­Բազ­մա­խո­րան կա­մուրջ հայ­րե­նա­կան և ար­տա­սահ­ման­յան ար­ձա­կի միջև

Նո­յեմ­բե­րի 13-ին Վա­նա­ձո­րի Ս­տե­փան Զոր­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նում կա­յա­ցավ բա­նաս­տեղծ, թարգ­մա­նիչ, լրագ­րող, Վա­նա­ձո­րի գրա­դա­րան­նե­րի կենտ­րո­նաց­ված հա­մա­կար­գի տնօ­րեն Խո­րեն Գաս­պար­յա­նի 60-ամ­յա­կին նվիր­ված ցե­րե­կույթ:
Բաց­ման խոս­քում իր վա­ղե­մի ըն­կե­րոջ, գրչեղ­բոր մա­սին ջերմ խոս­քեր ա­սաց ՀԳՄ Լո­ռու մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար, բա­նաս­տեղծ Ման­վել Մի­կո­յա­նը և ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նի և­ իր ա­նու­նից շնոր­հա­վո­րե­լով Խո­րեն Գաս­պար­յա­նին՝ նրան հանձ­նեց ՀԳՄ «Գ­րա­կան վաս­տա­կի հա­մար» մե­դալ:
Լո­ռու մարզ­պե­տա­րա­նի կրթութ­յան, մշա­կույ­թի և ս­պոր­տի վար­չութ­յան մշա­կույ­թի և ս­պոր­տի բաժ­նի ա­վագ մաս­նա­գետ, բա­նաս­տեղ­ծու­հի Մա­նու­շակ Քո­չար­յա­նը հանձ­նեց Լո­ռու մարզ­պե­տի շնոր­հա­վո­րա­գի­րը՝ ծննդյան 60 և ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան գոր­ծու­նեութ­յան 40-ամ­յակ­նե­րի առ­թիվ:
Վա­նա­ձո­րի հա­մայն­քա­պե­տի պաշ­տո­նա­կա­տար Վա­նիկ Օ­հան­յա­նի ա­նու­նից հո­բել­յա­րին շնոր­հա­վո­րա­գիր հանձ­նեց քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի կրթութ­յան, մշա­կույ­թի և­ ե­րի­տա­սար­դութ­յան բաժ­նի գլխա­վոր մաս­նա­գետ Լի­լիթ Ա­լեք­սան­յա­նը:
Իր և զոր­յան­ցի­նե­րի ա­նու­նից ջերմ խոսք ա­սաց և Խ. Գաս­պար­յա­նին շնոր­հա­կա­լա­գիր ու հու­շան­վեր հանձ­նեց տուն-թան­գա­րա­նի տնօ­րեն Լի­լիթ Չո­բան­յա­նը:
«­Քա­ղա­քում Խո­րե­նի հետ քայ­լե­լիս տպա­վո­րութ­յուն է, թե չկա մե­կը, ով նրան չճա­նա­չի… Խո­րեն եր­ևույ­թը ու­րիշ է. բո­լորն են հար­գում նրան, ինքն էլ իր ջեր­մութ­յու­նը կա­րո­ղա­նում է հա­վա­սար բաշ­խել բո­լո­րին»,- ա­սաց ՎՊՀ դա­սա­խոս, բան. գիտ. թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ Դա­վիթ Գ­յուլ­զադ­յա­նը:
«­Նա բազ­մա­խո­րան կա­մուրջ է հայ­րե­նա­կան և­ ար­տա­սահ­ման­յան ար­ձա­կի միջև: Նա կա­մուրջ է արևմտ­յան և­ ար­ևել­յան հայ­կա­կան գրա­կան ար­վես­տի միջև, ո­րը ե­կել է իր տա­տից: Խո­րեն Գաս­պար­յա­նը և ն­րա նման­նե­րը մեր ի­րա­կա­նութ­յան խիղճն են ու հույ­սը»,- նշեց բան. գիտ. դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Գուր­գեն Խա­չատր­յա­նը:
Խո­րեն Գաս­պար­յան մար­դու, ան­հա­տի, բա­նաս­տեղծ-թարգ­ման­չի մա­սին ջերմ հի­շո­ղութ­յուն­ներ պատ­մե­ցին նախ­կին կուր­սե­ցի­նե­րը՝ բան. գիտ. թեկ­նա­ծու­ներ, դո­ցենտ­ներ Վա­լե­րի Փի­լո­յա­նը ու Ար­տակ Սա­րու­խան­յա­նը: Սր­տի խոսք ա­սա­ցին բան. գիտ. դոկ­տոր, պրո­ֆե­սոր Թե­րե­զա Շահ­վերդ­յա­նը, Լո­ռու մարզ­պե­տա­րա­նի կրթութ­յան, մշա­կույ­թի և սպոր­տի վար­չութ­յան մշա­կույ­թի և սպոր­տի բաժ­նի պետ Ա­րամ Ռ­ևազ­յա­նը, բան. գիտ. թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ, թարգ­ման­չու­հի Նի­նա Ջա­ղին­յա­նը, Աի­դա Մար­տի­րոս­յա­նը, Լե­նա Ան­թա­ռան­յա­նը, Գա­գիկ Ան­տոն­յա­նը:
«Շ­նոր­հա­կալ եմ ջերմ վե­րա­բեր­մուն­քի, բարձր գնա­հա­տան­քի հա­մար. դրանք պար­տա­վո­րեց­նում են: Շ­նոր­հա­կալ եմ, որ այ­սօր այս ջերմ մթնո­լոր­տում ձեր կու­տակ­ված լույսն ըն­կավ ինձ վրա»,- ցե­րե­կույ­թը այս­պես եզ­րա­փա­կեց Խո­րեն Գաս­պար­յա­նը և­ ըն­թեր­ցեց իր բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րից ու պա­րո­դիա­նե­րից մի քա­նի­սը:
Հովհ. ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.