ՆՈՐ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻ ՀԵՏ / Քնարիկ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Քնարիկ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Ե­թէ բնո­րո­շե­լու լի­նենք ­Ֆե­լիքս ­Բախ­չի­նեա­նի գրա­կա­նու­թիւ­նը, բնու­թագ­րիչ­նե­րից մէ­կը կա­րող ենք հա­մա­րել երկ­խօ­սու­թիւ­նը: ­Յա­մե­նայն դէպս, այդ­պի­սին է տպա­ւո­րու­թիւ­նը նաեւ նա­խորդ՝ «Déjà vu» եւ «­Մի գի­շեր Ա­թա­թուր­քի սե­նեա­կում» գրքե­րի ըն­թեր­ցու­մից: Ի դէպ, այդ երկ­խօ­սու­թիւ­նը վե­րա­բե­րում է թէ՛ գրող­նե­րին ու մշա­կու­թա­յին եւ պատ­մա­կան գոր­ծիչ­նե­րին, թէ՛ ըն­թեր­ցո­ղի հետ յա­րա­բե­րու­թեա­նը, ո­րը այս գրքի «­Նա­խադ­րու­թիւն»ում (սա էլ իր հեր­թին հե­տաքր­քիր է կա­ռու­ցո­ղա­կան տե­սան­կիւ­նից) կո­չում է «զրոյց»: Իս­կա­պէս էլ, ­Բախ­չի­նեա­նի վէ­պե­րը կար­դում ես մէկ շնչով, այ­սինքն՝ հասց­նում սկսել եւ միան­գա­մից, ա­ռանց ընդ­հա­տու­մի ա­ւար­տին հասց­նել «զրոյ­ցը»: Այս­տե­ղից էլ՝ մէկ այլ յատ­կա­նիշ՝ սեղ­մու­թիւ­նը, ո­րը ին­քը կո­չում է «դար­ձո­ւածք-պատ­մու­թիւն»՝ բաց պա­հե­լով գրա­կան ազ­գակ­ցու­թեան դռնե­րը ­Հէ­մին­գո­ւէ­յի հետ, հա­մե­մա­տու­թեան միւս կող­մում տես­նե­լով աշ­խար­հի ա­մե­նա­կարճ պատ­մո­ւած­քը՝ «­Վա­ճառ­ւում է ման­կա­կան կօ­շիկ, եր­բեք չհա­գած» (էջ 5):
Այդ դէպ­քում ինչ­պէ՞ս հաշ­տու­թեան եզ­րեր գտնել վէ­պի ժան­րի եւ այս­պի­սի սեղ­մու­թեան մի­ջեւ: Ե­թէ հա­մա­ձայ­նե­լու լի­նենք այն պնդման հետ, որ վէ­պը չընդ­­հատո­ւող ու չա­ւար­տո­ւող, դրա­նով իսկ ա­մէ­նից ան­կա­յուն ու ճկուն ժանրն է, ­Մի­խա­յիլ ­Բախ­տի­նի բնո­րո­շու­մով՝ «ժան­րա­յին հիմ­նակ­մախ­քը դեռ հե­ռու… ամ­րա­ցած լի­նե­լուց» եւ «կան­խա­գու­շա­կել դրա ճկու­նու­թեան բո­լոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը» մեր կա­րո­ղու­թիւ­նից դուրս, ուս­տի նոր ու ան­սոո­վոր մօ­տե­ցում­ներն ար­դա­րա­ցո­ւած են, եւ հա­մա­միտ ենք հե­ղի­նա­կի բնո­րոշ­ման հետ: ­Միա­ժա­մա­նակ, նկա­տե­լով նաեւ շա­րադ­րան­քի տի­րոյ­թում մեծ տեղ զբա­ղեց­նող տե­ղե­կա­տո­ւա­կան բնոյ­թը, ո­րը եր­բեմն ընդ­մի­ջար­կում է գե­ղա­րո­ւես­տա­կան շա­րա­դրան­քը, այս եր­կը դժո­ւար է միան­շա­նա­կօ­րէն «տե­ղադ­րել» վէ­պի սահ­ման­նե­րում: ­Մենք ա­ւե­լի հա­կո­ւած ենք այն կար­ծի­քին, որ ­Բախ­չի­նեա­նը իւ­րօ­րի­նակ ժան­րա­յին վե­րա­ձե­ւու­մի է գնում. էս­սէ-էս­քիզ­նե­րից կազ­մում է մի մեծ ու սիւ­ժէ­տա­յին ամ­բող­ջու­թիւն կազ­մող երկ, ո­րը վէպ կո­չե­լու ի­րա­ւուն­քը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, ու­նի: ­Մի մօ­տե­ցում, որ նկա­տել ենք հե­ղի­նա­կի նա­խոր­դող վի­պա­կան գոր­ծե­րում եւս:
­Գե­րա­զան­ցե­լով իր ու­սուց­չին՝ ­Հէ­մին­գո­ւէ­յին՝ պատ­մո­ւած­քի դի­մաց ին­քը գտնում է ա­ւե­լի խտա­ցո­ւած՝ եր­կու ան­գամ կարճ ձե­ւա­կեր­պում՝ «տա­նը ապ­րե­լու եր­ջան­կու­թիւն» (էջ 4), ին­չը բո­վան­դա­կա­յին ա­ռու­մով իս­կա­պէս որ վէպ(եր)ի հիմ­նա­ւոր նիւթ է:
Երկ­խօ­սու­թեան մէկ այլ պա­տու­հան էլ բաց­ւում է Անդ­րա­նիկ ­Ծա­ռու­կեա­նի ա­ռու­մով, ո­րի «­Ման­կու­թիւն չու­նե­ցող մար­դիկ» վի­պա­կին հան­դի­պադր­ւում է «կո­ղոպ­տո­ւած ման­կու­թիւն» եւ «կո­ղոպ­տո­ւած ծե­րու­թիւն»-«վեր­ջին ման­կու­թիւն» ձե­ւա­կեր­պու­մը (էջ 6)՝ խոր­քի մէջ պա­տու­մը հիւ­սե­լով մեծ մա­սով հենց ման­կու­թեան շուրջ:
«­Նա­խադ­րու­թիւն»ը նաեւ ինք­նա­բա­ցատր­ման կամ իր ա­րա­ծի հպան­ցիկ վեր­լու­ծումն է, ուր փոքր-ինչ այլ ձե­ւա­կեր­պում­նե­րով, բայց հան­ճա­րեղ ­Լո­ռե­ցու նման խոս­տո­վա­նում է, որ ա­ռանձ­նա­պէս նոր բան չէ, որ ա­սում է՝ բե­րե­լով կեան­քի բո­լոր չարչկր­կո­ւած ու կա­ղա­պա­րուած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը: ­Բայց այդ դէպ­քում ինչ­պէ՞ս բա­ցատ­րել այս գրքի անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը. նրա­նով, որ «…ես ա­սա­ցի մի բան, որ եր­բեք չէր ա­սո­ւել. «­Դուք չէք ծե­րա­նայ, դուք բախտ չէք ու­նե­նայ ծե­րա­նա­լու ու չէք ի­մա­նայ՝ ի՜նչ հան­ճա­րեղ, ի՜նչ ա­նուշ ու ի՜նչ տխուր բան է ծե­րու­թիւ­նը՝ կեան­քի մայ­րա­մու­տի սքան­չե­լի այդ ժա­մա­նա­կը» (էջ 10), ո­րը զբա­ղեց­նում է գրքի սիւ­ժէ­տա­յին միւս հա­տո­ւա­ծը:
Ֆ. ­Բախ­չինեա­նի այս եւ նաեւ միւս գոր­ծե­րի յատ­կա­նիշ­նե­րից մէկ էլ միջ­տեքս­տա­յին (ին­տեր­տեքստ) դրսե­ւո­րում­նե­րի այ­լա­զա­նու­թիւնն է՝ Աս­տո­ւա­ծաշն­չեան մի­ֆո­լո­գիա­յից ա­ծան­ցո­ւող ­Սի­մոն ծե­րու­նու պա­տու­մի բախ­չի­նեա­նա­կան բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րից, մին­չեւ Ա­մե­նայն ­Հա­յոց բա­նաս­տեղ­ծի հան­գոյն «մեր դժար ճամ­բան» ձե­ւա­կեր­պու­մը (էջ 27), մին­չեւ ռե­մար­կեան «ապ­րե­լու եւ մեռ­նե­լու» ժա­մա­նակ­նե­րի մէջ մեռ­նե­լու ժա­մա­նա­կի փի­լի­սո­փա­յա­կան, բայց դա­ռը ընդ­հան­րա­ցու­մը ամ­փո­փող «­Մեռ­նե­լու ժա­մա­նա­կը» հա­տո­ւա­ծը (էջ 18), մին­չեւ ­Թէ­քէեան, ­Մու­շեղ Իշ­խան ու ­Հիւ­գօ: Գ­րամ­շա­կու­թա­յին այս­տե­սակ երկ­խօ­սու­թիւն­նե­րը մեզ թոյլ են տա­լիս ա­սե­լու, որ ­Բախ­չի­նեա­նի ար­ձա­կը իր բնոյ­թով գնա­հա­տո­ղա­կան է:
­Բե­րո­ւած օ­րի­նակ­ներն ար­դէն յու­շում են, որ հե­ղի­նա­կի նա­խա­սի­րու­թիւն­նե­րից է դի­մու­մը ոչ միայն հայ գրող­նե­րին, այ­լեւ «ընթ­րի­քը օ­տար­նե­րի հետ» (այս­պէս է կոչ­ւում օ­տա­րա­գիր հե­ղի­նակ ­Փի­թեր ­Սու­րեա­նի պատ­մո­ւածք­նե­րի հա­յե­րէն թարգ­մա­նա­կան ժո­ղո­վա­ծուն, 2010): Ն­րան­ցից մէկն էլ բուլ­ղար բա­նաս­տեղծ ­Պէ­յօ Եա­ւո­րովն է, ո­րի հան­դէպ հե­տաքրք­րու­թիւ­նը պայ­մա­նա­ւորո­ւած է հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցին այդ հե­ղի­նա­կի մօ­տե­ցու­մով («­Հա­յե­րը» բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը, էջ 29-32), իսկ իր նիւ­թը ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նից վե­րապ­րող­նե­րի ու նրանց սե­րունդ­նե­րի՝ հե­րո­սի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի՝ 1946-ի ներ­գաղ­թի ճամ­բան է դէ­պի ­Հա­յաս­տան ու կե­ցու­թեան «դժար» հանգ­րո­ւան­նե­րը:
Իսկ ո՞րն է Ֆ. ­Բախ­չի­նեա­նի վի­պագ­րու­թեան կար­միր թե­լը՝ այն, որ «քա­րա­ւան­նե­րը դեռ քայ­լում են», այն, որ ա­րեւմ­տա­հա­յու­թեան վէր­քը շա­րու­նա­կում է կոտ­տալ, ան­գամ «կոր­սո­ւած ու գտնո­ւած հայ­րե­նի­քում»: ­Գի­տենք, որ շե­փոր-թմբու­կի կող­քին ներ­գաղ­թը այն չէր, ինչ ներ­կա­յաց­ւում ու խոս­տաց­ւում էր տա­րա­գիր հա­յու­թեա­նը: Ե­րե­ւոյ­թը լա­ւա­գոյնս բա­ցատ­րած ծնուն­դով սու­րիա­հայ, բայց Ար­գեն­տի­նա­յում հանգ­րո­ւա­նած ­Պետ­րոս ­Հա­ճեա­նը բա­ցէի­բաց յայ­տա­րա­րում էր. «­Հայրս չկայ այ­լեւս, ու մեր գիւ­ղա­քա­ղա­քէն ե­րեք ըն­տա­նիք­ներ միայն գա­ցած են ­Հա­յաս­տան: ­Ներ­գաղ­թը հարս­նի­քի պէս սկսած էր հոն եւ յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան պէս վեր­ջա­ցած: Ու հի­մա, երբ կը գրեմ այս տո­ղե­րը, չեմ գի­տեր, թէ ո՞ւր կոր­սո­ւե­ցաւ ե­ռա­գոյն գօ­տիս, բայց գի­տեմ, թէ ա­նոր ե­րեք գոյ­նե­րը սիրտս օ­ղա­կե­ցին, ու հի­մա, նե­րէ՛, հա՛յր, որ ես չեմ կրնար քա­կել այդ գօ­տին»: Ֆ. ­Բախ­չի­նեա­նը նոյն­քան հե­տաքր­քիր բա­ռա­խա­ղով ուղ­ղա­կի շար­ժան­կա­րի՝ «կի­նո­յի» (ի դէպ, սա գոր­ծա­ծում ենք նաեւ ժո­ղովր­դա­կան մտա­ծո­ղու­թեան ի­մաս­տա­յին շեր­տով) է վե­րա­ծում «խորհր­դա­յին ու խորհր­դա­ւոր հայ­րե­նի­քի» պատ­կե­րը, եւ այս­տեղ ար­ժա­նին պի­տի մա­տու­ցել նրա պատ­կե­րաս­տեղծ­ման ա­րո­ւես­տին. «Ես բա­րո­յա­կան, ան­գամ որ­դիա­կան ոչ մի ի­րա­ւունք չու­նեմ խախ­տե­լու ծնող­նե­րիս՝ ի­րենց կեան­քի ժա­պա­ւէ­նի վրայ կա­տա­րուած նուրբ մոտ­նա­ժի հե­ղի­նա­կա­յին ի­րա­ւուն­քը ու ե­րե­ւա­կե­լու, վեր­ծա­նե­լու, ի ցոյց դնե­լու ժա­պա­ւէ­նից հա­նո­ւած կադ­րե­րը: Դ­րանք շատ, շատ նեղ ըն­տա­նե­կան շրջա­նա­կի դիտ­ման հա­մար են: Ա­ռանց այդ էլ ժա­պա­ւէ­նը կտրե­լիս դրանք շատ խորն են ցա­ւեց­րել մե­րոնց վէր­քե­րի տնքա­ցող սպի­նե­րը, ու ես զգում եմ, որ հի­մա էլ ա­մէն ան­գամ ցա­ւեց­նում են նրանց ան­գամ այն աշ­խար­հի յա­ւի­տե­նա­կան ան­դոր­րի մէջ, երբ այս աշ­խար­հում մէ­կը թէ­կուզ շշու­կով խօ­սում է այդ մա­սին…» (էջ 37-38):
­Քա­ղա­քա­կան գնա­հա­տու­թիւն­նե­րի մէջ այս ան­գամ էլ, ինչ­պէս «­Մի գի­շեր Ա­թա­թուր­քի սե­նեա­կում» վէ­պում, չի մո­ռա­նում տա­ռա­պանք­նե­րի պա­տաս­խա­նա­տո­ւին՝ Ս­տա­լի­նին, խօ­սուն ձե­ւա­կեր­պու­մով. «­Պա­տա­հա­բար այս ­Նե­ռը ­Հա­մի­տին, ­Թա­լէա­թին հո­գե­զա­ւա­կը չէ՞,- գիւտ ա­րա­ծի պէս հարց­րեց ­Մայրս» (էջ 69):
Ի հա՛ր­կէ, ներ­գաղ­թի թե­մա­յով ու խորհր­դա­յին երկ­րի հան­դէպ վե­րա­բեր­մուն­քի շուրջ բա­ւա­կան ծա­ւա­լուն գրա­կա­նու­թիւն է ստեղ­ծո­ւել: ­Յի­շենք թէ­կուզ Անդ­րա­նիկ ­Ծա­ռու­կեա­նի եւ ­Մու­շեղ Իշ­խա­նի՝ հենց այդ տա­րի­նե­րին գրո­ւած յայտ­նի «­Թուղթ առ Ե­րե­ւան» եւ «­Հա­յաս­տան» պօէմ­նե­րը, ա­ւե­լի ուշ՝ ­Գէորգ Ա­ճե­մեա­նի «­Յա­ւեր­ժա­կան ճա­նա­պարհ» վէ­պը, ա­պա՝ ­Զա­րեհ Խ­րա­խու­նու «­Դա­րա­պա­տում» պօէ­մը: Այս գոր­ծերն ու­նեն գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տար­բեր մա­կար­դակ­ներ, սա­կայն ­Ֆե­լիքս ­Բախ­չի­նեա­նի պա­րա­գան ա­ռանձ­նա­նում է նրա­նով, որ բա­ցում է տե­սո­ղու­թեան ա­րե­ւե­լա­հայ պա­տու­հա­նը:
Կ­’ու­զէինք խօ­սել մէկ այլ՝ եր­կի ազ­գա­յին մշա­կու­թա­բա­նա­կան ար­ժէ­քի մա­սին, որ ար­դիւնքն է հե­ղի­նա­կի պա­տաս­խա­նա­տու վե­րա­բեր­մուն­քի մեր ժո­ղովր­դի եր­կու հա­տո­ւած­նե­րի լե­զո­ւա­կան ի­րա­ւուն­քի ի­րաց­ման հան­դէպ՝ ար­դէն բնագ­րա­յին մա­կար­դա­կում, մի բան, որ, ցա­ւօք, քիչ է պա­տա­հում ա­րե­ւե­լա­հայ գրող­նե­րի պա­րա­գա­յին: Այս­տեղ նո­րից ար­ձա­նագ­րում ենք այն դառ­նու­թիւ­նը, որ ապ­րել են սո­վե­տա­կան երկ­րում հաս­տա­տո­ւած հա­յե­րը. «Ես եւ քոյրս ա­րագ վար­ժո­ւե­ցինք ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէ­նին, ո­րով­հե­տեւ դեռ շատ ե­րի­տա­սարդ էինք, եւ որ ա­մե­նա­կա­րե­ւորն է, հա­սա­կա­կից­նե­րի ծաղ­րից ու նմա­նա­կու­մից խու­սա­փե­լու հա­մար: ­Բայց ծնող­ներս մին­չեւ վերջ պա­հե­ցին ի­րենց լե­զուն, որ նրանց ինք­նու­թեան մի մասն էր, ա­մե­նա­փա­ռա­հեղ մա­սը: …­Դա նաեւ մի սքան­չե­լի ար­հա­մար­հանք էր բո­լոր այն տգէտ­նե­րի հան­դէպ, ով­քեր չէին հաս­կա­նում ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն ու չգի­տէին նրա ար­ժէ­քը, ա­ռա­ւել եւս՝ նրանց, ով­քեր լաւ էլ գի­տէին…, բայց «կո­ղի չէին գա­լիս» (էջ 46): Տխ­րու­թեամբ ար­ձա­նագ­րում ենք, որ 1946-ից շատ տաս­նա­մեակ­ներ անց էլ վի­ճա­կը, մեղմ ա­սած, մխի­թա­րա­կան­նե­րից չէ:
Ֆ. ­Բախ­չի­նեա­նի գե­ղա­րո­ւես­տա­կան նա­խա­սի­րու­թիւն­նե­րից մէկն էլ ազ­գա­պահ­պան-մշա­կու­թա­բա­նա­կան խորհր­դան­շան­նե­րի խա­ղար­կումն է: ­Մեր ու­շա­դրու­թիւ­նը յատ­կա­պէս գրա­ւել է սուր­ճի բա­ցատ­րու­թիւ­նը: Ա­ւե­լորդ չէ նշել, որ այն կա­յուն նշա­նա­յին հա­մա­կարգ է նաեւ Ս­փիւռ­քի հա­յա­գիր ու օ­տա­րա­գիր, ան­գամ՝ հայ­կա­կան նիւ­թով օ­տար վի­պագ­րու­թեան մէջ: ­Յի­շենք ­Ռո­պէր ­Հատ­տէ­ճեա­նի «Ա­ռաս­տաղ», ­Պետ­րոս ­Հա­ճեա­նի «­Կար­կե­միշ», ­Վա­րու­ժան Ոս­կա­նեա­նի «Շ­շուկ­նե­րի մա­տեան», Է­լիֆ ­Շա­ֆա­քի «Ս­տամ­բու­լի բի­ճը» վէ­պե­րը:
Ե­թէ ամ­փո­փե­լու լի­նենք, ա­պա պի­տի նկա­տենք, որ ­Ֆե­լիքս ­Բախ­չի­նեա­նի այս եր­կը կեան­քի ու մա­հո­ւան փի­լի­սո­փա­յա­կան խորհր­դա­ծու­թիւն­նե­րի կող­քին երկ­խօ­սա­կան իր բնոյ­թով մեծ հա­շո­ւով ներ­կա­յա­նում է իբ­րեւ միջ­տեքս­տայ­նու­թեան իւ­րօ­րի­նակ դրսե­ւո­րում, պա­տու­մի մի տե­սակ, ո­րի մէջ հա­մե­րաշ­խու­թեան դաշն են կնքել գրողն ու վեր­լու­ծող-գրա­կա­նա­գէ­տը:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.