ԱՐՏԱՇԵՍ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ – 90

image002

ԵՊՀ Ե. ­Չա­րեն­ցի ան­վան դահ­լի­ճում ­Ժուռ­նա­լիս­տի­կա­յի ֆա­կուլ­տե­տի և Ար­տա­շես ­Քա­լան­թար­յա­նի ըն­տա­նիքի ան­դամ­նե­րի նա­խա­ձեռ­նութ­յամբ կազ­մա­կերպ­վել էր ան­վա­նի հրա­պա­րա­կա­խո­սի և դ­րա­մա­տուր­գի 90-ամ­յա­կին նվիր­ված մի­ջո­ցա­ռում, ո­րի շրջա­նա­կում անց­կաց­վեց նաև Ար­տա­շես ­Քա­լան­թար­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քին նվիր­ված զե­կու­ցում­նե­րի մրցույթ: ­Ֆա­կուլ­տե­տի սա­նե­րը «Ար­տա­գաղթն ու հայ­րե­նա­դար­ձութ­յու­նը ­Քա­լան­թար­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան մեջ», «Ար­տա­շես ­Քա­լան­թար­յա­նը՝ լրագ­րող» և «­Տե­սաու­ղերձ կամ նա­մակ ­Զա­վեն ­Շա­րաֆ­յա­նին («Իսկ դո՞ւք որ­տեղ էիք» ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան հե­րո­սին)» խո­րագ­րե­րի ներ­քո գրա­վոր կամ տե­սա­պատ­կեր­նե­րով զե­կու­ցում­ներ էին պատ­րաս­տել:
«­Քա­ղա­քա­ցիա­կան իր ակ­տիվ պահ­ված­քով, հրա­պա­րա­կա­խո­սա­կան սուր գրչով, գե­ղար­վես­տա­կան նուրբ մտա­ծո­ղութ­յամբ ­Քա­լան­թար­յա­նը նշա­նա­կա­լից հետք է թո­ղել խորհր­դա­հայ գրա­կա­նութ­յան և հ­րա­պա­րա­կա­խո­սութ­յան մեջ»,- նշեց պրո­ֆե­սոր ­Դա­վիթ ­Պետ­րոս­յա­նը և ­հա­վե­լեց, որ ան­վա­նի գրո­ղի ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րի հետ բա­րե­կա­մա­կան կապն ու ակ­տիվ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը տա­րի­նե­րի պատ­մութ­յուն ու­նեն, ո­րոնց արդ­յուն­քում ֆա­կուլ­տետն ու­նի ­Քա­լան­թար­յա­նի ան­վան լսա­րան, իսկ լա­վա­գույն ու­սա­նող­նե­րը նաև նրա ան­վան կրթա­թո­շակ են ստա­նում:
Հն­չե­ցին 12 զե­կու­ցում­ներ: ­Հանձ­նա­ժո­ղո­վը, ո­րի կազ­մում էին նաև ­Քա­լան­թար­յա­նի զա­վակ­նե­րը, ա­ռա­ջին ե­րեք լա­վա­գույն զե­կու­ցում­նե­րի հա­մար նա­խա­տե­սել էր 200.000-ա­կան դրամ: ­Սահ­ման­վել էր նաև 6 խրա­խու­սա­կան մրցա­նակ՝ Ա. ­Քա­լան­թար­յա­նի ժո­ղո­վա­ծու­նե­րը, նե­րա­ռած «Kindle»-ներ:
­

Վար­դու­հի ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։