Վար­դան ՍԱՐԳՍՅԱՆ / ԳԱՐԴՄԱՆԱ ԿԱՆՉԸ

Գե­տա­փին լուռ ծխում էր եր­բեմ­նի փա­ռա­հեղ, հաս­տա­բուն ըն­կու­զե­նու տխուր մնա­ցոր­դը: Տեղ-տեղ սևին էին տա­լիս վիթ­խա­րի ծա­ռաբ­նե­րի գետ­նա­հա­վա­սար մոխ­րա­կույ­տեր: Ան­տա­ռի սո­սա­փը քծծել էր ել­նող ծխի ե­րի­զը և թույլ մշու­շով պա­րու­րել կոր­ծան­ված կամր­ջի կո­րա­ցած խա­րիս­խը: Ա­մե­հի գե­տի կո­հակ­նե­րին փար­վե­լով՝ չքա­ցող քա­ղա­քակր­թութ­յան նվա­ղուն սրտի թույլ տրոփ­յունն ա­նէա­նում էր որ­պես չքնաղ ե­րազ: Դի­մա­ցը, գե­տից ան­դին` Չա­րե­քա­վանքն է՝ խո­հա­խռով, նո­թա­կախ, զան­գակ հնչյու­նի կա­րոտ: Վան­քի պա­րիսպ­նե­րը պա­շա­րած կաղշ­նա­կի ու կռա­տու­կի փշե­րով ու կո­ծոծ­նե­րով զի­նա­վառ շար­քե­րը կե­ցել էին սպառ­նա­գին: Առջ­ևում, վիթ­խա­րի քա­րա­կար­կառ ա­ռա­պա­րին Գարդ­մա­նա­բերդն է, իսկ կա­տա­րին՝ միջ­նա­բեր­դը՝ եր­կինք խո­յա­ցող հրա­կար­միր աշ­տա­րակ­նե­րով: Աղ­յու­սա­շեն բուր­գից ար­ևել­քում պարզ­կա օ­րե­րին հստակ ուր­վագծ­վում է Փի­փը՝ կղմինդ­րե տա­նիք­նե­րով հնա­մե­նի գյու­ղը, որ­պես ան­թե­րի գե­ղան­կար: Երկ­նա­նիստ սա­րա­հար­թի ար­ևա­հա­յաց ձո­րա­լան­ջերն ի վար լա­վա­յի նման հո­սել է գյու­ղը, մեր­վել զո­վա­սուն ան­տա­ռին: Գ­յու­ղի փե­շե­րից ել­նող ու­ղի թե ա­րա­հետ՝ ե­րակ-ե­րակ գա­լար­վե­լով, հայտն­վում էին Գարդ­մա­նա­ձո­րի բեր­րի հո­վիտ­նե­րում: 1987-ի ա­մառն էր: Գ­յու­ղում օ­րը բաց­վեց տխուր լու­րով: Մա­րա­նը չկար: Չ­քա­ցել էր… Գ­յու­ղի գլխից ըն­կեր Գ­րի­գո­րի ու­ղար­կած մար­դը, գզի­րի հան­գով, բա­ռերն ընդ­հատ-ընդ­հատ կրկնե­լով ու ծոր տա­լով, ո­րո­տում էր.
– Չը՛-կա՜, չը՛-կա՜, տե՛ս-նող չի՛ ե-ղե՜լ, չկա՜:
Ծի­ծա­ղը մշտա­պես բե­րա­նին, գյուղ­սո­վե­տի փոք­րա­մար­մին նա­խա­գա­հը՝ ըն­կեր Գ­րի­գո­րը, ով Մա­րա­նի հե­ռա­վոր ազ­գա­կանն ու հո­գա­բար­ձուն էր, խոր հո­գոց հա­նեց.
– Ի՞նչ ե­ղավ, բա լավ:
Ան­հե­տա­ցած՝ յո­թա­նա­սու­նին մոտ կի­նը միայ­նակ էր ու խու­լու­համր: Խ­լա­ցել էր ման­կութ­յան ար­շա­լույ­սին՝ դառ­նա­ղետ 1920 թվա­կա­նին՝ Շու­շիի խե­լա­հեղ սպան­դի օ­րե­րին: Հայ­րը գյու­ղի վրի­ժակ բա­զուկն էր ու ինք­նա­պաշտ­պա­նութ­յան կազ­մա­կեր­պի­չը: Դավ, ար­յուն էր ու ա­ռու­փախ ա­մե­նուր: Սև մի գի­շեր Մա­րա­նենց միա­հարկ տան ե­րեք պա­տու­հան­նե­րից ար­ձակ­ված կրա­կոց­նե­րը սպա­նում են ըն­տա­նի­քի մնա­ցած ան­դամ­նե­րին: Ին­քը՝ փրկված աղջ­նա­կը, դժո­խա­յին ո­րո­տից խլա­նում է: Ու ձայն չլսե­լով էլ մնում է նաև լալ…
Օ­րե­րը հա­ջոր­դե­ցին ի­րար, բայց Մա­րա­նը չկար ու չկար: Գ­յու­ղում բո­լորն այդ մա­սին էին խո­սում, են­թա­դրութ­յուն­ներ ա­նում, տա­րա­կու­սում: Ան­գամ գյու­ղի ա­մե­նա­տա­րեց մար­դը՝ քե­ռի Սի­մո­նը, ով ծան­րո­րեն նստած էր գյու­ղի կի­սա­դա­տարկ խա­նու­թի պա­տի տակ, ա­սաց. «Է՜, սև՛ մնան էն օ­րե­րը, էլ ետ չգան»: Գ­յու­ղը թափ­վել էր ան­տառ­նե­րը: Կա­ղի­նը թա­կում-ման­րում էին, բլիթ­ներ թխում, որ մի կերպ գո­յա­տևեն: Հալ­բաթ որ խա­ղա­ղութ­յուն լի­ներ, Մա­րանն էդ հա­լին չէր լի­նի, տա­փը չէր ծա­կի՝ կոր­չի: Գ­յու­ղի տնե­րի զգա­լի մա­սը տեր ու բնա­կիչ չու­ներ: Ա­պա­գան էլ չքա­ցել էր նրանց հետ: Շա­տե­րի ան­կող­պեք դռնե­րը բաց էին: Կար­ծես ե­րեկ էին թո­ղել տու­նը, մո­ռա­ցել ըստ հար­կի փա­կանք դնել ու այ­սօր պի­տի գա­յին: Ս­տուգ­վել էին բո­լոր լքված տնե­րը, էլ ծա­կուռ չէր մնա­ցել: Աղմ­կեց գյու­ղա­մե­ջը: Անտր­տունջ վախ­ճան­վող գյու­ղից ի տեր հան­գա­ծի հեր­թա­կան հո­գե­հա­ցից ե­լած­նե­րը, կին թե տղա­մարդ, լեզ­վա­թո­լոլ թափ­վե­ցին գյու­ղա­մեջ:
– Մա­րանն է՜, Մա­րա՛­նը, ըն­կե՛ր Գ­րի­գոր, ան­քե­լեխ մնաց: Ո՞րն ես մտա­ծում,- այ­լայլ­ված, մթագ­նած հա­յաց­քով չա­րախն­դաց Վա­րո­սը՝ գյու­ղի ա­նուղ­ղե­լի հար­բե­ցո­ղը՝ լիրբ Սի­րա­նի որ­դին, ով ան­պայ­ման հայ­հո­յում էր սրան կամ նրան, երբ հար­բած էր: Ու հա­ջորդ օ­րը, որ­պես կա­նոն, կա­տու դա­ռած, կոլ­խո­զի պարտ­կո­մի սի­րու­հի՝ յո­թա­նա­սունն անց մոր հետ շտա­պում էր նե­րո­ղութ­յուն հայ­ցե­լու:
– Ախ­մա՛խ շան տղա,- մռլտաց Գ­րի­գո­րը (ով դեռ ըն­դա­մե­նը մի քա­նի տա­րի ա­ռաջ ֆեր­մա էր գնում գազ 51-ի խցի­կում Սի­րա­նի հետ՝ վա­րոր­դին ան­տե­սա­նե­լի՝ ձեռ­քով բռնած ու­նե­նա­լով կնոջ աջ կուրծ­քը),- խալ­խի դար­դին նա­յիր՝ սրա դար­դին:
Կա­պա­րե տխրութ­յու­նը վա­ղուց խա­րիսխ էր ձգել այս­տեղ, ինչ­պես է­լեկտ­րա­ցան­ցի Թա­հի­րը, ով է­լեկ­տ­րա­կա­նութ­յունն ըստ կա­րի­քի օգ­տա­գոր­ծե­լու դի­մաց գյու­ղա­ցի­նե­րից գան­ձում էր իր հինգ ռուբ­լիա­նոց­նե­րը: Գ­յու­ղի միակ լիար­ժեք ըն­տա­նիքն ըն­կեր Հայ­կա­զի բազ­մա­զա­վակ հարկն էր՝ հո­ղե հա­տա­կով: Իսկ ընդ­հան­րա­պես, գյու­ղը մա­րում էր, ինչ­պես և այդ օ­րե­րին Մա­րա­նին գտնե­լու հույսն էր սկսել մա­րել:
– Տա­փը ե­կածն է­լի ե­կավ թո­շա­կիս գլխից քեր­թեց, գնաց, Նա­զի՛կ,- ան­մեղ­սու­նակ դեմ­քի ժպտուն հան­դար­տութ­յամբ կան­չեց Սր­բու­հին, ով նա­յում էր ամ­րա­շեն երկ­հար­կա­նի տան ա­պա­կե­պատ պատշ­գամ­բից, որ­տե­ղից ա­փի մեջ եր­ևում էին գյու­ղա­միջ­յան ո­լոր ա­րա­հետ­նե­րը, ո­րոն­ցից մե­կով պա­րար­տա­զիստ Նա­զի­կը փնչա­լով ել­նում էր վեր՝ Սր­բու­հու մոտ: Նա­զի­կը նրա տնվորն էր՝ որ հար­ևան գյու­ղից էր և­ ու­սուց­չութ­յուն էր ա­նում այս­տեղ: Նա միայ­նակ մայր էր ու աչ­քա­բաց հա­սուն կին: Սր­բու­հին ծե­րա­ցած օ­րիորդ էր, ծան­ծա­ղա­միտ ու բա­րի: Եղ­բայ­րը մեծ քա­ղա­քում կար­ևոր մարդ էր, գյու­ղի ճամ­փան մո­ռա­ցած: Նա­զի­կը չպա­տաս­խա­նեց՝ դան­դա­ղա­քայլ ա­ռաջ մղվե­լով: Ան­պա­տաս­խան մնա­ցած տրտում Սր­բու­հին կրկին խո­սեց, երբ լիո­վին ու­ժաս­պառ, հևի­հեև Նա­զի­կը հայտն­վեց շե­մին:
– Մա­րա­նից լուր չկա՞:
Նա­զի­կը հա­զիվ տա­րու­բե­րեց կա­տար­յալ դի­մագ­ծե­րով սևսաթ գլուխն ու փլվեց կաղ­նե­փայտ­յա թախ­տին՝ հա­զիվ ար­տա­բե­րե­լով.
– Չէ՛, չկա:
– Խե՜ղճ ան­լե­զու,- մղկտաց Սր­բու­հին ու շա­րու­նա­կեց:- Իբր որ մենք մնում ենք՝ ի՜նչ: Մենք ու ան­տեր մնա­ցած գյուղն էլ Մա­րա­նի պես կկոր­չենք ան­հետ:
– Կո­րել է՝ կո­րել է, կե­նում էր՝ ի՞նչ ա­նի: Ին­չի՞ է պի­տա­նի: Դա՜րդ եք ա­նում: Ս­տե­ղեր կլի­նի, կգտնվի: Գո՛րծ ա­րեք, գո՛րծ, բեր­քը մնաց,- հու­սա­վա­ռեց ա­պա­ռա­ժա­սիրտ կոլ­խո­զի նա­խա­գա­հը: Աշ­խա­տու­նակ յու­րա­քանչ­յուր ոք (ան­գամ դպրո­ցա­կան­նե­րը՝ ու­սու­ցիչ­նե­րով հան­դերձ) այս­տեղ էր՝ կար­տո­ֆի­լի անջր­դի պլան­տա­ցիա­նե­րում: Պսպ­ղուն, սրա­ծայր բա­հե­րով ո­մանք քան­դում, շրջում էին հո­ղը: Դույ­լե­րով զին­ված՝ այ­լոք ժո­ղո­վում, կու­տակ-կու­տակ բլուր­ներ էին շի­նում: Դաշ­տե­րից այն կողմ, զմրուխտ լեռ­նա­լան­ջե­րի ստո­րոտ­նե­րին խո­տի փոքր բլուր-դե­զեր էին նշմար­վում: Լեռ­նա­հով­տա­յին թույլ զեփ­յու­ռի թևին ձայ­ներ էին վսվսում:
– Էն կող­մին յա­թաղ1 կա, ու՝ ձայն-ձույն: Կա­րո՞ղ ա Մա­րանն էն­տեղ լի­նի գնա­ցած: Հը՞, Նա­զի՛կ,- կռա­ցած դիր­քից հա­զիվ ուղղ­վե­լով, մե­լա­մաղ­ձոտ հա­յաց­քով ար­տա­բե­րեց Սր­բու­հին: – Ա­րի՝ գնանք, համ էլ մի քիչ թե­յա­խոտ կհա­վա­քենք:
Լուռ հա­մա­ձայ­նութ­յամբ խմբից անն­կատ հե­ռա­ցող կա­նայք սրո­հուն­դի պղնձա­գույն ծա­ղիկ­նե­րի փնջեր գրկած, ան­հե­տա­ցան տե­սա­դաշ­տից:
Շու­տով ձայ­նե­րը հստակ­վե­ցին, և պար­զո­րոշ եր­ևաց թուրք ա­նաս­նա­պահ­նե­րի կե­ցա­վայ­րը: Գա­զա­զած շնե­րը կա­տա­ղի հևքով վրա տվին: Շ­նե­րի ետ­ևից ըն­դա­ռաջ ե­լած ե­րե­խա­նե­րի փա­ղան­գին հա­ջոր­դեց թրքու­հու ո­խա­կալ կեց­ված­քը: Չա­րա­կամ, հար­ձակ­ման պատ­րաստ, նախ սաս­տեց շնե­րին, հե­տո գո­չեց.
– Ո՞վ եք, ին­չա­ցո՞ւ եք, ին­չո՞ւ եք ե­կել:
Նա­զի­կը լավ տի­րա­պե­տում էր նրա լեզ­վին. փա­ղաք­շա­կան տո­նով փոր­ձեց հան­դար­տեց­նել ու պատ­մեց Մա­րա­նի ան­հե­տա­նա­լու մա­սին:
– Դուք բո­լորդ էլ պի­տի կոր­չեք: Ի՞նչ եք ա­նում այս­տեղ: Հ­րեն՝ ձեր հայ­րե­նիքն էն­տեղ է, գնա­ցեք, կո­րեք մեր հո­ղե­րից,- ա­սաց՝ մատ­նա­ցույց ա­նե­լով հեռ­վում ուր­վագծ­վող Ս­ևա­նի լեռ­նա­շղ­թան: Ինչ­պես հե­տո պատ­մում էին գյու­ղում, կա­նանց հե­տա­դարձն ան­ցել է ե­րե­խա­նե­րի ճռվող­յու­նով ու­ղեկց­վող քար­կո­ծում­նե­րով: Քա­րե­րից մե­կի հետ­քը մեկ շա­բաթ նկա­տե­լի էր Սր­բու­հու մեջ­քին:
…­Գարդ­մա­նա կան­չին ա­կան­ջա­լուր, մի օր հայտն­վե­ցինք Չա­րե­քա­գե­տի հով­տում՝ Մամ­ռոտ բեր­դի դի­մաց: Դա­վա­դիր ու զուսպ, զար­հուր վի­շա­պի նման, գե­տը կի­սել էր ձո­րը, հա­տել ճամ­փա ու շա­վիղ: Ե­րեք ձիա­վոր­ներս հեր­թով գե­տը մտանք: Մինչև թամ­բա­տա­կը ջրի մեջ, նժույգ­նե­րը հաղ­թա­հա­րե­ցին գե­տը: Մո­տե­ցանք Չա­րե­քա­վան­քի պարս­պին: Փայ­տե դու­ռը փակ էր, կող­պե­քը՝ կախ: Ներ­սը փե­թա­կա­նոց էր: Ժ­րա­ջան մե­ղու­նե­րի ձա­գա­խա­ղի հո­գեզ­մայլ, հա­մե­րաշխ հա­ման­վա­գը կար­ծես անց­յա­լի փառ­քի հե­ռա­վոր ար­ձա­գան­քը լի­ներ: Շարժ­վե­ցինք դե­պի ամ­րո­ցի բար­ձուն­քը: Ար­տա­քին պարս­պի տակ դե­պի մեզ ըն­թա­ցող եր­կու ձիա­վոր տե­սանք: Մո­տե­ցան: Թուր­քեր էին՝ մեղ­վա­նո­ցի տե­րե­րը: Բա­րե­կա­մա­բար խոր­հուրդ տվե­ցին ան­պայ­ման անց­նել գե­տը՝ ձիակռ­վից խու­սա­փե­լու հա­մար և, ի­մի­ջիայ­լոց, նե­տե­ցին՝ գե­տի այն ա­փին քա­նի օր է՝ ծեր կին է եր­ևում՝ հո նրա՞ն չենք փնտրում: Մեր հա­յացք­ներն ա­կա­մա խաչ­վե­ցին, և միա­ժա­մա­նակ, կո­կորդ­ներս ար­տա­բե­րեց միև­նույն բա­ռը՝ Մա­րա՞­նը: Հ­րա­ժեշտ տա­լով վան­քի «տե­րե­րին»՝ փու­թով ե­լանք վեր՝ աղ­յու­սա­շեն միջ­նա­բեր­դի կա­տա­րը, որ­տե­ղից թռչնի ճախ­րան­քի բարձ­րութ­յու­նից, կար­ծես ա­փի մեջ, եր­ևում էր ողջ ձո­րա­հո­վի­տը: Ու թվում էր՝ ուր որ է՝ պի­տի տես­նեինք Մա­րա­նին: Ի­ջանք: Գ­լուխ­նե­րը վեր պա­հած, ձիե­րը կրկին մտան գե­տը ու ե­լան ափ: Քն­նա­խույզ ի վար ենք ըն­թա­նում: Հան­դի­պե­ցինք հո­ղակ­տուր փոքր շի­նութ­յան: Մեղ­վա­նոց էր կրկին: Փե­թակ դար­ձող մե­ղու­նե­րը ծան­րո­րեն թափ­վում էին թռիչ­քա­տախ­տա­կին, ինչ­պես անձր­ևի խո­շոր կա­թիլ­ներ: Ար­կա­նո­ցի դի­մաց հա­մե­րաշխ թևա­բախ­յու­նով մե­ղու­նե­րի մի քա­նակ զով էին մղում դե­պի ներս: Հ­յու­ղա­կի շե­մին ծե­րու­նի հայտն­վեց՝ կար­ծես անդ­րաշ­խար­հից՝ մազ-մո­րու­քի մեջ: Ու­սի վրա­յից խոր­շոմ ու դա­լուկ կին էր ծիկ­րա­կում՝ իս­կը մի կտավ՝ շրջա­նա­կի մեջ, վար­պետ մի ձեռ­քով վրձնա­հար­ված:
– Բարև՛, պա­պի՛ ջան:
– Հա­զա՛ր բա­րին, ես ձեզ մա­տաղ: Մի օր էլ ձեզ նման ե­րա­նի՜ ժա­ռանգ­ներս գան: Կա­րո­տից կո­տոր­վե­ցինք: Ա­բով­յա՜ն, Արզ­նի՜, Նոր Գե­ղի՜, Նոր Հա­ջի՜… Շե­նե­րը թո­ղել են ան­տեր, մեզ էլ՝ հե­տը: Գ­նա­ցել են՝ լցրել ա­նա­պա­տը: Ե­կե՛ք, ե­կե՛ք, ի­ջե՛ք, մա­ծուն, մեղր կու­տեք: Ու­տող չկա, է՜… Բերք-բա­րի­քը թա­փած է, սերմն ընկ­նում է ձեռ­քիցդ՝ բերք է տա­լիս,- զրու­ցըն­կե­րի կա­րոտ՝ ճե­պով վրա տվեց ծե­րու­նին:
Ի­ջանք, կա­պե­ցինք ձիե­րը, հեր­թով սեղ­մե­ցինք կա­րո­տա­բաղձ ծե­րու­նու կոշ­տա­ցած ձեռքն ու բո­լո­րե­ցինք սե­ղա­նի շուրջ: Ծեր կի­նը մեկ մե­րուցք մա­ծուն, մեղ­րա­հա­ցով մեղր և մատ­ղաշ վա­րուն­գով լի մի պղնձա­ման ու լա­վաշ հաց դրեց սե­ղա­նին: Այլևս տա­րեր­քի մեջ, կոճ­ղի պես ա­մուր ծե­րու­նին մո­տե­ցավ հյու­ղա­կի պա­տին, չո­քեց, բա­ցեց հո­րի բե­րա­նը, կռա­ցավ ու վեր հա­նեց ցա­րա­կան ժա­մա­նակ­նե­րի ա­պա­կե ե­րեք լիտ­րա­նոց եր­կու մեծ շիշ: Ե­րի­տա­սար­դա­կան ավ­յու­նով ոտ­քի կանգ­նեց, մո­տե­ցավ ու դրեց սե­ղա­նին:
– Մա­մու­խի2 գի­նի է: Եվ՝ սա­լո­րի օ­ղի,- ա­սաց,- դե, ձե՛զ տես­նեմ, գնալ-մնալ չկա, լավ հաց ենք ու­տե­լու ու կարգին զրու­ցենք,- ա­սաց ու խո­րա­մանկ ժպտաց:
Ծե­րու­նու փա­ռա­հեղ հյու­րա­սի­րութ­յու­նը վա­յե­լե­լուց հե­տո, լիո­վին գի­նով­ցած, ո­րո­շե­ցինք գնալ մի կող­մի վրա՝ իջ­ևա­նել ու պատ­րաստ­վել գի­շե­րե­լու: Ար­ձա­կե­ցինք ձիե­րին և սկ­սե­ցինք գի­շե­րա­յին խա­րույ­կի հա­մար փայտ ժո­ղո­վել: Նոսր ծա­ռա­ծած­կով տա­րա­ծութ­յան խոր­քում քա­րե փոք­րիկ շի­նութ­յուն նշմար­վեց: Մո­տե­ցա ու ան­դուռ ե­րա­խից ներս նա­յե­ցի: Ո՜վ զար­մանք, լո­բու չո­րա­ցած, խու­ճուճ ցո­ղուն­նե­րի կու­տա­կի մեջ խա­ղաղ նիր­հում էր ին­քը՝ Մա­րա­նը: Հն­ձան էր կա­ռույ­ցը՝ հնուց մնա­ցած հաս­տա­բուն ըն­կու­զե­նու շվա­քում: Ձայ­նե­ցի: Ա­վե­լի շուտ լույ­սի ու ստվեր­նե­րի խա­ղից՝ հան­կար­ծա­կիի ե­կավ, նկա­տեց և­ ա­հա­լից աչ­քե­րը բևե­ռեց աչ­քե­րիս: Ժպ­տա­ցի կա­րե­կից և ու­րախ: Վա­խը նա­հան­ջեց աչ­քե­րի խոր­քե­րը, խա­ղաղ­վեց: Ի՞նչն էր բե­րել ծեր կնոջն այս մե­կու­սի տե­ղե­րը. գու­ցե ան­թեղ­ված հո՞ւր կար հո­գում: Ան­խոս ու դժբախտ հա­յաց­քին ի տես էր ե­ղել, ան­ցել կյան­քը մեղ­վա­պա­հի: Մի՞­թե նրան էր ո­րո­նել ու գտել: Գու­ցե հույս ու­ներ նրան մե­նակ գտնել. գու­ցե…
Մա­րա­նի գտնվե­լու լու­րը թևա­ծեց գյու­ղում և­ որ­պես մի­ջակ հոգս թա­ռեց ըն­կեր Գ­րի­գո­րի հոգ­նած ու­սին: Հա­ջորդ օ­րը գյու­ղի միակ կի­սա­խար­խուլ ա­մե­նագ­նացն ան­տա­ռի մի­ջով ճամ­փա ըն­կավ դե­պի գե­տա­հո­վիտ: Եր­բեմ­նի կու­սա­կան ան­տա­ռը պա­պանձ ու սար­սուռ սպա­սու­մով ա­կանջ էր դրել սղոց-հրե­շի ա­նո­ղոք ձայ­նին: Վ­տանգն ա­հեղ խու­ժել էր ան­տառ: Թր­թու­րա­վոր մի տրակ­տոր, խուլ հռնդո­ցով, պող­պա­տե ճո­պա­նով կապ­ված վիթ­խա­րի մի ծառ ա­վե­լի նման ետ­ևից քարշ տա­լով-սրբե­լով մո­տե­ցավ: Բա­րակ ոստ ու ճյուղ ջարդ­վել, թափ­վել էին: Ա­մե­նա­կուլ ժա­մա­նակ­ներն էլ, ինչ­պես զո­րեղ, թրթու­րա­վոր հրեշ, քարշ է տվել Գարդ­մա­նա տան տոհ­մե­րին ու որ­դի­նե­րին, հյու­ծել, ճյու­ղա­կո­տոր ա­րել, մատ­նել հո­գե­վար­քի: Հետև­յալ օրն իսկ Մա­րա­նը հայտն­վեց վա­ղուց հան­գած հայ­րա­կան օ­ջա­խում: Օ­րեր անց քայ­լում էի գյու­ղա­միջ­յան զա­ռի­վեր ա­րա­հե­տով: Վա­րից նկա­տե­ցի բարձ­րա­դիր բա­կում կանգ­նած մե­կին, ով սևե­ռուն հա­յաց­քով ինձ էր նա­յում: Նա էր՝ Մա­րա­նը: Ձեռ­քի շար­ժու­մով կան­չեց: Բարձ­րա­ցա: Ժպ­տուն (ինչ­քան թույլ կտա­յին նրա տա­ռապ­յալ դի­մագ­ծե­րը) հա­յաց­քը կար­ծես ե­րախ­տա­գի­տութ­յուն էր ճա­ռա­գում: Տու­նը կի­սա­քանդ էր: Եր­կու սեն­յակ­նե­րից մե­կի ա­ռաս­տա­ղը չկար: Հ­րա­վի­րեց կից սեն­յակ, ուր ապ­րում էր: Կար­ծես հայտն­վել էի դա­րասկզ­բին: Ա­մեն ինչ հնաոճ էր, հնօր­յա: Փայտ­յա շքեղ շրջա­նա­կով ճա­քած հա­յե­լին իր վրա կրում էր վա­ղուց ար­ձակ­ված փամ­փուշ­տի հետ­քը: Անկ­յու­նում դրված շքեղ կո­մոդն ա­նա­սե­լի փո­շոտ­ված էր: Այն օր­հա­սա­կան օրն ար­ձակ­ված մի այլ գնդա­կից էլ կտրված էր պա­տու­հա­նի ճա­ղա­վան­դա­կի եր­կա­թա­ձո­ղե­րից մե­կը: Կ­յան­քը կար­ծես այս­տեղ կանգ էր ա­ռել, ինչ­պես Մա­րա­նի բախ­տի ա­նի­վը: 1988-ի աշ­նա­նը գյու­ղը կրկին թափ­վել էր ան­տառ­նե­րը: Ա­նե­րես պատ­մութ­յու­նը սկսել էր կրկնվել: Գ­յու­ղի գլխին կա­կազ կրա­կա­հեր­թեր էին սկսել ո­րո­տալ:
– Մեր դա­տավ­ճիռն էլ կար­դաց­վել է Մա­րա­նի ման­կութ­յան ժա­մա­նակ­նե­րից, բայց ի կա­տար կած­վի կար­ծես թե շու­տով: Մենք չկռա­հե­ցինք մեր գլխին գա­լի­քը ու չամ­րաց­րինք մեր տու­նը, մենք բո­լորս Մա­րան ենք,- դառ­նա­ցած ու հու­սա­հատ եզ­րա­փա­կեց ըն­կեր Գ­րի­գո­րը՝ ձեռ­քը տա­նե­լով թաց աչ­քե­րին: Ձ­մեռ­նա­մու­տին գյու­ղում այլևս մարդ չմնաց, իսկ Մա­րա­նին եր­բեք էլ ոչ ոք չտե­սավ:
———————
1. Յայ­լաղ։
2. Սև, կլոր սա­լոր։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.