«…ԵՐԲ ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՂԱՊԱՐԸ ՃԵՂՔՈՒՄ Է ԲԱՌԸ» / Կա­րի­նե ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

­133687167_1437715283090785_2303075468677571924_n

«…Եվ մի բա՜ռ ծնվեց՝ ո­գուս կեր­պա­րան­քով»։
Ռո­բերտ Ե­սա­յան

Բա­ռը՝ լույս, բա­ռը՝ բա­ցող դուռ դե­պի ան­հու­նի խոր­քը, բա­ռը՝ բիբ աստ­ղի, բա­ռը՝ շեմ հա­վա­տի ու Ան­հայ­տի՝ մինչև «են­թագ­րե­րը ճեր­մակ լռութ­յան»…
«Ես գրիչ ա­ռա ձեռքս և­ ի­ջա ար­շա­լույս­նե­րի շուր­թե­րի վրա՝ փոխ­վե­լու բա­ռի՜, թրթի­ռի՜, դո­ղի՜…»։
Ա­հա այս­պես՝ բա­ռի ու ինք­նա­տիպ բառ-եր­գի միա­հյուսքն է բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը նրա՝ Ռո­բերտ Ե­սա­յա­նի՝ ա­ռան­ձին-ա­ռան­ձին և միաս­նա­բար՝ իբրև հոծ շղթա։ Գ­րողն ապ­րում է Բա­ռի մեջ՝ որ­պես «զան­գա­հա­րը Ո­գու»։
«­Բա­նաս­տեղծն անդ­րա­դարձ­վում է իր իսկ ան­ցած ճա­նա­պար­հի հետ­քե­րից։ Տո­ղե­րի միջև շնչող տա­րա­ծութ­յու­նը շի­կաց­նում է ապ­րում­նե­րը, հո­գե­բա­նա­կան ան­ցում­ներ գծում նոր առն­չութ­յուն­նե­րի հա­մար»,- ա­սում է նա։
Բա­ռի տեղն ու դե­րը գրողն այս­պես է ներ­կա­յաց­նում՝ ան­կախ նրա­նից՝ հո­գե­բա­նա­կան, հու­զազ­գա­ցա­կան ի՛նչ վի­ճա­կի պատ­կեր ստա­նա­լու կտա­վի առջև է կանգ­նած։ «­Հո­գե­վի­ճակ­նե­րի շղթան ձգվում է նո՜ր շրջա­դար­ձով… Եվ ա­զատ տո­ղի կո­լո­րի­տը ճեր­մակ տուրք չէ ա­մեն­ևին, այլ՝ հո­գու տա­րե՜րք…»։ Միև­նույնն է, ար­դեն իսկ հայտ­նի է բո­լոր բաց ու փակ, ան­հայտ ու հայտ­նի, այն­կողմ­յան ու այս­կողմ­յան դռնե­րի ո­գե­ղեն ու ո­գե­հունց բա­նա­լին՝ Բա­ռը ե­սա­յա­նա­կան։
Ան­հաս մի լռութ­յամբ է գրողն այդ բա­նա­լին տրա­մա­դրում ըն­թեր­ցո­ղին՝ գրքի ա­ռա­ջա­բա­նում՝ յու­րա­տե­սակ «Ինք­նազն­նու­մով»։ Ա­ռա­ջադր­ված բո­լոր հար­ցե­րի պա­տաս­խան­նե­րը, ի դեպ, ար­ձակ տո­ղե­րից զատ, հյուս­վում են նաև տրա­մա­բա­նո­րեն շղթա­յա­կերպ՝ նրա չա­փա­ծո է­ջե­րում՝ բա­նաս­տեղ­ծի խոր­քա­յին, ի­րեն հա­տուկ պոե­տիկ մո­տեց­մամբ։
«­Բա­ռե­րիս մի­ջով հո­սում է եր­կին­քը։ Տո­ղերս դռներ են, ո­րոն­ցով հոր­դում է ժա­մա­նա­կի ո­գին»,- նրա մտքերն են։ Եվ խո­սել այդ տո­ղե­րի մա­սին կա­րե­լի է միայն՝ հա­վա­տա­րիմ մնա­լով հե­ղի­նա­կի Բա­ռի ու գրչի ո­գուն, ա­սել է՝ բա­ռի ծա­վա­լա­տա­րա­ծա­կան ու զգա­ցա­կան ըն­կա­լում­նե­րի՝ միայն իր իսկ բա­ռա­ցի մեջ­բե­րում­նե­րը կի­րա­ռե­լով։
Ն­րա լռութ­յու­նը քրտնող բա­ռե­րի տա­ռա­պան­քի գնով է գտնում ի­րեն, և «ա­ռա­ջին ան­գամ բաց­վող կրծքի նման՝ ճեր­մակ թուղթն է հևում» աստ­վա­ծա­յին այդ հպու­մից։ Խո­սուն այս մտքով գրո­ղի բարձր ձգտումն է՝ Բա­ռի ար­ժե­քը ի ցույց դնե­լու։ Ա­հա ևս մեկ ա­պա­ցույց նրա՝ ինքն ի­րե­նից հե­ռա­նա­լու և Բա­ռի ո­գուն հաս­նե­լու։ «Ես ընտ­րում եմ բա­ռը, որ­պես­զի հո­գու դա­տար­կութ­յու­նը կրճատ­վի քիչ-քիչ՝ լցվե­լով լույ­սի շնչա­ռութ­յա՜մբ։ Ընտ­րում եմ բա­ռի ան­հայ­տութ­յու­նը, ուր լռութ­յունս հո­գու պա­հո՜ւստ է»։
«Ա­մեն մի գիրք ստեղ­ծե­լիս փոր­ձում եմ հա­տել նե­րաշ­խար­հիս սահ­մա­նագ­ծե­րը, սո­վո­րույ­թի փա­կու­ղուց շարժ­վել դե­պի զգա­ցո­ղութ­յան ան­սահ­մա­նութ­յու­նը»,- բա­նաս­տեղ­ծի՝ իր իսկ տո­ղե­րում ու տո­ղե­րով ապ­րե­լու՝ ըն­թեր­ցո­ղին տրվող բա­նա­լի-մտքե­րից ևս մե­կը։
«…Այդ­պես բող­բո­ջի շուր­թով սա­հում է սար­սու­ռը լույ­սի…». ժո­ղո­վա­ծո­ւի շար­քե­րը բա­ցող գրե­րից է՝ բա­նաս­տեղ­ծո­րեն սարս­ռուն ու լու­սա­վոր, պատ­կե­րա­վոր ու խո­սուն՝ նյու­թե­ղե­նութ­յան հաս­նող։ Ի դեպ, գրքում այս­պի­սի մտքե­րը ա­ռա­վել խոր, քան լայն տա­րածք են գրա­վում և ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ու­շադրութ­յան են ար­ժա­նի։
«Եր­կին­քը թե փոր­ձի հեն­վել մի ան­գամ ա­ղո­թող­նե­րի ձեռ­քե­րի վրա, չի՞ փլվի արդ­յոք։ Մե­ղա՜, մե­ղա՜, մե­ղա՜»։ Տո­ղեր, ո­րոնք ա­պա­ցույցն են գրո­ղի՝ «Ինք­նա­զննու­մի» արդ­յուն­քում ևս մեկ բա­ցա­հայտ­ման, թե՝ «…կա­տար­յալ չէ բա­նաս­տեղ­ծա­կան և­ ոչ մի ձև, ե­թե այն բա­նաս­տեղ­ծի ինք­նա­հաղ­թա­հա­րո՛ւ­մը չէ»։
Գ­րո­ղի «ինք­նա­հաղ­թա­հա­րու­մը» տրվում է ժա­մա­նա­կի և տա­րա­ծութ­յան մեջ՝ լռութ­յուն-բա­նաս­տեղ­ծութ­յան հեն­քի վրա, իսկ ա­հա մյուս կող­մից՝ նույն խո­սուն լռութ­յամբ հայտն­վում են Ես-ի բո­լոր՝ ուղ­ղա­հա­յաց ու զու­գա­հեռ հատ­վա­ծա­կան կե­տե­րում՝ գրո­ղի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան ի­դեալ-գա­գաթ­նա­կե­տին հաս­նե­լու զույգ ու­ղի­նե­րը՝ Ինք­նա­հե­ռա­ցու­մը և Ինք­նա­մո­տե­ցու­մը՝ եր­կու դեպ­քում էլ՝ թե՛ ա­ռան­ձին, թե՛ միա­սին՝ տրա­մա­բա­նո­րեն ան­խախտ դաշն կազ­մե­լով. «Ս­տեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը ինք­նա­հե­ռա­ցում է կամ ինք­նա­մո­տե­ցում, նա­յած թե ո՜ր նժա­րին է կանգ­նում ճա­նա­չո­ղութ­յան լույ­սը»։
Մի դեպ­քում՝ բա­նաս­տեղ­ծը փի­լի­սո­փա­յո­րեն հե­ռա­նում է ինքն ի­րե­նից՝ հաս­նե­լով ան­հա­սա­նե­լիին, ա­պա կրկին վե­րա­դառ­նում՝ բե­րե­լու Լույ­սը Ան­հա­սի և­ ա­վե­տի­սը նրա գո­յութ­յան, «Եվ բա­ռի հո­գին փնտրում է և գտ­նո՜ւմ իմ Ս­կիզ­բը»։ Մեկ այլ դեպ­քում՝ եր­ջան­կութ­յան խենթ ո­րո­նում­նե­րում նա գի­տակ­ցա­բար պնդում է. «­Դեռ եր­կին­քը շփոթ­վում է աչ­քե­րիս մեջ, ա­սել է թե՝ նույն սի­րա­հար պա­տա­նին եմ», թեև… «պա­հը չայ­ցե­լած՝ մաս­նի՜կն է անց­յա­լի»։
«….Ես ճա­նա­չում եմ իմ կեղ­ևը, երբ իմ տե­սո­ղութ­յան կա­ղա­պա­րը ճեղ­քում է բա­ռը…». Ռո­բերտ Ե­սա­յան։

Կա­րի­նե ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Բան. գիտ. թեկ­նա­ծու, դո­ցենտ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.