ՆԱՎԱԿԻ ՎՐԱ ԵՐԿԱՐ ՉՃՈՃՎԵԼ… / Ն­վարդ ԱՎԱԳՅԱՆ

Ն­վարդ ԱՎԱԳՅԱՆ

Ա­սել է թե՝ ափ դուրս եկ, ոտ­քիդ տակ նո­րից զգա գե­տինն ու նրա ամ­րութ­յու­նը:
­Բայց ինչ­պե՜ս…
­Թե ին­չի մա­սին է խոս­քը, կա­սեմ քիչ հե­տո: Իսկ հի­մա խոս­տո­վա­նեմ, որ Ար­ցա­խի և­ ար­ցախ­ցու մա­սին մտո­րե­լու, և ­մա­նա­վանդ՝ ար­տա­հայտ­վե­լու, հա­ճե­լիութ­յունն ու դյու­րի­նութ­յու­նը, ո­րոնք հետ­խորհր­դա­յին ե­րե­սուն տա­րում մե՜ծ քա­ռա­կու­սիում են ապ­րել, հի­մա, իմ զգա­ցո­ղութ­յամբ, ծվա­րում են փոք­րիկ վան­դա­կում… ­Դա ան­մեղ մե­ղա­վո­րի զգա­ցում է, ո­րից ա­զատ­վել չեմ կա­րո­ղա­նում: Հ­պար­տութ­յան ար­ժա­նի այն­պի­սի զգա­ցում, որ­պի­սին… հենց հպար­տութ­յունն ինքն է, չի կո­րել. հպար­տա­նա­լու… նյութն է պա­կա­սել: Ի­րա­կան մե­ղա­վոր­նե­րի ա­նուն տա­լը ո­չի՛նչ չի փո­խում. սոց­ցան­ցա­յին հար­թակ­նե­րից մե­կում ե­րեք տա­րի «փե­շակս» դա է՝ օ­գուտն ի՜նչ… ­Ջուրն է­լի հո­սում է իր «պռա­տած» տե­ղով, ու չիք մե­կը, որ մի հար­մար ճում­նը «մեծ գուղձ» գտնի՝ փա­կի ճեղ­քը՝ ա­ծուն ո՛չ ի ցվերջ… ե­րաշ­տա­հար­վի…
«Գ­րա­կան թեր­թում» հան­դես գա­լու գա­ղա­փա­րի տեր՝ թեր­թի գլխ. խմբա­գիր ­Կա­րի­նե ­Խո­դիկ­յա­նը հմուտ սլա­քա­վա­րի պես կող­նո­րո­շում տվեց՝ կպատ­մես-կխո­սես այն մա­սին, թե ինչ­պես են ապ­րում՝ ին­չով շնչում, մտա­ծում ներ­կա­յիս Ար­ցախն ու ար­ցախ­ցին: Ար­ցա՞­խը… ­Թե որ ի­մա­նա­յի՜… Ո՞վ է այն ա­մե­նա­գե­տը, որ հար­յուր տո­կո­սա­նոց ար­ձա­նագ­րումն կա­նի՝ Ար­ցա­խը այս, այս և այս վի­ճա­կում է: ­Զո­րօ­րի­նակ՝ ինչ­պի­սի՞. ան­կա՞խ, կի­սա­կա՞խ, կախ­յա՞լ: ­Կախ­յա­լութ­յուն հաս­տատ կա: Եվ ան­ցած 30 տա­րում դա է՛ր… ­Հա­յաս­տա­նից: Ե՛վ վա­րած ար­տա­քին, և­ ան­գամ ներ­քին, քա­ղա­քա­կա­նութ­յան, և տն­տե­սաբ­յու­ջեա­կան ա­ռու­մով: Իսկ ա՞յժմ: Այժմ, «փառք Աստ­ծո», ­Հա­յաս­տա­նը (թավ­շա­յա­կան) ա­զա­տութ­յուն է «շնոր­հել» (շնոր­հում) մեզ՝ հրա­ժար­վե­լով, ա­մե­նագլ­խա­վո­րը նշեմ, Ար­ցա­խի անվ­տան­գութ­յան ե­րաշ­խա­վո­րը լի­նե­լուց: Ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րը այդ մա­սին են վկա­յում: Ա­հա և ­հա­սանք «նա­վա­կին». մենք, իմ պատ­կե­րաց­մամբ, դար­ձել ենք ա­փից շատ հե­ռու, ծո­վի սրտում ճոճ­վող նա­վակ. երբ թիա­վա­րե­լուց հոգ­նենք (ար­դեն իսկ կա՛ հոգ­նութ­յուն), ստորջր­յա որ հո­սանք ա­վե­լի ու­ժեղ լի­նի՝ կքշի-քա­շի իր ուղ­ղութ­յամբ… Իսկ մենք ե­րե­սուն տա­րի անց էլ չենք մո­ռա­ցել խորթ մոր ինս­տի­տու­տի՝ 70 տա­րի մեզ տված ա­ղաբ­լիթ­նե­րի հա­մը…
Իսկ լա­վա­գույն դեպ­քում մեզ նո­րից վերց­նում են ման­կա­տուն: Ինչ է զգում ար­ցախ­ցի՞ն՝ որ­բութ­յուն: ­Դաշ­նա­կից պե­տութ­յան խա­ղա­ղա­պահ զո­րախմ­բի ներ­կա­յութ­յանն ա­պա­վի­նած՝ ապ­րում ենք ա­նո­րո­շութ­յան մեջ: Այն օ­ղա­պա­րա­նի պես ո՛չ միան­գա­մից խեղ­դում է մեզ, ո՛չ էլ բաց թող­նում: ­Վեր­ջին ե­րե­սուն տա­րում ե­րեք պա­տե­րազմ ենք ապ­րել. լու­սա­դե­մի կողմ արթ­նա­ցել «անս­պա­սե­լի» հրե­տա­կո­ծութ­յու­նից, ե­րե­խա­նե­րին «քա­մու ա­րա­գութ­յամբ» փախց­րել ռմբա­պաս­տա­րան հոր­ջորջ­վող, մեծ մա­սամբ, կի­սա­քանդ ու տար­րա­կան հար­մա­րութ­յուն­նե­րից զուրկ նկու­ղը, տա­րել ցուրտն ու քաղ­ցը, հա­րա­զա­տի դի դի­մա­վո­րել-հու­ղար­կա­վո­րել… փոք­րե­րին խնա­յե­լու հա­մար հնա­րա­վո­րինս զուսպ. չտե­սա­ծը չի հաս­կա­նա՝ ինչ է դա: Ու ե­րե­քից միայն վեր­ջի­նում է ար­ցախ­ցին պար­տա­դի՛ր-կա­մա­վոր (կար­դա՝ «վեր­ևի» նա­խա­տե­սած-կազ­մա­կեր­պած, քան­զի «վեր­ևը» «ներք­ևից» միշտ էլ, բնա­կա­նա­բար, ա­մեն ինչ ժա­մա­նա­կին ու լավ է ի­մա­նում) տար­հան­վել երկ­րից դուրս: Խղ­ճին ու ցան­կութ­յա­նը հա­կա­ռակ՝ «լքել» Ար­ցա­խը: Ըստ տե­ղե­կութ­յուն­նե­րի՝ վե­րա­դար­ձել է գնա­ցո­ղաց եր­կու եր­րոր­դը, մնաց­յա­լը դեռ (դե՞ռ) դրսում են…
Կր­ճատ­վել են «նա­վա­բե­կութ­յան են­թարկ­վա­ծի» ոչ միայն տա­րածք­նե­րը, այլև ու բնա­կա­նա­բար՝ բնակ­չութ­յու­նը: Եվ ա­հա այդ քիչ բնակ­չութ­յան հա­մար էլ չեն հե­րի­քում կա­ցա­րան­նե­րը: ­Տասն­յակ հա­զա­րա­վոր­ներ բռնախլ­ված տա­րածք­նե­րի՝ տու­նու­տե­ղը կորց­րած հիմ­նա­կա­նում գյու­ղաբ­նակ­ներ են՝ ամ­բողջ կյան­քում հո­ղի հետ շփված և դ­րա հնա­րա­վո­րութ­յու­նը մե­կեն կորց­րած, մեզ­նից մի քա­նի ան­գամ ա­վե­լի հո­ղի քաղց­րութ­յունն զգա­ցող, այդ քաղց­րութ­յա՛մբ սնված-մե­ծա­ցած ու հի­մա՝ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի աս­ֆալ­տին: Իսկ աս­ֆալ­տին, ինչ­պես հայտ­նի է, ցո­րեն չի ա­ճում, խա­ղող չի հա­սու­նա­նում, նա­խիր չի պահ­վում… Գ­յու­ղա­ցին դրան­ցով էր ապ­րում, հի­մա՛ ին­չով ապ­րի: Ա­վան­դա­կան հո­ղա­գործ ար­ցա­խա­հա­յը, ո­րը եր­ևի թե գլո­բա­լի­զա­ցիա­յի բե­րած ախ­տե­րից ա­մե­նա­պահ­պան­վածն է, մնա­ցել է շվար:
Ա­սել՝ պե­տութ­յու­նը ջանք չի գոր­ծադ­րում նրանց բնա­կա­րա­նա­յին և հ­նա­րա­վոր այլ հար­ցե­րը լու­ծե­լու հա­մար՝ խղճի բան չէր լի­նի. ա­րել-ա­նո՛ւմ է այս կամ այն հա­ջո­ղութ­յամբ, քա­ղա­քի բնակ­ֆոն­դից բնա­կա­րան­ներ է գնել, տրա­մադր­վել ո­րո­շա­կի մա­սի, բայց ցան­կա­ցա­ծի հա­մար լու­ծել զբաղ­վա­ծութ­յան հիմ­նա­հար­ցը՝ դրա­նից հե­ռու է, հատ­կա­պես ե­թե խնդի­րը դի­տար­կենք ստա­ցած մաս­նա­գի­տութ­յա՛մբ աշ­խա­տե­լու պրիզ­մա­յով: ­Քա­ղա­քի փո­ղոց­ներն ու շեն­քե­րի մուտ­քե­րը մաք­րող­նե­րը պա­տե­րազ­մից հե­տո աչ­քիս շա­տա­ցել են, ան­ծա­նոթ դեմ­քե­րից հարց­նում ես՝ կա՛մ հադ­րութ­ցի է, շու­շե­ցի, կա՛մ ­Վա­րան­դա­յի ձո­րա­կի՝ թշնա­մու ջան­քե­րով հա­յե­ցիութ­յու­նից օ­տար­վող-ա­վեր­վող, դի­մազրկ­վող գյու­ղախմ­բից: Ի դեպ, վեր­ջի­նիս թվում են և՛ իմ ծննդա­վայր՝ պատ­մա­կան Սղնա­խը, և՛ ժա­մա­նա­կի մե­լի­քա­նիստ Ա­վե­տա­րա­նո­ցը…
Ին­չո՞վ է «շնչում» ար­ցախ­ցին՝ շա­տերն են դրսից հարց տա­լիս: ­Մի ար­ցախ­ցի էլ ես եմ, ի՞նչ եք կար­ծում՝ ին­չո՞վ, ե­թե թուր­քի ոտք չտե­սած՝ բազ­մա­դար­յա գյու­ղիս գե­րեզ­մա­նա­տունն այ­սօր չկա. բուլ­դո­զեր­նե­րով հող, քար, աճ­յուն… քա­նի մետր խո­րութ­յամբ տոր­թի պես կտրել՝ լցրել են 200 մետ­րա­նոց ձո­րը: ­Հեռ­վից հե­ռա­դի­տա­կով նա­յող­նե­րի տե­ղե­կութ­յուն­նե­րի հա­մա­ձայն՝ թշնա­մին նպա­տակ ու­նի այն­տեղ ուղ­ղա­թի­ռա­յին թռիչ­քու­ղի կա­ռու­ցել: Սղնախս ­Շու­շիից 5-6 կմ­-ի վրա է գտնվում, Ս­տե­փա­նա­կեր­տից՝ շուրջ քսան: ­Շա­բաթ չի լի­նում, որ եր­ջան­կա­հի­շա­տակ ծնող­ներս ե­րա­զում ինձ չկշտամ­բեն՝ ի­րենց չայ­ցե­լե­լուս հա­մար: Ս­տու­գե­ցեք ձեր զար­կե­րա­կը, տիկ­նա՛յք և ­պա­րո­նա՛յք, տե­սեք՝ նոր­մա՞լ է գոր­ծում, այս թե­ման շո­շա­փե­լուց ի­մը խայ­տա­ռակ վի­ճա­կի է անց­նում. պա­տե­րազ­մից մի քա­նի ա­միս, գե­րեզ­մա­նա­տան հետ պա­տա­հա­ծից էլ՝ շա­բաթ անց… առ­կայ­ծող ա­ռիթ­միա եմ վաս­տա­կել: Ե­թե հա­վա­տա­լու լի­նենք գի­տա­կան բժշ­կութ­յա­նը՝ բա­վա­կա­նին վտան­գա­վոր «զի­բիլ» կյան­քի հա­մար… ­Պատ­կե­րաց­րի՞ք, ին­չով եմ շնչում: Ա­վե­լի շուտ՝ մե՛կ շնչում, մե՛կ ոչ՝ երբ զար­կե­րակս անց­նում է սրտխփո­ցի կա­նո­նա­վո­րութ­յու­նը կլլող զար­կա­դու­լին… ­Դա՝ դեռ ես, իսկ ի՜նչ ա­նի պա­տե­րազ­մում ա­մու­սին ու եր­կու որ­դի կորց­րած ծնո­ղի՛ սիր­տը: ­Մեր գյու­ղի պաշտ­պա­նա­կան մար­տե­րի ժա­մա­նակ շա­տերն են զոհ­վել, այդ թվում՝ 7-ը հենց գյու­ղի աշ­խար­հա­զո­րա­յին տղա­նե­րից: ­Բայց թշնա­մու տի­րա­պե­տութ­յան տակ հայտն­ված ա­մեն բնա­կա­վայր իր ոչ միայն կեն­դա­նի կո­րուստ­ներն է ու­նե­ցել… Ա­մեն ինչ մնա­ցել է թուր­քի ձեռ­քին:
­Մեր թա­ղում էլ կա փախս­տա­կան ըն­տա­նիք, բազ­մե­րե­խա­տե՛ր, հոր աշ­խա­տա­վար­ձով ապ­րող… Ե­րե­խա­նե­րի տա­տը՝ ծեր կին, մեկ-մեկ անց­նում է մեր պատշ­գամ­բի տա­կով: Լ­վացք էի փռել՝ սեղ­մակ­նե­րից եր­կու­սը-ե­րե­քը ձեռ­քիցս ըն­կել էին ցած: Անց­նե­լիս նկա­տեց ու… մե՛կ վեր նա­յե­լով (ա­րագ պահ­վե­ցի վա­րա­գույ­րի ետ­ևում), մե՛կ՝ աջ ու ահ­յակ, ու հա­մոզ­վե­լով, որ տես­նող չկա, կռա­ցավ-վերց­րեց (նախ­կի­նում հա­վա­քա­րա­րը դնում-թող­նում էր ցած­րիկ պա­տի վրա), ա­րագ խո­թեց ա­վան­դա­կան գոգ­նո­ցի գրպա­նը և… ­Տե՜ր իմ Աստ­ված, աչ­քե­րը նույն գոգ­նո­ցով սրբե­լով գնաց: ­Հաս­կա­ցա՝ դա ինչ էր նշա­նա­կում. ա­վան­դա­կան հայ կնոջ, մեծ գեր­դաս­տա­նի մոր՝ հան­գա­մանք­նե­րի դա­ժան բե­րու­մով կորց­րած… հպար­տութ­յան ար­ցունքն էր սրբում աչ­քից: ­Ծե­րու­հու ետ­ևից նա­յե­լով՝ մտա­ծե­ցի. փայ­լուն դի­պու­կա­հար աղ­ջիկ­նե­րի գո­յութ­յան փաս­տով հան­դերձ՝ ճիշտ է, որ պա­տե­րազ­մը կա­նա­ցի դեմք չու­նի…
Այժմ հարց. որ­քա­նո՞վ է այ­սօր ար­ցախ­ցին պատ­րաստ՝ մնալ ու ապ­րել ներ­կա­յով ու կրկնա­կի՝ վաղ­վա օ­րով ա­նո­րոշ հայ­րե­նի­քում: Հ­նա­րա­վոր չէ բարդ հար­ցին կարճ պա­տաս­խան ակն­կա­լել: Ե­թե ձեզ որ­ևէ մեկն ա­սի, թե չի ու­զում, որ իր ե­րե­խա­ներն ապ­րեն մշտա­կան ֆի­զի­կա­կան վտան­գի տակ կամ մնան թե­րուս, կամ կյան­քի յու­րա­քանչ­յուր շրջա­նին հա­տուկ նա­խա­սի­րութ­յուն­նե­րից ու հա­ճույք­նե­րից զրկված… չմե­ղադ­րեք: Այն ո՞ր ծնո­ղը չի ու­զում, որ իր ե­րե­խան լավ զգա ի­րեն, լի­նի պաշտ­պան­ված, եր­ջա­նիկ ա­պա­գա­յի է՛լ հստակ հե­ռան­կար ու­նե­նա: Այդ ա­մենն ակն­կա­լել այ­սօր­վա Ար­ցա­խում՝ թույլ խել­քի նշան կլի­ներ: Այ­դու­հան­դերձ, մի՛ շտա­պեք եզ­րա­հան­գել, թե նա ի­րո՛ք ու­զում է և ­պատ­րաստ է մշտա­պես հրա­ժեշտ տալ հայ­րե­նի ե­զեր­քին, բռնա­գաղ­թա­ծի պի­տա­կի տակ փու­թալ ար­տեր­կիր: Ո՞չ: ­Պար­զա­պես սրտի ե­րա­զան­քը զրու­ցակ­ցին մա­տու­ցե­լուց հե­տո ար­ցախ­ցին, և ­հատ­կա­պես՝ ար­ցա­խու­հին, կա­սի. «­Բայց դե… ո՞նց գնանք ու­րիշ եր­կիր, է՜, բա ա­ռանց մեր էս լեռ­նաս­տա­նի ո՞նց կապ­րենք, մեր ան­ցա­վոր­նե­րի գե­րեզ­ման­նե­րին ո՞վ պի­տի այ­ցի գնա՝ մի ծա­ղիկ դնի, մի փաս­պարք ա­նի՝ սիր­տը հո­վաց­նի, գու­ցե դեռ լավ օ­րեր էլ են գա­լու… ­Չէ՜, ոտք­ներս դեմ պի­տի տանք, մնանք, մեր շատ թե քիչ մնա­ցած հո­ղե­րը վա­րենք, ցա­նա­ծը մա­քուր ջրով ջրենք… ­Թե Աստ­ված կա՝ մի բան կա­նի եր­ևի, մի բան կփո­խի»:
Այս­տեղ կտրեմ պի­տիա խոս­քի ըն­թաց­քը՝ ա­սե­լու հա­մար, որ ա­նա­նուն ար­ցախ­ցու պա­տաս­խան չէր, որ ներ­կա­յաց­նում էի, այլ իմ հա­մագ­յու­ղա­ցի և ­հա­րա­զատ խնա­մի (հար­սիս մայր), 53-ամ­յա ­Վե­նե­րա ­Հով­սեփ­յա­նի: Գ­յու­ղում ի՜նչ տուն ու­նեին, գլխովն էլ՝ «ֆա­զեն­դա»՝ երկ­րորդ տնով, ֆեր­մա­ներ, կե­ցութ­յան հիմք՝ շատ այլ բա­րիք­ներ: Ամ­բող­ջը մնաց թշնա­մուն: Հս­կա գեր­դաս­տան ու­նի՝ հինգ զա­վա­կից (ե­րեք դուստր, եր­կու որ­դի) յու­րա­քանչ­յու­րի բո­լուկ ե­րե­խա­նե­րով. ու­սա­նող, վաղ­վա զին­վոր, դպրոցն ա­վար­տող, մի­ջին դա­սա­րան­ցի, ա­մուս­նութ­յան պատ­րաստ­վող, գրկի ու կրծքի… Դժ­վա­րութ­յու­նից չեն վա­խե­նում, հաղ­թա­հար­ման փոր­ձը հա­րուստ է: ­Մեր տուն գա­լուց ու­րիշ թե­մա չկա՝ գյու­ղից են (ենք) խո­սում, վեր­հի­շում և՛ ող­բեր­գա­կա­նը, և՛ ծի­ծա­ղե­լին: ­Նա­յում՝ մտա­ծում ես. չէ՜ է՛լի, չէ՛, սրանք էլ մարդ­կա­յի՛ն աշ­խար­հի այն «բույ­սե­րից» են, ո­րոնց ար­մատ­ներն այն­քան են խոր մխրճվում հո­ղի մեջ, որ այն­տե­ղից լիո­վին հա­նել չի լի­նի, որ­քան էլ ձգես՝ մաս կմնա հո­ղում ու նո­րից ծիլ կտա… Եվ նրանց նման շա՜տ ըն­տա­նիք­ներ կան, որ միա­ժա­մա­նակ և՛ հաս­կա­նում են, որ թշնա­մին ձեռքն ըն­կա­ծը բաց չի թող­նի, և՛ հույս տա­ծում, թե, ան­տիկ աշ­խար­հից ե­կած եզ­րույ­թի հա­մա­ձայն, ա­մեն ինչ հո­սում է, ա­մեն ինչ փոխ­վում: Ի­րե՛նց էլ չի մնա: Կմ­նանք, կապ­րենք, նո­րից ու­ժե­ղա­նանք՝ նո­րից ոտք բռնենք ժա­մա­նա­կի հետ… Եվ հա­նուն դրա կա­նենք ա­մե՛ն ին­չը՝ բա­ցի Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում հայտն­վե­լուց: Ա­սում են պարզ, ա­ռանց ծամծ­մե­լու, ա­ռանց չգի­տես թե ին­չի՝ բա­ռի «հա­թա­յաթ» պա­հե­լու… Այս­տեղ, թերևս, տե­ղին է հի­շել մի դեպք: «Ա­ռող­ջա­պա­հութ­յան մու­նե­տիկ» թեր­թի խմբա­գիրն էի (գոր­ծել է յոթ տա­րի՝ նա­խա­րա­րութ­յան բյու­ջեի սղութ­յան պատ­ճա­ռով փակ­վել 2015-ին), նա­խա­րա­րի և բ­ժիշկ­նե­րի խմբի հետ ­Հադ­րու­թի հի­վան­դա­նո­ցում ստու­գու­մից էինք վե­րա­դառ­նում ու երբ նո­րա­կա­ռույց ու հրա­շա­գեղ հյու­սիս-հա­րավ մայ­րու­ղիով հա­սանք դեռ Ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մից հե­րո­սա­կան պսա­կի ար­ժա­նա­ցած «­Թու­թա­կին»՝ ան­տա­ռա­շատ լեռ­նանցք, որ­տե­ղից շրջա­նի կե­սից ա­վե­լին կար­ծես հայտն­վում է ա­փիդ մեջ, և զ­րույց բաց­վեց մեր ե­զեր­քի չնաշ­խար­հի­կութ­յան և­ առ նա մեր սի­րո մա­սին, բժիշկ­նե­րից մե­կը՝ սրամ­տութ­յան սի­րա­հար հո­գե­բույժ-թմրա­բան Լ­ևոն ­Խա­չատր­յանն ա­սաց՝ ար­ցախ­ցին ան­հույս թմրա­մո­լից էլ շատ է իր հո­ղից կախ­վա­ծութ­յան մեջ… ­Ճիշտ էր ա­սում: ­Թերևս հա­վե­լեմ մեր գրա­կան ե­րախ­տա­վոր­նե­րից մե­կի՝ եր­ջան­կա­հի­շա­տակ ­Մաք­սիմ ­Հով­հան­նիս­յա­նի մի բա­ռա­կա­պակ­ցութ­յու­նը՝ իր «Ար­ցախ իմ՝ ցավ իմ» գրքից. «Ար­ցախ իմ՝ ցավ իմ, ին­չո՜ւ դու ե­ղար իմ հայ­րե­նի­քը»: Այդ նա­խա­դա­սութ­յան մեջ, ի­րոք, այն­քա՜ն և՛ ցավ կա, և՛ սեր, «թմրա­մոլ­յան կախ­վա­ծութ­յուն»՝ հայ­րե­նիք հաս­կա­ցութ­յու­նից ու զգա­ցո­ղութ­յու­նից: Ի վեր­ջո, փաստ է. ­Հայ­րե­նի­քը չեն ընտ­րում, ինչ­պես որ չեն ընտ­րում ծնող­ներին…
Օ­րերս մեր՝ ար­ցախ­յան «­Դի­տա­կետ» հա­ղոր­դա­շարն էի դի­տում, և ն­րա հե­ղի­նակ-վա­րող Ա­րա­յիկ ­Վան­յա­նը տա­ղա­վար հրա­վիր­ված հե­ռուս­տալ­րագ­րող­ներ ­Նո­րայր ­Հով­սեփ­յա­նին ու ­Ծո­վի­նար ­Բար­խու­դար­յա­նին ի շարս այլ հար­ցե­րի՝ այս­պի­սին էլ տվեց (մո­տա­վոր ի­մաստն եմ մա­տու­ցում). ինչ­պի­սի՞ն եք տես­նում Ար­ցա­խի ներ­կան ու ա­պա­գան, ինչ­պե՞ս եք պատ­կե­րաց­նում ապ­րելն այս­տեղ: Ինձ դուր ե­կան եր­կու­սի պա­տաս­խան­ներն էլ: ­Դե, իսկ ­Նո­րայ­րի պատ­կե­րա­վոր մի միտք ուղ­ղա­կի դաջ­վեց-մնաց հի­շո­ղութ­յանս մեջ: ­Բայց մինչ այն ներ­կա­յաց­նե­լը ինքս հարց ու­նեմ տա­լու: Ինձ ու ձեզ։ Ի՞նչ է նշա­նա­կում «այժմ­յան Ար­ցախ»: Այն չնչին մա­սը, որ մնա­ցել է 75 տո­կո­սի չափ տա­րածք­ներ թշնա­մուն հանձ­նե­լուց հե­տո: Ընդ ո­րում, ի մե­ծի մա­սի՝ ա­ռանց պա­տե­րազ­մի, ա­ռանց կրա­կո­ցի… Ան­կա­րող-ա­պաշ­նորհ, նաև ազ­գա­յին ար­մա­տի զգա­ցո­ղութ­յու­նը վա­ղուց կորց­րած՝ ՀՀ ներ­կա կա­ռա­վա­րութ­յան և­ ան­ձամբ նրա ղե­կա­վա­րի ե­թե ոչ ան­մի­ջա­կան հրա­մա­նով, ա­պա՝ թե­լադ­րան­քով: Իր ստո­րագ­րած խայ­տա­ռակ՝ կա­պի­տուլ­յա­ցիոն փաս­տաթղ­թի պա­հանջ­նե­րի «ներ­քո»: Իսկ որ Ար­ցա­խը հա­մար­յա միշտ ա­ռաջ­նորդ­վել է ՀՀ-ի հետ հա­մա­ձայ­նեց­ված, գրե­թե էկ­վի­վա­լենտ քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ ու ո­րո­շում­նե­րով՝ այդ մա­սին, կար­ծեմ, ակ­նար­կել եմ խոս­քիս սկզբում: «Ի­րա­վի­ճա­կից ել­նե­լով»՝ «Ար­ցա­խը չի հա­կադր­վել» թա­քուն կա­տար­վե­լիք և ­կա­տար­ված ճա­կա­տագ­րա­կան քայ­լին՝ գտնե­լով, որ դրա հա­մար չկա­յին այ­լընտ­րանք և հա­մա­պա­տաս­խան ռե­սուրս­ներ. մեզ, հա­մե­նայն­դեպս, այդ­պես են մա­տու­ցում ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քը: Արդ­յոք ճի՞շտ է դա, և ­կամ ի՞նչ է ե­ղել ի­րա­կա­նում՝ մի օր, հա­վա­նա­բար, կպարզ­վի…
­Հարցս կրկնեմ՝ ի՞նչ է ի­րե­նից ներ­կա­յաց­նում ներ­կա­յիս Ար­ցա­խը: Ն­րա ռազ­մա­վա­րա­կան ա­մե­նա­կար­ևոր բար­ձունք­նե­րը հանձն­ված են թշնա­մուն: ­Վերս­տին մինչ ա­տամ­նե­րը զին­վող, ե­թե ո՛չ ար­դեն զին­ված, ­Շու­շին, որն օ­դա­յին գծով ըն­դա­մե­նը 3-4 կի­լո­մետ­րի վրա է Ս­տե­փա­նա­կեր­տից, ա­նա­ռիկ բարձ­րից մեզ է ուղ­ղած իր ա­մե­նահսկու աչ­քը: Երբ այն­տե­ղից կրա­կում են՝ գնդակ­նե­րը դյու­րին հաս­նում են քա­ղա­քի շու­շիա­հա­յաց թա­ղա­մա­սե­րին: Ադր­բե­ջա­նը նոր թա­փով է վե­րա­զի­նում իր բա­նա­կը, մե՞նք ինչ ենք ա­նում: ­Կոնկ­րետ ես, ինձ նման և ­հա­զա­րա­վոր­ներ, չգի­տենք, չենք էլ կա­րող ի­մա­նալ. ռազ­մա­կան գաղտ­նիք է… Ի՞նչ է ա­սում իշ­խա­նութ­յու­նը. բա­նա­կը վե­րա­կազ­մա­վոր­վում է… Ի՞նչ-ինչ­պե՞ս-որ­քա՞ն-ը. նույն­պես տե­ղին հար­ցեր չեն, է­լի ռազ­մա­կան գաղտ­նիք է: ­Վի­ճար­կել չես կա­րող, մնում է միայն հու­սալ, որ ինչ հնա­րա­վոր է՝ կա­նեն: Ն­մա­նա­պես հու­սալ, թե խա­ղա­ղա­պահ զո­րա­խում­բը չորս տա­րուց հե­տո էլ կմնա տե­ղում: ­Տա՛ Աստ­ված՝ գո­նե այդ­պես լի­նի: ­Խա­ղա­ղա­պահ կող­մի գլու­խը մինչ այդ մեծ գլխա­ցա­վանք­նե­րի մեջ չընկ­նի… ­Վեր­ջա­պես հա­մոզ­վել ենք, չէ՞, որ մեր դաշ­նա­կիցն ա­մեն ինչ պլա­նա­վո­րում է ի՛ր երկ­րի շա­հե­րից (ին­չը բնա­կան է), այդ թվում և՝ չա­րա­բաս­տիկ «տվյալ պա­հի» շա­հից… Այս­պես թե այն­պես, այ­սօր­վա Ար­ցա­խի ճա­կա­տա­գի­րը, լավ թե վատ, այդ դաշ­նակ­ցի ձեռ­քում է, նա՛ է ա­պա­հո­վում մեր կես բուռ մնա­ցած երկ­րի, մեր բնակ­չութ­յան անվ­տան­գութ­յու­նը:
Վե­րա­դառ­նամ վեր­ջա­պես ­Նո­րայ­րի պա­տաս­խա­նին: ­Նա ա­սաց, որ Ար­ցախն ան­կախ պահ­վել է, ո­րով­հետև նրա ոչ միայն բա­նա­կը, այլև բնակ­չութ­յու­նը ե­ղել է՝ ապ­րել ու գոր­ծել է ինչ­պես զին­վոր: Ան­շուշտ, պայ­մա­նա­կա­նութ­յան ե­րանգ կա այս ձևա­կերպ­ման մեջ, ա­վե­լի ստույգ՝ հե­ղի­նա­կը միտ­քը փա­թե­թա­վո­րել է պատ­կե­րա­վոր ար­տա­հայ­տութ­յամբ: ­Մենք ե­ղել ենք զին­վոր, իսկ այժմ դար­ձել ենք… թի­րախ՝ ա­սաց նա: Եվ ե­թե ու­զում ենք, ինչ­պես միշտ, ապ­րել ա՛յս հո­ղում, պետք է մեզ վերս­տին զին­վոր զգանք և­ ապ­րենք զին­վո­րա­վա­րի՝ քչով բա­վա­րար­վող, շա­տի հա­մար պայ­քա­րող, ե­թե պետք է կամ երբ պետք լի­նի՝ նաև կռվող: Որ­քան էլ որ դա դժվար տրվի մեզ: Ո­րով­հետև ան­պա­տիվ ապ­րե­լը չի կա­րող դառ­նալ ապ­րե­լու ի­մաստ: Այն­պես որ՝ այ­սօր­վա ար­ցախ­ցին մեծ փո­թոր­կից ոչ լիո­վին հանգս­տա­ցած «ծո­վում», ո՛չ սե­փա­կան ընտ­րութ­յամբ ու ցան­կութ­յամբ, ճոճ­վում է նա­վա­կում, թի­րախ լի­նե­լով հան­դերձ՝ պատ­րաստ զին­վոր լի­նե­լուն…
Աստ­ծո ա­ջը թող մեզ վրա լի­նի:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.