­Չորս  գրքե­րի  շնոր­հան­դես

 

Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի ան­վան կենտ­րո­նա­կան գրա­դա­րա­նի դահ­լի­ճում կա­յա­ցավ շի­րակ­ցի բա­նաս­տեղծ  Սամ­վել  Մար­գար­յա­նի  վեր­ջին  մե­կու­կես տա­րում հրա­տա­րա­կած «­Տիե­զե­րա­կան սեր», «­Մեր ժա­մա­նակ­նե­րի մար­դը», «­Մեծ Հայք» և «­Հին Հ­ռո­մի հայ հե­րո­սը» գրքե­րի շնոր­հան­դե­սը:

Բաց­ման  խոս­քում  աս­մուն­քող  Գա­յա­նե  Սամ­վել­յա­նը նշեց, որ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի «­Մեծ Հայք» ժո­ղո­վա­ծուն նվիր­ված է ար­ցախ­յան 44-օր­յա պա­տե­րազ­մում նա­հա­տակ­ված և հե­րո­սա­ցած հայ ռազ­միկ­նե­րի հի­շա­տա­կին, «­Տիե­զե­րա­կան սեր» գրքում զե­տեղ­ված են հե­ղի­նա­կի սի­րա­յին լա­վա­գույն  ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը, «­Հին Հ­ռո­մի հայ հե­րո­սը» հա­յե­րեն և ռու­սե­րեն հրա­տա­րակ­ված  պոե­մը  6-րդ դա­րում հե­րո­սա­ցած ա­ռաս­պե­լա­կան զո­րա­վար Սմ­բատ Բագ­րա­տու­նու սխրանք­նե­րի, իսկ «­Մեր ժա­մա­նակ­նե­րի մար­դը» գիր­քը (ար­ձակ, ակ­նար­կա­շար) ան­վա­նի  գյում­րե­ցի,  «­Սո­ղո­մոն  Թեհ­լեր­յան» հայ­րե­նա­սի­րա­կան հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յան նա­խա­գահ, գոր­ծա­րար ու բա­րե­գործ Ռազ­միկ Դար­բին­յա­նի, Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը  տե­սած,  հրաշ­քով  փրկված  նրա  ծնող­նե­րի  մա­սին  է:

«­Սամ­վել Մար­գար­յա­նի  բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի  թագն  ու պսա­կը «­Տիե­զե­րա­կան սեր» գիրքն է, ուր հա­յոց լե­զուն ծա­վալ­վում է շքեղ գե­ղեց­կութ­յամբ»,- իր ե­լույ­թում ա­սաց բա­նաս­տեղ­ծու­հի Ա­նուշ Վար­դան­յա­նը:

Արժ­ևո­րե­լով հրա­տա­րա­կած գրքե­րի բո­վան­դա­կութ­յու­նը, գե­ղար­վես­տա­կան ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յուն­նե­րը՝ բա­նաս­տեղծ Շանթ Մկրտչ­յա­նը նշեց, որ Սամ­վել Մար­գար­յա­նը հա­ջո­ղութ­յամբ է տի­րա­պե­տում ստեղ­ծա­գոր­ծե­լու ար­վես­տին, հա­րուստ, հե­տաքր­քիր ու գե­ղե­ցիկ է նրա  բա­նաս­տեղ­ծա­կան  նե­րաշ­խար­հը:

Գ­նա­հա­տան­քի, շնոր­հա­վո­րան­քի ու բա­րե­մաղ­թան­քի խոս­քե­րով հան­դես ե­կան ար­ձա­կա­գիր, գրահ­րա­տա­րա­կիչ Վան Ար­յա­նը, գե­ղան­կա­րիչ Վալ­մա­րը, բա­նաս­տեղծ­ներ Ս­տե­փան Մի­քա­յել­յա­նը, Նա­րի­նե Ա­վագ­յա­նը, պատ­մա­բան, բա­նաս­տեղծ և լ­րագ­րող Ար­մեն Կա­րա­պետ­յա­նը, ի­րա­վա­բան Մար­տին Թադ­ևոս­յա­նը, «Ա­նի­տուր» տու­րիս­տա­կան կազ­մա­կեր­պութ­յան տնօ­րեն Վո­լոդ­յա Ա­ռու­շան­յա­նը, բա­նաս­տեղծ, վրա­ցա­գետ Նի­նո Ս­պեն­դա­րաշ­վի­լին, ՀՀ նո­րա­րա­րութ­յան և ձեռ­նե­րե­ցութ­յան  Ազ­գա­յին  կենտ­րո­նի  տնօ­րեն  Հայկ  Մար­գար­յա­նը  և  ու­րիշ­ներ:

Ներ­կա­նե­րին իր ե­րաժշ­տա­կան ող­ջույ­նը մա­տու­ցեց Մոսկ­վա­յից ժա­մա­նած  շնոր­հա­շատ երգ­չու­հի Էլ­վի­րա Մար­գար­յա­նը: Շ­նոր­հա­կա­լա­կան խոս­քով հան­դես ե­կավ և­ իր ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան նոր ծրագ­րե­րի  մա­սին  պատ­մեց  Սամ­վել  Մար­գար­յա­նը:

Գո­հար  ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.