Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի «Եր­կե­րի լիա­կա­տար ժո­ղո­վա­ծու տասն­չորս հա­տո­րով» ա­կա­դե­միա­կան հրա­տա­րա­կութ­յան 13-րդ և 14-րդ հա­տոր­նե­րի շնոր­հան­դե­սը

***
Հու­լի­սի 16-ին Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նի «Եր­կե­րի լիա­կա­տար ժո­ղո­վա­ծու տասն­չորս հա­տո­րով» ա­կա­դե­միա­կան հրա­տա­րա­կութ­յան 13-րդ և 14-րդ հա­տոր­նե­րի շնոր­հան­դե­սը: Այդ հա­տոր­նե­րում ընդգրկ­ված են Վար­պե­տի նա­մակ­նե­րը:
ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, ու­շագ­րավ հա­մա­րե­լով Ա­վե­տիք Ի­սա­հակ­յա­նի նա­մակ­նե­րի անձ­նա­կան, կեն­սագ­րա­կան, հա­մազ­գա­յին նշա­նա­կութ­յուն ու­նե­ցող բո­վան­դա­կութ­յու­նը, նկա­տեց. «Այդ նա­մակ­ներն այ­սօր թող կար­դան մեր քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­նե­րը, կու­սակ­ցութ­յուն­նե­րի ա­ռաջ­նորդ­նե­րը, մեր ժո­ղո­վուր­դը… կար­դա ու տես­նի, թե Ի­սա­հակ­յանն ինչ խո­րութ­յամբ է ներ­կա­յաց­նում մեր և­ այլ երկր­նե­րի առն­չութ­յուն­նե­րը, Եվ­րո­պա­յի, Ա­մե­րի­կա­յի, Ռու­սաս­տա­նի և տա­րա­ծաշր­ջա­նի այլ երկր­նե­րի վե­րա­բեր­մուն­քը մեր ժո­ղովր­դի հան­դեպ»։
Ե­լույթ ու­նե­ցան նաև ՀՀ ԳԱԱ հա­յա­գի­տութ­յան և հա­սա­րա­կա­կան գի­տութ­յուն­նե­րի բա­ժան­մուն­քի վա­րիչ, ա­կա­դե­մի­կոս Յու­րի Սու­վար­յա­նը, Մ. Ա­բեղ­յա­նի ան­վան գրա­կա­նութ­յան ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն Վար­դան Դև­րիկ­յա­նը, բա­նաս­տեղծ Հեն­րիկ Է­դո­յա­նը, Հր. Ա­ճառ­յա­նի ան­վան լեզ­վի ինս­տի­տու­տի տնօ­րեն Վիկ­տոր Կատ­վալ­յա­նը և­ ու­րիշ­ներ:
Ա­կա­դե­միա­կան հրա­տա­րա­կութ­յան հա­տոր­նե­րի խմբա­գիր, Գ­րա­կա­նութ­յան ինս­տի­տու­տի բնագ­րա­գի­տութ­յան բաժ­նի վա­րիչ, բ. գ. դ., պրո­ֆե­սոր Ավ. Ի­սա­հակ­յա­նը, ով մեծ ներդ­րում ու­նի հա­տոր­նե­րի լույ­սըն­ծայ­ման գոր­ծում, նկա­տեց, որ ե­լույթ ու­նե­ցող­նե­րից յու­րա­քանչ­յու­րը նո­րո­վի բա­ցա­հայ­տեց թե՛ Վար­պե­տին, թե՛ նա­մա­կա­նին, և տե­ղե­կաց­րեց, որ մնա­ցել է տպագ­րե­լու Ի­սա­հակ­յա­նի հոդ­ված­նե­րի և­ ե­լույթ­նե­րի ժո­ղո­վա­ծուն, որ­տեղ կընդգրկ­վեն նաև ա­ֆո­րիզմ­նե­րը:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.