ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ 2-ԻՆ ՀԳՄ ՆԱԽԱԳԱՀ ԷԴՎԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆԻՑ

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
ԳԱՐԵԳԻՆ 2-ԻՆ
ՀԳՄ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԷԴՎԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆՅԱՆԻՑ

Վե­հա­փառ Տեր,
Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յան բո­լոր ան­դամ­նե­րի ա­նու­նից ի սրտե շնոր­հա­վո­րում եմ Ձեզ՝ ծննդյան տա­րե­դար­ձի առ­թիվ։
Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­յան, Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տութ­յան և Սփ­յուռ­քի հա­յութ­յու­նը, մտա­վո­րա­կա­նութ­յու­նը, ար­վես­տա­գետ­ներն ու գրող­նե­րը միշտ էլ բարձր են գնա­հա­տել Հա­յոց Հով­վա­պե­տի Ձեր ջան­քե­րը ազ­գա­յին միաս­նութ­յան, հա­մե­րաշ­խութ­յան, կրո­նի և­ ե­կե­ղե­ցու դե­րի ամ­րապնդ­ման և բազ­մա­թիվ այլ ո­լորտ­նե­րում կար­ևոր ա­ռա­քե­լութ­յան ի­րա­կա­նաց­ման գոր­ծում։
Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յու­նը հատ­կա­պես կար­ևո­րում է Ս. Էջ­միած­նի հետ հա­մա­տեղ ա­մե­նամ­յա «­Կան­թեղ» գրա­կան մրցա­նա­կա­բաշ­խութ­յան անց­կա­ցու­մը, ո­րը զգա­լի խթան է հան­դի­սա­նում մաշ­տոց­յան շրջա­նից սկիզբ առ­նող մեր թարգ­մա­նա­կան գրա­կա­նութ­յան լա­վա­գույն ա­վան­դույթ­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու և­ ա­ռա­վել զար­գաց­նե­լու հա­մար։
Վե­հա­փառ Տեր,
Մեկ ան­գամ ևս շ­նոր­հա­վո­րե­լով նշա­նա­կա­լից հո­բել­յա­նի առ­թիվ, մաղ­թում եմ Ձեզ քա­ջա­ռող­ջութ­յուն, անս­պառ ե­ռանդ և­ եր­կար տա­րի­նե­րի կյանք՝ ի փառս մեր բազ­մա­չար­չար, բայց ան­կոտ­րում, ո­գով ա­րի ժո­ղովր­դի և Հայ­րե­նի­քի կեն­սու­նա­կութ­յան պահ­պան­ման և հե­տա­գա զար­գաց­ման։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.