­Հա­յաս­տա­նի գրող­նե­րի միութ­յու­նում քննարկ­վե­ցին մինչև 27 տա­րե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծող­նե­րի՝ մրցա­նա­կա­բաշ­խութ­յան ներ­կա­յաց­ված ստեղծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը: Խ­րա­խու­սա­կան մրցա­նա­կի ար­ժա­նա­ցան Գ­րե­տա Ա­լեք­սան­յա­նը, ­Վիո­լե­տա ­Լապտ­ևան, Հ­րա­չու­հի ­Լո­ռեց­յա­նը, ­Կա­րի­նե ­Մա­նաս­յա­նը, Իր­մա ­Հա­կոբ­յա­նը, իսկ ՀԳՄ պատ­վոգ­րե­րի՝ ­Նա­րե ­Վա­րու­ժա­նը, ­Սու­սան­նա Գ­ևորգ­յա­նը, Ա­րեգ ­Մով­սիս­յա­նը: Խ­րա­խու­սա­կան մրցա­նակ­նե­րի ու պատ­վոգ­րե­րի հանձ­նու­մը տե­ղի կու­նե­նա ­Ծաղ­կա­ձո­րում՝ գրող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը, հոկ­տեմ­բե­րին կա­յա­նա­լիք ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի հա­վա­քի ժա­մա­նակ:

­Նա­րե ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ
Թ­թե­նի

­Ման­կութ­յունս ու տա­տիս ծե­րութ­յու­նը հա­մըն­կան։ Եր­կուսս էլ քայ­լել էինք սո­վո­րում, իսկ երբ ես սկսե­ցի վա­զել, տատս ան­կո­ղին ըն­կավ։ ­Հաս­նող ու մեռ­նող կյան­քե­րի ինչ­պի­սի՛ բա­խում։
­Տատս մե­ռավ սո­վո­րա­կան մի օր, և ն­րան թա­ղե­ցին սո­վո­րա­կան  փո­սի մեջ. ան­սո­վոր էր…
Ան­սո­վոր էր պա­տի անկ­յու­նի մահ­ճա­կա­լի դա­տար­կութ­յու­նը։ Այդ դա­տար­կութ­յու­նից կո­կորդս լցվում էր ա­մեն ան­գամ, բայց վա­խե­նում էի լաց լի­նել։
­Մորս մխի­թա­րե­լու էին գա­լիս տասն­յակ կեղծ ու շի­տակ բա­րե­կամ­ներ, ես ու­րա­խա­նում էի, երբ նրանք ինձ հա­մար կոն­ֆետ էին բե­րում, և տխ­րում, որ դրանք հա­մով չէին այն­քան, որ­քան տա­տիս տված մար­մե­լադ­նե­րը։
­Մայրս ա­սում էր` մեծ աղ­ջիկ ես, չլա­ցես, հայրս ա­սում էր` փոքր ես, որ գաս գե­րեզ­ման­ներ։ Եվ փոք­րի ու մե­ծի ա­րան­քում ինձ մի­ջակ ան­պետ­քութ­յուն էի զգում։
Երբ ան­ցավ մեկ տա­րի, ես ինձ ա­վե­լի ան­պետք էի զգում, ո­րով­հետև այլևս ա­մեն օր չէի հի­շում տա­տիս, ու լացս չէր գա­լիս։
«Ու­րեմն անշ­նորհք թոռ եմ»։
­Տա­տիս նկարն ինձ ճնշում էր.
– ­Մա՛մ, հա­նե՛ք։
– ­Տա­տը կնե­ղա­նա։
Իսկ երբ ան­ցավ ևս ե­րեք տա­րի, մայրս ին­քը հա­նեց նկարն ու դրեց դա­րա­կը։
­Մի՞­թե տատս մո­ռաց­վեց։
­Մեր բա­կում մի չոր թթե­նի կար։ Ա­մեն օր կռիվ էր։ ­Հայրս ա­սում էր.
– Կտ­րենք, մի օր ընկ­նե­լու է տա­նի­քին։
­Մայրս`
– Ա­մա­ռը լավ ստվեր է գցում։
Ե­թե ան­կեղծ, ինձ հա­մար մեկ էր՝ թթե­նին կլի­նի, թե ոչ, բայց մորս ու հորս վե­ճից ա­ռա­ջա­ցող աղ­մու­կը խան­գա­րում էր դաս սո­վո­րե­լուս։ Եվ ա­կա­մա­յից ինձ հա­մար նույն­պես կար­ևոր էր թթե­նին, այն­քան կար­ևոր, որ հակ­վե­ցի հորս մտքին.
«Կտ­րեք պրծնենք է­լի»։
Եր­բեմն հի­շում էի տա­տիս։  ­Սի­րում էր աշ­խա­տել։ Երբ ոտ­քի վրա էր, այ­գում ինձ հա­մար ան­հաս­կա­նա­լի գոր­ծե­րով էր միշտ զբաղ­ված, մեկ էլ կտես­նեի` մի թա­սի մեջ թութ լցրած բե­րում էր մոտս։ Երբ դեռ աչ­քե­րը տես­նում էին, գուլ­պա­ներ էր գոր­ծում, իսկ ես մտքումս ե­րա­զում էի, որ դրանք ինձ հա­մար չլի­նեին, ո­րով­հետև դուրս չէին գա­լիս, բայց գուլ­պա­նե­րը միշտ ինձ հա­մար էին, ո­րով­հետև ես միակ թոռն էի, իսկ ձմռան ցուրտ օ­րե­րին միակ բա­նը, որ ու­րա­խութ­յուն էր բե­րում մրսկան մարմ­նիս,  գուլ­պա­ներն էին։
Ես ար­դեն բա­վա­կա­նին փոքր էի. Ա­զատ լա­ցում էի, և ­բա­վա­կա­նին մեծ էի. Գ­նում էի գե­րեզ­ման­ներ։
­Սո­վո­րա­կան մի օր այ­ցի գնա­ցի իմ մե­ռած ու գու­ցե մո­ռաց­ված տա­տին, և ­նա ինձ հե­քիա­թան­ման մի բան պատ­մեց։
­Պատ­մեց, որ երբ փոքր էր, փոք­րիկ մի ե­րե­խա, սի­րում էր ծա­ռեր տնկել և ­մեր տան բա­կում մի փոք­րիկ թթե­նի տնկեց։ ­Պատ­մեց, որ նրա տակ սա­վան­ներ է փռել ու ինձ նստեց­րել ճյու­ղե­րի հո­վի տակ՝ ար­ևից պաշտ­պա­նե­լու հա­մար։ ­Հետս խա­ղա­ցել է այդ­տեղ, մատ­նե­րի վրա հաշ­վել է սո­վո­րեց­րել և ­թութ  քա­ղել ինձ հա­մար։ Իսկ հե­տո տա­րի­ներ են ան­ցել, ին­քը ըն­կել է ան­կո­ղին, ինձ հաշ­վել սո­վո­րեց­րել են ու­սու­ցիչ­ներն  ա­ռանց մատ­նե­րի, ինձ հա­մար թութ գնել է մայրս շու­կա­յից, և­ ար­ևից պաշտ­պան­վել եմ անձր­ևա­նո­ցով։ Եվ տատս ի­րեն ա­վե­լորդ է զգա­ցել…
Մթն­շա­ղին վե­րա­դար­ձա տուն ու տե­սա, որ հայրս թթե­նին կտրել է։
– Ա­վե­լորդ էր,- կոճ­ղին նա­յե­լով ա­սաց հայրս։
­Նա­յե­ցի կոճ­ղի եր­կա­րած ու հո­ղի սիր­տը մխրճված ար­մատ­նե­րին. չէ՛,  տատս չի մե­ռել ու չի մո­ռաց­վել, տատս ար­մատ է, տատս ե՛ս եմ…

***
Եվ մի անփույթ վայրկյանի
Վեճի բոցում տաքացած`
Առագաստը մեր նավի
Մենք պոկեցինք բարկացած։
Կապույտ օվկիանի
Լաջվարդ ծոցում թողնված`
Դեռ լողում է մեր նավի
Վերջին բեկորն օրհնված։

 

Կարինե ՄԱՆԱՍՅԱՆ

Ուզում եմ բառ դառնալ,
որ քեզ ավելի մոտ լինեմ։
Ուզում եմ խոսք դառնալ,
որ քեզ ավելի հարազատ լինեմ,
որ ջերմությունդ զգամ,
որ հասկանամ՝ կարոտդ որ լեզվով ես երգում։
Ուզում եմ այն բառը դառնալ,
որը երբեք չես արտասանի,
միշտ կմնա սրտումդ ու դուրս չի գա,
չի կպնի ինչ-որ օտար մեկին
ու հավերժ քոնը կմնա։
Ուզում եմ բառ դառնալ,
որ խոսքիդ կարոտ չմնամ,
որ ձայնիդ անուն դնեմ,
ասեմ՝ անուշ էր,
ոչ թե ասեմ, որ ձայնդ լռությունն է։
Ուզում եմ բառ դառնալ,
որ ձայնդ սիրեմ ավելի շատ,
քան երաժշտությունը։
Ուզում եմ բոլոր երաժշտական գործիքներում
ձայնիդ նոտան փնտրել ու ոչ մի տեղ չգտնել։
Ուզում եմ բառ լինել,
որ քոնը լինեմ,
որ քեզնից սկսվեմ
ու քեզնով ավարտվեմ…

***
Հողից ծաղիկ ծլեց.
Իմ ու Քո սիրո պտուղն էր,
որը հետո պիտի ծաղիկ տար ու ծաղկեցներ։
Թերթիկների քանակի չափ իրար սեր ենք ասել…
Թերթիկներն օրեցօր ավելանում են։

Քամին որոշեց, որ սերմս Քո՛ մշակած հողի վրա պիտի ծաղիկ տա,
ու ես խոստացա ծաղկի թերթիկները Քո՛ սիրելի գույնով ներկել։
Տերևների վրա մեր ժպտացող դիմագծերը կնկարվի։
Արևի հետ խաղ կտանք ու շող կառնենք։
Արմատներով հողի մեջ սեր կլցնենք.
մյուս ծաղիկների ջրին սեր կավելացնենք,
ու դաշտի համար սիրո նշանաբանը մեր
անունները կլինեն։

Ծաղկից իմ ու Քո սիրո բույրն է գա
լու, որը հետո արբեցնելու է բոլորին։
Մենք՝ արդեն արբածներս, ջերմանում ենք արևի այն շողով,
որը ՍԵՐ է կոչվում,
ու Մենք էլ սիրո ծաղիկն ենք երկրում։

***
Մենք արևն էինք,
այն կետը, որը հեռվից գրկում է բոլորին։
Մենք ձեռք ձեռքի տված պարում էինք,
ու մեր ոտքերը շրջան գծեցին,
շողերն էլ զգեստս էին,
որ պարելուց շրջանից դուրս էր գալիս։
Մեր նոտաները անվերջ էին,
քանի որ մեր սրտերը չէին դադարում բաբախել։
Մի օր դու ուղղակի ավելին դարձար։
Քայլերդ ավելի մեծ դարձան, ու մենք պոկվեցինք իրարից։
Դու մի նոր համաստեղություն դարձար,
քայլերով անսահմանություն գծեցիր,
հայացդ որ կետին նայում էր,
նույն տեղը մոլորակ էր հայտնվում…
Մնացի ես
ու ես լուսին դարձա,
արցունքներս սառեցին օդում՝
աստղ դարձան, որ մենակ չմնամ…

 

Իր­մա ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Այս մթին աշ­խար­հում քեզ հար­մար լու­սա­վո­րութ­յուն չեմ գտնում։ Այս աղմ­կոտ քա­ղա­քում քեզ հա­մար խա­ղա­ղութ­յուն չեմ որ­սում։ Ե­թե կա­րո­ղա­նա­յի, լույս կխմո­րեի քեզ հա­մար, ե­թե ի զո­րու լի­նեի, հո­գուս լույ­սը քար­քա­րոտ ճամ­փա­նե­րիդ կփռեի։ Այս­տեղ՝ քեզ­նից հե­ռու, այն­քան պա­կաս ես դու, որ ե­թե մի պահ շունչս պա­հել սո­վո­րեմ, քեզ այլևս չեմ գտնի։ Այն­քան շատ ես դու ու որ­քա՜ն ես պա­կա­սում ինձ։
Ե­թե «սի­րում եմ»-ը քիչ չլի­ներ, ա­պա ես կա­սեի, որ սի­րում եմ։ Ե­թե քեզ ու­նե­նա­լը այս­քան քիչ չլի­ներ, մենք աստ­ղե­րից եր­կինք կհյու­սեինք։ Ես ան­քեզ երկն­քում աստ­ղեր չու­նեմ։ Ես վա­խե­նում եմ քեզ չու­նե­նա­լուց։
Իմ կի­սա­կար­միր շուր­թե­րին չո­րա­ցել է համ­բույ­րիդ հա­մը, և ­մատ­ներս դա­դա­րել են աղմ­կել ու­սե­րիդ։ Իմ նուրբ, բաց վար­դա­գույն շուր­թե­րին չո­րա­ցել է ան­վանդ դո­ղը։
­Հո­գի՜ս, որ­քան շատ կաս, այն­քան դո­ղում եմ չլի­նե­լուդ վա­խից։ Իմ բաց կա­պույտ ե­րազ, կու­զե­նա­յի քեզ այն­քան ու­նե­նալ, որ դու տեղ չու­նե­նա­յիր քեզ ու­րի­շին տա­լու։
Իմ խռովք, ես չեմ դա­դա­րի մեզ պա­տե­պատ տա­լուց, բայց և ­չեմ դա­դա­րի համ­բու­րել վի­րա­վոր ձեռ­քերդ։
Եր­կին­քը մեզ ի­րար հետ գի­շե­րե­լու թույլտ­վութ­յուն չտվեց, և ­մեր սե­րը այդ­պես էլ մնաց՝ ա­նա­վարտ։ Որ­քա՜ն սի­րուն են ի­րար չհա­սած ձեռ­քե­րը, և­ որ­քա՜ն կա­րոտ կա ի­րար չդի­պած շուր­թե­րին։
­Սե՛ր իմ, ես կա­սեի, որ սի­րում եմ քեզ, բայց ե­թե ի­մա­նա­յիր, թե որ­քա՜ն քիչ է դա….
­Քիչ են բո­լոր աս­ված և չաս­ված խոս­քե­րը, քիչ են բո­լոր կի­սատ թո­ղած մտքե­րը. ես ա­մեն օր քեզ վե­րապ­րում եմ։

****
Իմ ժպի­տը քո ա­նունն ու­նի։ Ես պաշ­տե­լու չափ սի­րում եմ ինձ, երբ դու կող­քիս ես։ Ինձ բո­լո­րից խլել ես դու, նվի­րել քեզ ա­ռանց թույլտվութ­յան, բայց ա­րի ու տես, որ աշ­խար­հում ոչ ոք չի ճա­շա­կել ինչ-որ բան ու­նե­նա­լու թույլտ­վութ­յուն այն­քան, որ­քան դու ես ճա­շա­կել։
Իմ աչ­քե­րում քո ժպի­տի փայ­լը կա։ Իմ շուր­թե­րին չի հասց­նում չո­րա­նալ քո սե­րը։ Իմ կի­սա­կար­միր շուր­թե­րին քո կա­պույտ ե­րազ­ներն են ծնվում։
Իմ մատ­նե­րով ես ու­սե­րիդ նկա­րում եմ իմ ե­րա­զած թևե­րը, ո­րոնք մեզ թռչել են սո­վո­րեց­նե­լու։
­Մի­գու­ցե դու ե­կել ես, որ­պես­զի ես հաս­կա­նամ, որ աշ­խար­հում քո սի­րուց մեծ սեր չկա՞։ Ե­կել ես, որ գրո­ղի ծոցն ու­ղար­կես իմ բո­լոր սի­րո պատ­կե­րա­ցում­նե­րը, ա­պա­ցու­ցես, որ մի մար­դու միայն մե­կը կա­րող է այս­պես ուժ­գին սի­րել։ ­Քո սի­րուց վեր սեր չկա իմ պատ­կե­րաց­րած, հա­ճախ՝ ինձ պատ­կա­նած սե­րե­րում։ ­Դու ե­կել ես, որ զրո­յաց­նես բո­լոր այն մտքե­րը, ո­րոնք գոր­ծո­ղութ­յուն չեն դառ­նում։
Ե­թե ծնվել, միայն մե­կին, հատ­կա­պես՝ մե­կին սի­րե­լու հա­մար։

 

Վիոլետա ԼԱՊՏԵՎԱ

***
Հիմա քնած ես, փոքրի՛կս
Նինջը կրկին հաղթել է քեզ.
Կարծես նա գիրք է կլանող,
Իսկ դու նրան կառչած մի տող։
Մեղմ երազն այն` կաթե ցոլքով,
Օրոր-օրոր է շշնջում,
Մեղմ ժպտացող հայացքիդ դաշտում
Ծաղկանինջ է արդեն վաղուց։
Սիրտը իմ՝ ծով, սերդ՝ մակույկ,
Օրոր-օրոր, փոքրի՛կ նավազ,
Թո՛ղ դստրիկս ննջի խաղաղ
Քո գրկի մեջ ամռան գիշեր։

***
Թա՜նկ ես ինձ համար,
Եվ քո արժեքը բախտի բերումում
Գրկումս փարված՝ մա՜յր է ինձ կոչում։
Թանկ լինելդ չշփոթես հանկարծ
Այն թանկության հետ,
Որի արժեքը միշտ նույնն է մնում,
Գինն է ուղղակի օրեցօր աճում,
Այն ծառի նման,
Որ աճելով հանդերձ պտուղ չի տալիս։
Թա՜նկ ես ինձ համար,
Եվ թո՛ղ աշխարհը գլխիվայր շրջվի,
Օվկիանների տեղ երկինքը հոսի,
Երկիրն ամպերից վերմակներ կարի,
Աստղերով նախշի։
Դու ինձ մոտ արի,
Որ արժեզրկվեն խոսքերը բոլոր
(Աչքերն էլ վաղուց աղոթել գիտեն,
Մոմի փոխարեն` արցունքներ հոսեն)։
Ու արժևորվի աչքերի լեզուն։

***
Հուսահատությունը ձեռքիցս բռնել,
Ընկերակիցն է իր դարձրել։
Արդեն խեղդվում եմ ծով մեղկությունից,
Իմ կողմ շպրտվող բախտաապտակից։
Եվ ինձ թվում է՝ երկրի արգանդում
Ես չձևավորված մանուկ մնացի։
Խեղդվում եմ արդեն այս անճարության
Բանվորը լինելուց
(Երջանկությանը տրվելու համար
փորձ են պահանջում)։
Ես հուսավորված ջահ եմ պահանջում,
Որ ջահավորեմ սրահը կյանքիս։
Սուգը այնտեղից թող գահավիժի,
Թող փառավորվի ապագան գալիք։
Գալիքի համար ինձ կմատաղեմ
Իմ չապրած կյանքի կանաչաարտում,
Միայն թե Վաղը ամուլ չմնա.
Համբույրաձոնով լցնի ապագան։

***
Քո բացակայությամբ ոչինչ չի փոխվի,
Պարզապես հոգիս մի քիչ կանձրևի։
Թախիծը կթռչի կարոտի դաշտով
Եվ կանհետանա ստվերիդ մեգում։
Ոտնատակերդ մայթին քսվելով
Չեն նվագելու թավջութակի պես,
Դուռն էլ ինձ ծանոթ ձևով չի ճռռա,
Այլ կփակվի մի խուլ համրությամբ։
Քո բացակայությամբ ոչինչ չի փոխվի,
Մեզ էլ չի գրկի Սերը պատվական,
Այլ կտողադարձի՝
Քեզ թողնելով այսօրվան կառչած,
Ինձ՝ վաղվան թևանցուկ։

 

Հրաչուհի ԼՈՌԵՑՅԱՆ

ՈՐ ՉԳՆԱՍ
Սև քաղաքի անկյունները
օծանելիքիդ բույրով պարուրեցիր,
Որ սիրտս չխառնի անքեզ օրերից:
Ինչ-որ կապույտ թախիծ,
Անգույն պահի աղմուկ,
Անբեմ ինչ-որ թատրոն, անշունչ մարդիկ բազում.
Ու շնչավոր մարմին,
Ու դու չկաս նորից,
Չես լինելու վաղը,
Չորս փայտերից անդին,
Արևների վերից,
Քո աղոթքի կողքից դու գալու ես կրկին,
Քայլելու ես հեռվից,
Ժպտալու ես երկնից
Ու գալու ես նորից,
Տառերը չեն հերիքի,
Բառերը սուտ կլինեն,
Բայց եկել ես հիմա,
Որ չգնաս…

ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ՄԱՐԴԻԿ ԵՆ
Հայրենիքը մարդիկ են:
Կորցրո՛ւ նրանցից մեկին և կհասկանաս,
Որ այլևս չկաս:
Հողը պոկվում է ոտքերիդ տակից,
Ձեռքերդ օտարանում են,
Մարմինդ հուղարկավորված է մնում
Հեռացող քարերի տակ:
Դու անցյալ չդարձող,
Ի՛մ հայրենիքն ես:

 

Գրետա ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՎԱՐԴԵՆԻ
Թափառում եմ աշխարհի պատերի տակ՝
Պատմելով բոլորին,
Որ չեն եղել առանց քեզ գիշերներ,
Եվ ցերեկներ էլ չեն լինելու։
Պարզապես
Իմ երևակայական կայարաններից
Անհասցե սլացող հարյուրավոր
Արագընթաց գնացքների մեջ
Նստեցնում եմ
Իրականության հետ անհաշտ հուշերիս
Եվ ուղարկում դեպի քեզ.
Զարմանալիորեն ետ են վերադառնում բոլորը՝
Պատառոտված օրավարտը
Լցնելով քո բույրով,
Որ չեմ հիշում,
Բայց գիտեմ՝ չեմ էլ մոռանա,
Այլ կփնտրեմ
Աշխարհի պատերի տակ,
Մինչ գտնեմ այն վարդենին,
Որի ծաղկաթերթերին
Հավերժական բույնս կհյուսեմ՝
Երևակայելով, թե դու ես՝
Քո անուշահոտ գիրկը՝
Խաբելով ինքս ինձ,
Որ չեն եղել առանց քեզ ցերեկներ,
Եվ գիշերներ էլ չեն լինելու՝
Գիտակցաբար թե առանց դրա՝
Նմանվելով բակունցյան բզեզին…

***
Թվում է՝ բոլորն են անցնում,
Այլ ոչ թե ես,
Իմ փոխարեն կայացնում որոշումներ՝
Արագացնելով ռիթմը
Ժամանակ առ ժամանակ
Սենտիմենտալ դարձող բնավորությանս
Եվ ասում՝
Նորից, չգիտեմ էլ որերորդ անգամ,
Դուրս արի փողոց,
Արդուկիր ճանապարհը ոտնահետքերովդ
Հենց այն ժամանակ,
Երբ մոլորակը կհագնի
Աստղիկներով գիշերազգեստ
Հենց քեզ համար,
Որ պատուհանների ապակիների մեջ
Ավելի լավ նշմարվեն
Կանոնավոր շարժվող ձեռքերդ անօգտակար,
Որոնցով բաց թողեցիր
Քո մի կտոր ժամանակը խաղաղվելու։

ՎԱԽԵՆՈՒՄ ԵՄ
Եթե ես քոնը լինեի այնքան,
Որքան դու ես իմը,
Աշխարհը կդառնար օրինաչափ,
Եվ ես վաղաժամ կկորցնեի
Իմ հարավը,
Քո հյուսիսն էլ կկորցնեի՝
Անպատասխան թողնելով
Զգացմունքներիս հարցաշատ
Ու մոլորված երամին։
Կդադարեի ինձ Աննա Կարենինա
Երևակայել
Եվ իմ Վռոնսկու պարգևած
Ծանր սիրո քաղցրությունը չզգալով՝
Կխեղդվեի
Էլի ու էլի քո ափերում,
Ուր երբեք նավահանգիստ չգտա։
Վախենում եմ քոնը լինել.
Ես իմն եմ։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։