ԱՆԱՆՈՒՆԸ / Սաթենիկ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Սաթենիկ Մկրտչյան

Տա­րի­ներ ա­ռաջ ա­մեն ինչ ու ա­մեն­քին կորց­րած, ի­րե­նից ու իր տե­սա­կից փա­խած և­ իր կամ­քով հե­ռա­վոր ու փոք­րիկ քա­ղաքն ընտ­րած մար­դը` փոք­րիկ սրճա­րա­նում գլխի թեթևա­կի խո­նար­հում­նե­րով աջ ու ձախ բար­ևե­լով այդ ժա­մին ի­րենց մեկ բա­ժակ գի­նին կամ մեկ գա­վաթ սուր­ճը վա­յե­լող հատ ու կենտ այ­ցե­լու­նե­րին, մինչև կմո­տե­նար ա­զատ սե­ղան­նե­րից մե­կին, թռու­ցիկ հա­յաց­քը սա­հեց­րել էր սրա­հի անկ­յու­նի սե­ղա­նին դրված «­Բոր­դո­յի» (այդ­տեղ միայն սրճա­րա­նա­տի­րոջ այ­գի­նե­րից քամ­վող «­Բոր­դոն» էր հար­գի) բա­ժա­կի դի­մաց նստած տղա­մար­դու վրա­յով ու քայ­լել… Չէ՛ր քայ­լել. ա­նակն­կա­լի ե­կած ու թա­փա­ռող հա­յաց­քը կենտ­րո­նաց­րած` շեշ­տա­կի նա­յել էր ան­ծա­նո­թի (ըն­դա­մե­նը մեկ շա­բա­թով էր բա­ցա­կա­յել քա­ղա­քից) դեմ­քին ու… Այ քեզ բա՜ն… Եվ, իբր ան­տար­բեր ու անշ­տապ քայ­լե­րով դի­մել դե­պի պա­տու­հա­նի դի­մա­ցի սե­ղա­նը. թի­կուն­քից սրահ լցվող լույսն ա­րե­գա­կան դի­մա­ցի­նին թույլ չէր տա­լու տես­նել ի­րեն հե­տաքրք­րութ­յամբ զննող` «այ քեզ բա՜ն» հա­յաց­քը: Ա­պա հա­վա­քել էր ի­րեն. կա­րող էր նաև այդ­պես պա­տա­հել, բայց… կա­րող է՞ր որ. իր կզա՛­կը, իր բե­րա՛­նը, մեծ­ղի իր քի՛­թը, այ­տե՛­րը, ա­կանջ­նե՛­րը, նույ­նիսկ` աչ­քե­րը, խո­շոր, բայց իր զննող հա­յաց­քի դի­մաց ոչն­չի չհառ­ված ու ո­չինչ չտես­նող, բա­ցա­կա հա­յաց­քով… ի՛ր… և ո՛չ իր աչ­քե՜­րը…
Հա­զիվ նկա­տե­լի մի քմծի­ծաղ էր նկար­վել դեմ­քին. «Էս հո դո՛ւ ես, Ար­մեն…»: Եվ դեմ­քի հա­զիվ նկա­տե­լի քմծի­ծա­ղը վե­րած­վել էր հեգ­նա­կան ժպի­տի` բա չգնա՞ս, ա­սես. «­Բա՛րև, Ար­մեն»,- ով, չնա­յե­լով, գու­ցե և չ­տես­նե­լո՜վ ի­րեն (կա­րող է կո՞ւյր է), նաև չհաս­կա­նար ա­սա­ծը. «­Բարև, Ար­մե՛ն»,- կամ ե­թե հաս­կա­նար էլ, դու այդ ո՞ր չգրված օ­րեն­քով պի­տի քո ա­նու­նը կպցնեիր թե­կուզ և քեզ նման (ախր, շա՜տ նման), բայց ան­ծա­նոթ մար­դուն` «­Բարև, Ար­մե՛ն»՝ մտո­վի նրան զրկե­լով իր սե­փա­կան ա­նու­նից` «­Բարև, Ար­մե՛ն»…
Ու երբ մա­տու­ցող տղան բե­րել ու իր դի­մացն էր դրել նույ­նա­կան գի­նու նույ­նա­կան մի բա­ժակ, նա, վա­նե­լով շփո­թութ­յու­նը` այ քեզ բա՜ն, քիչ էր մնա­ցել ծի­ծա­ղեր. փոք­րիկ սրա­հի եր­կու` լույս ու կի­սա­խա­վար ծայ­րե­րում նստած կար­ծես հա­յե­լա­յին ար­տա­ցոլք եր­կու մար­դիկ միա­ժա­մա­նակ (ի՜նչ կույր, ի՜նչ բան) վերց­րել էին ի­րենց բա­ժակ­նե­րը, կում ա­րել, և ն­րան­ցից մե­կը, այ­սինքն` ին­քը, ա­ռանց քաշ­վե­լու շա­րու­նա­կել էր զննել ի­րեն չնա­յող… չնկա­տո՜ղ մյու­սին:
Եվ հա­ջորդ ու ա­պա մյուս եր­կու օ­րե­րին նույն­պես, հա­կա­ռակ իր սո­վո­րույ­թի, որ­քան էլ վաղ էր հա­սել սրճա­րան, գի­նու բա­ժա­կը դի­մա­ցը դրված մարդն ար­դեն այն­տեղ էր ե­ղել. մտքե­րի ծովն ըն­կած մե՞­կը, փախս­տա­կա՞ն, յու­րա­յին­նե­րին կորց­րա՞ծ, հայ­րե­նի­քից վտար­վա՞ծ, ա­մեն ինչ տա­նո՞ւլ տված… Մի­լիո­նա­վոր­նե­րի մեջ կորս­վա՞ծ…
­Մի­լիո­նա­վոր­նե­րի մեջ կորս­վա՛ծ մի մարդ:
­Հին­գե­րորդ օ­րը չէր մտել սրճա­րան` գոր­ծեր ու­ներ, իսկ վե­ցե­րորդ օ­րը նո­րից էր նրան տե­սել այն­տեղ` ան­փո­փոխ դիր­քով: Եվ քա­նի որ օ­րը շա­բաթ էր, ու սրճա­րանն էլ` կի­սով չափ լի­քը, օգտ­վե­լով ա­ռի­թից, մո­տե­ցել ու գլխով ցույց տա­լով նրա սե­ղա­նի մո­տի ա­զատ ա­թոռ­նե­րից մե­կը` կա­րե­լի՞ է, և նույն­պես գլխի շար­ժու­մով դրա­կան պա­տաս­խան ստա­նա­լով` նստել ու կում-կում դան­դաղ ըմ­պել էր իր գի­նին: Ու երբ դա­տարկ­վել էր գի­նու բա­ժա­կը, ան­ծա­նո­թը մա­տով կան­չել էր մա­տու­ցող տղա­յին ու ցույց տա­լով դի­մա­ցի­նի դա­տարկ բա­ժա­կը՝ լուռ նշա­նով պա­հան­ջել կրկնել, և­ ինքն ար­դեն չդի­մա­նա­լով` հարց­րել էր ֆրան­սե­րեն.
– Դուք ճա­նա­չո՞ւմ եք ինձ:
– Ո՛չ,- զար­մաց­նե­լով հարց տվո­ղին` միա­վանկ ու հա­տու… հա­յե­րե՛ն պա­տաս­խա­նել էր ան­ծա­նո­թը և­ ա­պա` չներ­կա­յա­նա­լով և դի­մա­ցի­նին ա­զա­տե­լով նույ­նը կա­տա­րե­լու պար­տա­վո­րութ­յու­նից,- կյան­քը շատ կարճ է,- շա­րու­նա­կել,- կյան­քը շատ կարճ է՝ բո­լո­րին ճա­նա­չե­լու հա­մար:
­Հա­ջորդ շա­բաթն էլ էր սկսվել ու շա­րու­նակ­վել ըն­դա­մե­նը գլուխ­նե­րի` հան­դիպ­ման ու հրա­ժեշ­տի թեթ­ևա­կի խո­նար­հու­մով և­ ա­ռանց ա­նուն­նե­րի փո­խա­նա­կութ­յան: Եվ մար­դը գոհ էր մնա­ցել իր նմա­նա­կից. «…կյան­քը շատ կարճ է՝ բո­լո­րին ճա­նա­չե­լու հա­մար…»:
Իսկ շա­բաթ­վա վեր­ջին «ա­նա­նու­նը»… Ա­նա­նո՛ւ­նը, մի կում ա­նե­լով գի­նուց, ա­սել էր անս­պա­սե­լի.
– Վա­ղը,- և մի փոքր ընդ­մի­ջե­լով` շա­րու­նա­կել,- վա­ղը մեկ­նում եմ:
Ին­քը ձայն չէր հա­նել. ե­թե ու­զում է խո­սել, թող խո­սի:
Ու կար­ծես պա­տաս­խա­նե­լով դի­մա­ցի­նի չտված հար­ցին.
– Մեկ­նում եմ,- շա­րու­նա­կել,- մեկ­նուն եմ այն­տեղ, որ­տեղ սպա­սում են… որ­տեղ սպա­սում է…
Ին­քը լուռ կում էր ա­րել գի­նուց ու թեթ­ևա­կի կնճռո­տել ճա­կա­տը. «Ա­մեն մարդ էլ, ի վեր­ջո, մեկ­նում է այն­տեղ, որ­տեղ սպա­սում են ի­րեն»,- ու ա­պա մտքում լրաց­րել ինքն ի­րեն. «Որ­տեղ ան­համ­բե՛ր են սպա­սում»:
­Կար­ծես խոր­խո­րատ­նե­րից ե­կող մի ձայն վեր էր թռցրել նրան.
– Քո տա­րի­քին էի…
Ու ին­քը զար­մա­ցած նա­յել էր նրան. մենք եր­ևի հի­մա էլ ենք նույն տա­րի­քին, բայց Ա­նա­նու­նը ժխտո­ղա­բար իր խոսքն էր տա­րել ա­ռաջ.
– Ու­ղիղ հի­սուն տա­րի ա­ռաջ…- բա­ռե­րը եր­ևի շար­վել էին կո­կոր­դին, ու նա պի­տի գի­նով կուլ տար դրանք ու փոր­ձեր վե­րա­դարձ­նել միտ­քը,- ու­րեմն, հի­սուն տա­րի ա­ռաջ, երբ հի­միկ­վա քո տա­րի­քին էի, իսկ դու եր­ևի նոր էիր ծնվել կամ նոր պի­տի ծնվեիր,- ո­րի ստույ­գութ­յա­նը վեր­ջինս հա­վա­տա­ցել կամ չէր հա­վա­տա­ցել,- ա­պու­պա­պե­րիցս ու հո­րիցս ժա­ռան­գած և հմ­տո­րեն ա­վե­լաց­րած մեծ հարս­տութ­յան ու մեծ ըն­տա­նի­քի տեր մի մարդ, մի գի­շեր ե­րա­զիս մեջ ո­ղոր­մա­ծիկ պապս ձեռ­քով կան­չեց ինձ… Ո­չինչ չհաս­կա­ցած` արթ­նա­ցա: Բայց ե­րա­զը կրկնվեց, ու այդ­պես` ե­րեք գի­շեր ի­րար վրա… Վեր­ջին գի­շեր­վա ա­ռա­վոտ­յան որ­դի­նե­րիս.
– Գ­նա­լու եմ,- ա­սա­ցի, ո­րից որ­դի­ներս ո՛չ զար­մա­ցան, ո՛չ էլ հարց­րին, թե` ո՞ւր. գոր­ծիս բե­րու­մով շատ էի ճամ­փոր­դում:
Ու միայն.
– Հա՛,- ա­սա­ցին միա­բե­րան,- ի­հա՛ր­կե, բայց ե՞րբ սպա­սենք քեզ:
– Եր­բե՛ք,- ա­սա­ցի,- եր­բե՛ք: Գ­նում եմ՝ միա­նամ ան­ցա­վո­րացս…
Եվ որ­դի­ներս.
– Հայ­րի՛կ,- ա­սա­ցին,- հայ­րի՛կ, դու դեռ ջա­հել ես. ուժդ` տե­ղը, ո­գիդ` տե­ղը… Ին­չե՜ր ես խո­սում, հայ­րի՛կ: Դու դեռ այն­քա՜ն պետք ես մեզ…
Իսկ կինս` հոն­քե­րը կի­տած.
– Որ ու­րիշ հոգ­սեր ու­նե­նա­յիր,- ա­սաց,- էս­պի­սի բա­ներ չէիր հո­րի­նի,- ու… խռո­վե՛ց:
Եղ­բայրս էլ մյուս կող­մից մթնեց սև ամ­պի նման.
– Դու ինձ հոր նման ես պա­հել ու հի­մա թող­նում ես…- և չա­սաց` ան­տեր ու նաև չա­սաց` «ան­հե՜ր»…
Իսկ ես. չէ ու չէ` գնում եմ, որ գնում եմ…
Ու որ­դի­ներս` ճա­րա­հատ.
– Որ էդ­պես է` դամ­բա­րան ենք կա­ռու­ցում, դամ­բա­րա՛ն: Դու ու­մի՞ց ես պա­կաս:
– Լա՛վ,- ժպտա­ցի զվար­ճա­լի ճա­նա­պար­հոր­դութ­յան մեկ­նո­ղի ան­հո­գութ­յամբ,- լա՛վ, որ ա­սում եք` դամ­բա­րան, թող լի­նի դամ­բա­րան:
Ս­տա­լի­նի մահ­վամբ Վ­րաս­տան աշ­խար­հում, որ­տեղ ծնվել ու մե­ծա­ցել էի, հաղ­թար­շա­վում էր բարձ­րա­գույն մե­ռե­լա­պաշ­տութ­յան` ա­նար­գել ու լա­վա­գույնս դժոխք սա­հե­լուն օգ­նող մար­մա­րա­պատ դամ­բա­րա­նա­շի­նութ­յան գա­ղա­փա­րը, ո­րի ար­ձա­գան­քի ար­ձա­գանքն էր հա­սել ծայ­րա­մա­սա­յին, հայ­կա­կան մեր գյու­ղա­քա­ղաք…
Որ­դի­ներս գոր­ծի ան­ցան… Ի՛մ գլխա­վո­րութ­յամբ: Եվ որ­քան էլ խա­ղին տրված, ես փոր­ձեի ա­րա­գաց­նել, իսկ որ­դի­ներս` դան­դա­ղեց­նել ու ձգձգել վար­պետ­նե­րի աշ­խա­տան­քը, միև­նույնն է` մի օր այն պի­տի ա­վարտ­վեր: Վեր­ջին քա­րը դնե­լու օ­րը գլուխս հան­կարծ պտտվեց ու… Ու էլ ո­չինչ չեմ հի­շում…
…Ու չգի­տեմ, թե երբ ու չգի­տեմ, թե որ­տեղ սե­փա­կան գո­ռո­ցիցս վեր թռած ու տե­ղումս նստած` շա­րու­նա­կում էի գո­ռալ մինչև ար­մունկս հաս­նող ցա­վից, իսկ շուրջս վետ­վե­տա­ցող մո­մե­րի ե­րե­րուն լեզ­վակ­նե­րը մեկ եր­կա­րաց­նում ու մեկ կար­ճաց­նում էին շփո­թա­հար այս ու այն կողմ վազվ­զող մարդ­կանց ստվեր­նե­րը, ո­րոն­ցից մե­կը՝ կեր­կե­րուն ձայ­նով.
– Մի մա-տըն ի՜նչ էր,- ա­սաց,- մի մա-տըն ի՜նչ էր… որ չը-կա-րո-ղա-ցա՜ր…
Իսկ բամբ ձայ­նով մեկ ու­րի­շը.
– Վեր­ջաց­րե՛ք,- գո­ռաց,- վեր­ջաց­րե՛ք ու պար­կը վերց­րե՛ք, պա՜ր­կը…
Ո­չինչ չհաս­կա­ցած ու ինչ-որ արկ­ղի մեջ նստած` ես դեռ գո­ռում էի… Հա­տա­կին թափթփ­ված մո­մե­րը հան­գել էին, և խա­վա­րը ինչ-որ չա­փով փա­րատ­վում էր միայն «արկ­ղիս» կող­քին վառ մնա­ցած միակ մո­մի ա­ղոտ լույ­սով: Ար­յու­նը մա­տիցս դեռ հո­սում էր ոտ­քերս ծած­կող ան­ծալ ու խշխշա­ցող ճեր­մակ տա­կա­շո­րիս վրա, որ ցնցում­նե­րիս պատ­ճա­ռով տա­րած­վում էր մինչև կո­կորդս հաս­նող նույն­պի­սի շա­պի­կի փե­շե­րին, ո­րից մի կերպ պատ­ռե­ցի մի ե­րիզ ու փա­թա­թե­ցի մատս… Հի­մա ար­դեն կա­րող էի և պե՛տք է մտա­ծեի:
­Կա­մաց-կա­մաց պարզ­վում էր ու­ղեղս, և­ ես սկսում էի «ուշ­քի գալ» ու հաս­կա­նալ ի­րա­վի­ճա­կը. ինձ մե­ռած կար­ծե­լով` հա­րա­զատ­ներս, մինչև մար­մինս դիա­հերձ­ման ու մու­միաց­ման տա­լը, սա­ռը տեղ է` կդի­մա­նա մեկ-եր­կու օր, եր­ևի այն­պես էին հագց­րել-կապց­րել, վրաս լցրել անձ­նա­կան ոս­կե­ղենս ու դրել մար­մա­րե պատ­վան­դա­նին դրված դա­գա­ղի մեջ, որ դիա­կապ­տող­նե­րը, չգո­հա­նա­լով զար­դե­րով, չէին խոր­շել հա­նել նաև զգեստ­ներս, կո­շիկ­ներս…
Ու նրան­ցից մե­կը, կար­ծես թե կապ ընկ­նող լեզ­վով, ա­սում էր. «… մի մա-տըն ի՜նչ էր… որ… որ չը-կա-րո-ղա-ցա՜ր…»,- և­ ինձ մնում էր միայն լրաց­նել նրա չա­սած բա­ռը` «կըտ-րե՜լ…»:
­Զայ­րա­ցա՜, ո՜նց զայ­րա­ցա ու գո­ռում եմ ինձ ար­դեն չլսող­նե­րի հետևից. «­Բա հան­գուց­յալ կթա­լա­նե՜ն, այ շուն-շա­նոր­դի­ներ, այ,- և, «ան­հա­վատ» բա­ռից հար­մա­րը չգտնե­լով,- այ ան­հա­վատ­նե՜ր, այ…»: Վեր­ջա­պես հանգս­տա­ցա, զգու­շո­րեն դուրս ե­կա «վեր­ջին հանգր­վա­նիցս», հա­վա­քե­ցի «գո­ղե­րիս» հա­տա­կին թափթ­փած կի­սա­վառ մո­մե­րը, կպցրի վառ­վո­ղի լեզ­վա­կից` «լու­սա­վոր­վե­ցի», ու նստե­ցի դե­պի վեր տա­նող յոթ աս­տի­ճան­նե­րից ա­մե­նա­ներք­ևի­նի վրա, փո­խե­ցի ար­յու­նը դա­դա­րած մա­տիս «վի­րա­կա­պը» ու.
– Տ­ղե՛րք,- ա­սա­ցի և, զար­մա­նա­լով ինքս ինձ վրա, որ հայ­հո­յան­քի փո­խա­րեն,- տղե՛րք, ձեր ցա­վը տա­նեմ,- ա­սա­ցի,- ախր, դուք որ չլի­նեի՜ք… Որ չբա­ցեիք դրսից կող­պած դու­ռը կամ թե աչ­քա­ծա­կութ­յու­նից չփոր­ձեիք կտրել մատս, ախր… Ախր, ողջ-ողջ մեռ­նե­լու էի իմ «սե­փա­կան» դամ­բա­րա­նում, իմ ձեռ­քով կա­ռու­ցա՜ծ դամ­բա­րա­նում…- ու հաս­կա­ցա, որ «մահ» ա­սածդ մի կի­սակտր­ված մա­տի ցա­վից ա­վե­լի է ցա­վոտ ու սար­սա­փե­լի… նույ­նիսկ` զար­հու­րե­լի՜… ու հա­զար ան­գամ ի­րա­վա­ցի էր կինս, որ ա­սաց, ու ես չլսե­լու տվե­ցի, թե. «որ ու­րիշ հոգ­սեր ու­նե­նա­յի՜ր…»:
­Վեր կա­ցա ու դուրս ե­կա…
Օր­վա պա­տա­հա­րից հոգ­նած փոք­րիկ գյու­ղա­քա­ղաքն ար­դեն քնել էր, միայն իմ ու իմ տան կող­քի` եղ­բորս տան լույ­սերն էին վառ­վում: Ո՛չ, տուն չգնա­ցի: Գ­նա­ցի դե­պի եղ­բորս տուն: Պա­տու­հա­նից ներս նա­յե­ցի. ոչ մի շար­ժում: Քիչ հե­տո հեծկլ­տոց­նե­րով ընդ­հատ­վող կի­սատ-պռատ ձայ­ներ լսե­ցի ու իմ տան կող­մից մո­տե­ցող ստվեր­ներ տե­սա: Թաքն­վե­ցի ցա­խա­նո­ցում: Վեր­ջա­պես տան լույ­սե­րը` բա­ցի մե­կից, մա­րե­ցին, ու ես մո­տե­ցա պա­տու­հա­նին. եղ­բայրս, գլու­խը բռնած, նստած էր սե­ղա­նի մոտ: Թեթ­ևա­կի թխկաց­րի պա­տու­հա­նի ա­պա­կուն…
…­Հի­մա չեմ կա­րող ա­սել, թե որ­քան ժա­մա­նակ էր պետք, որ կա­րո­ղա­նա­յի փա­րա­տել եղ­բորս սար­սափն ու հա­մո­զել, որ իր դի­մաց կանգ­նա­ծը ուր­վա­կան չէ, այլ միս ու մար­մին, նույ­նիսկ հա­գի անլ­վա ու խշխշան սպի­տա­կե­ղե­նը սե­փա­կան ար­յու­նով կեղ­տո­տած իր եղ­բայ­րը… Ում, ի վեր­ջո, պի­տի գրկեր ու լաց լի­ներ… Վեր­ջա­պես հանգս­տա­ցավ:
– Հի­մա,- ա­սա­ցի,- հի­մա, Սեդ­րա՛կ, գնա մեր տուն ու պատ­միր` ինչ որ տե­սար ու լսե­ցիր:
Եր­ևի դա­րից ա­վե­լի էի մնա­ցել ցա­խա­նո­ցում, երբ եղ­բայրս ու որ­դի­ներս…
Ա­ռա­վոտ­յան մեր փոք­րիկ գյու­ղա­քա­ղաքն ի­րա­րով ան­ցավ. բա չեք ա­սո՜ւմ…
Ու­րա­խա­ցել էին բո­լո­րը:
Ա­մեն ինչ լավ էր կամ կար­ծես թե լավ էր:
Ա­ռօր­յան մտնում էր իր սո­վո­րա­կան հու­նի մեջ. մար­դիկ բարև էին տա­լիս, բարև էին առ­նում ու շտա­պում ի­րենց գոր­ծե­րին, և միայն կինս խռով մնաց ին­ձա­նից. ո­չի՛նչ, կանց­նի… Ու ես, բո­լոր գոր­ծերս հանձ­նե­լով որ­դի­նե­րիս, հա­րութ­յուն ա­ռած… նոր­մե­կեն ծնված մար­դու գո­հու­նա­կութ­յամբ քայ­լում էի Աստ­ծո ա­րա­րած ա­րե­գա­կի ներ­քո ու ժպտում ա­մեն­քին ու ա­մեն ին­չի՝ նույ­նիսկ չհե­տաքրքր­վե­լով, թե ով­քեր են ե­ղել «ինձ» թա­լա­նող­նե­րը. թող հա­լալ լի­նի, հո՞ ինձ փրկե­ցին, ո­րոն­ցից մե­կը,- ա­սում էին` սկսել է կա­կա­զել,- ու ա­վե­լաց­նում,- կկա­կա­զի, բա ո՜նց… – ու մարդ­կանց նե­րու­մը նրանց նկատ­մամբ կա­մաց-կա­մաց դար­ձավ դա­տա­պար­տութ­յուն, և ն­րանց «գոր­ծը»… մա­րե՛ց: Եվ ոչ միայն նրանց, այլև ոս­կու ցան­կա­ցած վե­րա­վա­ճառք, ցածր գնով վա­ճառ­վող ոսկ­յա ցան­կա­ցած զարդ սկսեց հա­մար­վել հան­գուց­յալ­նե­րից թա­լան­ված, և գո­ղերս, ա­տե­լութ­յամբ լցվե­լով իմ հան­դեպ՝ «մեռ­նեի՜ր, է­լի», ի­րենց մտե­րիմ­նե­րի, մտե­րիմ­նե­րը` ի­րենց մո­տիկ­նե­րի, մո­տիկ­նե­րը` հար­ևան­նե­րի, հար­ևան­ներն էլ` եր­ևի չա­րա­կամ­նե­րիս մոտ` սուրբ ա­վա­զա­նով տրված, բայց դամ­բա­րա­նով ջնջված ա­նո՜ւնս, իմ ա­կան­ջից հե­ռու` փո­խա­րի­նել էին…
…Ու երբ աշ­խա­տան­քի շտա­պող մարդ­կանց քայլ­քը իմ կող­քով կա­մաց-կա­մաց հա­վա­սար­վել էր վազ­քի կամ ճա­նա­պար­հը փո­խե­լու, փո­ղո­ցում վա­խից չռված աչ­քե­րով ինձ նա­յող ու հետ-հետ գնա­ցող ե­րե­խա­յի ձայ­նը լսե­ցի իմ հետ­ևից` «մե-ռե՜-լը»,- ա­րագ շրջվե­ցի և ն­րա ու նրա հա­սա­կա­կից մի խումբ փախ­չող ե­րե­խա­նե­րի` «մե-ռե՜-լը»…,- կան­չը լսե­ցի և թի­կունք­նե­րը տե­սա միայն…
Եվ որ­քան էլ հայ­րե­նա­կից­ներս հար­գեին ու փոր­ձեին մո­ռա­նալ ինձ հետ պա­տա­հա­ծը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ե­րեկ­վա հար­ևանն ու ծա­նո­թը չէին կա­րո­ղա­նում հաղ­թա­հա­րել ար­դեն «մեկ ան­գամ գնա­ցած ու ետ ե­կած», մահ­վան հետ դեմ առ դեմ հան­դի­պած և, վեր­ջի­վեր­ջո, դա­գա­ղի մեջ մտած-ե­լած լի­նե­լուս հան­գա­ման­քը` «մե-ռե՜-լը»…
Ծնն­դա­վայրս, որ­տեղ ոչ մե­կը դեռ չէր լսել «կլի­նի­կա­կան մահ» բա­ռա­կա­պակ­ցութ­յու­նը, ինձ դուրս էր հրում զո­ռով…
Գ­նա­ցի՜… Թո­ղե­ցի ա­մեն ինչ ու… փա­խա՜…
Բայց իմ «մե­ռե­լը», գու­ցե և` «դամ­բա­րա՞նս», եր­բեմն` ին­ձա­նից ա­ռաջ, եր­բեմն` ինձ հետ միա­սին, քարշ էր գա­լիս հետ­ևիցս ու ինձ վտա­րում տե­ղից տեղ…
Ու հի­մա, երբ այս­տեղ ո՛չ ին­ձա­նից ա­ռաջ, ո՛չ էլ ին­ձա­նից հե­տո ետ­ևիցս չհա­սավ նոր «ա­նունս» կամ «դամ­բա­րա՞նս», հա­մոզ­վե­ցի, որ նո­րօր­յա աշ­խար­հում դա ո՛չ զար­մաց­նող և­ ո՛չ էլ վախ պատ­ճա­ռող մի եր­ևույթ է, ու հաս­կա­ցա, որ պի­տի գնամ ու պի­տի քան­դեմ… ե­թե, ի­հար­կե, մար­դիկ կամ ժա­մա­նա­կը չեն քան­դել այդ «դամ­բա­րան» կոչ­վա­ծը, քան­դեմ հիմ­նա­հա­տակ ու պառ­կեմ ծննդա­վայ­րիս հո­ղին և խառն­վեմ նրան,- ա­պա, կար­ծես շնչա­հատ, լռեց, վերց­րեց բա­ժա­կը, կում ա­րեց ու վեր կա­ցավ, ու նրան քա­նի՜ օր լուռ ու­սում­նա­սի­րո­ղը հան­կարծ նրա հի­սու­նամ­յա դեմ­քից ներքև տե­սավ ու­սե­րի մեջ խո­րը ընկղմ­ված կնճռա­պատ վի­զը, մի բուռ… կե՜ս բուռ մնա­ցած մար­մի­նը, բա­ժա­կը բռնած ձեռ­քի` կա՛մ նոր ի հայտ ե­կած, կա՛մ իր չնկա­տած դո­ղը` միայն թե չգցի…
– Չե՛մ գցի,- ա­սե­լով ու սար­սուռ պատ­ճա­ռե­լով դի­մա­ցի­նին,- գնամ,- կրկնեց,- և­ ա­պա, խո­րը նա­յե­լով նրա աչ­քե­րի մեջ ու դան­դա՜ղ ծոր տա­լով,- գնամ, ու թեև հայ­րե­նի հո­ղին խառն­վող մեկ Ար­մե­նը շատ է, իսկ ապ­րե­լու հա­մար վե­րա­դար­ձող եր­կու­սը` շատ քիչ, պառ­կեմ, փա­կեմ աչ­քերս ու աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րում ցրված բո­լոր ար­մեն­նե­րին հրա­ման-խնդրանք հղեմ` հա­նուն ազ­նիվ սեր­մի ու բարձ­րա­գույն տե­սա­կի, հա­նուն այ­լոց չձուլ­վե­լու ու չկոր­չե­լու` վե­րա­դառ­նալ և­ ա­պա… խառն­վեմ նրան… ու հի­սուն տա­րի ա­ռաջ, թե հի­սուն տա­րի հե­տո` միև­նույ­նը չէ՞՝ մեկ Ար­մեն ա­վե­լի, մեկ Ար­մեն պա­կաս` ո՞վ է հաշ­վո­ղը…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.