­Ժեն­յա ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ / ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՍԵ՞Ր, ԹԵ՞… (­Հո­գե­բա­նա­կան վեր­լու­ծութ­յան փորձ)

«Թմ­կա­բեր­դի ա­ռու­մը» պոե­մը ­Հովհ. ­Թու­ման­յա­նի հան­րա­հայտ գոր­ծե­րից մեկն  է, ո­րի շատ հատ­ված­ներ ան­գիր գի­տեն ա­մե­նա­տար­բեր մաս­նա­գի­տութ­յուն­նե­րի տեր մար­դիկ: ­Սա­կայն այժմ խոս­քը պոե­մի ոչ թե բո­վան­դա­կութ­յան կամ փի­լի­սո­փա­յութ­յան, այլ Թմ­կա տի­րու­հու վար­քագ­ծի և ­պոե­մի ա­մե­նաինտ­րի­գա­յին հատ­վա­ծի  մա­սին է, թեև բո­լոր նշված խնդիր­նե­րը սեր­տո­րեն շաղ­կապ­ված են, ա­վե­լին՝ մե­կը  պայ­մա­նա­վոր­ված է մյու­սով:  Ի­հար­կե, բո­լոր թու­ման­յա­նա­գետ­նե­րը և­ ընդ­հան­րա­պես տար­բեր գրա­կա­նա­գետ­ներ հան­գա­մա­նո­րեն անդ­րա­դար­ձել են այդ խնդրին, ո­մանք տի­րու­հու դա­վա­ճա­նութ­յու­նը փնտրել են կնոջ ան­կա­յուն ու փո­փո­խա­կան էութ­յան,  ո­մանք՝ նրա  կե­նա­րար և ­միա­ժա­մա­նակ կոր­ծա­նա­րար բնույ­թի, փա­ռա­սի­րութ­յան, մարմ­նա­կան գե­ղեց­կութ­յան և ­հոգ­ևոր աղ­քա­տութ­յան  և­ այլ հան­գա­մանք­նե­րի մեջ: Այ­սու­հան­դերձ, կար­ծես նման փաս­տարկ­նե­րը բա­վա­րար չեն տի­րու­հու վար­քա­գի­ծը  հա­մո­զիչ դարձ­նե­լու հա­մար, թեև բո­լոր վար­կած­ներն էլ մոտ են ճշմար­տութ­յա­նը և տ­րա­մա­բա­նա­կան են, բայց, չգի­տես ին­չու,  ինչ-որ  բան  կար­ծես  թե­րի  է  մնում:

­Նախ՝ նկա­տենք, որ ­Թու­ման­յա­նը դի­պա­շա­րը ներ­կա­յաց­նում է ա­շուղ­նե­րի «միջ­նոր­դութ­յամբ», նրանց խոս­քի մի­ջո­ցով, որն ար­տա­քուստ նվա­զա­գույ­նի է հասց­նում հե­ղի­նա­կա­յին վե­րա­բեր­մուն­քի պա­հը: Ա­շուղ­նե­րը եր­կուսն են. պոե­մի սյու­ժեն ներ­կա­յաց­նող ա­շու­ղը իբրև ու­սա­նե­լի դաս «սի­րուն տիկ­նանց և ­ջա­հել տղեր­քին» ա­վան­դում է  բա­րի գոր­ծի և­ ա­նա­րատ մարդ լի­նե­լու գա­ղա­փա­րը, մյու­սը շա­հի ու­ղար­կած ա­շուղն  է, ո­րը Թմ­կա տի­րու­հու սրտում արթ­նաց­նում է փա­ռա­սի­րութ­յան տեն­չը: ­Պա­տումն ա­ռաջ տա­նող ա­շու­ղը ար­ևել­յան շքեղ պատ­կեր­նե­րով ներ­կա­յաց­նում է Թմ­կա տի­րու­հու ան­զու­գա­կան գե­ղեց­կութ­յու­նը և ­Թա­թու­լի վրա այդ գե­ղեց­կութ­յան թո­ղած ար­բեց­նող ազ­դե­ցութ­յու­նը: «­Նը­րա սի­րովն է հար­բած էն հըս­կան,//­Նը­րա ժպիտն է քա­ջին ուժ տա­լի», նրա վար­դա­շուրթ մաղ­թանք­ներն են հաղ­թա­նակ բե­րում ­Թա­թու­լին և­ այլն: ­Կարճ՝ ­Թա­թու­լի ներշն­չան­քի աղբ­յու­րը իր գե­ղեց­կու­հի կինն է: Ա­ռա­ջին հար­ցը, որ ծա­գում է, այն է, թե Թմ­կա տի­րու­հու հա­մար ­Թա­թու­լը ևս ­սի­րո անս­պառ աղբ­յո՞ւր է, արդ­յոք փո­խա­դարձ կամ հա­մար­ժե՞ք է նրանց սե­րը: Ի­հար­կե, հա­մար­ժե­քութ­յան հար­ցը բարդ է. ֆրան­սիա­կան  ա­ռածն  ա­սում  է՝ մե­կը սի­րում է, մյու­սը այտն է դեմ տա­լիս: Ա­շու­ղի խոս­քով՝ գե­ղեց­կու­հի կի­նը ­Թա­թու­լի հա­մար «սի­րո հնոց, կրակ ու բոց…» է, իսկ  ո՞վ է ­Թա­թու­լը կնոջ հա­մար, ան­հայտ է, բայց դա կար­ևոր է կնոջ հե­տա­գա վար­քա­գի­ծը ըմբռ­նե­լու  հա­մար:  Ի­հար­կե,  այս­տեղ կա մի նրբութ­յուն. Ար­ևել­քում կնոջ զգաց­մունք­նե­րին ա­ռանձ­նա­պես կար­ևո­րութ­յուն չէր տրվում, և ­գու­ցե բնա­կան է, որ ա­շուղն այդ մա­սին լռում է: Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, այս ա­ռու­մով շատ հե­տաքրք­րա­կան է, որ պոե­մի ա­ռա­ջին ան­գամ ա­ռան­ձին գրքով լույս տես­նե­լուց (1909) հե­տո ­Մամբ­րե ­Մա­տենճ­յա­նը գրա­խոսւթ­յուն է գրում (1910), որ­տեղ իր հիաց­մունքն է ար­տա­հայ­տում  հատ­կա­պես պոե­մի վեր­ջին դրվագ­նե­րի, իր խոս­քով ա­սած՝ «խնջույ­քի, բեր­դի ա­ռու­մի և ­շա­հի տխրութ­յան» տե­սա­րան­նե­րի  ա­ռի­թով: ­Նա նաև ո­րոշ դի­տո­ղութ­յուն­ներ է ա­նում, ո­րոնք ոչ բո­լորն են ճիշտ և ­մա­նա­վանդ ըն­դու­նե­լի ­Թու­ման­յա­նի հա­մար, բայց ո­րոշ դի­տո­ղութ­յուն­ներ էլ մտա­ծե­լու տե­ղիք են տա­լիս: ­Նա գրում է. «…­Թա­թու­լի և­ իր կնոջ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րը  սկզբից  մինչև վերջ խիստ սառն են ու ան­կապ, կար­ծես, միա­սին չեն  ապ­րում»[1]:  ­Մա­տենճ­յա­նի  այս  դի­տո­ղութ­յու­նը  կաս­կած  է  ծնում.  իս­կա­պես, ինչ­պե՞ս է կի­նը կռվի ճա­նա­պար­հում ա­մուս­նուն, ան­հայտ է: ­Մի պահ հի­շենք, թե ինչ­պես է  «Ի­լիա­կա­նում» Անդ­րո­մա­քեն ­Հեկ­տո­րին ճա­նա­պար­հում Ա­քիլ­լե­սի դեմ կռվե­լու: ­Հո­գե­բա­նա­կան այդ պա­հի՝ ա­մուս­նուն կե­նաց ու մա­հի պայ­քա­րի ճա­նա­պար­հող կնոջ պատ­կե­րը կա­րող էր ինչ-որ բան հու­շել Թմ­կա տի­րու­հու զգա­ցում­նե­րի մա­սին, բայց ­Թու­ման­յա­նը, ար­դեն մտա­պատ­կե­րում ու­նե­նա­լով ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի վախ­ճա­նը  (պոե­մի հիմ­քում ըն­կած ա­վան­դութ­յունն էր դա թե­լադ­րում), գի­տակ­ցա­բար խու­սա­փել է զգաց­մուն­քա­յին տե­սա­րան­նե­րից, ո­րոնք պետք է հա­կա­սեին տի­րու­հու հե­տա­գա վար­քագ­ծին: Ի­հար­կե, կռվի ճա­նա­պար­հե­լու տար­բե­րակ­ներ կան. քա­ջա­լե­րել  ա­մուս­նուն՝ սպա­սե­լով հաղ­թա­նա­կի, տագ­նա­պել նրա կյան­քի հա­մար՝ ո­րո­շա­կի հուզ­մունք ար­տա­հայ­տե­լով, տի­րա­պե­տել սե­փա­կան հույ­զե­րին, թաքց­նել զգաց­մունք­նե­րը և­ այլն: Այս պա­հի, թերևս գի­տակց­ված, բա­ցա­կա­յութ­յու­նը  թեա­կան է դարձ­նում տի­րու­հու կող­մից փո­խա­դարձ սի­րո հան­գա­ման­քը: ­Գու­ցե դա կա­րող է երկ­րոր­դա­կան թվալ, բայց սի­րո բա­ցա­կա­յութ­յու­նը լուրջ հիմք է դա­վա­ճա­նութ­յան հա­մար, թեև Թմ­կա տի­րու­հին ոչ միայն ­Թա­թու­լին,  այլև  իր  մյուս  հայ­րե­նա­կից­նե­րին  է  դա­վա­ճա­նում:

Երկ­րորդ հան­գա­ման­քը ա­շու­ղի եր­գի թո­ղած ազ­դե­ցութ­յանն  է  վե­րա­բե­րում:  Ա­շու­ղը ­Շա­հի ա­նու­նից, ա­վե­լի ճիշտ՝ նրա պատ­վե­րով թա­գու­հու թագ է խոս­տա­նում տի­րու­հուն («­Խոս­տա­ցիր  նը­րան իմ ոս­կի գա­հը…») և  ցան­կա­լի հե­ռան­կար­ներ գծում տիկ­նոջ հա­մար.

­Մեզ պես տը­կար մարդ է նա էլ՝//­Սի­րուն­նե­րին միշտ գե­րի.//­Քո ճա­կա­տին թագ է վա­յել՝    …//  ­Լի­նիս շքե՜ղ թա­գու­հի…:

­Քու­նը փախ­չում է տի­րու­հու աչ­քե­րից, և ­ներ­քին հո­գե­կան պայ­քա­րից նրա դեմ­քը դառ­նում է դա­լուկ, տխրա­դեմ: Ոչ մի խոսք այն մա­սին, որ նա տագ­նա­պում էր ­Թա­թու­լի կյան­քի հա­մար, նրան սոսկ մտա­հո­գում էր «դա­վա­ճան գոր­ծի ա­մո­թը խո­րին»:  Ե­թե ­Թու­ման­յա­նը գրեր «դա­վա­ճա­նութ­յան ա­մո­թը խո­րին», միան­շա­նակ կա­րող էր ըն­կալ­վել, թե խոսքն ա­մուս­նա­կան դա­վա­ճա­նութ­յան մա­սին է, բայց «դա­վա­ճան գործ» ար­տա­հայ­տութ­յու­նը կար­ծես ընդ­լայ­նում է դա­վա­ճա­նութ­յան շրջա­նա­կը: Ոչ ոք ­Թու­ման­յա­նից ա­վե­լի լավ չգի­տեր բա­ռի ա­ժե­քը, ո­րի հա­մար մի բա­ռը մի աշ­խարհ է, և  թեև չի կա­րե­լի «գործ» բա­ռից ար­հես­տա­կա­նո­րեն  «գոր­ծարք»  են­թադ­րել, բայց և հ­նա­րա­վոր չէ ձեր­բա­զատ­վել գոր­ծար­քի զու­գա­հե­ռից: Ի­րա­կա­նում էլ ­Թա­թու­լի հետ զոհ են դառ­նում և՛ բազ­մա­թիվ քա­ջեր, և՛ ի վեր­ջո, ընկ­նում է Թ­մուկ բեր­դը: Եվ ա­հա, ­Շա­հի հետ գոր­ծար­քի մեջ մտնե­լու միտքն  իսկ  ար­դեն  դա­վա­ճա­նութ­յուն  է  և ­հու­շում է Թմ­կա տի­րու­հու՝ ոչ միայն ­Թա­թու­լին,  այլև  նրա  քաջ  զի­նա­կից­նե­րին  չսի­րե­լու  մա­սին:  ­Խո­սուն  է  նաև այն դրվա­գը, որ երբ ա­շու­ղը   դա­վա­ճա­նութ­յան էր մղում Թմ­կա տի­րու­հուն, այդ պա­հին զու­գա­հեռ  ըն­թա­նում   էին   մար­տե­րը.

­Գո­ռում են, դո­ղում ­Թըմ­կա ձո­րե­րը,//­Կանգ­նած է ­Թա­թուլ ­Շա­հի հան­դի­ման,// ­Զար­կում են, զարկ­վում դուշ­ման զոր­քե­րը,//Ար­յու­նը հո­սում էն ­Քը­ռի նման:            

Ու­րեմն՝ «դա­վա­ճան գործ» ար­տա­հայ­տութ­յու­նը ի­մաս­տա­յին ընդգրկ­ման ա­ռու­մով միան­գա­մայն ճիշտ է ընտր­ված, մա­նա­վանդ որ պոե­մի ամ­բողջ բա­րո­յա­խո­սութ­յու­նը վե­րա­բե­րում  է  բա­րի  գոր­ծով  ան­մահ  հի­շա­տակ  թող­նե­լուն:     Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, պոե­մի ա­մե­նավճ­ռա­կան, հո­գե­բա­նա­կան խորք ու­նե­ցող և­ ինչ-որ չա­փով ո­մանց ա­ռեղծ­վա­ծա­յին թվա­ցող հատ­վա­ծը ­Շա­հի և Թմ­կա տի­րու­հու հան­դիպ­ման տե­սա­րանն է: Ի­հար­կե, մտքում ան­գամ տի­րու­հին չէր կա­րող սի­րել չտե­սած մար­դուն, նրան դա­վա­ճա­նութ­յան մղո­ղը փա­ռա­սի­րութ­յունն է: Ա­կա­մա մտա­ծում ես, որ ­Թա­թու­լին սի­րե­լու դեպ­քում չէր դա­վա­ճա­նի, ­Շա­հին էլ ա­ռանց ճա­նա­չե­լու չէր կա­րող սի­րել, հետ­ևա­բար կա՛մ սի­րո զգա­ցու­մը  նրա հա­մար որ­ևէ ար­ժեք չու­ներ, կա՛մ նրա չքնաղ տես­քը թաքց­նում էր ան­սեր մի սիրտ: Ուղ­ղա­կի զար­մա­նա­լի է, որ հո­գե­բա­նա­կան նուրբ դի­տո­ղութ­յուն­նե­րով հայտ­նի Ա. ­Տեր­տեր­յա­նը կա­րող էր գրել. «Թմ­կա­բեր­դի    տի­րու­հին  գու­ցե  մի ա­վե­լի բարձր սի­րո կա­րո­տով անձ­նա­տուր է լի­նում ­Շա­հին, հրա­պուր­ված վեր­ջի­նիս կող­մից ու­ղարկ­ված ա­շու­ղի թո­վիչ ներ­բող­նե­րին»[2]: ­Նախ՝ տի­րու­հին անձ­նա­տուր չի լի­նում ­Շա­հին (հա­վա­նա­բար ­Տեր­տեր­յա­նը նկա­տի ու­նի հո­գե­բա­նա­կան հա­մա­կեր­պու­մը այդ մտքին) և­ ա­պա՝ ­Շա­հի նկատ­մամբ սե­րը չէ, որ կնո­ջը մղում է դա­վա­ճա­նութ­յան, այլ  թա­գու­հի դառ­նա­լու հե­ռան­կա­րը:  ­Տեր­տեր­յանն այն կար­ծի­քին է, որ իս­կա­կան սե­րը կա­րող է մո­լոր­վել, բայց ոչ դա­վա­ճա­նել, այս դեպ­քում էլ, նկա­տի ու­նե­նա­լով տի­րու­հու վեր­ջին պա­տաս­խա­նը ­Շա­հին՝ ­Տեր­տեր­յա­նը գտնում է, որ ի վեր­ջո, սե­րը հաղ­թում է: ­Դա դեռ կտես­նենք: Մ. Մկր­յա­նը Թմ­կա տի­րու­հու և ­Շա­հի պահ­ված­քում միմ­յանց նկատ­մամբ բա­ցա­հայտ  ա­տե­լութ­յուն  է  տես­նում. «…Թմ­կա տի­րու­հին և ­Շա­հը, ինչ­պես եր­ևում է, ի­րար  հան­դի­պե­լուց  ա­ռաջ  միմ­յանց  նկատ­մամբ  լցված  էին  ա­մե­նաայ­րող ա­տե­լութ­յամբ»[3]: Եր­կուս­տեք նույն ա­տե­լութ­յունն է տես­նում նաև Հր. ­Թամ­րազ­յա­նը. «­Գի­շե­րա­յին ո­ճի­րից հե­տո տե­ղի է ու­նե­ցել հո­գե­բա­նա­կան շրջա­դարձ. նրանք ար­դեն ա­տում  են  ի­րար»[4]:  Էդ. Ջր­բաշ­յա­նը  խո­րաց­նում և­ ընդ­լայ­նում է Մկր­յա­նի դի­տո­ղութ­յու­նը՝ մի կող­մից բե­րե­լով բա­զում օ­րի­նակ­ներ այլ ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ա­վան­դութ­յուն­նե­րից ու դրանց գրա­կան մշա­կում­նե­րից, մյուս կող­մից տի­րու­հու՝ ­Շա­հին տված սպա­նիչ  պա­տաս­խա­նի մեջ տես­նում է վեր­ջի­նիս արթ­նա­ցած խիղ­ճը և ­Թա­թու­լի ան­ձի ու սի­րո ու­շա­ցած գնա­հա­տա­կա­նը: ­Մինչ այժմ ե­ղած կար­ծիք­նե­րից ա­մե­նաամ­բող­ջա­կա­նը Էդ. Ջր­բաշ­յա­նինն է: Ի դեպ՝ Ջր­բաշ­յա­նը  հա­կադր­վում է ­Տեր­տեր­յա­նի այն մտքին, թե «Թմ­կա­բեր­դի տի­րու­հին յուր ­Թա­թու­լին կորց­նե­լուց հե­տո ա­վե­լի ուժ­գին է սկսում նրան սի­րել…»՝ ա­սե­լով. «­Բայց ի՞նչ սի­րո մա­սին կա­րող է խոսք լի­նել, երբ հենց ինքն է կոր­ծա­նել ­Թա­թու­լին…»[5]: Ափ­սոս, որ այս հպան­ցիկ դի­տար­կու­մը Ջր­բաշ­յա­նը  չի  խո­րաց­նում:

­Սա­կայն  ­Շա­հի  և Թմ­կա տի­րու­հու փո­խա­դարձ ա­տե­լութ­յան հան­գա­ման­քը մեզ հա­մո­զիչ չի թվում: ­Փոր­ձենք բա­ցատ­րել: Ի­հար­կե, ­Թու­ման­յանն իր թեթ­ևա­կի հու­շում­նե­րով մնա­ցա­ծը թո­ղել է  ըն­թեր­ցո­ղի եր­ևա­կա­յութ­յա­նը: Մտ­քում ար­դեն իր սև ­գոր­ծը վճռած գե­ղեց­կու­հին այն ի­րա­կա­նաց­նե­լիս, այ­սինքն՝ խնջույ­քի ժա­մա­նակ հաղ­թած զին­վոր­նե­րին հյու­րա­սի­րե­լիս, նրանց խմիչք ա­ռա­ջար­կե­լիս ի­րեն պա­հում է ան­կաշ­կանդ և ­բարձր ինք­նա­տի­րա­պե­տու­մով:  ­Դա  նկա­տել  է  նաև Մկր­յա­նը: Օ­րեր ա­ռաջ, եր­կար խոր­հե­լիս, երբ Թմ­կա տի­րու­հին ո­րո­ճում էր դա­վա­ճա­նութ­յու­նը, չէր կա­րող չպատ­կե­րաց­նել հետ­ևանք­նե­րը:  Երբ  նա  մտա­ծում էր դա­վա­ճա­նութ­յան և­ ա­մո­թի մա­սին, պետք է մտա­ծեր նաև զո­հե­րի մա­սին, ուս­տի՝ խիղ­ճը հե­տո հա­զիվ թե արթ­նա­նար: Իսկ այն, որ միտ­քը պարզ­վում է մի ակն­թար­թում, դա ­Շա­հի հարց­ման արդ­յունք է: Ո­ճի­րը կա­տա­րե­լիս տի­րու­հու մտքում պատ­կե­րա­նում էր թա­գու­հու թա­գը, և­ երբ նա, ­Շա­հի հետ հե­ռա­կա գոր­ծար­քի  իր բա­ժի­նը կա­տա­րած, հան­դի­պում է ­Շա­հին, ակն­կա­լում է իր կա­տա­րած գոր­ծի հա­տու­ցու­մը: ­Մինչ­դեռ աշ­խար­հի ու­նայ­նութ­յան, կյան­քի ան­ցո­ղի­կութ­յան և կ­նոջ մա­տու­ցած բա­ժա­կին չհա­վա­տա­լու մա­սին խոր­հող ­Շա­հի մտքերն ըն­թա­նում են այլ ուղ­ղութ­յամբ, և ­նա դառ­նութ­յամբ  դի­մում է դա­վա­ճան կնո­ջը՝ «մատ­նիչ սևաչ­յա» ան­վա­նե­լով և ­ծաղ­րան­քով հարց է տա­լիս. «­Մի՞­թե ­Թա­թու­լը քաջ չէր ու սի­րուն»: ­Շա­հի հարց­ման մեջ ոչ թե ա­տե­լութ­յուն է, ինչ­պես նշում են հար­գար­ժան գրա­կա­նա­գետ­նե­րը, այլ անս­քող ար­հա­մար­հանք ստոր ա­րարք գոր­ծած կնոջ նկատ­մամբ: Ա­տե­լութ­յու­նը ա­վե­լի ու­ժեղ զգա­ցում է, իսկ այս դեպ­քում ­Շա­հը չի ա­տում իր մեղ­սակ­ցին, ո­րի մի­ջո­ցով հաղ­թութ­յան  է  հա­սել,  պար­զա­պես  հեգ­նում ու ար­հա­մար­հում է նրան: Ի­հար­կե, կա­րող էր նաև ա­տել իբրև իր ստո­րութ­յան վկա­յի, բայց այս նախ­նա­կան  հարց­ման մեջ «աշ­խար­հի բա­նը խոր­հող» ­Շա­հին դեռևս հար­ցի փի­լի­սո­փա­յա­կան կողմն է հե­տաքրք­րում: ­Պատ­մութ­յու­նը ցույց է տա­լիս, որ դա­վա­ճա­նին չեն նե­րում հենց նրա դա­վա­ճա­նութ­յու­նից օգտ­վող­նե­րը, ո­րոնք ոչն­չաց­նում են ի­րենց ստո­րութ­յան վկա­նե­րին: ­Շա­հի մտքով չէր էլ ան­ցել Թմ­կա տի­րու­հուն թա­գու­հի դարձ­նել: ­Վեր­ջի­նիս պա­տաս­խա­նը քննար­կե­լուց ա­ռաջ մեզ մի հարց է տան­ջում. ի՞նչ կպա­տաս­խա­ներ տի­րու­հին, ե­թե ­Շահն իս­կա­պես նրան թա­գու­հու թագն ա­ռա­ջար­կեր: ­Հա­զիվ թե հրա­ժար­վեր: ­Շա­հի հեգ­նա­կան վե­րա­բեր­մուն­քը  սթա­փեց­նում  է  տի­րու­հուն,  և  նա բազ­ման­շա­նակ պա­տաս­խան է տա­լիս.

­Քաջ էր ու սի­րուն քեզ­նից ա­ռա­վել,//­Մի բարձր ու ազ­նիվ տղա­մարդ էր նա.//Կ­նոջ մատ­նութ­յամբ  ամ­րոց  չէր  ա­ռել,//         ­Չէր ե­ղել կյան­քում եր­բեք խա­բե­բա…

­Մեր տպա­վո­րութ­յամբ, Թմ­կա տի­րու­հու պա­տաս­խանն ա­ռա­ջին հեր­թին իր նկատ­մամբ ար­հա­մար­հան­քի դի­մաց վրե­ժի ար­տա­հայ­տութ­յուն է, ­Շա­հին նվաս­տաց­նե­լը, նրան ստո­րա­դա­սե­լը ­Թա­թու­լին: Ա­յո՛, Թմ­կա տի­րու­հին բո­լոր հիմ­քերն ու­ներ ­Շա­հին ա­տե­լու, և ­միայն այս պա­հին է նա  հաս­կա­նում և գ­նա­հա­տում կորց­րա­ծի ար­ժե­քը:  ­Տի­րու­հու պա­տաս­խա­նի մեջ նաև սե­փա­կան մեղ­քի   գի­տակ­ցումն է, իր խաբ­ված լի­նե­լը, ո­րի պատ­ճա­ռը ­Շահն է, ու­րեմն ա­ռա­վել ևս­ ա­տե­լի: Այդ պա­տաս­խա­նի են­թա­տեքս­տում նաև ինք­նա­խոս­տո­վա­նութ­յուն է և­ ինք­նա­դա­տա­պար­տում: ­Գու­ցե նաև խիղճն է արթ­նա­նում  մյուս ան­մեղ զո­հե­րի հա­մար: Եվ ա­մեն ինչ կորց­րած կնոջ հա­մար մահն ար­դեն  ցան­կա­լի  էր,  և  նա  իր  պա­տաս­խա­նով  գնում  է  այդ  մահ­վանն  ըն­դա­ռաջ:

«Թմ­կա­բեր­դի ա­ռու­մը» պոե­մում Թմ­կա տի­րու­հու կեր­պա­րի՝ կենտ­րո­նա­կան տեղ գրա­վե­լու շնոր­հիվ պոե­մը հարս­տա­նում է հո­գե­բա­նա­կան խոր­քով ու նաև այլ ա­ռում­նե­րով: ­Գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը դառ­նում են երկպ­լան, չա­րի և ­բա­րու պայ­քարն ըն­թա­նում է ֆի­զի­կա­կան և ­բա­րո­յա­կան մա­կար­դակ­նե­րում: ­Թու­ման­յա­նը սոսկ բեր­դի անկ­ման ի­րա­դար­ձութ­յան մա­սին չէ, որ պատ­մում է, նա ըն­թեր­ցո­ղին խոր­հե­լու, եր­ևա­կա­յե­լու, չաս­վածն ըն­կա­լե­լու հնա­րա­վո­րութ­յուն է տա­լիս, նրան ներ­քա­շում է մեկ­նա­բա­նութ­յուն­նե­րի մեջ: ­Տի­րու­հու դա­վա­ճա­նութ­յամբ պայ­մա­նա­վոր­ված բա­րո­յա­կան պար­տութ­յու­նը ի չիք է դարձ­նում ի­րա­կան, ա­ռար­կա­յա­կան հաղ­թա­նա­կը: Այս տե­սանկ­յու­նից ­Թու­ման­յա­նի այս ար­ժե­քա­վոր ու հան­րա­հայտ պոեմն ստա­նում է խիստ ար­դիա­կան հնչե­ղութ­յուն՝ ան­կախ նրա­նից,  թե  բա­րո­յա­կան  կամ  հոգ­ևոր  պար­տութ­յունն  ինչ­պի­սի դրսևո­րում­ներ կու­նե­նա:

 

[1]­․ Հովհաննես Թումանյանը ժամանակի գրաքննադատական մտքի գն­ահ­ատ­ու­թյամբ/1890-1913/, էջ 280:

[2]․ Արսեն Տերտերյան, Երկեր, Եր., 1981,­ էջ 87­:

[3]․ Մկրտիչ Մկրյան, Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունը, Եր., 1981, էջ 132:

[4]․ Հրանտ Թամրազյան,Հովհաննես Թումանյան. Բանաստեղծը և մտա­ծո­ղը, Եր., 1995, էջ292-293:

[5]․ Էդ. Մ. Ջրբաշյան, Թումանյանի պոեմները, Եր․, 1964, էջ385:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։