Վանո Սիրադեղյան – 75

***

Ար­ժեզր­կում­նե­րի անխ­նա շրջան էր, երբ հե­ռա­ցար երկ­րից։
Ար­ժեզր­կում­նե­րի այդ շրջա­նը ոչ միայն շա­րու­նակ­վում է, այլև ա­վե­լի ու ա­վե­լի գար­շա­դեմ է դար­ձել հի­մա, երբ ձեռքդ թափ տվե­ցիր ու լքե­ցիր նաև այս աշ­խար­հը։
Հենց լքե­ցիր, ա­նօգ­նա­կան շուրջս նա­յե­ցի ու մեկ էլ հան­կարծ տե­սա, որ մե­նակ եմ մնա­ցել։
Տե­սա, որ ոչ ոք չի մնա­ցել մեր տղեր­քից, որ գլուխս դնեմ ու­սին, ա­սեմ` Վա­նո ջան, Վա­նո ջան, ու լաց լի­նեմ։
Ես գի­տեի, որ էլ չես գա­լու։
Գի­տեի, որ էլ չեմ տես­նե­լու քեզ։
Շատ էի ու­զում տես­նել ու պատ­կե­րաց­նել վե­րա­դարձդ, բայց չէր տեսն­վում, չէր պատ­կե­րաց­վում։
Գի­տեի, որ սա­րից իջ­նող աղբ­յու­րի ա­կի մոտ չենք նստե­լու և հա­ցու­պա­նիր չենք ու­տե­լու։
Զար­մա­նա­լի բան է, Վա­նո. ե­թե ջանք էի թա­փում, որ վե­րա­դարձդ պատ­կե­րաց­նեմ, հենց այդ պատ­կերն էի տես­նում` նստած ենք շնկշնկան աղբ­յու­րի մոտ, քո ձեռ­քով ինձ ես տա­լիս հա­ցու­պա­նի­րը և ք­թիդ տակ Ջի­վա­նի ես դնդնաց­նում։
Ո­րով­հե­տեւ քեզ լիար­ժեք, լիա­թոք ու եր­ջա­նիկ` այդ պա­հե­րին եմ տե­սել։
Չեմ կա­րո­ղա­նում ձեռքս ետ տա­նել ցա­վի վրա­յից։
Չ­գի­տեմ` ետ տա­նեմ ու որ­տեղ դնեմ։
Ետ տա­նե­լու տե­ղը չեմ գտնում։
………………………………………………..
Ան­տա­նե­լի փոք­րա­ցել է աշ­խար­հը ու հո չի ցա­վեց­նում, հո չի ցա­վեց­նում։
…­Բայց մենք ցա­վի սո­վոր մար­դիկ ենք, թասդ բե՛ր, Քան­քա­րա­վոր Ըն­կեր։

Լիզա ՃԱՂԱՐՅԱՆ

***

Դու­ռը քո ետ­ևից շրխկո­ցով փա­կող, հե­ռա­ցող էիր։ Ես դա տե­սել եմ, երբ 1969 թվա­կա­նից հա­մալ­սա­րա­նի բա­նա­սի­րա­կան ֆա­կուլ­տե­տի ու­սա­նող էինք և ըն­կեր։
Տե­սել եմ, երբ դու իմ հա­րա­զատ Սա­րի թա­ղում էիր ժա­մա­նա­կա­վոր կե­նում։ Տե­սել եմ, երբ ըն­կե­րա­կան հա­վաք­նե­րում հան­կարծ պոռթ­կում էիր, ու ինչ-որ մեկի հետ վե­ճը կռվի էր վե­րած­վում։ Տե­սել եմ նույն նո­րա­կերտ թա­ղա­մա­սում հար­ևա­նա­բար ապ­րե­լու տա­րի­նե­րին, տե­սել եմ, երբ տար­բեր խմբագ­րութ­յուն­նե­րում էիր աշ­խա­տել ու չէիր հան­դուր­ժել խմբագ­րա­կան կյան­քի միա­պա­ղա­ղութ­յու­նը, խմբա­գիր­նե­րի՝ քեզ օ­տար պահ­ված­քը։
Այս­պես մինչև 88 թի­վը, և դու Ղա­րա­բաղ­յան շարժ­ման մեջ մտար լրիվ պատ­րաստ գրո­ղի ու ընդվ­զո­ղի գրա­վոր ու բա­նա­վոր դի­պու­կութ­յամբ։ Դար­ձար մի­տինգ­նե­րի ու թափ հա­վա­քող հայ­րե­նա­կան բարձր ա­լի­քի սի­րե­լի­նե­րից։
Նո­րան­կախ պե­տութ­յան սյու­նե­րից էիր ու բան­դա­նե­րի, տե­ղա­կան ու մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կութ­յուն­նե­րի ա­տե­լին։ Պաշ­տոն­ներ ե­կան ու ան­ցան՝ մի կողմ հրե­լով քո միան­գա­մից ա­ռինք­նող, անս­պա­սե­լի և­ ուժ­գին գիրն ու գրի­չը (մի օր գրել էիր, թե լուրջ ու­սում­նա­սի­րել ես հա­յոց ար­ձա­կը և հան­գել քո ո­ճին)։ Զար­մա­ցա, ախր դու այդ­պես հան­գիստ, գրո­ղա-գիտ­նա­կա­նա­վա­րի տի­տիկ ա­նող չէիր։ Պե­տա­կան ծան­րակ­շիռ ներ­կա­յութ­յունդ ո­մանց խան­գա­րում էր, ո­մանց՝ օ­ժան­դա­կում, սա­կայն Ան­կա­խութ­յան ա­ռա­ջին տա­րի­նե­րի տնտե­սա­կան, սո­ցիա­լա­կան հետ­ևանք­նե­րի մա­սին ու­նես փոք­րիկ գրութ­յուն, ո­րից մի բան ցցուն հիշ­վում է. դա լռված գոր­ծա­րան­նե­րի մռայլ ուր­վան­կարն է։
Ա­ռա­ջին Ար­ցախ­յան հե­րո­սա­կան ճա­կա­տա­մար­տը վերջ­նա­կան հաղ­թա­նակ հա­մա­րող­նե­րին ու այդ փոր­ձութ­յան մի­ջով ան­ցած ծանր կյան­քով ապ­րող մարդ­կանց դժվար էր հա­մո­զել ըն­կա­լե­լու սպաս­վե­լիք վտանգ­ներն ու նվա­ճած հո­ղե­րը հանձ­նե­լը։
Եվ ե­ղավ իշ­խա­նա­փո­խութ­յուն։ Եվ ե­ղավ դատ ու դա­տաս­տա­նի սպա­սում, և­ ե­ղավ պար­տա­դիր վտա­րան­դիութ­յուն ու դու­ռը շրխկո­ցով փա­կե­լու ժա­մը։
Ձեր կող­մե­րում ե­ղել է մի լե­գեն­դար ղա­չաղ Վա­նիչ­կա, դու պատ­մել ես նրա մա­սին, ու ինձ միշտ թվա­ցել է, թե դու կրում ես նրա ո­գին, ա­նունդ էլ խո­սում է այդ մա­սին։
Հե­տո այն, ինչ դու, որ­պես Մե­նակ, գրել ես անց­յա­լի ու քո միանձ­նութ­յան օ­րե­­րի մա­սին։
Դու մե­նակ չէիր, քեզ հետ էր քո ան­դա­վա­ճան գի­րը, և կ­յան­քիդ բա­զում փա­ռա­վոր ու տան­ջա­լից ի­րո­ղութ­յուն­նե­րից հե­ռա­նա­լուց հե­տո ան­վե­րա­պահ մնա­լու է «­Կի­րա­կի» և «­Ծանր լույս», «Ափ­սոս էր ե­րե­խան» ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի ներ­հուն կի­րա­կին ու ա­մեն ին­չից թեթև լույ­սը և­ ա­սե­լիք, ու հա­զար ափ­սոս և՛ ե­րե­խան, և՛ Վա­նո ըմ­բոս­տը, գրո­ղը, գոր­ծիչն ու մահ­վան վրա դու­ռը շրխկո­ցով փա­կո­ղը։

Էդ­վարդ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆ

***

…­Սի­րա­դեղ­յա­նի պատմ­վածք­նե­րը կյան­քից են գա­լիս և­ ոչ թե եր­ևա­կա­յութ­յու­նից, ոչ թե մտա­հա­յե­ցո­ղա­կան կա­ռու­ցում­նե­րի սի­րուց: Անհ­նար է չճա­նա­չել նրա նկա­րագ­րած մի­ջա­վայ­րը, նրա հե­րոս­նե­րին, չու­րա­խա­նալ հե­ղի­նա­կի դի­տո­ղա­կա­նութ­յամբ, մար­դու նկատ­մամբ նրա ու­շադ­րութ­յամբ: Ա­ռանց այս վեր­ջին հատ­կութ­յան Վ. Սի­րա­դեղ­յա­նը որ­տե­ղի՞ց նկա­տեր Թե­րե­զին, որն այն­քան միամ­տա­բար ու­րա­խա­ցել էր քա­ղաք տե­ղա­փոխ­վե­լով, դժվար ճա­կա­տագ­րի տեր այն կա­նանց, ո­րոնց նվիր­ված են «­Չոր օ­գոս­տոս», «Տ­ղա­մարդ­կանց գե­րին», «Ապ­րող այ­րին», «Ո­ղոր­մի հո­գուն Գա­լուս­տի» պատմ­վածք­նե­րը, «­Դու­ռը» պատմ­ված­քի հե­րոս Մա­յի­սին: Ա­ռօր­յա հոգ­սեր, սո­վո­րա­կան, եր­բեմն գորշ կյանք, ան­գույն ճա­կա­տա­գիր, բայց Վ. Սի­րա­դեղ­յա­նը նա­յում է նրանց հո­գու խոր­քը, ցույց տա­լիս նրանց տա­ռա­պանք­նե­րը, նրանց կյան­քի դրա­ման, ընդ ո­րում, այս բո­լո­րը շատ հե­ռու է սեն­տի­մեն­տա­լիզ­մից, խղճա­հա­րութ­յուն հա­րու­ցե­լու ձգտու­մից: Պա­տու­մի մեջ հեգ­նան­քի ե­րա­կը բա­վա­կան ու­ժեղ է, և սա լավ հա­կա­մի­ջոց է սեն­տի­մեն­տա­լիզ­մի դեմ: Բայց ա­վե­լի էա­կան է մի ու­րիշ բան: Հե­ղի­նա­կը ձգտում է ճա­նա­չել մար­դուն, հաս­կա­նալ նրա կյան­քի օ­րենք­նե­րը, գաղտ­նիք­նե­րը, և­ այս ձգտու­մը ինք­նին խո­րա­պես ար­ժե­քա­վոր է. մար­դա­սի­րութ­յու­նը սկսվում է այս­տե­ղից: Եվ մարդ­կա­յին հո­գե­բա­նութ­յան մեջ թա­փան­ցե­լու, նրա գաղտ­նիք­նե­րը ճա­նա­չե­լու այս մի­տու­մը ան­հա­րիր է է­ժան սեն­տի­մեն­տա­լիզ­մին և խղ­ճա­հա­րութ­յա­նը…

Ա­զատ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
«­Պատ­մութ­յուն­ներ ծա­նոթ մարդ­կանց մա­սին»
«­Սո­վե­տա­կան գրա­կա­նութ­յուն»
Թիվ 6, 1984

ՀԱՅՏՆԻ  ԱՆՀԵՏԸ…

Կար­ծես ոչ թե տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում մե­կիկ-մե­կիկ տներ էին կա­ռուց­վել, այլ նա­խաս­տեղծ էր, ծնվել էր միան­գա­մից, սար ու լեռ­նե­րի հետ, դաշտ ու ան­տառ­նե­րի հետ: Այս­տեղ ապ­րող այ­րերն էլ ճիշտ ի­րենց գյու­ղի նման են, և գլ­խարկ­նե­րը գլխին՝ ան­պայ­ման ծուռ­դիր: Գլ­խար­կի ծուռ դրվե­լու  մեջ ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ի­մաստ կա. ի ծնե «ծուռ» լի­նե­լու, չեն­թարկ­վե­լու, չհան­դուր­ժե­լու, քա­ջութ­յան, թշնա­մու և չու­զո­ղի ա­ռաջ աչք չճպե­լու, չխո­նարհ­վե­լու ի­մաստ… Սա Կո­թին է, Վա­նո­յի հայ­րեն­յաց գյու­ղը:
…Տ­ղան ժա­մա­նա­կավ­րեպ ծնվեց. ո՛չ «յոթ­նուկ» էր, ո՛չ էլ «ին­նուկ»: Եվ հրաշք… պարզ եր­կին­քը միան­գա­մից ամ­պո­տեց, և սկս­վե­ցին անձրևն ու ամպ­րո­պը: Այդ­պի­սի հե­ղեղ ո՛չ տե­սել էին, ո՛չ էլ լսել: Տա­նի­քը կաթկ­թում էր, հո­ղե հա­տա­կին շար­ված  ա­ման-չա­մա­նին տեղ ու դա­դար չկար: Ծ­նա­մոք­րին ու նո­րա­մա­նու­կին տե­ղից տեղ էին տա­նում՝ փո­խե­լով թրջված կար­պետն ու վեր­մա­կը:
Ե­րե­կո­յան կողմ անձրևն ու ամպ­րո­պը ինչ­պես միան­գա­մից սկսվել էին, այն­պես էլ դա­դա­րե­ցին: Նո­րած­նի մո­տից չհե­ռա­ցող հայ­րը բա­ցեց տան դուռն ու նա­յեց պար­զած երկն­քին. «­Տե՛ր Աստ­ված, քո կամքն է, բայց իմ կարճ խել­քով՝ այս նո­րաշ­խար­հի­կը կա՛մ ախ­մախ փի­նա­չի է  դառ­նա­լու, կա՛մ մեծ մարդ»: «Երկ­նա­վո­րը ձայնդ լսի, թող մեծ մարդ դառ­նա»,- մայ­րը թոն­թո­րաց ե­րե­խա­յի բա­րու­րը գրկառ:
Ս­րանք  տո­ղեր են հե­ղի­նա­կածս վա­վե­րա­գե­ղար­վես­տա­կան պատմ­ված­քից՝ նվիր­ված Վա­նո Սի­րա­դեղ­յա­նին: Իր «ան­հայ­տութ­յան» մեջ գտնվե­լու ժա­մա­նակ եմ գրել: Ս­պա­սում էի, որ ինքն էլ կար­դար, ու հի­մա չգի­տեմ, թե ինչ գրեմ, ին­չից սկսեմ: Իր ծննդա­վայր Կո­թի գյու­ղին մեզ մոտ «բարդ հա­սա­րա­կութ­յուն» են ա­սում… թերևս բարդ ե­ղավ նաև Վա­նո­յի ապ­րած կյան­քը: Հայ­րե­նա­կից­ներ ենք, տար­բեր բնա­կա­վայ­րե­րում էինք  ապ­րում, բայց դեռ ման­կուց, հատ­կա­պես դպրո­ցա­կան տա­րի­նե­րից ճա­նա­չում էինք  ի­րար: Եր­կուսս էլ ո­տա­նա­վոր­ներ էինք  գրում, բայց ես ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ակ­նա­ծան­քով էի վե­րա­բեր­վում ինձ­նից մի եր­կու տա­րով մեծ «բա­նաս­տեղ­ծին», հատ­կա­պես երբ ի­մա­նում էի, որ նա նո­րից հար­ևան ադր­բե­ջա­նա­կան գյու­ղի լա­մուկ­նե­րի «դաս­տիա­րա­կութ­յամբ» է զբաղ­վել: Ի­հար­կե, հա­ջորդ օ­րը դպրո­ցում «եղ­բայ­րա­կան» հա­տուկ բա­ղադ­րութ­յամբ շի­լա էին կերց­նում, նույ­նիսկ ստի­պում, որ ամ­բողջ դա­սա­րա­նը «­Շի­րա­կա ստրա­նա մա­յա» եր­գի: Ու ա­մեն ան­գամ  ա­ճին (մայ­րը) պի­տի ա­սեր. «Ա՛յ որ­դի, ի՞նչ գործ ու­նես էս շնե­րի հետ»:
Ու­սումն այլ դպրո­ցում շա­րու­նա­կեց, այլ գյու­ղում, որ­տե­ղից թուր­քի աուլ­նե­րը շատ ա­վե­լի հե­ռու էին: Սա­կայն այս­տեղ ևս չէր փայ­լում  ո՛չ ճռճռան գնա­հա­տա­կան­նե­րով ու ո՛չ էլ «օ­րի­նա­կե­լի» վար­քով: Պար­տուս էր, սո­վո­րում էր է­լի ու մի օր էլ, ա­վար­տա­կան վկա­յա­կա­նը գրպա­նում, Այ­րում կա­յա­րա­նից Եր­ևան մեկ­նող գնաց­քի վա­գո­նում էր ար­դեն: Ա­նիվ­նե­րի միա­լար զնգո­ցի մի­ջից շա­րու­նակ  մոր խոս­քերն էին հնչում. «­Զեն­քով զո­րա­վո­րը մի օր զեն­քից կզարկ­վի, փո­ղով զո­րա­վո­րին մի ու­րիշ զոր­բա կհո­շո­տի: Խելքն ու գի­տութ­յունն են ա­մե­նա­զո­րա­վո­րը, պի­տի սո­վո­րես…»:
Մեկ էլ մեր թեր­թի խմբագ­րութ­յու­նում հան­դի­պե­ցինք. ես աշ­խա­տում էի, իր ու­սում­նա­կան պրակ­տի­կան էլ մեզ մոտ էին նշա­նա­կել: Ի՞նչ «պրակ­տի­կա», մի քա­նի ան­գամ եր­ևաց, նստում էր անկ­յու­նի սե­ղա­նի մոտ, գրպա­նից հա­նում կա­նաչ կազ­մով ա­շա­կեր­տա­կան տետրն ու բարձ­րա­ձայն նոր գրած «ստիխ­նե­րը» կար­դում:
Հա­ջորդ ան­գամ էլ Եր­ևա­նում տե­սա: Ո՞նց կա­րե­լի էր նրան չտես­նել… նախ՝ փար­թամ, եր­կար մո­րու­քը, որ նրան ա­վան­դա­պահ հրեա­յի տեսք էր տա­լիս, ա­պա կանգ­նե­լու շա՜տ  ինք­նա­տիպ ձևը. աջ ոտ­քը նկա­տե­լիո­րեն մի կողմ ու թեք դրած, ձեռ­քե­րը թի­կուն­քին, ա­փերն ի­րար ա­գու­ցած, գլու­խը մի քիչ կախ, գլխարկն ան­պայ­ման կո­թիան­ման՝ անհ­նա­զանդ, ծուռ­դիր… «­Կա­յա­նա­տե­ղին» «Եր­ևան» ռես­տո­րա­նի մուտ­քի ա­ջա­կողմ­յան մայթն էր: Շու­տով մի քա­նի ծա­նոթ ըն­կեր­ներ էին հայտն­վում, ա­պա մի քա­նի շիշ «Այ­րում» կամ «Հ­րազ­դան» գի­նի անկ­յու­նի սե­ղա­նին… Վա­նո­յի զրույց­ներն աշ­խար­հի մի ծայ­րից սկսվում, աշ­խար­հի մյուս ծայ­րին շա­րու­նակ­վում կամ ա­վարտ­վում էին. սի­րուն աղ­ջիկ­նե­րից մինչև Քու­չակ, Նոստ­րա­դա­մու­սից մինչև Ֆ­րոյդ, ա­մե­նա­խու­ժան ա­նեկ­դո­տից մինչև «­Լի­նել, թե չլի­նել»:
Է՛հ, ի՞նչ գրես Վա­նո­յի մա­սին, երբ ինքն այլևս երկն­քում է, երբ նրա ա­րած-չա­րա­ծը բո­լո­րը կամ գրե­թե բո­լո­րը գի­տեն, մե­կը հան­ցա­գործ է ա­սում, մյու­սը՝ քա­վութ­յան նո­խազ, երբ մե­կը նրան տա­ղան­դա­վոր գրող է  հա­մա­րում, մե­կը՝ «­Չա­լո­յի» կամ «­Ծի­տիկ-ծի­տի­կի»  հե­ղի­նակ…
Ան­տա­ռի մոտ բնակ­վող­նե­րը մի այս­պի­սի խաղ-զվար­ճանք գի­տեն. ի­ջեց­նում են կաղ­նու մե­ծաճ­յու­ղը, հեծ­նում բո­լո­րով և­ ար­ձա­կում քա­րից կապ­ված պա­րա­նը: Ճ­յու­ղը նրանց թա­փով վերև է  նե­տում, և­ ով ճար­պիկ է, ով հասց­նում է, կառ­չում է ա­վե­լի վե­րին, ա­վե­լի բարձր ճյու­ղե­րից, իսկ մնա­ցա­ծը ինչ­պես վեր էին թռել, այդ­պես էլ շրխկո­ցով գե­տին են զարկ­վում… Վե­րին ճյու­ղե­րից կառ­չած­նե­րը որ­պես­զի ի­րենք էլ չտա­պալ­վեն, չէին բռնում ցած գլոր­վող­նե­րի ձեռ­քից…
Ա­մեն ան­գամ մտա­ծում եմ. սա խա՞ղ է, թե՞ կյան­քի դա­ժան օ­րենք… Ո՞վ պի­տի կա­րո­ղա­նար մնալ  ար­դեն տա­րու­բեր­վող, ճոճ­վող, կոտր­վող ճյու­ղին, ո՞վ էր ցած գլոր­վե­լու կամ իր փո­խա­րեն ներքև տա­պա­լե­լու կող­քի­նին, որ­պես­զի ճյու­ղը դի­մա­նար, պա­հեր օ­րը օ­րին ծան­րա­ցող ԲԵՌԸ:
Չ­գի­տեմ, իր­շուրջ­յա հրմշտո­ցի, քցո­ցիի մեջ Վա­նոն տե­սա՞վ  կող­քի թշնա­մուն… Վ­ճիռն ար­դեն կա­յաց­ված էր. նա խան­գա­րում էր  ու պետք է  հե­ռա­նար, թե­կուզ աշ­խար­հի ծայ­րը, միայն թե ի­րենց կող­քին չլի­ներ, ու նրա կոշտ ու առ­նա­կան պահ­ված­քի ֆո­նին չլղոզ­վեր ի­րենց փա­լա­սութ­յու­նը:
Վ­ճի­ռը կա­յաց­ված էր, բայց ոչ ոք չէր կա­րող այդ մա­սին հայտ­նել նրան, ա­ռա­վել ևս՝ ստի­պել, որ կա­տա­րի ծա­ռի ճյու­ղե­րին թա­ռած-մնա­ցած գի­շա­տիչ­նե­րի ո­րո­շու­մը: Չէին կա­րող, բայց բո­լո­րը հայ էին, չէ՞ ու… փո­սի վրա, վի­հի վրա գորգ գցելն էլ հո կա­րող էին ու կա­րող: Իսկ դա­վա­դիր գոր­գի վրա հենց ին­քը կանգ­նեց, ա­ռանց կողմ­նա­կի ջան­քե­րի… Հա­զար ու մի ճամ­փով ան­ցել, բայց նախ­կին գյու­ղա­ցին էր մնա­ցել՝ մի քիչ միա­միտ, մի քիչ խաբ­վող, մի քիչ դյու­րա­հա­վատ ու շա՜տ վստա­հող: Շր­ջա­պա­տի մար­դիկ գի­տեին նրա այս «թե­րութ­յու­նը», թե կա­րե­լի է թե­րութ­յուն կո­չել սա­րե­րի ու ան­տա­ռի ա­նա­ղարտ գրկում մե­ծա­ցած լեռ­նա­կա­նի միա­միտ պար­զութ­յու­նը:
Վա­նոն մի պահ կար­ծես թե  զգաս­տա­ցավ, զգաց մո­տե­ցող վտանգն ու շպրտեց բո­լո­րի ե­րե­սին. «Չ­կար­ծեք, թե ձեր քա­վութ­յան նո­խա­զը կդառ­նամ»: Բայց ուշ էր ար­դեն: Ար­դեն իսկ քա­վութ­յան նո­խազ էր բո­լոր մեղ­քե­րի ու սպա­նութ­յուն­նե­րի հա­վա­քա­կան կրո­ղը… Կա՛մ բո­լո­րով էին կանգ­նե­լու ատ­յա­նի ա­ռաջ, կա՛մ Վա­նոն պետք է «ան­հե­տա­նար»:
Չ­գի­տեմ, թե ինչ­պես կհաս­կաց­վի կամ կըն­կալ­վի  գե­ղար­վես­տա­փո­խա­բե­րա­կան ի­մաս­տով ա­սածս, սա­կայն մի բան հաս­տատ է. 20 տա­րի­ներն ան­գամ նրան գեթ մի օր գեթ մի պահ մո­ռաց­նել չտվե­ցին, ԱՆՀԵՏՈՒԹՅԱՆ 20 ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ  ՎԱՆՈ  ՍԻՐԱԴԵՂՅԱՆԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՑ  ԱՎԵԼԻ ՀԱՅՏՆԻ ՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄՆԱԼ, ՔԱՆ ՇԱՏԵՐԸ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԶՈՒՄ ԱՅՐԵՐ, ՔԱՆԶԻ ՈՒԺԵՂ  ԷՐ, ՈՒԺ, ՈՐ ԱՅՍՕՐ ԱՅՆՔԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է  ՄԵՐ ՏԱՐՈՒԲԵՐՎՈՂ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ:

Սամվել ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։