Վանո Սիրադեղյան

ԴԱՆԹԵԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼ

Կամ՝ եր­կիր, որ անց­յա­լը որ­պես նվի­րա­կան դի կրում է շա­լա­կին
Գ­յու­ղե­րի, դաշ­տե­րի, ճա­նա­պարհ­նե­րի, մարդ­կանց ու ա­նա­սուն­նե­րի շնչի վրա ծան­րա­նում է ամ­ռան ե­րաշ­տի, աշ­նան ան­բեր­րիութ­յան, ձմռան ան­փո­ղութ­յան և գար­նան ան­հե­ռան­կա­րայ­նութ­յան թանձ­րա­ցող մաղ­ձը։
Քա­ղաք­նե­րի լու­սա­բաց­նե­րի ու ի­րի­կուն­նե­րի սա­ռը լույ­սի մեջ սարս­ռե­լիո­րեն ահ­ռե­լի ու ան­տեր վեր են հառ­նում տա­րի­ներ ա­ռաջ մե­ռած մեծ երկ­րի մե­ռած գոր­ծա­րան­նե­րի ուր­վա­կան­նե­րը։ Անց­յա­լի բե­տո­նա­կուռ ու մե­տա­ղա­ձույլ ուր­վա­կան­նե­րի, չքա­վո­րութ­յան գույն ա­ռած կվար­տալ­նե­րի ստո­րոտ­նե­րում՝ գժա­նո­ցի բա­կում մտա­հոգ ու ա­ճա­պա­րա­նոք զբոս­նող գժե­րի նման հա­ծում են զրկան­քի հա­մազ­գես­տով մարդ ա­րա­րած­ներ։
Այդ ուր­վա­կան-քա­ղաք­նե­րի ուր­վա­կան-կվար­տալ­նե­րի բնա­կիչ­նե­րը ապ­րում են որ­պես ուր­վա­կան-քա­ղա­քա­ցի­նե­րը ար­դեն գո­յութ­յուն չու­նե­ցող մի երկ­րի և չեն ու­զում հա­վա­տալ այդ երկ­րի չգո­յութ­յա­նը։ Չեն հա­վա­տում, սպա­սում են հրաշ­քի և հա­վա­տում են, թե այդ չե­ղած երկ­րի՝ ան­հո­սանք, ան­հումք, ան­փող, ան­շու­կա թո­ղած ա­վե­րակ­նե­րը մի օր կաշ­խա­տեն։ Եվ ա­մեն մի քա­ղա­քա­կա­նաց­ված ստա­հակ՝ աս­պա­րեզ գա­լով իր պարտքն է հա­մա­րում նյար­դե­րի կծիկ դար­ձած այդ մարդ­կանց հո­գին տակ­նուվ­րա ա­նել՝ ա­մեն ան­գամ խա­բե­լով, թե հնա­րա­վոր է, որ այդ ուր­վա­կան­նե­րը մի օր շունչ առ­նեն։
Մար­դիկ հա­վա­տում են։ Հե­տո դա­դա­րում են հա­վա­տալ։ Հե­տո է­լի հա­վա­տում են։ Հե­տո դա­դա­րում են հա­վա­տալ… Այս­պես՝ մի կող­մից մեռ­նում են, մի կող­մից քո­չում են ըն­տա­նիք­նե­րով։ Իսկ լա­ծի­րակ­նե­րի նո­րա­նոր ու նո­րա­ծիլ բան­դա­ներ, որ այդ երկ­րում կու­սակ­ցութ­յուն­ներ են կոչ­վում, շա­րու­նա­կում են սնու­ցո­ղին ու հա­րա­զա­տին կորց­նե­լուց գլու­խը կորց­րած մարդ­կանց հո­գին պղտո­րել։ Այդ երկ­րի իշ­խող­նե­րը, աճ­յուն­ներ պղծե­լով, վե­րա­թա­ղում­նե­րը վե­րա­ծել են ազ­գա­յին-պե­տա­կան ա­մե­նամ­յա ծե­սի։ Վե­րա­թա­ղում­նե­րի ծե­սը այդ երկ­րում այն­պի­սի հե­թա­նոս թափ է ա­ռել, որ վե­րա­թա­ղող­նե­րին հե­տը զոհ մա­տու­ցե­լու նման, գնդա­կա­հա­րում և թա­ղում են հին մեռ­յալ­նե­րի նոր գե­րեզ­ման­նե­րի կող­քին։ Այդ երկ­րում ի­րի­կուն­նե­րը հե­ռուս­տա­ցույց են նա­յում, թքում են էկ­րա­նին, բայց չեն ան­ջա­տում, ո­րով­հետև հա­ջորդ պա­հին դա­տա­վա­րութ­յուն են ցու­ցադ­րե­լու, բա­ցառ­ված չէ՝ նաև թարմ սպա­նութ­յուն։
Այդ եր­կի­րը մի ան­գամ ճա­կա­տա­մարտ է շա­հել և­ ան­սո­վո­րութ­յու­նից ճա­կա­տա­մարտ շա­հե­լը շփո­թել է հաղ­թա­նա­կի հետ ու, բնա­կա­նա­բար, չգի­տի ինչ­պես վար­վել այդ «հաղ­թա­նա­կի» հետ։ Այդ եր­կի­րը իր հաղ­թա­կան բա­նա­կը զրկել է զո­րա­պե­տե­րից, գնդա­կա­հա­րել ու բան­տար­կել է և­ է­լի ար­յուն է ու­զում, ո­րով­հետև ծա­րա­վը շփո­թել է քաղ­ցի զգա­ցո­ղութ­յան հետ։ Այդ երկ­րի բա­նա­կը պա­հում է մի հո­ղակ­տոր, ո­րի վրա ա­վե­լի քիչ բնա­կիչ է մնա­ցել, քան հո­ղը պա­հող զոր­քի թիվն է։ Այդ եր­կի­րը ի­րեն զրկում է վաղ­վա բա­նա­կից, ո­րով­հետև ինքն ի­րեն զրկում է սե­րուն­դը շա­րու­նա­կե­լու ըն­դու­նակ բնակ­չութ­յու­նից։ Այդ երկ­րում ոչ թե ծնող­ներն են պա­հում ե­րե­խա­նե­րին, այլ դե­ռա­հաս աղ­ջիկ­ներն են (մա­սամբ) մի կերպ պա­հում ծնող­նե­րին, քույ­րե­րին ու եղ­բայր­նե­րին, իսկ տղա­նե­րը խա­ղաղ զո­րա­նոց­նե­րում զոհ­վում են նույն չա­փով, որ­քան ռազ­մա­ճա­կա­տում պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րին։
Այդ եր­կի­րը չո­րաց­նում է իր դուստ­րե­րի ար­գան­դը, կոտ­րում է իր ա­րու զա­վակ­նե­րի մեջ­քը, զրկում է ի­րեն ա­պա­գա­յից, բայց ձեռ չի քա­շում իր ե­ղե­րա­կան անց­յա­լից։ Չի մո­ռա­նում այդ անց­յա­լը, այլ որ­պես նվի­րա­կան դի կրում է շա­լա­կին, որ­պես եր­կան­քի քար կա­խել է կրծքին և դա­ժա­նա­բար շա­րու­նա­կում է դնել իր սե­րունդ­նե­րի, իր ե­րե­խա­նե­րի վզին։

 

ՄԻ՛ ՄՏԵՔ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՏԱՃԱՐԸ, ԿՈՎԵ՛Ր

Մար­կե­սը ա­սում է. «­Բազ­մա­ցե՛ք, կո­վե՛ր, կյան­քը կարճ է»։ Հետ­ևեք ի­մաս­տու­նի խորհր­դին, կե­րեք ձեր խո­տը, կշտա­ցեք ու բազ­մա­ցեք խել­քից դուրս, բայց դուրս մի՛ ե­կեք ձեր փա­րա­խի սահ­ման­նե­րից։ Մի՛ մտեք հա­յոց լեզ­վի տա­ճա­րը, մի՛ շփո­թեք այն ա­խո­ռի հետ։
Վա­յե­լեք սի­լոս ու «ախ­րա­նա», ման ե­կեք՝ կո­տոշ­նե­րիդ ժա­պա­վեն կա­պած, քարշ ե­կեք ար­ևել­յան քա­ղաք­նե­րի բա­զար­նե­րում և հա­ճույ­քով շնչեք ձեր ման­կութ­յան հո­տը։ Փա­րիզ ընկ­նե­լիս՝ ան­պայ­ման մտեք լի­բա­նան­յան ռես­տո­րան ու պատ­վի­րեք քյա­բաբ, ո­րով­հետև ձեր տե­սած Եվ­րո­պան սկսվել է Բաք­վի նա­խա­դու­նե­րից ու մե­կընդ­միշտ ա­վարտ­վել Ա­թեն­քի ար­վար­ձան­նե­րի բան­վո­րա­կան ճա­շա­րան­նե­րով։ Ան­կաշ­կանդ ո­րո­ճա­ցե՛ք ձեր տխմար մտքե­րը աշ­խար­հի հա­մա­ժո­ղով­նե­րում, դուք ան­խո­ցե­լի եք։ Ո՛չ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն է պետք, ո՛չ հո­դա­բաշխ լե­զու, ո՛չ ա­ռա­վել ևս՝ ու­ղեղ, ո­րով­հետև ա­մեն ին­չի դեմ մի «սպա­նիչ փաս­տարկ» ու­նեք, որ կրկնում եք անց­յալ, ներ­կա ու ա­պա­գա ժա­մա­նակ­նե­րով՝ «­Բա որ մեզ մոր­թել են», «­Բա որ մեզ մոր­թում են», «­Բա որ հան­կարծ մոր­թեն»… Ի­րոք, ա­նաս­նա­կան մտա­հո­գութ­յուն։ Կո­վի՝ ձեր հայ­րե­նա­սի­րութ­յամբ ձեր հայ­րե­նի­քը պատ­կե­րաց­րեք որ­պես ան­սահ­ման յոն­ջա­յի դաշտ և կախգ­լուխ ա­րա­ծե­լով՝ գնա­ցեք, մինչև ռաստ կգաք ան­դուն­դի։ Կո­վե­ղեն ձեր թա­խի­ծով ո­րո­ճա­ցեք կո­մե­րի­տա­կան հոր­թա­նո­ցի ձեր հի­շո­ղութ­յուն­նե­րը, ա­պա վերս­տին կե­րեք, աղ­տո­տեք ու պառ­կեք թրի­քի մեջ, ո­րով­հետև ձեր ի­մա­ցած տունն ու հայ­րե­նի­քը այն է, ո­րից պի­տի ա­նաս­նա­հո­տը ան­պա­կաս լի­նի։
Երբ ձեր չա­նեն հոգ­նի ծա­մե­լուց, ձգվեք դե­պի խո­սա­փող­նե­րը և մի՛ մտա­հոգ­վեք չորս ոտ­քի պատ­ճա­ռով, ո­րով­հետև ե­թե ձեզ բե­րել են այդ­տեղ, ու­րեմն ինչ աս­տի­ճա­նի պի­տի ի­ջեց­ված լի­նի խոս­քի ար­ժե­քը։ Բ­ղա­վեք և բա­ռա­չեք ան­կաշ­կանդ, ո­րով­հետև ինչ ձայն էլ հա­նեք, դա կլի­նի ազ­գի, հայ­րե­նի­քի, ժո­ղովր­դի և, ի­հար­կե, «նվա­զա­գույն ա­խո­ռի» մա­սին: Կո­վի ձեր անմ­ռուն­չութ­յամբ ա­րա­ծեք ձեր խո­տը, կե­րեք ձեր սի­լո­սը՝ մինչև տրաք­վե­լը, իսկ մնա­ցա­ծը տրո­րեք։ Տր­տինգ տվեք Հա­յաս­տա­նի կա­նաչ դաշ­տում, ա­րեք՝ ինչ ա­նում է ան­տեր յոն­ջա­յի ար­տը ըն­կած ան­տեր կո­վը, բայց մի՛ մտեք մեր հա­յոց լեզ­վի տա­ճա­րը, դա միակ բանն է, որ մնա­ցել է մեզ։
…Աֆ­րի­կա­յի զու­լուս­նե­րը մի սահմռ­կե­լի սո­վո­րութ­յուն ու­նեն, քա­նի որ «ա­դաթ» է, որ հյու­րին «պատ­վեն» տան կնոջ ան­կող­նով (հյու­րը, սա­կայն, այն­քան ճար­պիկ պի­տի լի­նի, որ ա­նակն­կալ հայտն­վի վրա­նի շե­մին-հյու­րըն­կա­լե­լու պայ­մանն այդ է), քա­նի որ այդ­պի­սի սո­վո­րութ­յուն ու­նեն, որ­պես­զի ջո­կեն, թե ե­րե­խա­նե­րից ով է ի­րեն­ցը, ով՝ ոչ, նո­րած­նին դնում են ի­րի­կու­նը հան­դից վե­րա­դար­ձող նախ­րի ոտ­քե­րի տակ, փա­րա­խի շե­մին։ Են­թադր­վում է, որ կո­վը հո­տից, թե ին­չից պի­տի հա­րա­զա­տին տար­բե­րի օ­տա­րից։ Այս­պես էլ մենք (այդ հնա­րա­միտ զու­լուս­նե­րի նման) մեր «ազ­գա­յին ի­դեն­տի­ֆի­կա­ցիա­յի» հա­մար մեր ձեռ­քով մեր մա­նուկ Հան­րա­պե­տութ­յու­նը, մեր փոքր եր­կի­րը դրինք փոր­ձութ­յան՝ հան­դից դար­ձող տա­վա­րի ոտ­քե­րի տակ… Եվ, այ­դու­հան­դերձ, մի՛ մտեք մեր լեզ­վի տա­ճա­րը, դա միակ բանն է, որ մնա­ցել է մեզ, մնա­ցած ա­մեն ին­չը հա­րա­մել եք ա­նա­սու­նի պես։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.