ՊՈԵՏԻԿ ԲԵՄԱԴԻՐԸ / ­Հա­կոբ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ashot

Հ­րազ­դա­նի մար­զա­յին կենտ­րո­նա­կան գրա­դա­րա­նում Ար­տեմ Հա­րութ­յուն­յա­նի ու­շադ­րութ­յու­նից չվրի­պեց Ա­շոտ Սարգս­յա­նը: Հարց­րեց՝ ով է, ա­սա­ցինք՝ թատ­րո­նի ռե­ժի­սոր: Զննող հա­յաց­քը չկտրե­լով նրա­նից` ծոր տվեց` պոետ է: Զար­մա­նա­լին այն էր, որ չա­սաց՝ ար­տիստ կամ ռե­ժի­սոր, այլ խորհր­դա­վոր հնչե­րան­գով ա­սաց` պոետ, ու երբ ի­մա­ցավ, որ նա էլ է Ար­ցա­խից, հրճվեց, «Էս չո­լում հին­չը՞ս ա­նում»: Կա­տա­կը՝ կա­տակ, բայց այս պատ­մութ­յու­նում վաս­տա­կա­շատ բա­նաս­տեղ­ծի ճշմա­րիտ դի­տո­ղա­կա­նութ­յու­նը լրջա­գույնս դի­պուկ էր ու ի­րա­տե­սա­կան: Այ­սօր Հ­րազ­դա­նի եր­բեմ­նի Դ­րա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի գլխա­վոր ռե­ժի­սո­րը կա, բայց թատ­րո­նը չկա, այն լու­ծար­վել է Հ­րազ­դա­նի ա­վա­գա­նու 2020 թվա­կա­նի փետր­վա­րի 25-ի N 16 («Հ­րազ­դա­նի քա­ղա­քա­յին դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րոն» հիմ­նար­կը լու­ծա­րե­լու մա­սին) ո­րոշ­մամբ: Հա­մայն­քի ընտր­յալ­նե­րը ո­րո­շել են, որ շուրջ յոթ տաս­նամ­յա կեն­սա­գրութ­յամբ թատ­րո­նը քա­ղա­քին պետք չէ: Մար­զա­յին ևս մեկ բարձր մշա­կու­թա­յին կա­ռույց էլ դա­դա­րել է գո­յութ­յուն ու­նե­նա­լուց այն դեպ­քում, երբ ա­մե­նուր փո­ղա­հար­վում է, թե պետք է զարկ տալ մար­զա­յին մշա­կույ­թին: Թատ­րո­նը չկա, հոգ­սերն էլ չկան, նրա ա­ռա­քե­լութ­յան հերն էլ ա­նի­ծած. Երևա­նը հե­ռու չէ Հ­րազ­դա­նից: Ինչևի­ցե, ինչ որ ե­ղել է, ցա­վա­լի է, բայց ե­ղել է, խոսքս շա­րու­նա­կեմ` կենտ­րո­նա­նա­լով Ա­շոտ Սարգս­յան ար­վես­տա­գե­տի կեր­պա­րին: Ինչ­պես Ար­տեմ Հա­րութ­յուն­յա­նը, ես էլ նրան չեմ ա­սում ար­տիստ, ռե­ժի­սոր կամ պար­զա­պես թատ­րո­նի մարդ, քա­նի որ նա բազ­մա­բո­վան­դակ է և Հ­րազ­դա­նի մշա­կու­թա­յին մի­ջա­վայ­րի կո­լո­րի­տի ազ­դե­ցիկ գույ­նե­րից մեկն է: Ա­շոտ Սարգս­յա­նի ռե­ժի­սո­րա­կան ար­վես­տը ձևա­վոր­վել է Հ­րազ­դա­նի թատ­րո­նի շեն­քում, ո­րը եր­կա­րու­ձիգ տա­րի­ներ պահ­պան­վել է նրա իսկ հա­մառ ջան­քե­րի շնոր­հիվ: Ն­րա հա­մար թատ­րոնն օ­ջախ է. շատ ու շատ գի­շեր­ներ, փոր­ձե­րից հոգ­նած, քնել է հենց բե­մին ու ա­ռա­վոտ­յան արթ­նա­նա­լով` աշ­խար­հին ա­սել՝ բարև՛: Մտ­քե­րիս տրա­մա­բա­նութ­յան ծի­րում հի­շա­տա­կեմ կի­նո­ռե­ժի­սոր Ար­ման Մա­նար­յա­նի խոս­քը 2003 թվա­կա­նին Հ­րազ­դա­նի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի ներ­կա­յաց­րած «­Մի­նաս» բե­մադ­րութ­յան մա­սին, ո­րը նվիր­ված էր մե­ծա­նուն նկա­րիչ Մի­նաս Ա­վե­տիս­յա­նին. «Տ­պա­վո­րութ­յուն­ներս շատ բարձր են… եր­բեք չէինք սպա­սում, որ այս­տեղ այս­պի­սի բե­մադ­րութ­յուն կա­րող է լի­նել: Մի ցան­կութ­յուն ու­նեմ, որ ան­պայ­ման Եր­ևա­նը տես­նի այս ներ­կա­յա­ցու­մը, որ­պես­զի Եր­ևա­նի բե­մադ­րիչ­նե­րից շա­տե­րը ո­րո­շա­կիո­րեն ի­մա­նան` ին­չով պի­տի զբաղ­վեն, ինչ բե­մադ­րութ­յուն­ներ պի­տի ա­նեն: Շատ ու­րախ եմ, որ այս­քան պայ­ծառ, այս­պի­սի դի­պուկ հար­ցադ­րում­նե­րին պա­տաս­խան տվող ներ­կա­յա­ցում է «­Մի­նա­սը»:
Կի­ևի Ի.­Կար­պեն­կո Կա­րիի ան­վան թա­տե­րա­կան ինս­տի­տու­տի կի­նո­ռե­ժի­սո­րա­կան բաժ­նի շրջա­նա­վարտ Ա­շոտ Սարգս­յա­նը սի­րում է կրկնել. «­Փոքր ե­կե­ղե­ցում էլ կա­րե­լի է մեծ պա­տա­րագ մա­տու­ցել»: Այս վեր­նագ­րով 2012 թվա­կա­նին նրա հետ հար­ցազ­րույցս տպագ­րել եմ «Ո­գու կանչ» թեր­թում, ո­րից հատ­ված մեջ­բե­րե­լը, կար­ծում եմ, տե­ղին կլի­նի. «Մտ­նում ես Հ­րազ­դա­նի քա­ղա­քա­յին թատ­րո­նի շեն­քը, ան­հար­մար աս­տի­ճան­նե­րով բարձ­րա­նում ես երկ­րորդ հարկ, անց­նում ես եր­կար մի­ջանց­քով, ո­րի վեր­ջին ճա­կա­տա­յին դու­ռը Հ­րազ­դա­նի դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վա­րի աշ­խա­տա­սեն­յակն է, ու այդ ըն­թաց­քում քեզ­նից չի բա­ժան­վում խորհր­դա­վո­րութ­յու­նը: Ձգ­ված ուղ­ղանկ­յու­նաձև աշ­խա­տա­սեն­յա­կի պա­տե­րին հա­մա­տա­րած նկար­ներ են փակց­ված, ո­րոնք տար­բեր չափ­սե­րի են` մեծ, փոքր, ա­վե­լի մեծ, ա­վե­լի փոքր, դժգույն ու գու­նա­վոր, բայց բո­լորն էլ կար­ծես հա­յացք ու­նեն դե­պի քեզ ուղղ­ված: Եվ մի պահ շփոթ­վում ես այդ նայ­վածք­նե­րի բազ­մա­զա­նութ­յու­նից: Ի­հար­կե, ա­մե­նա­փա­ռա­վորն ու իշ­խո­ղը Փա­փազ­յա­նինն է, ո­րի ներ­քո գտնվում է ռե­ժի­սո­րի թիկ­նա­թո­ռը, առջևում էլ աշ­խա­տա­սե­ղա­նը` գրքե­րով ու թեր­թե­րով ծան­րա­բեռն­ված: Սեն­յա­կի միջ­նա­մա­սում թի­թեղ­յա ճող­ված վա­ռա­րան է` անց­յալ դա­րի ինն­սու­նա­կան­նե­րից մնա­ցած, ու քեզ թվում է, թե նա ուր որ է թո­քախ­տա­վո­րի նման կհա­զա` լրաց­նե­լով այն բո­հե­միկ վի­ճա­կը, ո­րում հայտն­վել ես: Վա­ռա­րա­նի կա­մաց-կա­մաց հանգ­չող կրա­կին նա­յե­լով` խոր­հում էի Ա­շոտ Սարգս­յա­նի բե­մա­կա­նաց­րած «­Միր­հա­վը» ներ­կա­յաց­ման մա­սին, երբ նա ներս մտավ` մի գիրկ լի­քը ցա­խով: Մի քա­նի կտոր ցախ նե­տեց վա­ռա­րա­նը` թե­ժաց­նե­լով կրա­կը, մնա­ցա­ծը դրեց հա­տա­կին: Ես ցուր­տու­մութ տա­րի­նե­րի` ոս­կոր­նե­րիս մեջ սրթսրթա­ցող ար­ձա­գանք­նե­րով ա­փերս ի­րար շփե­ցի` բարձ­րա­ձայն մտա­ծե­լով. «Ես էլ ե­կել եմ 21-րդ դա­րի ռե­ժի­սո­րի հետ հար­ցազ­րույ­ցի»:
– Մե­կին ե­րե­սով են տա­լիս, թե սո­վի տա­րին հայրդ սո­վից մա­հա­ցավ: Նա պա­տաս­խա­նում է` կար, չկե­րա՞վ:
– Դ­րա հա­մար է քո մեջ գե­րիշ­խում ո­գե­ղե­նը: Սա­րո­յա­նի ա­սած` պզտիկ բա­նեն մեծ բան շի­նե­լու ար­վես­տը:
– Հով­հան­նես Ա­բել­յանն էլ գե­ղե­ցիկ է ա­սել. «­Փոք­րիկ ե­կե­ղե­ցում էլ կա­րե­լի է մեծ պա­տա­րագ մա­տու­ցել»:
– Սկզ­բուն­քո­րեն նույն բանն է:
– Ար­ևի տակ ո­չինչ չի փոխ­վում: Ժո­ղո­վո­ղը ա­սում է. «Ա­մեն ինչ ե­ղել է ար­դեն»:
– Իսկ ինձ թվում է` Ձեր բե­մա­կա­նա­ցում­նե­րի ո­ճա­կան ինք­նա­տի­պութ­յու­նը նոր է:
– Իմ ըն­թաց­քը նա­խորդ­նե­րովս է պայ­մա­նա­վոր­ված:
– Ան­տա­րա­կույս, ցան­կա­ցած ե­րե­խա նախ­նի­նե­րի արդ­յունք է, դրա­նով հան­դերձ՝ նրանց բա­ցա­սու­մը, որն ըն­կալ­վում է որ­պես նոր:
– Գու­ցե հա­վերժ ա­րար­վողն է նո­րը:
– Որ­պես­զի բա­ռա­խաղ չստաց­վի, ա­րի ու ա­սա` ի՞նչն է նո­րը Ձեր վեր­ջին բե­մա­կա­նաց­րած «­Միր­հավ» ներ­կա­յաց­ման մեջ:
– Հայ թատ­րո­նում Բա­կուն­ցի «­Միր­հա­վը» եր­բեք չի բե­մա­կա­նաց­վել: Այն զտար­յուն գրա­կան գործ է և ա­ռա­ջին ան­գամ է բեմ բարձ­րա­նում:
– Ու միան­գա­մից Հ­րազ­դա­նո՞ւմ:
– Ա­յո՛, Հ­րազ­դա­նում, բա էլ որ­տե՞ղ: Ես 37 տա­րի Հ­րազ­դա­նի թատ­րո­նում եմ աշ­խա­տում:
– Փաս­տո­րեն, Հ­րազ­դա­նի թատ­րո­նի լավն ու վա­տը Ձեր ան­վան հետ է առնչ­վում:
– Նշ­ված ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում ինչ-որ չա­փով՝ ա­յո՛:
– Այդ դեպ­քում խո­սենք Ձեր թե­րութ­յուն­նե­րից:
– Ի՞նչ ա­սեմ, ես ինքս էլ կցան­կա­նա­յի ա­վե­լի շատ տա­նե­լի ու դյու­րա­մարս լի­նել:
– Ձեր ա­սա­ծը թե­րութ­յուն չէ, ա­վե­լի շուտ գոր­ծի նկատ­մամբ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան հետ­ևանք:
– Չ­գի­տեմ: Ա­վե­լի լավ է կեն­դա­նի շուն լի­նել, քան սատ­կած առ­յուծ:
– Կար­ծես հա­մես­տո­րեն մե­ծամ­տա­նում եք:
– Քավ լի­ցի, ո՛չ դ­րա կա­րի­քը կա, ո՛չ­ էլ մի­տում ու­նեմ: Պար­զա­պես շատ ան­սո­վոր է, երբ կեն­դա­նի վի­ճա­կում դիա­հերձ­վում ես:
– Ան­սո­վո­րը հենց Ձեր բե­մա­կա­նա­ցում­ներն են` սկսած «­Մի­նաս»-ով, ո­րը շա­րու­նա­կել եք «­Խորհր­դա­յին է­լե­գիա»-ով և վեր­ջա­պես «­Միր­հավ»-ով:
– Ե­րեք ներ­կա­յա­ցում­ներն էլ թե­մա­տիկ ա­ռու­մով բևե­ռա­յին բնույթ են կրում, երբ ի­րար կող­քի ենք շա­րում: Ն­րանց միա­վո­րո­ղը ո­ճա­կա­նութ­յունն է:
– Ըստ իս` զգա­յա­կան դաշ­տի հոր­ձա­նու­տը:
– Ես ա­մե­նա­տար­բեր բա­նե­րի մա­սին խո­սում եմ իմ սե­փա­կան լեզ­վով:
– Ինձ հա­մար այդ լե­զուն կոչ­վում է զգա­յա­կան: Այն, ինչ ես տես­նում եմ բե­մի վրա, այ­սինքն` բե­մում ստեղծ­ված աու­րան ամ­բող­ջո­վին ո­գե­ղեն է: Հա­վա­տա­ցած եմ` ոչ մի տեխ­նի­կա չի կա­րող այն վե­րար­տադ­րել:
– Ընդ­հան­րա­պես զտար­յուն ար­վես­տի ցան­կա­ցած տե­սակ ար­վես­տի մեկ այլ տե­սա­կով մա­տուց­վե­լիս կորց­նում է իր դեմ­քը: Իմ բե­մա­կա­նա­ցում­նե­րը նկա­րա­հա­նու­մից կորց­նում են ան­մի­ջա­կա­նութ­յունն ու հու­զա­կան թրթի­ռը:
– Դուք չէի՞ք ման­րա­մաս­նի:
– Լու­սա­խա­ղը, որ իմ ներ­կա­յա­ցում­նե­րում մեծ տեղ է գրա­վում, ինչ­պես նաև զգեստ­նե­րի և ս­տե­նոգ­րա­ֆիա­յի գու­նա­յին շեշ­տադ­րում­նե­րը, մարս­վե­լով նկա­րա­հան­ման տեխ­նի­կա­յից, զգա­լիո­րեն ա­ղո­տա­նում և խամ­րում են եր­բեմն նույ­նիսկ ան­ճա­նա­չե­լիո­րեն:
– Ես կա­վե­լաց­նեի նաև տա­րա­ծա­ծա­վա­լա­յին ըն­կա­լու­մը:
– Ճիշտ եք:
– Ես լսել եմ բա­զում ար­վես­տա­գետ­նե­րից, որ Հ­րազ­դա­նի թատ­րոնն իր տե­սա­կի մեջ ե­զա­կի է հան­րա­պե­տութ­յու­նում: Դժ­վար չէ՞ այն պա­հել:
– Այդ ե­զա­կիութ­յու­նը կեց­վածք չէ, դա ուղ­ղա­կի արդ­յունք է հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րի և­ ե­ղա­ծի օգ­տա­գործ­ման ու ճիշտ մա­տուց­ման:
– Փաս­տո­րեն, մենք ե­կանք մեր ել­ման կե­տին` փոքր ե­կե­ղե­ցու խորհր­դին:
– Մն­ձու­րու փոք­րիկ մրջյու­նը գնում էր հսկա սա­րի վրա, Դոն Քի­շո­տը հար­ձակ­վում էր հող­մա­ղաց­նե­րի վրա: Եր­կու դեպ­քում էլ էութ­յու­նը նույնն է:
– Ես կա­սեի` ե­րեք դեպ­քում էլ: Ի դեպ, եր­րոր­դը Դուք եք:
– Եր­րորդն ա­վե­լորդ է:

Ա­շոտ Սարգս­յանն այս հար­ցա­զրույ­ցից հե­տո բե­մադ­րեց «­Լո­ռե­ցի Սա­քոն» (ար­ժա­նա­ցել է Արտ­ֆեստ մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տո­նի «­Լա­վա­գույն մար­զա­յին ներ­կա­յա­ցում» 2017 թվա­կա­նի մրցա­նա­կին), «Աշ­նան ար­ևը», «Մթ­նա­ձո­րը», ինչ­պես և ն­կա­րա­հա­նեց «­Նա­մակ մո­րը» գե­ղար­վես­տա­վա­վե­րագ­րա­կան ֆիլ­մը, որն ար­ժա­նա­ցավ «­Հա­յակ 2014» մրցա­նա­կա­բաշ­խութ­յան «­Տար­վա լա­վա­գուն վա­վե­րագ­րա­կան ֆիլմ» մրցա­նա­կին: Ն­րա բո­լոր բե­մադ­րութ­յուն­ներն ու­նեն մեկ ընդ­հա­նուր ա­ռանձ­նա­հատ­կութ­յուն. բա­ցա­կա­յում է ժա­մա­նա­կի ծան­րութ­յու­նը, քա­նի որ Սարգս­յան բե­մա­դի­րի հա­յաց­քի դի­տո­ղա­կա­նութ­յու­նը նուրբ բա­նաս­տեղ­ծա­կան, ա­սել է թե՝ զգա­յա­կան է: Ուս­տի նրա բե­մադ­րութ­յուն­նե­րը կա­ռու­ցիկ են զգա­յա­հոս­քա­յին բե­մա­խա­ղով, որն ի վեր­ջո վե­րած­վում է ո­րո­շա­կի ա­սո­ցաց­վող ի­մաս­տի՝ ի­րա­կան կյան­քը ար­տա­ցո­լող: Հատ­կան­շա­կան է նաև այն, որ Ա­շոտ Սարգս­յա­նի բե­մադ­րած գոր­ծերն ուր­բա­թա­խոս են, և սա­կավ խոս­քը բե­մում հնչե­լիս ա­սես կա­տա­րում է ան­ծա­նոթ խաչ­մե­րու­կում պա­տա­հող ծե­րու­նու ուղ­ղոր­դող դե­րը: Ա­շոտ Սարգս­յա­նի բե­մը եր­բեք չի ու­նե­ցել նո­րա­գույն տեխ­նի­կա­կան զին­վա­ծութ­յուն, և ներ­կա­յա­ցում­նե­րը, կա­րե­լի է ա­սել, հա­մար­յա չեն ֆի­նան­սա­վոր­վել, բայց­ևայն­պես նա կա­րո­ղա­ցել է ա­վար­տին հասց­նել դրանք` հեն­վե­լով բնութ­յու­նից ի­րեն շռայլ­ված եր­ևա­կա­յութ­յան ու ե­ռան­դի վրա, ին­չը բե­մում վե­րած­վում է մի գու­նեղ, շար­ժուն պատ­կե­րի` ցա­վի ու մու­թու­լույ­սի փո­խան­ցում­նե­րում խնդութ­յամբ տրո­փող: Ա­շոտ Սարգս­յա­նի բե­մա­­դրութ­յուն­նե­րը տար­բեր ժան­րե­րի փոխ­ներ­թա­փանց­ման արդ­յունք են, ուս­տի և հո­գե­բա­նա­կան են, ու­նեն զգաց­մուն­քա­յին լար­վա­ծութ­յուն, անս­պա­սե­լի ինտ­րիգներ, էքս­ցենտ­րիկ են, եր­գի­ծա­կան, գրո­տես­կա­յին, ան­շուշտ, նաև քնա­րա­կան: Ն­ման բե­մա­դիր­նե­րի մա­սին է կար­ծես գրում փի­լի­սո­փա­յա­կան գի­տութ­յուն­նե­րի դոկ­տոր Ս­լա­վի-Ա­վիկ Հա­րութ­յուն­յա­նը. «­Յու­րա­քանչ­յուր ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան գոր­ծու­նեութ­յան մեջ չա­փա­զանց ու­ժեղ է սուբ­յեկ­տիվ սկիզ­բը, այս­տեղ չա­փա­զանց շատ բան են նշա­նա­կում ի­ռա­ցիո­նալ գոր­ծոն­նե­րը, ներշն­չումն ու տա­ղան­դը, նե­րըմբռ­նո­ղութ­յու­նը, անձ­նա­կան ճա­շակն ու հա­կում­նե­րը: Ա­հա թե ին­չու, միայն ինչ-ինչ ընդ­հա­նուր սկզբունք­նե­րից ու «ժան­րի կա­նոն­նե­րից» ել­նե­լով, ար­վես­տի երկ «կա­ռու­ցե­լու» ցան­կա­ցած փորձ, ըստ էութ­յան, միշտ դա­տա­պարտ­ված է լա­վա­գույն դեպ­քում «ար­հես­տա­ծին մի բան», «հա­սա­րակ մի ապ­րանք» լի­նե­լու: Ա­մեն դեպ­քում, նման ձևով ար­վես­տում դեռ ոչ մի ար­ժե­քա­վոր բան չի ստեղծ­վել ու դժվար թե երբ­ևէ ստեղծ­վի»: Ա­շոտ Սարգս­յա­նի ընդ­դի­մա­նալն ըն­դուն­ված կա­նոն­նե­րին բնութ­յան գրված ու չգրված օ­րենք­նե­րը ի­մա­նա­լուց է, նրա բե­մադ­րութ­յուն­նե­րը դուրս են գա­լիս ի­րա­կա­նութ­յան սահ­ման­նե­րից` միև­նույն ժա­մա­նակ չկտրվե­լով ի­րա­կա­նութ­յու­նից: Ն­րան հա­ջող­վում է շո­շա­փե­լիին շունչ տալ` դարձ­նե­լով ե­թե­րա­յին, և հա­կա­ռա­կը, այն­պես, ինչ­պես ամ­պը ջրից է ծնվում, ջուրն էլ` ամ­պից: Ար­վես­տա­գե­տը նման է ջրին՝ մթի մեջ ան­գամ իր ճամ­փան գտնում է, իսկ ճա­նա­պարհ­նե­րը միայն հե­ռա­նա­լու հա­մար չեն, այլ՝ նաև վե­րա­դառ­նա­լու:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.