­ներ էի ա­նում: Խոս­րով հո­րիցս սո­վո­րած ա­ռա­ջին եր­գը, որ եր­գել եմ, դարձ­յալ նա­խադպ­րո­ցա­կան տա­րի­քում, ե­ղել է «­Բինգ­յո­լը»՝ Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի տեքս­տով: Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի պոե­զիան, ար­ձա­կը, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քը հո­գե­հա­րա­զատ է ե­ղել ինձ ողջ կյան­քում: Ցա­վա­լիո­րեն տխուր է ե­ղել այն անձր­ևոտ օ­րը, երբ Սի­մոն Սի­մոն­յան ըն­կե­րոջս հետ Եր­ևան էինք ե­կել՝ Վար­պե­տի թաղ­մա­նը մաս­նակ­ցե­լու: Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի կյան­քը, գոր­ծը, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ժա­ռան­գութ­յու­նը հա­յոց մշա­կույ­թի հա­րատ­ևող ար­ժեք­նե­րի թվում է, և­ ու­րախ եմ, որ ու­նեմ նրա բրոն­զե հու­շա­մե­դա­լով ա­ռա­ջին ան­գամ և­ օ­րերս ստա­ցած մրցա­նակն ու նոր մե­դա­լը:
ԳԹ – Ի՞նչ է ստեղ­ծա­գոր­ծո­ղի հա­մար մրցա­նա­կը, կո­չում­նե­րը և, ընդ­հան­րա­պես, ճա­նաչ­ված-ըն­դուն­ված լի­նե­լու զգա­ցո­ղութ­յու­նը:
Ա. Ա­վագ­յան – Ս­տեղ­ծա­գոր­ծո­ղի հա­մար մրցա­նակ­նե­րը պարգև են: Կո­չում­նե­րը, պարգև­նե­րը ան­պայ­ման ու­նեն ի­րենց խրա­խու­սա­կան նշա­նա­կութ­յու­նը և­ ա­ռա­ջաց­նում են վստա­հութ­յուն և գո­հու­նա­կութ­յան զգա­ցո­ղութ­յուն ոչ միայն նե­րանձ­նա­կան ա­ռու­մով, այլ նաև հա­սա­րա­կա­կան կյանքն աշ­խու­ժաց­նե­լու ու բա­րեշր­ջե­լու, բա­րե­տես դարձ­նե­լու նպա­տա­կով: Ան­շուշտ, ճա­նաչ­ված ու սիր­ված լի­նե­լը գրող-ըն­թեր­ցող, ար­վես­տա­սեր-ար­վես­տա­գետ, ե­րաժշ­տա­գետ-ե­րաժշ­տա­սեր կա­պը հարս­տաց­նում է ցան­կա­ցած երկ­րի, պե­տութ­յան մշա­կու­թա­յին կյան­քը, օգ­նում է ա­վե­լի ա­ռողջ, հե­ռա­տես ու բա­նի­մաց դարձ­նե­լու հա­սա­րա­կա­կան, տնտե­սա­կան ու քա­ղա­քա­կան ի­րա­կա­նութ­յու­նը: Դժ­բախ­տութ­յուն է, երբ իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը, սե­փա­կան փա­ռա­սի­րա­կան հա­կում­նե­րից ել­նե­լով, կո­չում­ներ են տա­լիս ա­վե­լի քիչ ար­ժա­նիք­ներ ու­նե­ցող­նե­րին, քծնող­նե­րին և շո­ղո­քորթ­նե­րին, ո­րոնք աչ­քի են ընկ­նում ի­րենց ոչ թե դրա­կան հատ­կա­նիշ­նե­րով՝ ազ­գա­յին, հա­մա­մարդ­կա­յին, այլ ե­սա­սի­րա­կան, այս­պես ա­սած, շա­հա­մո­լա­կան հա­կում­նե­րը դրսևո­րե­լով:
ԳԹ – Ձեր հե­տա­գա ծրագ­րե­րը, ին­չի՞ շուրջ եք հի­մա աշ­խա­տում:
Ա. Ա­վագ­յան – Բա­նաս­տեղ­ծա­կան նոր գիր­քը, ո­րը պատ­րաստ է տպա­գրութ­յան, ամ­բող­ջո­վին կազմ­ված է սի­րա­յին ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րից: Հ­րա­­տա­րա­կութ­յան են պատ­րաստ­վում «Ի­մաս­տա­սի­րա­կան մտո­րում­ներ» և «Հ­րա­պա­րա­կա­խո­սա­կան գրա­ռում­ներ» գրքերս, ո­րոն­ցից մի քա­նի ան­գամ նմուշ­ներ տպագր­վել են նաև «Գ­րա­կան թեր­թում»: Իմ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քի կար­ևոր գրքե­րից մե­կը, որ լույս կտես­նի ա­ռա­ջի­կա­յում, կոչ­վում է «­Ժան­րե­րի գու­նե­րանգ­նե­րը»: Տա­րի­ներ շա­րու­նակ աշ­խար­հի մի քա­նի տասն­յակ երկր­նե­րում շրջա­գա­յե­լիս գրել եմ բա­նաս­տեղ­ծա­կան շար­քեր, ո­րոնք կամ­փոփ­վեն դեռ խո­րա­գիր չու­նե­ցող մի հա­տոր­յա­կում, ո­րը կլի­նի իմ, այս­պես ա­սած, ճա­նա­պար­հոր­դա­կան, այդ ըն­թաց­քում գրած բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն -ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­ը: Եվ, վեր­ջա­պես, իմ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քում գրած ու հրա­տա­րա­կած շուրջ 30 տպա­գիր ու ան­տիպ գրքե­րը մտա­դիր եմ հրա­տա­րա­կել տա­սը հա­տո­րով իմ և, հա­վա­նա­բար, իմ բա­րե­կամ­նե­րի օգ­նութ­յամբ: Իսկ իմ ա­մե­նա­կար­ևոր գիր­քը, ո­րը, կար­ծում եմ, նմա­նը չու­նի, նո­րից վե­րա­բե­րում է ժան­րե­րին: Ժան­րա­վեպ է, այս­պես ա­սած, լի­նե­լու՝ ժան­րա­յին ա­ռու­մով՝ բո­լոր տե­սա­կի ժան­րե­րի հա­մա­տեղ­ման վեպ: Այդ ժան­րա­վե­պը, դեռ վեր­նա­գիր չեմ մտա­ծել, կա­րող է լի­նել «­Ժան­րե­րի ա­սե­լի­քը» վե­պը, որ­տեղ բո­լոր տե­սա­կի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն, էս­սե, պատմ­վածք, ի­հար­կե, դրանք լի­նե­լու են փոքր ծա­վա­լով, ոչ մեծ ընդգր­կում­նե­րով, բայց դա կլի­նի նմա­նը չու­նե­ցող մի վեպ, ո­րը սկսել եմ գրել տաս­նամ­յակ­ներ ա­ռաջ և հույս ունեմ, որ այս տա­րի, Աստ­ծո կա­մոք, կկա­րո­ղա­նամ ա­վար­տել:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։