Հոկ­տեմ­բե­րի 22-ին Եր­ևա­նի Խն­կո-Ա­պոր ան­վան գրա­դա­րա­նում կա­յա­ցավ ար­ձա­կա­գիր, հրա­պա­րա­կա­խոս Ա­լիս Հով­հան­նիս­յա­նի հո­բել­յա­նա­կան ե­րե­կոն

 248363702_4440857249340471_6680483212318774118_nԳ­րո­ղի գոր­ծու­նեութ­յա­նը, նրա ան­ձին ու վաս­տա­կին նվիր­ված ե­լույթ­նե­րում բարձր գնա­հա­տան­քի ու դրվա­տան­քի խոս­քե­րով հան­դես ե­կան ՀԳՄ քար­տու­ղար Պետ­րոս Դե­միրճ­յա­նը, «Սփ­յուռք» գի­տաու­սում­նա­կան կենտ­րո­նի ղե­կա­վար Սու­րեն Դա­նիել­յա­նը, «Գ­րա­կան թեր­թի» գլխա­վոր խմբա­գիր Կա­րի­նե Խո­դիկ­յա­նը, գրո­ղի գրչըն­կեր­ներ Գո­հար Գալստ­յա­նը, Նա­նեն, Պեր­ճու­հի Ա­վետ­յա­նը, Կա­րի­նե Ռա­ֆա­յել­յա­նը, ու­սուց­չու­հի­ներ Գո­հար Պետ­րոս­յա­նը և Ռու­զան Բեգ­ջան­յա­նը: Հո­բել­յա­րին շնոր­հա­վո­րե­լու ե­կած՝ Եր­ևա­նի Ար­մեն Հով­հան­նիս­յա­նի ան­վան թիվ 194 դպրո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րը հնա­րա­վո­րութ­յուն ու­նե­ցան գրո­ղի հետ խո­սե­լու գրա­կան գոր­ծե­րի, դրանց ստեղծ­ման հիմ­քե­րի մա­սին: Գ­րա­դա­րա­նի փոք­րիկ դե­րա­սան­նե­րի խում­բը ներ­կա­յաց­րեց Ա. Հով­հան­նիս­յա­նի «­Չեմ ու­զում» հե­քիա­թը: Գ­րո­ղի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի ըն­թերց­մամբ հան­դես ե­կան դե­րա­սա­նու­հի Հաս­միկ Տեր-­Կա­րա­պետ­յա­նը և Թա­գու­հի Մի­լի­տոս­յա­նը: Ա­վար­տին գրողն իր շնոր­հա­կա­լան­քի խոսքն ուղ­ղեց գրա­դա­րա­նին՝ գե­ղե­ցիկ հյու­րըն­կա­լութ­յան հա­մար, բա­նա­խոս­նե­րին, դե­րա­սան­նե­րին և բո­լոր ներ­կա­նե­րին, հոր­դո­րեց միշտ լա­վա­տես լի­նել, սի­րել մեր­ձա­վո­րին, սի­րել աշ­խար­հը, եր­բեք չկորց­նել հա­վա­տը հաղ­թա­նա­կի հան­դեպ:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։