Գրական անցուդարձ

ՆՎԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻ ԳՅՈՒՂԻՆ
Օ­գոս­տո­սի 14-ին Վ­րաս­տա­նի Ա­խալց­խա­յի տա­րա­ծաշր­ջա­նի Ծ­ղալթ­բի­լա հայ­կա­կան գյու­ղում բաց­վեց մշա­կույ­թի պա­լա­տը, ո­րը բա­րե­գործ, հա­մագ­յու­ղա­ցի Լեո­նիդ Գո­գոր­յա­նի նվերն էր իր հայ­րե­նի գյու­ղին: Հան­դի­սութ­յա­նը ներ­կա էին ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը և ՀԳՄ հրա­տա­րակ­չութ­յան տնօ­րեն Շանթ Մկրտչ­յա­նը:
Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը նշեց, որ այս գյու­ղը մեր գրա­կա­նա­գի­տութ­յա­նը նվի­րել է այն­պի­սի մե­ծա­նուն գիտ­նա­կան­ներ, ինչ­պի­սիք են Պիոն Հա­կոբ­յա­նը, Պո­ղոս Խա­չատր­յա­նը, հրա­պա­րա­կա­խոս Հով­հան­նես Պա­պիկ­յա­նը, եր­գիչ Էդ­վարդ Դար­բին­յա­նը և ն­րա հայ­րը՝ պատ­մա­բան Մե­լիք Դար­բին­յա­նը: «­Բա­զում տա­րի­ներ գյու­ղը նման մշա­կու­թա­յին օ­ջախ­նե­րի պա­հանջ ու­ներ, և հ­րա­շա­լի է, որ բա­րե­րա­րի շնոր­հիվ գյու­ղը ձեռք բե­րեց դրանք,- ա­սաց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը և հա­վե­լեց,- ե­րա­նի բո­լոր բա­րե­րար­ներն ի­րենց գյու­ղե­րում ա­ռանձ­նա­նան նման նա­խա­ձեռ­նութ­յուն­նե­րով, բա­րի գոր­ծե­րով»: Այ­նու­հետև նա ՀԳՄ-ի ա­նու­նից նվի­րեց ամ­սագ­րեր ու ման­կա­կան գրքեր՝ խոս­տա­նա­լով, որ դա շա­րու­նա­կա­կան կլի­նի:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՓՈԽՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
ԳԱՅԱՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ ՀԵՏ
Օ­գոս­տո­սի 17-ին Եր­ևա­նի փոխ­քա­ղա­քա­պետ Գա­յա­նե Մկրտչ­յա­նը հան­դիպ­ման էր հրա­վի­րել ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան միութ­յուն­նե­րի նա­խա­գահ­նե­րին: Հան­դիպ­ման ըն­թաց­քում քննարկ­վե­ցին անց­յալ տար­վա հա­մա­վա­րա­կի ժա­մա­նակ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան միութ­յուն­նե­րի գույ­քա­հար­կե­րի հետ կապ­ված, նաև ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան այլ խնդիր­ներ: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը հատ­կա­պես նշեց քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի և ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան միութ­յուն­նե­րի հա­մա­տեղ աշ­խա­տան­քի վե­րա­բեր­յալ ա­ռա­ջար­կութ­յուն­նե­րը՝ գրա­կան, հա­մեր­գա­յին և­ այլ տի­պի աշ­խա­տանք­ներ: Ն­րա հա­վաստ­մամբ՝ ցան­կութ­յուն կա, որ ա­վե­լի սերտ հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ հաս­տատ­վեն քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի և ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան միութ­յուն­նե­րի միջև՝ լի­նեն դրանք մրցա­նա­կա­բաշ­խութ­յուն­նե­րի թե Եր­ևա­նի հետ կապ­ված այլ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ձևով: «Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան միութ­յուն­նե­րը պատ­րաստ են սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յան՝ շա­րու­նա­կե­լու նաև այն բա­րի, լավ ա­վան­դույթ­նե­րը, ո­րոնք ե­ղել են»,- ա­սաց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը։

ՄԵՆ ՈՒ ՄԻԱԿ ՄՈԼՈՐԱԿՈՒՄ ԽԱՂԱՂ ԱՊՐԵԼՈՒ ԵՐԱԶԱՆՔՈՎ
Օ­գոս­տո­սի 19-ին «­Մե­տաք­սի ճա­նա­պարհ» հյու­րա­նո­ցում տե­ղի ու­նե­ցավ Մ­հեր Իս­րա­յել­յա­նի «­Մեն ու միակ մո­լո­րակ» պատմ­վածք­նե­րի ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը: Այս գիր­քը Մ. Իս­րա­յել­յա­նի 4-րդ ժո­ղո­վա­ծուն է, ո­րում ամ­փոփ­ված են հիմ­նա­կա­նում ժա­մա­նա­կա­կից թե­մա­նե­րով, ման­կութ­յան, կեն­սա­կան փոր­ձի հի­ման վրա գրված պատմ­վածք­ներ:
ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, Մ­հեր Իս­րա­յել­յա­նին բնու­թագ­րե­լով որ­պես շնոր­հա­լի ար­ձա­կագ­րի, ա­ռանձ­նա­հա­տուկ ընդգծեց գրո­ղի լեզ­վամ­տա­ծո­ղութ­յու­նը՝ հե­տաքր­քիր, ո­րոշ բար­բա­ռա­յին խոս­քե­րի, հատ­կա­պես Սա­սու­նի բար­բա­ռի ներ­մու­ծու­մով: «­Հու­մո­րիկ հա­յաց­քը առ­կա է ա­նընդ­հատ, կա­րե­լի է ա­սել՝ բո­լոր նա­խա­դա­սութ­յուն­նե­րում դի­տար­կում­նե­րը հիմ­նա­կա­նում հու­մո­րի տե­սանկ­յու­նից են, իսկ ո­ճը ար­տա­քո թեթև, ա­ռինք­նող է, բայց այդ թեթ­ևութ­յան տակ կյան­քի նաև ցա­վա­լի, ող­բեր­գա­կան անց­քեր են շա­րահ­յուս­վում և դր­վագ­նե­րով ներ­կա­յա­նում»,- ա­սաց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը և հույս հայտ­նեց, որ Մ­հեր Իս­րա­յել­յա­նը կշա­րու­նա­կի նոր գրքե­րով ու­րա­խաց­նել ըն­թեր­ցող­նե­րին:

ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԵՐՈՎ ՈՒ
ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ՑԱՎՈՎ
Օ­գոս­տո­սի 25-ին Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ Իս­պա­նիա­յում բնակ­վող ար­ձա­կա­գիր Ա­ղավ­նի Գ­րի­գոր­յա­նի «­Դաշ­նա­մուր» պատմ­վածք­նե­րի ժո­ղո­վա­ծո­ւի շնոր­հան­դե­սը:
ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յանն, անդ­րա­դառ­նա­լով գրքին, նշեց, որ այն հե­տաքր­քիր սյու­ժե­ներ է պա­րու­նա­կում, մաս­նա­վո­րա­պես՝ Հա­յաս­տա­նից գնա­ցած և Իս­պա­նիա­յում մեր­վե­լու փոր­ձեր ա­նող մարդ­կանց կեն­սա­փոր­ձից են հիմ­նա­կա­նում պա­տա­ռիկ­ներ հայտն­վում: Հա­վե­լե­լով, որ Ա­ղավ­նի Գ­րի­գոր­յա­նի ո­ճը նաև շատ բա­նաս­տեղ­ծա­կան է՝ հա­մեմ­ված ման­կութ­յան հու­շե­րով, Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը նկա­տեց. «Դ­րանք ո­րոշ ի­մաս­տով նոր բնա­կութ­յան վայ­րի ի­րա­կան տես­քի հետ շփու­մով, հա­մադ­րու­մով ստեղ­ծում են մի թախ­ծոտ բա­նաս­տեղ­ծա­կան պատ­րանք»:

Շա­քե ԵՐԻՑՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.