­Յո՞ եր­թաս, ­Մա՛րդ Աստ­ծոյ (­Հատ­ված «­Վեր­ջին ման­կութ­յուն» նո­րա­վարտ վե­պից) / ­Ֆե­լիքս ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

Ֆելիքս Բախչինյան

­Մա­հա­նալ լի­ներ, ծե­րա­նալ չլի­ներ…
­Ժո­ղովր­դա­կան ա­սաց­վածք

­Սի­րե­լի՛ ըն­թեր­ցող, դժվար կլի­նի հաշ­վել, թե քա­նի գիրք եմ կար­դա­ցել կյան­քում, ու կար­ևորն ա­մենևին էլ դա չէ: Ա­մեն ան­գամ, երբ ձեռքս եմ վերց­րել նոր գիրք, կար­դա­լուց ա­ռաջ կամ կար­դա­լուց հե­տո ցան­կա­ցել եմ հաս­կա­նալ՝ ին­չի՞ մա­սին է: ­Չեմ կա­րող ա­սել՝ ո՞ր դեպ­քում եմ ա­վե­լի հե­տաքրք­րութ­յամբ կար­դա­ցել՝ երբ նա­խա­պես ի­մա­ցե՞լ եմ՝ ին­չի մա­սին է, թե՞ երբ ինքս եմ բա­ցա­հայ­տել: ­Հա­մե­նայն դեպս, այս հար­ցում վի­ճա­կագ­րութ­յուն չեմ ար­ձա­նագ­րել:
Ու հի­մա, երբ ար­դեն ­Դու ձեռքդ ես վերց­րել իմ գիր­քը, և ­մեր զրույցն ար­դեն սկսված է, ես ու­զում եմ ­Քեզ տալ աշ­խար­հում ա­մե­նա­պարզ, ա­մե­նա­հան­ճա­րեղ, ա­մե­նա­ճա­կա­տագ­րա­կան, ա­մե­նա­փի­լի­սո­փա­յա­կան ու միակ ա­մե­նա­կար­ևոր հար­ցը՝ որ­տե՞ղ ես ապ­րում… ­Մի՛ շտա­պիր պա­տաս­խա­նել եր­կի­րը կամ քա­ղա­քը: Ա­մեն տեղ էլ մար­դիկ եր­կու տեղ են ապ­րում՝ տա­նը կամ ոչ տա­նը, ի­րենց տա­նը կամ ոչ ի­րենց տա­նը:
­Դու տա՞նն ես ապ­րում, թե՞ ոչ տա­նը, քո՞ տա­նը, թե՞ ոչ քո տա­նը… ­Բո­լոր պա­տաս­խան­նե­րի դեպ­քում էլ այս գիր­քը նաև քո մա­սին է, ո­րով­հետև այս գիր­քը ա­մե­նա­կար­ևո­րի՝ տա­նը ապ­րե­լու եր­ջան­կութ­յան մա­սին է… Ի՜նչ պարզ է ու ի՜նչ հան­ճա­րեղ…
Առ­հա­սա­րակ, ­Դու մտա­ծե՞լ ես այդ ե­րեք բա­ռե­րի մա­սին… տա­նը ապ­րե­լու եր­ջան­կութ­յուն… Ա­մեն ինչ այն­քան խոր ու սպա­ռիչ է աս­ված, որ կա­րե­լի է նաև չգրել այս գիր­քը… Ու ե­թե Էռ­նեստ ­Հե­մին­գո­ւե­յը գրազ ե­կավ գրե­լու աշ­խար­հի ա­մե­նա­կարճ պատմ­ված­քը՝ ըն­դա­մե­նը վեց բառ ու խոր պատ­մութ­յուն, ո­րը նաև կհու­զեր բո­լո­րին («­Վա­ճառ­վում է ման­կա­կան կո­շիկ, եր­բեք չհա­գած»:), ա­պա դրա­նից էլ սեղմ ժան­րի մեջ հան­ճա­րեղ լի­նե­լու հա­մար ես ան­հա­մես­տո­րեն ինձ կտա­յի դարձ­վածք-պատ­մութ­յան մրցա­նա­կը: «­Տա­նը ապ­րե­լու եր­ջան­կութ­յուն»… ու ա­մեն մե­կը թող հաս­կա­նար՝ ինչ­պես ինքն է ու­զում՝ ու­ղիղ, փո­խա­բե­րա­կան, փի­լի­սո­փա­յա­կան, ռեա­լիս­տա­կան, սիմ­վո­լիս­տա­կան… և ­հա­զար ու մի «ա­կան» ի­մաստ­նե­րով: Այս ե­րեք բա­ռե­րը բա­ռե­րի զգա­յա­կան աշ­խար­հի սյու­նե­րից են, ոչ միայն կյան­քը, այլև ան­գամ բա­ռա­րան­ներն ի­րենց ու­սե­րին պա­հող սյու­ներ: ­Բա­ռա­րա­նա­յին անկ­յանք, պար­զու­նակ ի­մաս­տից ան­դին այս բա­ռե­րը հենց կյանքն են, որ կան:
Օ­րի­նակ՝ տուն ա­սե­լով` ո՞վ է հաս­կա­նում միայն շի­նութ­յուն կամ պա­տեր, որ­տեղ ապ­րում են: ­Տու­նը ըն­տա­նե­կան սերն ու ջեր­մութ­յունն է: ­Կամ՝ ապ­րել ա­սե­լով` ո՞վ նկա­տի ու­նի միայն շնչե­լը կամ գո­յա­տևե­լը: Ապ­րե­լը կյան­քի հա­մը զգալն ու վա­յե­լելն է: Իսկ եր­ջան­կութ­յու­նը ըն­տա­նիք ու զա­վակ­ներ ու­նե­նալ կամ եր­կար ապ­րե՞լն է… դուք այդ­պե՞ս եք կար­ծում… ո՛չ և­ ո՛չ… այս եր­րորդ բա­ռի հետ ա­վե­լի դժվար է… բաց­ված խոր­քը` ա­վե­լի մեծ…
Այդ պատ­ճա­ռով, սի­րե­լի՛ ըն­թեր­ցող, ինքդ ո­րո­նիր եր­ջան­կութ­յան ու­ղիղ ու փո­խա­բե­րա­կան, ազ­նիվ և ազն­վա­կան ի­մաստ­ներն ու նրբի­մաստ­նե­րը, և բա­ցա­հայ­տումն էլ ինքդ ա­րա…
Իսկ թե ինձ հարց­նեք՝ ին­չի՞ մա­սին է գիր­քը, ու իմ պա­տաս­խա­նը լի­նի նույ­նը՝ տա­նը ապ­րե­լու եր­ջան­կութ­յան, չկար­ծեք, թե դա ծե­րա­նո­ցի լքված բնակ­չի բնա­կան ցան­կութ­յուն է… ո՛չ, այդ­քան պար­զու­նակ չլի­նեք… դուք ինձ­նից էլ լավ գի­տեք, որ տա­նը ապ­րե­լու եր­ջան­կութ­յու­նը նախ­ևա­ռաջ հենց տա­նը ապ­րող­նե­րի ե­րա­զանքն է… և ­հե­տո միայն՝ ծե­րա­նո­ցում լքված­նե­րի…

* * *
­Ման­կութ­յու­նը նման է շար­ժան­կա­րի… Ո­րոշ դրվագ­ներ հի­շում ես վառ ու կեն­դա­նի, այն­քան մոտ ու ի­րա­կան, ա­սես հենց հի­մա են կա­տար­վում, ո­րոշ դրվագ­ներ՝ ա­նո­րոշ, ա­ղոտ, հե­ռա­վոր, հա­զիվ նշմա­րե­լի: ­Դեմ­քերն ու տե­սա­րան­նե­րը գա­լիս և­ անց­նում են` ինչ­պես կի­նոն­կա­րի ժա­պա­վե­նի վրա, եր­բեմն կանգ առ­նում ստոպ-կադ­րի պես ու այդ­պես էլ ան­շարժ մնում: ­Շատ բան իս­պառ մո­ռաց­վում է, ու­զում ես հի­շել, բայց այն­քան ան­զոր ես մո­ռա­ցութ­յան ան­կա­սե­լի ու­ժի դեմ… Ա­ռաջ­նե­րում, երբ շար­ժան­կար չի ե­ղել, տես­նես ին­չի՞ հետ են հա­մե­մա­տել ման­կութ­յան հի­շո­ղութ­յու­նը… ­Գու­ցե մտա­պատ­կե­րում լո­ղա­ցող տե­սիլք­նե­րի, տե­սո­ղա­կան, եր­ևա­կա­յա­կան պատ­կեր­նե­րի: ­Չեմ կա­րող ա­սել: Ինձ հա­մար, հա­մե­նայն դեպս, այն ա­սես վա­ղուց տե­սած կի­նոն­կար է, եր­բեմն՝ սև-­ճեր­մակ, եր­բեմն՝ գու­նա­վոր: ­Ժա՞ն­րը… օ՜, մե­լո-մե­լո-մե­լո ու է­լի մե­լոդ­րա­մա, հո­գե­ցունց մե­լոդ­րա­մա՝ կո­ղոպտ­ված ման­կութ­յան ու ծե­րութ­յան մա­սին: ­Հենց հի­մա «նկա­րա­հան­վում է» այդ շար­ժան­կա­րի «վեր­ջին սե­զո­նը», ես կա­սեի՝ վեր­ջին սե­րիան՝ կո­ղոպտ­ված ծե­րութ­յան մա­սին… Իմ կյան­քի շար­ժան­կա­րի հա­կիրճ նկա­րագ­րութ­յու­նը կա­րե­լի է ամ­փո­փել ըն­դա­մե­նը մի քա­նի բա­ռի մեջ. կյանք՝ կո­ղոպտ­ված ման­կութ­յու­նից մինչև կո­ղոպտ­ված ծե­րութ­յուն… Ում պատ­մեմ՝ չի հա­վա­տա, ծե­րու­նա­կան փսի­խոզ է՝ կա­սեն, ու կա­սեն ոչ այն­քան կա­մաց, որ ես չլսեմ, ու ես կլսեմ…
­Կո­ղոպտ­ված ման­կութ­յու­նից կո­ղոպտ­ված ծե­րութ­յուն ապ­րած՝ ա­մա­չե­լու չափ եր­կար կյանքս ա­վար­տե­լուց ա­ռաջ ու­զում էի այն­պի­սի մի բան ա­սել, գրել կամ ա­նել, որ դեռ չի ա­սել, չի գրել ու չի ա­րել ոչ ոք: ­Փա­ռա­սի­րութ­յու­նից չէ, այլ ապ­րածս կյան­քի թո­ղած դառ­նա­հա­մի չա­փա­բաժ­նից: Ու­զում եմ ներսս դա­տար­կել թույ­նից, ու­զում եմ ինձ հետ թույն չտա­նել հա­վի­տե­նութ­յուն: Ծ­նող­ներս մեղք են, թող ինձ չտես­նեն այդ­պես…
­Գու­ցե բո­լոր ժա­մա­նակ­նե­րում էլ, ա­մե­նուր և ­միշտ ե­ղել են, կան ու կլի­նեն ինձ պես հա­զա­րա­վոր, մի­լիո­նա­վոր մար­դիկ՝ հո­գով կո­ղոպտ­ված: Ն­րան­ցից յու­րա­քանչ­յուրն էլ կար­ծում է, թե իր պատ­մութ­յունն ու­րիշ է ու սկսում է՝ գի­տե՞ք, իմն ու­րիշ է… դուք չեք պատ­կե­րաց­նի… ախր ինչ­պե՞ս դի­մա­նալ… ­Գի­տեմ, պատ­կե­րաց­նում եմ, կա­րե­լի է դի­մա­նալ՝ կպա­տաս­խա­նեմ նրանց բո­լո­րին՝ ա­ռանց զար­ման­քի նշույ­լի: Կ­պա­տաս­խա­նեմ ու կկրկնեմ նույն տա­փակ նա­խա­դա­սութ­յու­նը՝ չէ՛, ձե­րը սո­վո­րա­կան, ծա­նոթ բան է, իսկ իմ պատ­մութ­յունն իս­կա­պես ու­րիշ է…
Ի՞նչն է ու­րիշ՝ կա­սեք: Իս­կա­պես, ի՞նչն է ու­րիշ: ­Դուք լսել եք պատ­մութ­յուն­ներ ծնող­նե­րից դժգոհ որ­դի­նե­րի մա­սին, ընդ ո­րում, լսել եք այն­քան շատ, որ պար­զա­պես ձանձ­րա­լի է ու ան­հե­տաքր­քիր: Իսկ լսե՞լ եք որ­դի­նե­րից դժգոհ ծնող­նե­րի պատ­մութ­յուն­ներ: ­Դա էլ եք լսել: ­Բա ես ի՞նչ ա­սեմ, որ լսած չլի­նեք… ­Հայ­րեր-որ­դի­ներ՝ աշ­խար­հի չափ հին հա­կա­մար­տութ­յան, պայ­քա­րի, ան­հա­մա­ձայ­նութ­յան մա­սին նույն­պես լսել եք: Լ­սել եք, ու շա­տերդ առն­վազն եր­կու ան­գամ ար­դեն ան­ցել դրա մի­ջով՝ մեկ՝ որ­պես որ­դի, մեկ՝ որ­պես ծնող: Ան­ցել եք, բայց ո­չինչ չեք փո­խել ու ո­չինչ չեք ա­վե­լաց­րել կամ չեք պա­կա­սեց­րել այդ թնջուկ-դի­լե­մա­յի պատ­մութ­յան մեջ, չեք պա­տաս­խա­նել հար­ցե­րի հար­ցին՝ ի վեր­ջո, հայ­րե՞րն են ի­րա­վա­ցի, թե՞ որ­դի­նե­րը:
­Շա­տե­րիդ պես ես էլ ար­դեն երկ­րորդ ան­գամ ան­ցել եմ այդ ա­կա­նա­պատ գծի վրա­յով: ­Բայց ի տար­բե­րութ­յուն շա­տե­րիդ՝ ես ինչ-որ բան ա­րել եմ: Այդ դի­լե­մա­յի պատ­մութ­յան մեջ ես կմնամ որ­պես ա­մե­նաանհ­նա­զանդ ծնո­ղը, որ­պես ա­ռա­ջին ա­մե­նաըմ­բոստ ու ան­հան­դուր­ժող հայ­րը, ա­ռա­ջին միայ­նակ հայ­րը՝ աշ­խար­հի բո­լոր ծե­րա­նոց­նե­րում ապ­րող բո­լոր ծնող­նե­րի զա­վակ­նե­րի դեմ: ­Տա­րօ­րի­նակ է, հենց նոր մի միտք ծա­գեց գլխումս: Աշ­խար­հում կան միայ­նակ մայ­րեր. նրանք ան­հայր ե­րե­խա մե­ծաց­նող մայ­րերն են: Իսկ միայ­նակ հայ­րեր կա՞ն: Ն­րանք պետք է որ ե­րե­խա­նե­րից լքված հայ­րե­րը լի­նեն: Ես աշ­խար­հի օ­րենսդ­րութ­յան հաս­տա­փոր հա­տոր­նե­րի ըն­տա­նե­կան բաժ­նում այ­սօր կա­վե­լաց­նեմ «միայ­նակ հայր» ի­րա­վա­բա­նա­կան տեր­մի­նը և­ այ­սու­հետ կլի­նեմ դրան­ցից մե­կը. կնոջս վա­ղուց կորց­րած, զա­վակ­նե­րիցս լքված, ծե­րա­ցած ու ծե­րա­նո­ցում բռնի հայտն­ված միայ­նակ հայ­րը… ­Ցա­վով գի­տեմ՝ միայն ես չեմ աշ­խար­հի միայ­նակ հայ­րը… ­Գի­նե­սի գիրք, ռե­կորդ, մրցա­նակ, մե­դիա­ներ, ծաղ­կեփն­ջեր չեն լի­նի… ­Վեր­ջա­ցող կի­նոն­կա­րի պես կսա­հեն լու­սագ­րե­րը՝ գրե­լով հա­զա­րա­վոր ա­նուն­ներ, ո­րոնք կի­նոն­կա­րը վեր­ջա­նա­լուց հե­տո ոչ ոք չի կար­դում, կար­դալ էլ չի լի­նում, պետք էլ չէ…
Իմ հա­զա­րա­վոր, մի­լիո­նա­վոր բախ­տա­կից­նե­րի հան­դուր­ժող, հա­մա­կերպ­վող, համ­բե­րող կամ ան­պտուղ ու ա­նի­մաստ տրտնջա­ցող տե­սա­կից տար­բեր­վե­լու հա­մար վեր­ջերս ծե­րա­նո­ցում՝ իմ նա­խա­վեր­ջին տա­նը, ես կազ­մա­կեր­պե­ցի զա­վակ­նե­րի դեմ աշ­խար­հում ա­մե­նա­զանգ­վա­ծա­յին ու բազ­մա­մարդ բո­ղո­քի ցույ­ցը՝ մոտ հի­սուն ծե­րեր, ծե­րա­նո­ցի աշ­խա­տա­կազ­մը, բազ­մա­թիվ հյու­րեր ու լրատ­վա­մի­ջոց­ներ… Ա­յո՛, ա­յո՛, ճիշտ եք, ես հենց այն ցնդած ծե­րուկն եմ, ո­րի մա­սին գրե­ցին թեր­թե­րը, սոց­կայ­քե­րը, ինձ ցույց տվե­ցին հե­ռուս­տա­տե­սութ­յամբ, է՛լ հար­ցազ­րույց, է՛լ թոք-շոու­ներ… Ես հա­մախմ­բե­ցի հա­զա­րա­վոր, մի­լիո­նա­վոր ծնող­նե­րի, բարձր հնչեց­րի կո­ղոպտ­ված ծե­րութ­յուն ապ­րող­նե­րի խուլ ու կեր­կեր ձայ­նը, ո­րոնք իս­կա­պես շատ են, շա՜տ-շա՜տ: ­Դուք է՞լ եք դրան­ցից մե­կը: Ի­ներ­ցիա­յի ու­ժով ու­զում էիք ա­սել՝ ա­յո՛: ­Բայց կանգ ա­ռաք այդ նույն ի­ներ­ցիա­յի ու­ժով… ­Չէ՛, սո­վո­րա­բար ծնող­նե­րը չեն բո­ղո­քում ի­րենց զա­վակ­նե­րից, հա­մե­նայն դեպս, բարձ­րա­ձայն չեն ա­սում այդ մա­սին. հարս­նե­րից, փե­սա­նե­րից ու թոռ­նե­րից՝ ինչ­քան ու­զես, բայց զա­վակ­նե­րից… Իսկ ես տար­բեր­վե­ցի, ես ա­սա­ցի իմ ու բո­լո­րի փո­խա­րեն…
­Չէի ու­զում նե­ղաց­նել ու չնե­ղաց­րի, բայց նե­ղա­ցա. «­Լավ չեք ա­նում, պա­րո­նա՛յք,- ա­սա­ցի,- այս ծեր տիե­զեր­քում վե­րա­նում է ծե­րութ­յու­նը… գի­տե՞ք, դա կյան­քի վե­րա­ցող ժա­մա­նակ է, ­Կար­միր գրքում, ­Գի­նե­սի, չգի­տեմ է՛լ որ գրքում գրվե­լիք ի­րո­ղութ­յուն, բա­ցա­ռի­կութ­յուն… Աչ­քի լույ­սի պես պահ­պա­նեք այն: Կ­գա ժա­մա­նակ, որ դուք բախտ չեք ու­նե­նա ծե­րա­նա­լու ու չեք ի­մա­նա՝ ինչ հան­ճա­րեղ բան է ծե­րութ­յու­նը: ­Ձեզ պես վայ­րի բնազ­դով ապ­րող սե­րուն­դը չի կա­րող ծե­րա­նալ: ­Ծե­րութ­յու­նը խա­ղա­ղութ­յուն է, հա­մե­րաշ­խութ­յուն, հանգս­տութ­յուն… դուք դա չեք ու­նե­նա ու չեք կա­րո­ղա­նա ձեր զա­վակ­նե­րին պատ­մել այդ հրաշ­քի մա­սին, ալ­յու­րի ու ­Սի­մոն ծե­րու­նու մա­սին: Ես վա­խե­նում եմ ձեզ հա­մար, որ չեք ծե­րա­նա ու այդ­պես էլ չեք ի­մա­նա, թե ինչ է դա: ­Պահ­պա­նեք ծե­րութ­յու­նը, կյան­քի այդ անկրկ­նե­լի մայ­րա­մու­տը՝ իր գու­նատ, վե­հե­րոտ գե­ղեց­կութ­յամբ, տկա­րութ­յամբ, հի­վան­դութ­յուն­նե­րով, կնճիռ­նե­րով, տհաճ հո­տե­րով, թափ­ված ակ­ռա­նե­րով ու մա­զե­րով և­ ան­դառ­նա­լիո­րեն կո­րած, կո­ղոպտ­ված, կո­ղոպտ­ված, կո­ղոպտ­ված հի­շո­ղութ­յամբ: ­Ծե­րութ­յու­նը կյանքն է՝ մե­կան­գամ­յա այդ հրաշ­քը, ո­րը, ափ­սոս, դուք չեք տես­նի ու չեք զգա…»:
­Մե­ծամ­տութ­յուն չհա­մա­րեք, բայց սա իս­կա­պես նոր խոսք էր… Ին­չո՞ւ՝ կհարց­նեք: ­Դուք չզգա­ցի՞ք, թե ինչ­քան կար­ևոր բան է փոխ­վել իմ խոս­քի ծած­կագ­րում: Ես չա­սա­ցի վա­ղուց ի վեր կարծ­րա­տի­պի, կա­ղա­պա­րի վե­րած­ված ու ծամծմ­ված ար­տա­հայ­տութ­յուն­ներ, չա­սա­ցի, որ դուք էլ կմե­ծա­նաք, կծե­րա­նաք ու կհաս­կա­նաք ծնող­նե­րին: ­Գու­ցե պա­տա­հա­բար, բայց ես ա­սա­ցի մի բան, որ եր­բեք չէր աս­վել. «­Դուք չեք ծե­րա­նա, դուք բախտ չեք ու­նե­նա ծե­րա­նա­լու ու չեք ի­մա­նա՝ ի՜նչ հան­ճա­րեղ, ի՜նչ ա­նուշ ու ի՜նչ տխուր բան է ծե­րութ­յու­նը՝ կյան­քի մայ­րա­մու­տի սքան­չե­լի այդ ժա­մա­նա­կը: Աչ­քի լույ­սի պես պահ­պա­նեք այն, հի­մա, հենց հի­մա»:
­Հաս­կա­ցա՞ք՝ ինչ կա­տար­վեց… Այս­պես են տե­ղի ու­նե­նում հա­մընդ­հա­նուր փո­փո­խութ­յուն­ներն ու տե­ղա­շար­ժե­րը, այս­պես են փլուզ­վում ար­ժե­հա­մա­կար­գե­րի հիմ­քե­րը, կարծ­րա­տի­պե­րի՝ դա­րա­վոր ու ա­մուր թվա­ցող սյու­նե­րը… ­Դա տե­ղի ու­նե­ցավ հենց նոր` իմ խոս­քի մեջ, որ ես գու­ցե ա­սա­ցի ա­ռանց մտա­ծե­լու: ­Բայց հո­գե­վեր­լու­ծութ­յան հայ­րերն ա­սում են. «Ե­թե մի բան ա­սում ես ա­ռանց մտա­ծե­լու, ու­րեմն` ա­սում ես լավ մտած­ված»: ­Փաս­տո­րեն… ­Քա­նա­կա­կան, տևա­կան, պար­բե­րա­բար փո­փո­խութ­յուն­նե­րը հան­գեց­նում են ո­րա­կա­կան փո­փո­խութ­յան: Անն­կատ ու ան­դառ­նա­լիո­րեն… Իսկ մենք, դուք, բո­լորս տևա­կան ու պար­բե­րա­բար ա­մեն ինչ ա­րել ենք կյան­քը կար­ճաց­նե­լու, եր­ջան­կութ­յու­նը սպա­նե­լու, գե­ղե­ցի­կից, ա­վան­դա­կա­նից, մարդ­կա­յի­նից, օ­րի­նա­չա­փից հե­ռա­նա­լու հա­մար: Ու ստաց­վել է… Ա­հա թե ին­չու ենք մենք հի­մա ծե­րա­նո­ցում, ա­հա թե ին­չու մեր զա­վակ­նե­րը ծե­րութ­յուն էլ չեն ու­նե­նա…
Այս չա­րա­գու­շակ հայտ­նա­գոր­ծութ­յան հա­մար ինձ մի՛ ծա­փա­հա­րեք, այլ մտա­ծե՛ք, թե ինչ­պես կա­րե­լի է կանգ առ­նել, ինչ­պես կա­րե­լի է կա­սեց­նել, գո­նե դան­դա­ղեց­նել այս հոգ­ևոր գա­հա­վի­ժու­մը: Ե­րա­նի թե դեռ ուշ չլի­նի, ե­րա­նի թե հասց­նեք… ­Շատ եմ սի­րում ­Հե­մին­գո­ւե­յին: Իսկ նա ա­սում է, որ ա­ռանց այդ էլ աշ­խարհն անխ­տիր սպա­նում է ա­մե­նա­լա­վե­րին, ա­մե­նաազ­նիվ­նե­րին, ա­մե­նա­քա­ջե­րին: Ե­թե մենք ո՛չ մեկն ենք, ո՛չ էլ մյու­սը, միև­նույն է, մեր հերթն էլ կգա, միայն թե ա­ռանց ա­վե­լորդ շտա­պո­ղա­կա­նութ­յան:
Իսկ մենք կար­ծես թե շատ ենք շտա­պում բե­րել մեր վեր­ջը…
­Յո՞ եր­թաս, ­Մա՛րդ Աստ­ծոյ:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.