ՄԻ ՄԱՐԴ ՈՒ ՄԻ ԵՐԿԻՐ / ­Հա­կոբ ԿԱՐԱՊԵՆՑ

­Հա­կոբ ԿԱՐԱՊԵՆՑ

­Հի­մա ­Սու­րէ­նը շփո­թում էր կա­րօտ­նե­րը: ­Նիւ Եոր­քում նստած՝ նա հի­մա կա­րօ­տում էր ­Զե­փիւ­ռին ու ­Հա­յաս­տա­նին, եր­կուսն էլ հե­ռու ու ան­կա­րե­լի: Որ­քան մօ­տե­նում, այն­քան հե­ռա­նում էին իր սէ­րե­րը: ­Զե­փիւ­ռը գնա­ցել, թա­ռել էր քա­ռա­սու­նեօթ սա­րե­րի թի­կուն­քում, իսկ ­Հա­յաս­տա­նը կար ու կար. ինքն էր, որ ով­կիա­նոս էր ստեղ­ծել իր ու ­Հա­յաս­տա­նի միջև:
– ­Քեզ մի բան ա­սեմ,- ա­սել էր նա ­Հա­յաս­տա­նի բա­նաս­տեղ­ծին,- ես ուր էլ գնամ, պի­տի վե­րա­դառ­նամ ­Նիւ Եորք:
– Ին­չո՞ւ ­Նիւ Եորք,- հարց­րել էր ­Հա­յաս­տա­նի բա­նաս­տեղ­ծը:
– Ո­րով­հետև ­Նիւ Եոր­քը իմ տունն է:
­Հա­յաս­տա­նի բա­նաս­տեղ­ծը զար­մա­ցել ու հաս­կա­ցել էր: ­Զե­փիւռն է, որ չէր հաս­կա­ցել ու զար­մա­ցել: ­Նա կար­ծում էր, որ ­Սու­րէ­նը իս­պառ մո­ռա­ցել է ի­րեն: Եւ հենց այդ պատ­ճա­ռով սկսել էր տրտմել: ­Նա եր­բեք այդ­քան խո­րը չէր տրտմել և ­հի­մա տա­մուկ աչ­քե­րով նա­յում էր հո­րի­զո­նին:
– ­Սա­կայն ինչ­պէ՞ս բա­ցատ­րել հայ­րե­նի­քի քո բուռն կա­րօ­տը,- ու­զե­ցել էր ի­մա­նալ ­Հա­յաս­տա­նի բա­նաս­տեղ­ծը:
– Չ­գի­տեմ: Ես միշտ կա­րօ­տում եմ ­Հա­յաս­տա­նին: Ես նոյ­նիսկ կա­րօ­տում եմ ­Հա­յաս­տա­նին, երբ ­Հա­յաս­տա­նում եմ:
– ­Դու այն­պէս ես խօ­սում, որ լսո­ղը պի­տի կար­ծի, թէ ­Հա­յաս­տա­նը մի ինչ-որ շնչա­ւոր էակ է,- պա­տաս­խա­նը ի­մա­նա­լով հան­դերձ ա­սել էր ­Հա­յաս­տա­նի բա­նաս­տեղ­ծը:
– Չ­գի­տեմ ինչ­պէս բա­ցատ­րել այս կա­րօ­տը:
Եւ հենց այդ պա­հին էր, երբ սո­վո­րա­կա­նի պէս պի­տի շա­րու­նա­կո­ւէր տիե­զեր­քի ըն­դար­ձակ­ման գոր­ծըն­թա­ցը, որ ­Սու­րէ­նը տա­րա­կու­սեց. չլի­նի մենք յետ ենք գնում դէ­պի նիւ­թի սկզբնա­ւո­րու­թիւն, որ ­Զե­փիւռ ու ­Հա­յաս­տան ես խառ­նում եմ ի­րար՝ մէ­կի հան­դէպ ու­նե­ցած կա­րօտս վե­րագ­րե­լով միւ­սին: ­Նա յի­շեց իր ճամ­բոր­դու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի ճա­նա­պարհ­նե­րով և տխ­րեց յի­շե­լով ­Հա­յաս­տա­նի ճա­նա­պարհ­նե­րի մե­նու­թիւ­նը: ­Զե­փիւ­ռի հետ ան­նա­խըն­թաց օ­րեր էին ապ­րել: Ապ­րել էին այն­պէս ինչ­պէս չէր ապ­րել ոչ ոք: ­Հա­յաս­տա­նի ներ­կա­յու­թեան հետ՝ ըմ­բոշխ­նել էին մի­մեանց ներ­կա­յու­թիւ­նը: Եւ դեռ ա­ւե­լին: Այնպես էին սի­րել մի­մեանց, որ ոչ ոք չէր սի­րել: Եւ հի­մա այդ եր­կու սէ­րե­րը նոյ­նա­ցել էին: ­Յայտ­նի չէր, թէ որ­տե՞ղ է սկսում ­Զե­փիւ­ռը և­ որ­տե՞ղ վեր­ջա­նում ­Հա­յաս­տա­նը: Ի հար­կէ ­Հա­յաս­տա­նը չի վեր­ջա­նում: Ա­սածս լոկ ա­սե­լաձև է:
­Նախ­քան մթնշաղ, երբ կի­նը կանգ­նեց խո­հա­նո­ցի շե­մին, նրա աչ­քե­րը լճա­ցել էին:
– Ին­չո՞ւ ես յու­զո­ւել, ­Զե­փիւռ, սի­րե­լիս:
– ­Սոխ էի ջար­դում, ու­րիշ ո­չինչ:
Այդ­պէս էր ­Զե­փիւ­ռը՝ մի սքան­չե­լի դաշն սո­վո­րա­կա­նի ու քնա­րա­կա­նի միջև, չա­սե­լու հա­մար զա­ւեշ­տա­կա­նի ու ող­բեր­գա­կա­նի միջև, ո­րով­հետև այդ կը լի­նէր չա­փա­զան­ցու­թիւն: ­Փաս­տօ­րէն, հի­նա­ւուրց ցե­ղի դուստրն էր ­Զե­փիւ­ռը, ո­րի ամ­բողջ ի­մաստն ու հմայ­քը իր հա­յու­թիւնն էր: Ե­թէ հայ չլի­նէր, ­Զե­փիւռ չէր լի­նի: ­Խո­շոր, թաց աչ­քեր, ո­րոնք ­Թա­մար թա­գու­հու աչ­քերն էին յի­շեց­նում: ­Ծի­ծա­ղե­լիս կար­կա­չում էին լեռ­նա­յին վտակ­նե­րը: ­Բա­րի էր Աս­տո­ւա­ծա­մօր պէս: Իսկ չար պա­հե­րին շանթ էր ցայ­տում նրա աչ­քե­րից: ­Բե­րա­նը վարդ, մե­խակ ու մուշկ: Ո­տից գլուխ՝ շու­շան: Ամ­բող­ջո­վին ծաղ­կա­նոց չէր ­Զե­փիւ­ռը: Ն­րա մսե­րը ու­նէին ի­րենց ու­րոյն կան­չե­րը: ­Սա­կայն դա մի այլ պատ­մու­թիւն է:
Ին­քը՝ ­Սու­րէ­նը մի ա­հա­գին ա­ռեղ­ծ­ուած էր: ­Տասն ան­գամ չափչ­փել էր աշ­խար­հը և 41 քա­ղա­քում 41 կայմ էր տնկել: Ա­մէն տեղ հայ էր փնտռել և դ­րօ­շա­կի պէս ծա­ծա­նել իր հա­յու­թիւ­նը: ­Նա եր­բեմն այն­քան շատ էր կա­րօ­տում ­Հա­յաս­տա­նը որ տեն­դա­հար էր լի­նում մի քա­նի օր: Այդ կա­րօ­տը սկսեց երբ նա 10 տա­րե­կան էր: Այ­նու­հետև գի­շեր ու ցե­րեկ նա ­Հա­յաս­տանն էր ե­րա­զում: Իսկ երբ 1964 թո­ւին նա ա­ռա­ջին ան­գամ ոտ­քը ­Հա­յաս­տա­նի հո­ղի վրայ դրեց, ար­դէն գի­տէր երկ­րի շունչն ու հո­գին, ինչ­պէս որ­դին որ բիւ­րա­ւոր մայ­րե­րի մէջ ճա­նա­չում է իր մօր իւ­րա­յա­տուկ բուր­մուն­քը: Եր­ևա­նում նա հա­մո­զո­ւեց, որ այս ժո­ղո­վուր­դը ար­ժա­նի է ան­կա­խու­թեան: Իսկ երբ նա հա­սաւ գա­ւառ, ի­մա­ցաւ, որ ցե­ղը յա­րա­տ­ևե­լու է մի այլ հա­զա­րա­մեակ:
­Նա ո­րո­շեց ան­մի­ջա­պէս ժա­մադ­րո­ւել սի­րոյ, բա­նաս­տեղ­ծու­թեան և ­մա­հո­ւան հետ, քա­նի դեռ ժա­մա­նակ կար սի­րե­լու, բա­նաս­տեղ­ծե­լու և ­մա­հա­նա­լու, ո­րով­հետև վա­ղը կա­րող է ու­րիշ բան պա­տա­հի և­ ամ­բողջ ծրա­գի­րը ջուրն ընկ­նի: ­Ճա­նա­պար­հին նա ի­ջաւ ինք­նա­շար­ժից, ա­փե­րով հող հա­ւա­քեց, գրպան­նե­րը լցրեց և ­շա­րու­նա­կեց Եր­թը դէ­պի Ա­ղէ­տեալ ­Գօ­տի: ­Գիւմ­րիի հրա­պա­րա­կում հոկ­տեմ­բե­րեան ա­ռա­ւօտ էր շրջա­կայ ա­ւե­րակ­նե­րի մէջ, ջինջ եր­կինք ու դե­ղին արև: ­Միայն մար­դիկ էին որ ար­տա­քուստ ա­նա­ւեր էին: Ա­մէն ոք իր գոր­ծին էր՝ լուրջ ու հպարտ: Ի­րենց ներ­կա­յու­թիւ­նը բո­ղոք էր բնու­թեան դէմ: ­Ցոյց չէին տա­լիս որ սգա­ւոր են: Այդ հպարտ, յա­մառ հա­յե­րը: ­Կա­լի­ֆոր­նիա­յից ե­կած իր եր­կու ըն­կեր­նե­րի հետ ­Սու­րէ­նը հաց ու պա­նիր կե­րաւ այդ ա­ռա­ւօտ և ­շա­րու­նա­կեց ճամ­բան ա­ւե­րակ­նե­րի մի­ջից՝ հաս­նե­լով ­Նալ­բանդ ու Ս­պի­տակ: ­Նալ­բան­դի ա­նու­նը կար, գիւ­ղը չկար: ­Մի ե­րի­տա­սարդ կար ա­նու­նը ­Տիգ­րան, գու­նատ, գե­ղե­ցիկ ­Տիգ­րան, ո­րը Եր­ևան պի­տի գնար ա­նաս­նա­բու­ծու­թիւն ու­սա­նե­լու: ­Նա ա­սաց, թէ մայրն ու ե­րեք քոյ­րե­րը զոհ են գնա­ցել երկ­րա­շար­ժին, մնա­ցել է հայ­րը, ո­րը ցնցու­մից կար­կա­մել է: Ս­պի­տա­կը ­Սալ­ւա­դօր ­Դա­լիի ո­րոշ պաս­տառ­նե­րի պէս կա­խո­ւել էր ժա­մա­նա­կի թևե­րից, կմախ­քա­ցած, քա­րա­ցած, ան­հե­թե­թա­ցած: Այս­տեղ ևս ­կեան­քը շա­րու­նակ­ւում էր իր ու­րոյն կշռոյ­թով: ­Մա­քուր հագն­ւած, լո­ւա­ցո­ւած, սան­րո­ւած մի տաս­նեակ ա­շա­կերտ­ներ ցե­խոտ ա­րա­հե­տից քայ­լե­լով դպրոց էին գնում: Ն­րանց յամբ քայ­լո­ւածքն ա­սում էր թէ շա­տե­րը այ­սու­հետև միշտ բա­ցա­կայ են լի­նե­լու: ­Գե­ղե­ցիկ ու դա­ժան բնու­թիւն: Այս ժո­ղո­վուր­դը կռա­ցել, դար­ձել է եր­կաթ: ­Քարն ու հո­ղը: ­Հա­յաս­տա­նի մար­դիկ: ­Սա­կայն այդ էլ մի այլ պատ­մու­թիւն է:
– Ես ու­զում եմ, որ միայն ինձ սի­րես,- ա­սել էր ­Զե­փիւ­ռը:
– ­Միայն քեզ եմ սի­րում,- պա­տաս­խա­նել էր ­Սու­րէ­նը:
– ­Սա­կայն դու շա­րու­նակ ­Հա­յաս­տա­նի մա­սին ես խօ­սում,- ա­ւե­լաց­րել էր ­Զե­փիւ­ռը:
– ­Հա­յաս­տա­նը ­Հա­յաս­տան է, դու՝ դու,- պա­տաս­խա­նել էր ­Սու­րէ­նը:
– ­Դու ­Հա­յաս­տա­նը ին­ձա­նից շատ ես սի­րում,- յու­զո­ւել էր ­Զե­փիւ­ռը:
– ­Դու քո տեղն ու­նես, ­Հա­յաս­տա­նը՝ իր,- յա­մա­ռել էր ­Սու­րէ­նը:
– ­Քո ամ­բողջ ու­շադ­րու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նի վրայ է:
– ­Միտքս՝ ­Հա­յաս­տան, սիրտս՝ քեզ,- փոր­ձել էր տրա­մա­բա­նել ­Սու­րէ­նը:
– ­Միտքդ էլ ի՛նձ, սիրտդ էլ ի՛նձ,- պա­հան­ջել էր ­Զե­փիւ­ռը:
– Այդ­պի­սով ­Հա­յաս­տա­նին բան չի մնայ,- տա­րա­կու­սել էր ­Սու­րէ­նը:
– Ես կը լի­նեմ քո ­Հա­յաս­տա­նը,- ա­սել էր ­Զե­փիւ­ռը:
­Սի­սիա­նի կրքոտ բլուր­նե­րը, ո­րոնք տա­րած­ւում են մինչև վեր­ջա­լոյս: Ա­ւե­լի վեր, լեռ­նե­րի լան­ջին ­Գո­րի­սը, միջ­նա­բեր­դը ­Զան­գե­զու­րի, խրոխտ բա­զու­կը ­Հա­յաս­տա­նի: ­Խորհր­դա­յին կար­գե­րի փլուզ­ման վեր­ջին օ­րերն էին: ­Սա­կայն ոչ մի տար­բե­րու­թիւն: ­Զան­գե­զու­րը յա­ւեր­ժա­կան է: ­Վա­ղը կը գայ ան­կա­խու­թիւ­նը: ­Նո­րից ոչ մի տար­բե­րու­թիւն չի ա­նի: Ար­ծիւ­նե­րը միշտ ա­զատ են: Ար­ծո­ւա­գոյ­նը Նժ­դեհն էր: «Ա­րի՛ ժո­ղո­վուրդ – ս­րա՛ն են միայն զի­նակ­ցում, ձեռք մեկ­նում պե­տու­թիւն­նե­րը: ­Հաս­կա­նանք և­ այս ճշմար­տու­թիւ­նը:
Փր­կո­ւե­լու հա­մար պէտք է նաև ա­րիա­նալ, այ­սինքն՝ յաղ­թա­հա­րել սե­փա­կան սար­սա­փը:
­Սար­սա­փից ա­զա­տագ­րո­ւած հո­գին միայն ըն­դու­նակ է աշ­խարհն ա­ռար­կա­յօ­րէն տես­նել, պատ­կե­րաց­նել:
Եր­կիւ­ղը միշտ էլ ճի­ւաղ­ներ է ստեղ­ծում՝ մտա­ցա­ծին հրէշ­ներ:
­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րը յա­ճախ մեռ­նում են հենց այս ճի­ւաղ­նե­րից:
­Քա­ղա­քա­կան գի­տակ­ցու­թեան թե­րին, ա­նինք­նավս­տա­հու­թիւն, սար­սա­փի հո­գե­բա­նու­թիւն –­ ա­հա մեր ե­ռագլ­խեան թշնա­մին:
Եւ մինչև որ չկա­րո­ղա­նանք այս ներ­քին թշնա­մին սպա­նել, ան­կա­րե­լի է, որ ար­տա­քին թշնա­մուց ա­զա­տո­ւել կա­րո­ղա­նանք:
Ա­սո­ւած է. «­Մարդս մի բան է որ պի՛տ յաղ­թա­հա­րո­ւի»:
Այս­պէս, մինչև որ հայ մար­դը չկա­րո­ղա­նայ ինք­զինք յաղ­թա­հա­րել – ս­պա­նել սար­սա­փի ա­նա­սունն իր մէջ, ներշն­չուել նոր մտայ­նու­թեամբ, հո­գե­փո­խո­ւել, կարճ՝ մինչև որ չդառ­նայ ա­րի և­ ա­րիա­նուն ժո­ղո­վուրդ՝ անհ­նար է, որ նա կա­րո­ղա­նայ ոչ միայն քա­ղա­քա­կա­նա­պէս ա­զա­տո­ւել, այլ և­ ազ­գո­վին ոչն­չա­նա­լու վտան­գից խու­սա­փել»:
­Մարդ յա­ճախ ափ­սո­սում է, թէ ին­չո՞ւ չի ապ­րել այն կեան­քե­րը, որ պի­տի ու­զե­նար ապ­րել: ­Բայց մարդ քա­նի՞ կեանք կա­րող է ապ­րել: ­Մար­դիկ կան որ ան­գամ մի կեանք չեն ապ­րում: ­Յե­տոյ, նստում-ա­սում են, թէ կեանքն ա­նար­դար է, նոյ­նիսկ ե­թէ ճիշտ է նրանց ա­սա­ծը: Իմ ա­սածն այն է, որ ե­ղա­ծը պէտք է ի­մաս­տա­ւո­րել և­ որ անհ­րա­ժեշտ դէպ­քում զո­հել մի ա­ւե­լի վեհ նպա­տա­կի հա­մար: Օ­րի­նակ հայ­րե­նի­քը: Օ­րի­նակ Ար­ցա­խը: Օ­րի­նակ Ս­տե­փա­նա­կեր­տը, ­Շու­շին, ­Հադ­րու­թը, ­Գե­տա­շէնն ու ­Մար­տու­նա­շէնն ու ­Ղա­րա­բա­ղի այն բա­զում գիւ­ղերն ու ա­ւան­նե­րը, ո­րոնց ա­նուն­նե­րը հա­յոց դի­ցա­բա­նու­թեան ինչ-որ խոր­քե­րից են գա­լիս: ­Լա­չի­նը կա­պել ­Գո­րի­սին, պրծնի-գնայ: Որ­պէս­զի հանգս­տա­նան ­Գա­րե­գին Նժ­դե­հի ոս­կոր­նե­րը: Որ­պէս­զի լոյ­սը ան­պա­կաս լի­նի Ակ­սել ­Բա­կուն­ցի ա­նա­նուն գե­րեզ­մա­նի վրա: Որ­պէս­զի որ­դին մօ­րը միա­նայ:
­Սու­րէ­նը Եօ­թե­րորդ պո­ղո­տա­յի իր պա­տու­հա­նից դուրս նա­յեց դէ­պի արև­մուտք, որ­տե­ղից լոյ­սի վեր­ջին բե­կոր­նե­րը ե­կել, ծծում էին իր սե­նեա­կի պա­տե­րի ցա­ւը: ­Զե­փիւ­ռը այն­տեղ, ­Հա­յաս­տանն էլ իր տե­ղը: Ես ի՞նչ գործ ու­նեմ այս­տեղ: ­Հո­գե­կան կամ օր­գա­նա­կան ի՞նչ կապ կա­րող է լի­նել իմ և ­Ման­հա­թա­նի միջև: ­Տեն­դա­հար հոս­քի մէջ ես էլ տեն­դա­հար եմ ե­ղել: ­Նոյ­նիսկ եր­բեմ­նի ­Նիւ Եոր­քից բան չի մնա­ցել: Ա­մէն կող­մից կղզի են ար­շա­ւել ա­նո­րոշ ցե­ղեր և ­հի­մա քա­րերն ան­գամ բռնա­բա­րո­ւած են: ­Փո­ղո­ցը այլևս դի­մա­գիծ չու­նի: ­Վա­ղուց փա­խել են անգ­լօ-սաք­սոն­նե­րը, չի­նա­ցի­նե­րին փո­խա­րի­նել են սևա­մորթ­նե­րը, իսկ վիէթ­նամ­ցի ու կո­րէա­ցի փախս­տա­կան­ներն այժմ ե­կել սևա­մորթ­նե­րի մէրն են լա­ցաց­նում: Ե­թէ այ­սօր դա­շու­նա­հար չլի­նեմ, փառք կը տամ Աստ­ծուն: ­Նա կա­րօ­տեց: ­Զե­փիւ­ռի մար­մի­նը այն­պէս էր շարժ­ւում մի­ջո­ցում, որ կար­ծես իր ու­րոյն ու­ղե­ծիրն ու­նե­նար: Ն­րա բե­րանն ու աչ­քե­րը այն­պէս էին լրաց­նում ի­րար, որ կար­ծես եր­բեք չէին փոր­ձար­կո­ւել, չէին պար­տո­ւել, չէին չա­րա­շա­հո­ւել: Այ­դու­հան­դերձ, են­թա­գի­տակ­ցօ­րէն նա գի­տէր, որ նախ­քան ­Յու­լիս ինքն Ար­ցա­խում կը լի­նի: ­Ցախ ու ցաւ ու Ար­ցախ: Ար­ցուն­քա­խում: ­Ցա­սում ու մուխ ու ար­ցա­խա­վա­գը, այդ որ­դի­ներն ու նա­հա­պետ­նե­րը, մա­հո­ւան շու­քը ի­րենց հա­յեաց­քում ա­ռած այդ ո­տա­բո­բիկ մայ­րե­րը, ժայ­ռի հետ ամ­բող­ջա­ցած այդ ֆի­դա­յին, շուր­թե­րը մի­մեանց սեղ­մած այդ անն­ման ար­ցա­խու­հին, մենք մռայլ ենք մեր լեռ­նե­րի պէս, հան­գիստ թո­ղէք մեզ մեր լեռ­նե­րի հետ, ա­մե­րի­կա­ցի լրագ­րո­ղը հարց է դնում. ար­դեօք պա­տե­րազմ կը բռնկի՞ ­Ղա­րա­բա­ղում, ե­թէ այս պա­տե­րազմ չէ, հա­պա ի՞նչ է, չէ, դուք գնա­ցէք նաւ­թի մէջ լո­ղա­ցէք ա­նա­պա­տում, մենք կը պա­հենք ար­ծիւ­նե­րի բոյ­նը Ար­ցա­խում:
Այդ օ­րը նրանք օ­թօն քշե­ցին մինչև թե­րակղ­զու ծայ­րը: ­Ծո­վա­բա­նա­կան կենտ­րո­նը կա­պոյտ-կա­նաչ մի նոր աշ­խարհ էր ­Զե­փիւ­ռի հա­մար: ­Նա ման­կան պէս այս ու այն կողմ էր դառ­նում: ­Նա զմայ­լո­ւած էր ծո­վի կեան­քով: Իսկ ­Սու­րէ­նը զմայ­լո­ւած էր ­Զե­փիւ­ռով: Որ­քա՜ն հրա­շա­լի էակ է ­Զե­փիւ­ռը: Ինչ­պե՞ս է ապ­րել ա­ռանց ­Զե­փիւ­ռի: ­Գու­ցէ միշտ էլ ե­ղել է ­Զե­փիւ­ռը, ին­քը չի ի­մա­ցել, ին­քը ի՞նչ է ի­մա­ցել:
– Ին­չո՞ւ այս­քան դժո­ւար է կեան­քը,- ա­սաց ­Զե­փիւ­ռը՝ հա­յեաց­քում հի­նա­ւուրց թա­խի­ծը:
– ­Կեան­քը դժո­ւար չէ,- պա­տաս­խա­նեց ­Սու­րէ­նը,- հա­սա­րա­կու­թիւնն է ստեղ­ծել կա­պանք­նե­րը:
– Ի՞նչ պի­տի ա­նենք,- ա­հա­զան­գեց ­Զե­փիւ­ռը:
– ­Պի­տի բա­ժա­նո­ւենք, մի օր միա­նա­լու հա­մար:
– Ես չեմ ու­զում բա­ժա­նո­ւել,- կրկին ա­հա­զան­գեց ­Զե­փիւ­ռը:
– ­Բա­ժա­նում չէ, այլ շրջա­դարձ մինչև որ փո­խո­ւի կեան­քի ա­ռանց­քը:
– Ես այդ­քան սպա­սել չեմ կա­րող:
– Ես խոս­տա­նում եմ:
– ­Խոս­տու­մից ա­ւե­լի շատ սի­րում եմ կեան­քը:
– Ի՞նչ ա­նենք, ­Զե­փիւռ, ծու­ղակն ենք ըն­կել,- ա­սաց ­Սու­րէ­նը և ­հենց յա­ջորդ օ­րը ­Հա­յաս­տան մեկ­նեց:
Աշ­խար­հագ­րու­թիւ­նից ա­ռա­ւել՝ բնա­զան­ցա­կան ե­րե­ւոյթ է ­Հա­յաս­տա­նը: ­Դէպ­քե­րը պա­տա­հե­լուց յե­տոյ են հաս­նում ի­րա­կա­նու­թեան ա­լիք­նե­րը: ­Հա­յը կամ յետ է նա­յում, կամ ա­ռաջ: ­Ներ­կան կար­ծես մի­ջան­կեալ է: Եւ ո­րով­հետև չի կա­րո­ղա­նում հաշ­տո­ւել ի­րա­կա­նու­թեան հետ, դառ­նում է վի­պա­կան. սի­րում է այն ինչ կը ցան­կա­նար որ լի­նէր, այլ ոչ թէ այն, ինչ որ է, կայ, գո­յու­թիւն ու­նի: Իր ռո­ման­տիկ շա­ղա­խի հետ­ևան­քով է որ հա­յը շա­րու­նակ ծայ­րա­յե­ղու­թիւն­նե­րի մէջ է տա­տան­ւում: Ա­մէն ինչ կամ վատ է կամ լաւ: Սև կամ սպի­տակ: ­Չար կամ բա­րի: Ա­հա թէ ին­չու նա քան­դում է ե­րէ­կո­ւայ կուռ­քը և ­մի նոր կուռք բարձ­րաց­նում այ­սօր: ­Նա ըն­կել է պատ­մու­թեան թա­կար­դը և ­չի կա­րո­ղա­նում դուրս գալ: Ե­թէ մի օր նա կա­րո­ղա­նայ թօ­թա­փել պատ­մու­թեան բե­ռը, ա­պա ի­րեն պի­տի գտնի մի նոր հար­թա­վայ­րի վրայ, ուր ոչ ցու­ցա­նակ կայ, ոչ ուղ­ղու­թիւն, ոչ էլ մղո­նա­քար: Այ­սինքն, նա պի­տի դուրս գայ պե­տու­թիւն­նե­րի դա­սա­կան շա­հե­րի հող­մապ­տոյ­տից և ­փոր­ձի գտնել իր սե­փա­կան ճա­նա­պար­հը: Այ­սօր ­Հա­յաս­տա­նը այս բա­ցա­ռիկ հո­լո­վոյ­թից է անց­նում:
­Հա­յաս­տա­նի հա­յը եր­բեք պի­տի չհաս­կա­նայ Ս­փիւռ­քի հա­յին: ­Սու­րէ­նի ­Հա­յաս­տա­նի կա­րօ՜­տը և ­կա­րօտ­նե­րը որ ­Սու­րէ­նը հա­ւա­քել էր ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար: Այդ կա­րօտ չէր, այլ ինչ-որ տա­րա­սո­վոր հո­գես­ևե­ռում, որ յա­րատ­ևօ­րէն այ­րում էր նրա կեան­քը: ­Մարդ որ­քան մօ­տե­նում է Աստ­ծուն, այն­քան դժո­ւա­րա­նում է հա­ւա­տալ Ն­րան: Եւ ո­րով­հետև նա կտրո­ւել էր ան­ցեա­լից, ա­պա դժո­ւա­րա­նում էր ապ­րել ներ­կան: Ի­րե­րի այդ շփո­թա­հար կա­ցու­թեան մէջ՝ ­Մա­կա­րա­վանք, ­Հայ­րա­վանք ու ­Հա­ղար­ծին: Ս­քան­չե­լի ­Մի­նան, թող Աստ­ծոյ ա­ջը միշտ քո վրայ լի­նի: Ես յի­շում եմ իմ յու­շե­րը, ո­րոնք մեր տա­ռա­պան­քի քար­տէս­նե­րը ե­ղան: Այս­պի­սի մի բան: ­Սու­րէ­նը կա­րօ­տում էր ­Հա­յաս­տա­նը հե՛նց ­Հա­յաս­տա­նի մէջ: Ա­մէն մի քա­րը մի սրբա­զան մա­սունք: Ա­մէն մի թռչուն՝ սրբաթև մի լոյս: Ա՜խ, այդ հա­յե­րի ա­ղո­թա­խառն շուն­չը, նրանց հա­յեացք­նե­րի մութ մա­տու­ռը, նրանց կրծքա­յին թաւ ձայ­նե­րը, ո­րոնք լերկ ժայ­ռե­րից թափ­ւում էին լերկ քա­րե­րի վրայ, նրանց եր­դիք­նե­րի բա­րե­կա­մու­թիւ­նը և ­սե­ղան­նե­րի բեր­քը, քա­րի տա­կից հաց, հա­ցից ա­ղօթք ու յա­ւեր­ժու­թիւն: Ես ե­կել եմ հա­ղոր­դո­ւե­լու, ջար­դե­լու սա­ռոյ­ցը, ո­րը քա­րա­ցել է մեր սպա­սում­նե­րի ձմե­ռում:
Ինք­նա­շար­ժը – ա­մե­րի­կեան տո­կուն «­Ջիփ» – ա­ն­ընդ­­հատ վեր էր բարձ­րա­նում: ­Սու­րէնն էր, ե­րեք բա­նաս­տեղծ, Շրջ­կո­մի քար­տու­ղարն ու իր օգ­նա­կա­նը: ­Շու­տով մտան ամ­պե­րի մէջ: ­Գո­րի­սում այլևս տե­ղա­տա­րափ անձրև էր: ­Դի­մա­ցում ­Նա­խիջ­ևանն էր, թի­կուն­քում՝ ­Ղա­րա­բա­ղը, քար նե­տես, կը հաս­նի Ս­տե­փա­նա­կերտ: ­Մու­շեղ Ա­ւե­տի­սեա­նը գլխա­ւո­րում է ­Սա­սուն­ցի­նե­րի գուն­դը, որն ա­ռա­ջա­նում է ծան­րա­շունչ հե­ղե­ղի պէս: Գն­դա­պետ Ար­սէն ­Շահ­մա­զեա­նը ­Սի­սիա­նից հա­սել է ­Ղա­փան և ­տեն­դա­գին կազ­մա­կեր­պում է ­Զան­գե­զու­րի պաշտ­պա­նու­թիւ­նը: Ս­պա­րա­պե­տը ա­մէն տեղ է: Ուր­ւա­կա­նի պէս նա միա­ժա­մա­նակ թէ՛ ­Գող­թա­նում է, թէ՛ ­Գե­նո­ւա­զում և ­թէ՛ ­Ղա­փա­նում: ­Նա մի­ջա­հա­սակ մարդ է, սա­կայն բո­լո­րի աչ­քին վիթ­խա­րի է եր­ևում: ­Նա երբ խօ­սում է, խօս­քե­րը կրա­կի պէս այ­րում են կա­մա­ւոր­նե­րի սրտե­րը: ­Յի­շիր ­Գե­ղո­ւա­ձո­րը: ­Նաև ­Դա­ւիթ ­Բէ­գին: ­Մեզ հա­մար չկայ մահ: ­Մա­հը՝ մեր թշնա­մուն: ­Պապս ­Մեղ­րիից է, մեծ պապս՝ ­Շու­շիից: Ին­չո՞ւ չյու­զո­ւեմ:
Ք­րիս­տա­փո­րա­բերդ, ­Խե­չո­յա­բերդ
Եփ­րե­մա­բերդ, ­Ռոս­տո­մա­բերդ
­Դու­մա­նա­բերդ ու Նժ­դե­հա­բերդ
­Հո՛ղն է ծնում իր հե­րոս­նե­րին: ­Հայ գիւ­ղա­ցին զին­ւել է: Ն­րանք գունդ առ գունդ գրկել են լեռ­նե­րը: ­Նա­հանջ չկայ: Եր­րոր­դու­թիւ­նը: ­Սիւ­նիք, Ար­ցախ ու ­Գող­թան: ­Հա­յոց ­Լեռ­նաշ­խար­հը: ­Սու­րէ­նին ա­սում են տուն գնայ: Ս­պա­րա­պե­տը ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ սկսե­լով, կարճ ժա­մա­նա­կում գրա­ւում է ­Շա­բա­դին, Օխ­չի, ­Փիր­դով­ղան, Ա­րա­լըխ և­ այլ գիւ­ղեր, Օր­դու­բա­դի ճա­կա­տը յանձ­նե­լով ­Թով­մա­սին ու Ե­նով­քին: «­Յի­շե­ցէ՛ք այդ, և­ ե­ղէք անխ­նայ ձեզ դի­մադ­րող­նե­րի նկատ­մամբ, աս­պետ և ­մարդ ե­ղէք կա­նանց, ե­րե­խա­նե­րի և ­ծե­րե­րի նկատ­մամբ: Ու­րեմն, յա­ռա՜ջ, մեզ հետ Աս­տո­ւած և ­Դա­ւիթ-բէ­գի վրի­ժակ հո­գին»: ­Գի­շե­րո­ւայ ժա­մը 12-ին զօր­քը զգաս­տա­նում է շե­փո­րի ձայ­նից և ­կազմ ու պատ­րաստ սպա­սում: ­Մէկ ժամ յե­տոյ տրւում է ար­շա­ւան­քի հրա­մա­նը: ­Յար­ձա­կու­մը սկսում է 1919 թո­ւի ­Դեկ­տեմ­բե­րի 1-ին: ­Սու­րէ­նին թւում է, թէ ա­կա­նա­տես է ինչ-որ լեռ­նա­յին ա­մե­հի հրա­վա­ռու­թեան:
­Լու­սա­բա­ցին դիր­քե­րը ան­խախտ են: Ե­րի­տա­սարդ տղա­ներ են, ո­մանք Եր­ևա­նի հա­մալ­սա­րա­նից, ո­մանք ա­մե­րի­կեան բլու-ջին­զե­րով, բեղ ու մօ­րուք ու ան­տառ: Ն­րանց աչ­քե­րում Ար­ցա­խի լեռ­նե­րի ստո­ւերն է ի­ջել: ­Խո­ժոռ, պինդ ու վտան­գա­ւոր, այդ ֆի­դա­յի­նե­րը: ­Դի­մա­ցում ան­ցո­ղա­կի մշուշն է, մի քիչ այն կողմ այ­գի­նե­րի գօ­տին, ո­րից յե­տոյ սկսում են դե­ղին, փո­շոտ ճա­նա­պարհ­նե­րը դէ­պի ­Տասն­վեստ, ­Մեծ ­Շէն, ­Սա­րի­շէն ու Եղ­ծա­հող: Աշ­խար­հի մո­ռա­ցո­ւած կէ­տը: ­Մար­տիկ­նե­րի դէմ­քե­րը խօ­սում են սի­րոյ, ա­տե­լու­թեան ու կա­րօ­տի մա­սին: Հ­րա­ժա­րում չկայ նրանց մար­մին­նե­րում: Ա­մէն գնով պի­տի պաշտ­պա­նել տունն ու տեղն ու հա­յոց պա­տի­ւը: ­Մա­հը դիւ­րին է: Ապ­րե՛լ է պէտք ապ­րող­նե­րի հա­մար: Կ­ռո­ւե՛լ է պէտք մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րի հա­մար: ­Կեան­քի հա­մար: Այ­դու­հան­դերձ, մա­հը շա­րու­նակ ներ­կայ է հին ցա­ւի պէս, հին բա­րե­կա­մի պէս: ­Սա­կայն տի­րո­ղը քրտին­քի, ծխա­խո­տի ու կա­շու հոտն է: Ան­դորր են, սա­կայն մռայլ այս հրա­շա­կերտ մար­տիկ­նե­րը, կար­ծես եր­կա­րատև փիք­նի­քի են ե­կել: Ե­րէկ հրթիռ­ներ տե­ղա­ցին ­Խո­ջա­լո­ւի շրջա­կայ­քից: ­Հինգ տներ ա­ւե­րո­ւե­ցին Ս­տե­փա­նա­կեր­տում: Եր­կու զոհ, մէ­կը մի աղջ­նակ: ­Փո­խա­րէն, մե­րոնք կրակ տե­ղա­ցին ­Շու­շիի արևմ­տեան փէ­շի վրայ: ­Յան­կարծ գե­հեն գո­յա­ցաւ: Երկն­քից մի մոխ­րա­գոյն ուղ­ղա­թիռ ըն­կաւ, սու­րաց, կրակ թքեց ու գնաց՝ հող­մամր­րիկ ստեղ­ծե­լով բլրի վրայ: ­Սու­րէ­նին թո­ւաց, թէ մէկն ի­րեն ա­ռաւ, քա­րին խփաւ, ցաւ-մաւ չզգաց: ­Նա յի­շեց, թէ ինչ­պէս այն տա­րի այն­քա՜ն սպի­տակ էր ա­մա­ռը ­Ջոնս ­Բի­չի ա­ւազ­նե­րի վրայ, ո­րո­շեց լո­ղալ ա­ւա­զի մէջ, դե­ղին ոս­կի ու արև, կար­միր ծով ու արև, կար­միր ա­ւազ ու արև, ո­րից յե­տոյ ա­ւա­զի ա­լիք­նե­րը ե­կան, լեռ­նա­ցան, որ­քա՜ն կար­միր է ծովն այս ա­ռա­ւօտ:

­Մարտ, 1992 -­Բոս­տոն

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.