Ա­նա­հիտ ԱՐՓԵՆ / ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ, կամ ԵՐԲ ՃԻՇՏ ՔԱՅԼ ԵՍ ԱՆՈՒՄ, ԱՍՏՎԱԾ ՕԳՆՈՒՄ Է

Անահիտ ԱՐՓԵՆ

 

Երբ որ­ևէ մե­կը մեզ ան­հա­ճո խոսք է ա­սում, մեր պարտքն ենք հա­մա­րում ընդվ­զել դրա դեմ: Երբ որ­ևէ մե­կը մեզ կո­պիտ խոսք է ա­սում, շտա­պում ենք փո­խա­դար­ձա­բար ա­վե­լի կո­պիտ խոսք շպրտել կամ ճառ ար­տա­սա­նել՝ ի պաշտ­պա­նութ­յուն սե­փա­կան ար­ժա­նա­պատ­վութ­յան և­ ի լուր ա­մեն­քի՝ ձգտե­լով ա­վե­լի տպա­վո­րիչ լի­նել և­ ան­պայ­ման հաղ­թող դուրս գալ: Ա­մեն կերպ աշ­խա­տում ենք ա­պա­ցու­ցել, որ մեզ ա­նի­րա­վո­րեն ա­նար­գել են, և մենք մեր ի­րա­վունք­ներն ենք պաշտ­պա­նում:
Իսկ երբ նույ­նը կա­տար­վում է մեր ազ­գի ու պե­տա­կա­նութ­յան հան­դե՞պ…
Լ­ռո՞ւմ ենք: Ին­չո՞ւ… Վա­խե­նո՞ւմ ենք: Գու­ցե: Բայց ու­մի՞ց…
Այ­սինքն՝ երբ մեզ­նից ու­ժեղն է կոպ­տում, նվաս­տաց­նում, հասց­նում կոր­ծան­ման եզ­րին, մենք էլ վա­խե­նում ենք և ստր­կա­նում, ի վեր­ջո, ոչն­չա­նում: Բայց չէ՞ որ խլե­լով մեր ու­նեց­ված­քը, մեր գործն ու բիզ­նե­սը, մեր տու­նը, մեր հո­ղը, մեր կյան­քը, սպա­նում են մեր կյան­քը, կո­տո­րե­լով՝ բնաջն­ջում են ազ­գը:
Ի­հար­կե, պա­տա­հում են և­ եր­ջա­նիկ պա­տա­հա­կա­նութ­յուն­ներ ու փրկա­րար պա­հեր, երբ քեզ վրա հար­ձակ­ված շա­նը քշում է մի պա­տա­հա­կան ան­ցորդ, երբ քեզ ան­մեղ տե­ղը վի­րա­վո­րո­ղին տե­ղին ու ար­ժա­նի պա­տաս­խան է տա­լիս կող­քից որ­ևէ մե­կը, մի ա­վե­լի հա­մար­ձակ ու ճար­պիկ մե­կը: Այն պա­հին, երբ քեզ որ­ևէ մե­կը պաշտ­պա­նում է, դու, ի­հար­կե, քեզ լավ ես զգում, հպար­տա­նում, որ քեզ նկա­տել են ու ճիշտ են գնա­հա­տում, ա­վե­լին, պաշտ­պա­նում են: Եվ ար­դա­րութ­յու­նը վե­րա­կանգն­վում է: Իսկ ե­թե դա կա­տար­վում է ազ­գիդ ու պե­տութ­յանդ մա­կար­դա­կո՞վ… Մի՞­թե հնա­րա­վոր է այլ բան զգալ կամ այլ կերպ ար­ձա­գան­քել…
Կ­յան­քում, թե՛ մար­դու, թե՛ ազ­գե­րի, մշտա­պես լի­նում է օր­վա հրա­մա­յա­կան: Այ­սօր­վա հրա­մա­յա­կանն է ձգտել ան­կա­խութ­յան ու ա­զա­տութ­յան, լի­նել Ա­զա­տութ­յան հրա­պա­րա­կում: Թե­կուզև միայն ի հա­կակ­շիռ բո­լոր տե­սա­կի ճնշում­նե­րի: Եվ, քա­նակ ա­պա­հո­վե­լով, ցույց տալ, որ կամք, ինք­նա­սի­րութ­յուն, պա­տիվ, ար­ժա­նա­պատ­վութ­յուն, ազգ ու եր­կիր ու­նենք:
Գո­նե հա­վաք­վենք ու մեզ թույլ տանք ու­րա­խա­նալ, որ ապ­րի­լի 24-ից սկսած, մեզ հաս­տատ պաշտ­պա­նող հզոր երկր­ներ կան, ու ինք­ներս մեզ մարդ ու ազգ զգա­լու ի­րա­վունք ու­նենք: Իսկ ով ի­րեն մարդ է զգում, շնոր­հա­կա­լութ­յուն ա­սե­լու շնորհ է ու­նե­նում և պա­տեհ ա­ռի­թի դեպ­քում հայտ­նում է: Իսկ մնաց­յա­լը տե­սա­կի և­ էութ­յան հարց է. ստրու­կը ստրուկ էլ կմնա, իսկ ա­զա­տա­տեն­չը, շնոր­հա­կալ լի­նե­լով հան­դերձ, կձգտի գոր­ծըն­կե­րութ­յան:
Եվ վախն ու ծու­լութ­յու­նը միայն պատր­վակ են ակն­հայտն ան­տե­սող­նե­րի հա­մար, ու հնա­րա­վորն անհ­նար հա­մա­րող­ներն են դա­րեր ի վեր դառ­նում ազ­գի ու պե­տա­կա­նութ­յան կոր­ծան­ման պատ­ճառ: Վա­խը վատ խորհր­դա­տու է, ան­հա­վա­տութ­յու­նը՝ պար­տութ­յան մատ­նող, մինչ­դեռ ռիս­կը գոր­ծի կեսն է, ռիս­կի դեպ­քում ան­գամ վտանգն է ետ քաշ­վում, իսկ վա­խե­ցո­ղի վրա բո­լորն են հար­ձակ­վում: Մեր ազգն էլ, ազ­գին կրա­կը գցած ժո­ղո­վուրդն էլ ար­դեն կուշտ են ստե­րից, կեղ­ծի­քից ու ո­խե­րիմ դաշ­նակ­ցութ­յու­նից: Ուս­տի այ­սօր մեզ­նից յու­րա­քանչ­յու­րից պա­հանջ­վում է չկրկնել ու­րի­շի նե­տա­ծը, նա­յել սե­փա­կան հո­գու խորքն ու շարժ­վել սե­փա­կան տվայ­տանք­նե­րի շա­ղա­խով հունց­ված գի­տակ­ցութ­յամբ ու սե­փա­կան սրտի թե­լադ­րան­քով: Չ­խեղ­դել սե­փա­կան հո­գու ճի­չը, չթաքց­նել սե­փա­կան դեմ­քը և­ ընտ­րել ինք­նիշ­խան ա­զա­տութ­յունն ու ան­կա­խութ­յու­նը՝ «անձ­նա­գիր ցույց տա­լու պես», սե­փա­կան կամ­քի հրա­մա­նը կա­տա­րե­լու նման, մարդ լի­նե­լու չափ կար­ևոր­ված:
Բա­րի մաղ­թանք­նե­րի ու կե­նա­ցի խոս­քե­րի ժա­մա­նակ չէ, ա­յո՛, գործն է ան­մահ, ոչ թե դա­տարկ խոս­քե­րը՝ որ­քան էլ դրանք հու­զիչ հնչեն: Խոս­քը ե­թե գործ չի դառ­նում, մո­ռաց­վում է: Ու­րեմն, հա՛յ մարդ, նա­յիր սրտիդ խորքն ու զգա, թե որ­տեղ պի­տի լի­նես ա­զա­տութ­յանդ հրա­մա­յա­կա­նի պա­հան­ջով, երբ ազ­գիդ ան­կա­խութ­յան ջա­հա­կիր է պետք, ո­րով­հետև մարդն ա­զա­տութ­յու­նից թանկ բան չու­նի: Մարդ ծնվում և­ ա­զա­տութ­յան մեջ հայտն­վե­լով՝ ան­մի­ջա­պես ճչում է: Ա­յո՛, ե­րե­խան մինչև լաց չի լի­նում, մայ­րը… Բայց նո­րա­ծի­նը նախ ա­զա­տութ­յան մեջ է հայտն­վում, ա­պա նոր պա­հան­ջում, որ ի­րեն կե­րակ­րեն: Իսկ ա՞զ­գը… Ազգն էլ, ժո­ղո­վուրդն էլ նախ­ևա­ռաջ ա­զա­տութ­յուն են ու­զում:
Անհ­րա­ժեշտ է գի­տակ­ցել սե­փա­կան ու­ղե­ղի ար­գա­սիք հաս­կա­ցա­ծը և գ­նալ սե­փա­կան ար­յան ու ազ­գի կան­չի, ե­րա­զան­քի, նպա­տա­կի ու հայ­րե­նիք-տես­լա­կա­նի ետ­ևից: Անհ­րա­ժեշտ է ազ­նիվ մարտ մղել և, ռին­գում թե ռին­գի շուրջ, լի­նել սե­փա­կան դեմ­քով ու մտքով, սե­փա­կան հաս­կա­ցո­ղութ­յամբ ու կամ­քով, ոչ թե փո­ղով կամ ու­րի­շի թե­լադ­րան­քով: Պետք է հա­վա­տալ, նպա­տակ դնել ու ա­ռաջ գնալ՝ ար­դա­րութ­յուն պա­հան­ջե­լով, ոչ թե հեր­թա­կան ան­գամ վեր­ևին­նե­րից կա­մա­յա­կան հրամց­վածն անքն­նե­լի ըն­դու­նե­լով, ինչ­պես մեր երկ­րում լի­նում է տա­րի­ներ շա­րու­նակ, և հի­մա էլ հեր­թա­կան կեղ­ծա­րա­րութ­յամբ անց­կաց­վե­լիք ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­ներն են:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.