ԶԻՆՎԵՆՔ ՀԱՅ ՄՏՔԻ ԵՎ ՈԳՈՒ ԱՐԺԵՔՆԵՐՈՎ / Ռո­բերտ ԵՍԱՅԱՆ

 

Ա­պա­գան ու­ժե­ղի՛նն է: Անց­յա­լը, ներ­կան ու­ժե­ղի՛նն են: Ե­թե դո՛ւ չես ու­ժե­ղը, մա­քա­ռո­ղը, ապ­րո­ղը, ու­րեմն միայն… հի­շո­ղութ­յուն կամ պատ­մութ­յուն ես:
Դու, որ երկ­րա­շար­ժի մեծ ար­հա­վիր­քը տես­նե­լուց հե­տո կա­րող ես հա­վա­քել ու­ժերդ ու ոտ­քի կանգ­նել, որ դի­մա­ցել ես խորհր­դա­յին հա­սա­րա­կար­գի փլուզ­ման տեն­դին, հաղ­թա­հա­րել քա­ղա­քա­կան բա­զում մղձա­վանջ­ներ ու Ար­ցա­խի սրբա­զան հո­ղը մխրճված թշնա­մուն ջախ­ջա­խել ու դուրս շպրտել՝ ստի­պե­լով նրան տաս­նամ­յակ­ներ շա­րու­նակ ան­հույս կաղ­կան­ձել քո պաշտ­պա­նա­կան սահ­մա­նագ­ծե­րի մոտ…
Որ­տե՞ղ ես թաքց­նում քո՛ ու­ժը, քո՛ հա­յաց­քը, քո՛ դի­վա­նա­գի­տութ­յու­նը… Գոր­ծի՛ր, մա­քա­ռի՛ր ու ապ­րի՛ր, իմ Հայ­րե­նի՜ք:
Ետ­պա­տե­րազմ­յան մեկ տա­րին ան­ցավ՝ նվաս­տաց­նող ու գաղջ օ­րե­րով: Գորշ գայ­լի ստվերն է վնգստում հի­մա սահ­մա­նագ­ծին, սրբա­քա­րե­րին: Արդ­յոք մեկ տար­վա խոր­հուր­դը չէ՞ իմ այս տո­ղե­րում.
Ճա­նա­պար­հը ան­հայտ ցա­վի դու­ռը բա­ցեց ու ներս մտավ,//մի հին ցա­վի ճա­ռա­գայ­թով փակ­վեց վեր­քը մո­լո­րա­կի,//ե՞րբ է ցա­վը խա­րիսխ նե­տել ժա­մա­նա­կից ու մար­դուց դուրս,//հար­վա­ծը չես կան­խա­տե­սի, ինչ­պես ու­ղին մո­լոր ար­կի:
Հաս­կա­ցա՞ր, իմ եր­կի՛ր, որ քո ձեռ­քով է հար­վա­ծում քեզ դա­րա­վոր թշնա­միդ, քո մտքով ու հնա­րամ­տութ­յամբ պա­ռակ­տում ու­ժերդ… Միայն հա­յը կա­րող է հաղ­թել հա­յին – սա է (Աբ­դուլ Հա­մի­դից սկսած) թշնա­մու զեն­քը և քեզ նվա­ճե­լու գաղտ­նա­դու­ռը:
Զ­գաս­տա­ցի՛ր, իմ եր­կի՛ր, և զին­վի՛ր հայ մտքի ու ո­գու ար­ժեք­նե­րով, ինչ­պես Սար­դա­րա­պա­տում, Ար­ցախ­յան ա­ռա­ջին պա­տե­րազ­մում: Հաղ­թի՛ր ու հաղ­թա­հա­րի՛ր ինքդ քեզ, իմ Հա­յաս­տա՜ն, դրա­նով պար­տութ­յան ու խո­նարհ­ման կմղես թշնա­մուն:
Մեր դի­մաց Նոր տա­րին է: Ազ­գա­յին ինք­նա­մաքր­ման և­ ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան Տա­րին:
Մեր մեջ է մեր փրկութ­յու­նը:
Մաղ­թում եմ ա­ռող­ջութ­յուն և զ­գո­նութ­յուն: Ա­հա­վա­սիկ և­ իմ մաղ­թան­քի շա­րու­նա­կութ­յու­նը.
Վա­րա­րած գե­տը ձկնե­րի հետ իմ տողն է շպրտում,//քա­րե­րը ցա­վի զսպա­նա՞կ են, թե՞ սան­ձա­թող ձիեր,//ի՞նչ կա նժա­րին երկ­նա­յին ո­գու և­ ի՞նչ պրպտում,//ռազ­մի դրո­շով բա­րուր­վեք, կայ­տա՛ռ իմ նո­րա­ծին­ներ…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.