­Թով­մա քա­հա­նա (­Վա­հան) ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ / Ի ՔԱՆԻ ԴՐՎԱԳ ՄԵՐ ՔԱՈՍԱՅԻՆ ԱՌՕՐՅԱՅԻՑ

Թովմա քահանա (Վահան) ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

Ես մե­քե­նա չեմ վա­րում և ­հա­ճախ ստիպ­ված եմ լի­նում եր­թևե­կել տաք­սիով: ­Տես­նե­լով իմ քա­հա­նա­յա­կան հա­մազ­գես­տը` վա­րորդ­նե­րը հա­ճախ տա­լիս են նույն հար­ցը.
– ­Տե՛ր հայր, ի՞նչ է լի­նե­լու մեր վեր­ջը։
Ես պա­տաս­խա­նում եմ.
– ­Մինչև ազ­գը չփոխ­վի, չմշակ­վի, ո­չինչ չի փոխ­վի դե­պի լա­վը։
– Ախր ի՞նչ վատ բան ենք ա­րել, ին­չո՞վ ենք Աստ­ծուն բար­կաց­րել։ ­Թա­լան­չի­նե­րի ձեռ­քին տանջ­վում էինք, խեղճ ­Նի­կոլն ու­զում ա մի բան փո­խի՝ չեն թող­նում։ ­Հի­մա էլ ­Սերժն ու ­Քո­չար­յա­նը եր­կի­րը ծա­խել էին, ին­քը ստիպ­ված տվեց, սար­քե­ցին ի­րա գլխին։
– Ի՞նչ գի­տես, որ ­Քո­չար­յանն էլ այդ­տեղ մեղք ու­նի։
– ­Գի­տեմ,- ա­սում են վա­րորդ­նե­րը տո­նով, որն այ­լընտ­րանք չի ըն­դու­նում։
– ­Բայց չէ՞ որ նա Ար­ցախ­յան պա­տե­րազ­մի հե­րոս է։
– ­Կապ չու­նի,- պնդում են ի­րենք,- ին­քը ­Սեր­ժի հետ հո­ղե­րը ծա­խել էին, խեղճ ­Նի­կոլն էլ ստիպ­ված տվեց։
– ­Նի­կո­լը փաս­տո­րեն մե­ղա­վոր չի,- ա­սում եմ ես։
– Ի­հար­կե, սաղ էդ ա­նի­րավ­ներն են մե­ղա­վոր։
Ու ես այդ­տեղ մի օ­րի­նակ եմ բե­րում։
– Ք­րիս­տո­սին այս­պես, թե այն­պես քա­հա­նա­ներն ու օ­րենս­գետ­նե­րը պետք է խա­չեին։ Ին­քը՝ Ք­րիս­տոս, հենց խաչ­վե­լու հա­մար էր ե­կել այս աշ­խարհ, մեզ հա­մար ի­րեն զո­հա­բե­րե­լու։ Ն­րա մատ­նութ­յան և ­դա­վա­ճա­նութ­յան գոր­ծը ստանձ­նեց ­Հու­դան։ ­Հի­մա ­Հու­դան մե­ղա­վո՞ր է, թե՞ ոչ։
­Վա­րորդ­նե­րի մեծ մասն այս խոս­քի վրա լռում է՝ չի­մա­նա­լով՝ ինչ պա­տաս­խա­նել։
– Ք­րիս­տո­սին, միև­նույն է, սպա­նե­լու էին, – կրկին հարց­նում եմ ես։
Լ­ռում են։ ­Չեն պա­տաս­խա­նում։
Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ե­րեկ­վա վա­րորդս պա­տաս­խա­նեց, որ ­Հու­դան մե­ղա­վոր չէ։
– Ին­չո՞ւ,- հարց­նում եմ ես։
– Ո­րով­հետև ­Հու­դան ըն­դա­մե­նը հանձ­նեց նրան դա­տա­վոր­նե­րին։ ­Մե­ղա­վոր են նրանք, ով­քեր սպա­նե­ցին նրան։
– Այդ պատ­ճա­ռով էլ մեզ մոտ ո­չինչ չի փոխ­վում և ­չի փոխ­վի, քա­նի դեռ ժո­ղո­վուր­դը չի հաս­կա­նում՝ ով է Աստ­ված, ով է սա­տա­նան, ինչ է բա­րին, ինչ է չա­րը, ինչ են մեղ­քը և­ ա­ռա­քի­նութ­յու­նը, ինչ են ար­դա­րը և­ ա­նար­դա­րը, ճիշ­տը և ս­խա­լը։ 1700 տա­րի հա­մար­վում ենք քրիս­տո­նեա­կան ա­ռա­ջին պե­տութ­յան ժո­ղո­վուրդ, և ­հի­մա մեր ար­ժեք­նե­րի մեջ խառ­նաշ­փոթ է տե­ղի ու­նե­նում. ում ա­սես հա­վա­տում ենք, մե­կը մի քիչ լավ է խո­սում և ­մեզ հետ հաց կի­սում կամ գրկա­խառն­վում, տրվում ենք նրան՝ ա­ռանց խո­րա­նա­լու՝ ինչ կա ի­րա­պես իր մեջ, և­ ուր կտա­նի մեր բա­րե­կա­մութ­յու­նը։
­Դա­վա­ճա­նութ­յու­նը մեծ մեղք է: ­Հայ­րե­նի­քին, Աստ­ծուն, ա­մուս­նուն կամ կնո­ջը, ըն­կե­րո­ջը դա­վա­ճա­նո­ղը հա­տու­ցում է ստա­նում Աստ­ծո մոտ: ­Մարդ­կան­ցից շա­տե­րի մեջ պատ­վի­րան­նե­րի ողջ հա­մա­կար­գը են­թարկ­վել է տրանս­ֆոր­մա­ցիա­յի: 44-օր­յա պա­տե­րազ­մից հե­տո ո­մանք գոհ են, որ ա­զատ­վե­ցին ար­ցախ­յան խնդրից:
– Ջ­հան­դամ, թե ­Ղա­րա­բա­ղը չտվե­ցին: Ո՞ւմ էր պետք ­Ղա­րա­բա­ղը։ Ես իմ տղա­յի կյան­քը չեմ զո­հա­բե­րի ­Ղա­րա­բա­ղի հա­մար։ Կ­յանք­ներս գնաց, քա­նի տա­րի ինչ ա­սես, որ չե­կավ մեր գլխնե­րին էդ ­Ղա­րա­բա­ղի պատ­ճա­ռով,- ա­սում էր ե­կե­ղե­ցու հա­վա­տաց­յալ­նե­րից մե­կը։ Եվ նրա հետ հա­մա­խոհ էին շա­տե­րը։
– Ու­րեմն Ար­ցա­խը ­Հա­յաս­տան չէ՞, – զար­մա­նում եմ ես,- այդ ի՞նչ մտա­ծո­ղութ­յուն է։ ­Բա որ Ս­յու­նիքն է՞լ տան։
– ­Թող տան,- նյար­դայ­նա­ցած պա­տաս­խա­նում են մար­դիկ,- մեր տղա­նե­րի կյանքն ա­վե­լի կար­ևոր է, քան Ս­յու­նի­քը։ Շ­նոր­հա­կա­լութ­յուն վար­չա­պե­տին, որ ար­յու­նա­հե­ղութ­յու­նը կանգ­նեց­րեց և փրկեց տղա­նե­րի կյան­քը։
– ­Հե­տո հեր­թը կհաս­նի Եր­ևա­նին,- ապ­շած ա­սում եմ ես։
– Թ­քած, մենք էլ ու­րիշ եր­կիր կտե­ղա­փոխ­վենք, կփրկենք մեր ըն­տա­նիք­նե­րը։ ­Մի ան­գամ ենք ապ­րում էս աշ­խար­հում, մեր ե­րե­խա­նե­րի կյան­քից ա­վե­լի թանկ ո­չինչ չկա։
Տ­րանս­ֆոր­մա­ցիա ար­ժեք­նե­րում, և ­սա, ցա­վոք սրտի, նաև ե­կե­ղե­ցի այ­ցե­լող­նե­րի մեջ։ Ինձ միշտ թվում էր, որ հա­վա­տաց­յալ մարդն ա­վե­լի ու­ժեղ է, չի վա­խե­նում մահ­վա­նից, պատ­րաստ է ի­րեն և­ իր հա­րա­զատ­նե­րին զո­հա­բե­րել Աստ­ծո և ­հայ­րե­նի­քի հա­մար։ Այդ­պես ե­ղել է ­Հա­յաս­տա­նում դա­րեր։ ­Մար­դիկ որ­դի են ու­նե­ցել և ­սի­րով են ըն­դու­նել այն, որ ի­րենց որ­դին զոհ­վել է Աստ­ծո և ­հայ հո­ղի հա­մար։ ­Շա­տերն ի­րենց ե­րա­նի են տվել, ո­րով­հետև հա­մոզ­ված էին, որ նա­հա­տա­կը դրախտ է գնում և ­բա­րե­խոս է Աստծո ա­ռաջ մնա­ցող­նե­րի հա­մար։ ­Նա­հա­տա­կի ծնող­նե­րը մեծ պա­տիվ են ու­նե­ցել և ­հար­գանք ու­րիշ­նե­րի մոտ, նա­հա­տա­կի ըն­կեր­նե­րը բա­րի նա­խան­ձով և­ ակ­նա­ծան­քով են լցվել ի­րենց զոհ­ված ըն­կե­րոջ հան­դեպ։ Ա­վե­լի մեծ սխրանք չկար, ա­վե­լի մեծ եր­ջան­կութ­յուն չկար, քան կյան­քը տալ հայ­րե­նի­քի և Աստ­ծո հա­մար: Իսկ հի­մա ե­րի­տա­սարդ­նե­րից շա­տե­րը և ն­րանց ծնող­նե­րը մտա­ծում են այն մա­սին, որ փախ­չեն ­Հա­յաս­տա­նից` ի­րենց կյան­քե­րը փրկե­լու հա­մար:
­Տաք­սու վա­րորդ­նե­րը այն հիմ­նա­կան մար­դիկ են, որ ինձ հետ կիս­վում են քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նից և երկ­րի վի­ճա­կից: ­Վեր­ջերս մի վա­րորդ ա­սաց.
– ­Մեր փրկութ­յու­նը ­Թուր­քիա­յի մեջ մտնելն է: ­Հա՛մ մեր հան­դեպ լավ կլի­նեն, հա՛մ տնտե­սութ­յու­նը կբար­գա­վա­ճի, աշ­խա­տանք կլի­նի և փող:
­Զար­մա­նա­լի է, որ այդ մար­դը հա­վա­տում է իր ա­սա­ծին: Եվ նա էլ միայ­նակ չէ այդ կար­ծի­քի մեջ:
Էք­զիս­տեն­ցիա­լիս­տա­կան բո­ղոքն ա­վան­դույթ­նե­րի, պատ­վի­րան­նե­րի, ար­ժե­հա­մա­կար­գե­րի հան­դեպ շա­տե­րին է հա­մա­կել: Եվ սա ­Սարտ­րի հետ­պա­տե­րազմ­յան Ֆ­րան­սիան չէ, ոչ էլ ի­րա­վի­ճակ է ­Կամ­յո­ւի եր­կից, սա այ­սօր­վա ­Հա­յաս­տանն է: Եվ սա հեր­թա­կան ան­գամ վկա­յում է այն, որ մենք գտնվում ենք դա­տաս­տա­նի մեջ: ­Դա­տաս­տան հա­մայն աշ­խար­հում և ­Հա­յաս­տա­նում` ար­ժե­հա­մա­կար­գե­րի հեր­քում, հրա­ժա­րում պատ­վի­րան­նե­րից, կա­յուն, դա­րե­րով փորձ­ված հոգ­ևոր և ­բա­րո­յա­կան ա­ռանցք­նե­րից հե­ռա­ցում դե­պի հեղ­հե­ղուկ, ա­մորֆ, ան­կա­յուն սկզբունք­ներ և ցան­կութ­յուն­ներ: ­Բայց ե­թե մար­դը փո­խում է իր գո­յա­կեր­պը և­ ար­ժե­հա­մա­կար­գը, Աստ­ված իր պատ­վի­րան­նե­րը չի փո­խում: ­Մենք չենք կա­րող ա­զատ­վել Աստ­ծո դա­տից, այն հետևում է մեզ և ­կանգ­նեց­նե­լու է պա­տաս­խա­նատ­վութ­յան առջև:
Ես չգի­տեմ` երբ կկար­գա­վոր­վի մեր ժո­ղովր­դի վի­ճա­կը, ինչ նո­րա­նոր փոր­ձութ­յուն­նե­րից հե­տո, միայն այն գի­տեմ, որ Ք­րիս­տոս խոս­տում­ներ է տվել Գ­րի­գոր ­Լու­սա­վոր­չին: Ա­հա թե ինչ է ա­սում հրեշ­տա­կը Ա­գա­թան­գե­ղո­սի «­Պատ­մութ­յուն հա­յոց»-ում. «Գ­րի­գոր ­Լու­սա­վո­րիչ՝ հայ ազ­գի ու ­Հա­յաս­տա­նի սուրբ հայ­րա­պետ, Աստ­ված լսեց քո խնդիր­քը, և իմ բե­րա­նով հայտ­նում եմ քեզ իր կամ­քը՝ հայ ազ­գը եր­բեք չպետք է ջնջվի աշ­խար­հիս ե­րե­սից, նա, ի­րավ, շատ չար­չա­րանք պի­տի տես­նի, շատ նե­ղութ­յուն պետք է քա­շի, շատ ար­յուն ու ար­տա­սուք պետք է թա­փի, բայց չպետք է ջնջվի։ Ազ­գե­րը պետք է գան ու գնան, մինչև հա­յը իր Աստ­ծով ու քո ա­նու­նով, իր իջ­ման տե­ղով, իր խա­չով, ժա­մով ու պա­տա­րա­գով ան­սա­սան պի­տի մնա իբրև ա­ռա­ջին քրիս­տոն­յա ազգ։ ­Շա­տե­րը պետք է գան, երկ­պա­ռա­կութ­յուն պետք է ա­նեն, եղ­բո­րը եղ­բո­րից բա­ժա­նեն, բայց չա­րե­րը պետք է խա­փան­վեն, աշ­խար­հիս բո­լոր կողմ ցրված հա­յե­րը քո ա­նու­նով պետք է միա­նան, ի­րենց հա­վատքն ու սուրբ կար­գե­րը պետք է պա­հեն, և­ այդ բո­լո­րը պետք է լի­նի»։
Ես հա­վա­տում եմ, որ այս մար­գա­րեութ­յու­նը պետք է կա­տար­վի օ­րե­րից մի օր։ Աստ­ված մեզ նման չէ, նա ան­դա­վա­ճան է և ­խոս­տում­նե­րը կա­տա­րող։ Եվ նրա խոս­տու­մը թող հույ­սի ճրագ լի­նի մեզ հա­մար այս քաո­սա­յին, ա­նա­ռանցք և ան­տես­լա­կան օ­րե­րում։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.