ՈՐ ՄԵՂՔԻ ՔՈ ԲԱԺԻՆԸ ԵՂԲՈՐԴ ՎՐԱ ՉԳՑԵՍ / ԴԻԱՆԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ

ԴԻԱՆԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆՍԱՄՎԵԼ ԿՈՍՅԱՆ – ­Ներ­քա­ղա­քա­կան ներ­կա ճգնա­ժամն արդ­յո՞ք նրա հետ­ևան­քը չէ, որ ան­կա­խութ­յան և ­պե­տա­կա­նութ­յան գա­ղա­փա­րը մեր գի­տակ­ցութ­յան մեջ այդ­պես էլ չհասց­րեց ար­մատ­ներ ձգել և գո­յութ­յան բա­նաձև դառ­նալ:
ԴԻԱՆԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ – ­Սա ոչ թե ներ­քա­ղա­քա­կան ճգնա­ժամ է, այլ՝ ա­պո­կա­լիպ­սիս։ ­Բա էն­քան հե­ռու­նե­րից գա՜ս, գա՜ս, ոտ­քով գաս, է­շով, սայ­լով, ավ­տո­յով, տան­կով, ինք­նա­թի­ռո´վ ­գաս, բա «Բ­յու­րա­կա­նով» գաս հաս­նես էս մո­տիկ­նե­րը ու տեղ չհաս­նե՞ս, բա սա մենք ո՞նց ենք մեզ նե­րում։
Հ­զոր ու ազ­դե­ցիկ մեր պե­տութ­յու­նը ժա­մա­նակ­ներ ա­ռաջ կորց­նե­լուց հե­տո, երբ դա­րեր շա­րու­նակ զրկված էինք պե­տա­կա­նութ­յու­նից, ուս­տի և­ ան­կա­խութ­յու­նից, մեր ազ­գա­յին ե­րա­զանքն ու նպա­տա­կը, վստա­հա­բար, ե­ղել է պե­տութ­յուն կա­ռու­ցե­լը, պե­տա­կա­նութ­յուն ստեղ­ծե­լը, ո­րի ա­ռիթն ու հնա­րա­վո­րութ­յու­նը, թե­պետ մեծ կո­րուստ­նե­րի ու զո­հո­ղութ­յուն­նե­րի գնով մեզ տրվեց, բայց միև­նույն է, տրվեց, և թ­վում էր, թե ե­կել է մեր աս­տե­ղա­յին ժա­մը, բայց ա­րի ու տես, որ պե­տութ­յան ղե­կը պա­հող­նե­րը չհաս­կա­ցան, թե ինչ ա­ռա­քե­լութ­յուն է ի­րենց բա­ժին ըն­կել, կամ գու­ցե հաս­կա­ցան, բայց չզո­րե­ցին ի­րա­կա­նաց­նել մեր իղ­ձե­րի իղ­ձը, գու­ցե, նույ­նիսկ, զո­րե­ցին, բայց մարդ­կա­յին թու­լութ­յուն­ներն ու պա­կա­սութ­յուն­նե­րը խան­գա­րե­ցին, որ անձ­նա­կան շա­հը ստո­րա­դաս­վեր պե­տութ­յան՝ բո­լո­րիս միաս­նա­կան շա­հին, գու­ցե այս ա­մե­նին գու­մար­վե­ցին ար­տա­քին ու­ժե­րի ան­հա­մա­չափ պար­տադ­րանքն ու մեր դի­վա­նա­գի­տութ­յան ամ­լութ­յու­նը, չգի­տեմ, միայն գի­տեմ, որ այ­սօր խո­շոր հաշ­վով տա­նուլ ենք տվել. զո­հա­սե­ղա­նին շատ մեծ, շատ թանկ գին ենք դրել ու ազ­գո­վի տա­նուլ ենք տվել մեր պե­տա­կա­նութ­յունն ու ան­կա­խութ­յու­նը։

Ս. Կ. – Ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րը, ըստ ­Ձեզ, ի վի­ճա­կի՞ են մեղ­մե­լու հետ­պա­տե­րազմ­յան ընկ­ճախ­տի ազ­դե­ցութ­յու­նը, թե՞…
Դ. Հ. – Որ այ­սօր­վա իշ­խա­նա­վոր­նե­րը, ա­նար­ժա­նա­պա­տիվ ու խայ­տա­ռակ «թղթի» ստո­րագ­րութ­յու­նից հե­տո, պետք է ան­հա­պաղ հե­ռա­նա­յին, պետք է նե­րո­ղութ­յուն խնդրեին ժո­ղովր­դից ու հե­ռա­նա­յին, ա­ներկ­բա է, քա­նի որ այս ան­չա­փե­լի ար­հա­վիր­քը հենց նրանց իշ­խա­նութ­յան օ­րոք է չո­քել մեր դռա­նը. չա­րե­ցին, չու­զե­ցի՞ն, թե՞ չհա­մար­ձակ­վե­ցին, թե՞ ներ­քին ու ար­տա­քին ո­րոշ ու­ժեր թույլ չտվե­ցին, մեծ հաշ­վով հի­մա ար­դեն կար­ևոր չէ, թե որն է այս հար­ցե­րի ճշմա­րիտ պա­տաս­խա­նը, հի­մա մեր վզին փա­թաթ­ված այս ա­մո­թա­լի պար­տութ­յան պատ­ճառ­նե­րը փորփ­րե­լու, մե­ղա­վոր­ներ փնտրե­լու ժա­մա­նա­կը չէ, քա­նի որ դա շատ նման կլի­ներ այն զար­հու­րե­լի պատ­կե­րին, երբ տես­նում ես՝ տունդ ա­վեր­վում է աչ­քիդ ա­ռաջ, փո­խա­նակ զա­վակ­նե­րիդ և­ ու­նեց­վածքդ կա­րել­վույն չափ փրկես փլա­տակ­նե­րից, ձեռ­քերդ ծա­լած մի կողմ ես կանգ­նում ու դա­տաս­տա­նի կոչ ա­նում, մե­ղա­վո­րին պատ­ժե­լու պա­հանջ դնում ու մատ թափ տա­լիս, մինչ­դեռ պա­հը ճա­կա­տագրա­կան է, ող­ջե­րին ու մնաց­յա­լը փրկե­լու ա­ռաջ­նա­յին՝ գո­յա­բա­նա­կան խնդի­րը լու­ծե­լու պա­հանջն է օր­վա հրա­մա­յա­կա­նը, և գլ­խա­վորն ու կեն­սա­կա­նը այս­տեղ ու այ­սօր անս­խալ կողմ­նո­րոշ­վելն է, թե ում վստա­հես փրկա­րա­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը, ա­վե­լին, թե ով պետք է անմ­նա­ցորդ նվի­րու­մով ու պրո­ֆե­սիո­նալ կա­րո­ղութ­յուն­նե­րով ստանձ­նի վե­րա­կանգն­ման և ­վե­րա­կա­ռուց­ման պար­տա­կա­նութ­յու­նը, թե ով կա­րող է և­ ով կու­զի թա­գա­վո­րել «ա­վե­րա­կաց»։ Ան­շուշտ, ու­զող­ներ շատ կլի­նեն, չէ՞ որ թա­գա­վո­րե­լը գայ­թակ­ղիչ է, ան­գամ «ա­վե­րա­կաց» թա­գա­վո­րելն է գայ­թակ­ղիչ, քա­նի որ բո­լոր «ան­հար­մա­րութ­յուն­նե­րով» հան­դերձ՝ թա­գա­վո­րե­լը, նախ և­ ա­ռաջ, ծի­րա­նի հագ­նելն է, և­ ա­պա այդ­պես զգես­տա­վոր­ված՝ քո ժո­ղովր­դին ու այ­լոց ա­պա­ցու­ցե­լը, որ դո´ւ, հենց դո´ւ­ ես այն ար­ժա­նա­վո­րը, ում ու­սե­րին նետ­ված ծի­րա­նին ոչ թե անձդ կար­ևո­րե­լու, մե­ծա­րե­լու նշա­նա­կութ­յունն ու­նի, այլ բախ­տո­րոշ ա­ռիթ է՝ ծա­ռա­յե­լու ժո­ղովր­դիդ, երկ­րիդ, հայ­րե­նի­քիդ, ու ե­րախ­տա­գետ զա­վա­կի պար­տա­կա­նութ­յունդ է հու­շում։
Ե­թե ընտ­րութ­յուն լի­նի, ե­թե ի­րա­պես ընտ­րե­լու ի­րա­վունք տրվի մեր ժո­ղովր­դին, ա­պա հենց ա´յդ­ ար­ժա­նա­վո­րին գտնե­լու և ­մատ­նա­ցույց ա­նե­լու գե­րա­գույն նպա­տա­կով պի­տի հա­մախմբ­վենք, պի­տի միա­կա­մո­րեն ու անվ­րեպ մեր կամ­քը թե­լադ­րենք, որ գո­նե ա´յս­ ան­գամ ար­ժա­նի լի­նենք մեր նախ­նի­նե­րի փառ­քին, ու ե­կող սե­րունդ­նե­րին փո­խան­ցենք ու­ժեղ, ար­ժա­նա­պա­տիվ, ժա­մա­նակ­նե­րի մեջ խա­ղաղ հա­րատ­ևող հայ­րե­նիք։ ­Մարդ­կութ­յան պատ­մութ­յու­նը, նաև հա­յե­րիս պատ­մութ­յու­նը, բազ­միցս վկա­յել են, որ բո­լոր ընկ­ճախ­տերն էլ մի օր հաղ­թա­հար­վում են, միայն թե այդ օ­րը ճա­կա­տագ­րո­րեն ուշ չլի­նի։

Ս. Կ. – Հ­րանտ ­Մաթ­ևոս­յա­նի կար­ծի­քով. «Գ­րո­ղը գա­ղա­փար­նե­րի և ­ժա­մա­նակ­նե­րի ձևա­վո­րողն է»։ ­Մեր օ­րե­րում գրող­ներն ու­նե՞ն այդ ա­ռա­քե­լութ­յու­նը:
Դ. Հ. – Ա­յո´, ու­նեն։ ­Խոս­քը մեծ ուժ ու­նի. խոս­քով բա­նակ­ներ են հա­նել մար­տի, խոս­քով կայս­րութ­յուն­ներ են կոր­ծա­նել ու նոր կայս­րութ­յուն­ներ ստեղ­ծել, ար­յու­նա­հեղ պա­տե­րազմ­ներ են վա­րել ու ան­հա­վա­սար կռվում հաղ­թել են թշնա­մուն, հե­ղա­փո­խութ­յուն­ներ, հե­ղաշր­ջում­ներ են կազ­մա­կեր­պել ու հա­ջո­ղել են, երբ թվում էր, թե հին բաս­տիոն­ներն ան­խոր­տա­կե­լի էին։ ­Խոս­քով մո­լո­րեց­նում են ու բռնա­նում մարդ­կանց կամ­քին, խոս­քով վար­կա­բե­կում են ու գո­վա­բա­նում, ապ­րեց­նում են ու սպա­նում, ի վեր­ջո, խոսքն է, որ նա­խոր­դում է գոր­ծին, ու­րեմն, գրո­ղի գործն էլ դա­րեր շա­րու­նակ գո­տեպն­դել է մար­դուն, ապ­րե­լու և­ ա­րա­րե­լու հույս է ներշն­չել, իսկ ա­վե­լի զո­րեղ ներք­նա­տե­սութ­յամբ օժտ­ված­նե­րը ան­գամ կան­խա­տե­սել են գա­լի­քը, խոր­հուրդ ու պատ­գամ թո­ղել սե­րունդ­նե­րին, ինչ­պես և­ է´ Հ­րանտ ­Մաթ­ևոս­յա­նի դեպ­քում։ Ես ան­ձամբ զգում եմ, որ այդ ոչ այն­քան դյու­րին, բայց պա­տաս­խա­նա­տու գոր­ծը՝ իմ ժա­մա­նա­կը վա­վե­րագ­րե­լու և­ ըն­թեր­ցո­ղի հետ ազ­նիվ զրույ­ցի բռնվե­լու կամքն ու կա­րո­ղութ­յունն ինձ տրված են այն­քան, որ գրվում է, որ գրում եմ։

Ս. Կ. – ­Հի­շո­ղութ­յուն­նե­րը որ­քա­նո՞վ են ի­րենց ներ­կա­յութ­յու­նը պար­տադ­րում կամ մի­ջամ­տում ­Ձեր ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րի ըն­թաց­քին:
Դ. Հ. – ­Մար­դը ծնվում է՝ հի­շո­ղութ­յունն իր ար­յա­նը, բջի­ջին, ու­ղե­ղի գոր­շան­յու­թին պահ տված։ ­Հի­շո­ղութ­յու­նը պահ­պա­նում է ոչ միայն ե­ղա­ծը, այլև լի­նե­լին, քա­նի որ ֆոլք­ներ­յան ճշմա­րիտ ձևա­կեր­պու­մը, թե «ա­մեն ներ­կա պահ ար­դեն անց­յալ է», գա­լիս է վկա­յե­լու, որ ա­մեն ե­կող պահ ակն­թար­թո­րեն հի­շո­ղութ­յուն է դառ­նում, իսկ հեռ­վից ծիկ­րա­կող ժա­մա­նակ­նե­րը մեր ե­րեկ­վա ու այ­սօր­վա կան­չե­րի ար­ձա­գանքն են տիե­զե­րա­կան ան­սահ­մա­նութ­յան մեջ, ու­րեմն ինչ էլ գրես, ինչ­պես էլ գրես, երբ էլ գրես, հի­շո­ղութ­յու­նը գա­լիս՝ քեզ պատ­վում է իր ներ­կա­յութ­յամբ, գա­լիս է քեզ վե­րա­դարձ­նե­լու քեզ, գա­լիս է հսկե­լու խոսքդ, որ սուտ մար­գա­րեա­նա­լու գայ­թակ­ղութ­յա­նը չտրվես, որ մեղ­քի քո բա­ժի­նը եղ­բորդ վրա չգցես, ներ­սիդ տվայ­տան­քը, ա­մոթն ու վա­խը չկոծ­կես ու հրեշ­տա­կի թևեր սոսն­ձե­լով թի­կուն­քիդ՝ չչքմե­ղա­նաս։ ­Հի­շո­ղութ­յու­նը, թե´ մար­դու ան­հա­տա­կան, թե´ ժո­ղովր­դի, ազ­գի, էթ­նո­սի հա­վա­քա­կան հի­շո­ղութ­յու­նը փո­թո­րիկ­նե­րին դեմ հան­դի­ման բարձ­րա­ցող այն փա­րոսն է, որ ու­ղի, ճամ­փա է լու­սա­վո­րում, խա­վա­րը ցրում ու ափ է հա­նում։ Իմ «Աստ­ծո բնա­կեց­րած երկ­րում» (2010) վե­պում իշ­խո­ղը հա­յի հա­վա­քա­կան հի­շո­ղութ­յունն է, «­Դու­ռը թա­կում են» (2014) և «­Փեակ­նե­րի տա­րա­բախ­տութ­յուն» (2017) վե­պե­րում՝ մար­դու և­ երկ­րի հի­շո­ղութ­յունն է, իսկ «­Կա­նաչ մար­գա­գետ­նի հմայ­քը» (2020) վե­պում իշ­խո­ղը մարդ­կութ­յան, Եր­կիր մո­լո­րա­կի, տիե­զեր­քի ա­պո­կա­լիպ­տիկ հի­շո­ղութ­յունն է։ Ա­ռանց հի­շո­ղութ­յան չես ապ­րի, ան­գամ չես մեռ­նի, էլ ուր մնաց թե՝ գրես, որն ապ­րե­լու և ­մեռ­նե­լու ա­րան­քում հա­զար ան­գամ ծնվել-մեռ­նե­լու ծես է ։

Ս. Կ. – ­Դուք նաև գրա­կան եր­կեր եք թարգ­մա­նում: ­Թարգ­մա­նութ­յու­նը ար­վե՞ստ է, թե՞ մաս­նա­գի­տութ­յուն:
Դ. Հ. – ­Թարգ­մա­նութ­յու­նը, հատ­կա­պես գրա­կան եր­կե­րի թարգ­մա­նութ­յու­նը, նախ և­ ա­ռաջ, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան միտք է, ի­հար­կե, ար­վեստ է, բայց և ­գի­տութ­յուն է, բա­նա­սի­րա­կան հա­մա­պար­փակ գի­տե­լիք է, որն իր մեջ է նե­րա­ռում թե՛ թարգ­մա­նա­բա­նութ­յու­նը, լեզ­վա­բա­նութ­յունն ու գրա­կա­նա­գի­տութ­յու­նը, թե՛ հա­րա­կից այլ գի­տա­կար­գեր, ինչ­պես ա­սենք՝ նշա­նա­գի­տութ­յու­նը, ո­րոնց ի­մա­ցութ­յու­նը նպաս­տում է կա­տա­րե­լու բարձ­րար­ժեք թարգ­մա­նութ­յուն­ներ և ս­տեղ­ծե­լու հա­մար­ժեք թարգ­ման­վածք, ո­րը պրո­ֆե­սիո­նա­լիզ­մից բա­ցի մեծ ջանք ու պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն է պա­հան­ջում, քա­նի որ ոչ միայն ընդ­լայ­նում է ազ­գա­յին գրա­կա­նութ­յան հու­նը, այլև փո­խա­դար­ձա­բար հարս­տաց­նում է մշա­կու­թա­յին ճա­նա­չո­ղութ­յան, առն­չութ­յուն­նե­րի և­ ազ­դե­ցութ­յուն­նե­րի աս­պա­րե­զը։ Ու. ­Ֆոլք­նե­րի, Կ. ­Վո­նե­գու­տի, Հր.­Մաթ­ևոս­յա­նի, Լ. ­Խե­չո­յա­նի և­ այլ մե­ծա­նուն գրող­նե­րի եր­կե­րի թարգ­մա­նութ­յունն ինձ հու­շում է, որ գրե­լը նախ և­ ա­ռաջ աշ­խար­հին նա­յե­լու ընդգր­կուն հա­յացք է, ապ­րե­լու կերպ է և ­մարդ­կանց հետ մերկ նյար­դե­րով խո­սե­լու կա­րո­ղութ­յուն ու կամք է։ Իմ դեպ­քում թարգ­մա­նութ­յունն ու թարգ­մա­նա­բա­նութ­յու­նը նաև մաս­նա­գի­տութ­յուն են, քա­նի որ ու­նե­ցածս գի­տե­լիքն ու փոր­ձը տասն­յակ տա­րի­ներ շա­րու­նակ համ­բե­րա­տար փո­խան­ցում եմ ու­սա­նող­նե­րիս։ Օ­տար գրա­կա­նութ­յան թարգ­մա­նութ­յու­նը թարմ ար­յուն է նե­րար­կում ազ­գա­յին գրա­կա­նութ­յա­նը, իսկ մեր գրա­կա­նութ­յան թարգ­մա­նութ­յու­նը օ­տար լե­զու­նե­րով մեր տե­ղը նկա­տե­լի է դարձ­նում հա­մաշ­խար­հա­յին գրա­կա­նութ­յան խիտ բնա­կեց­ված տա­րած­քում։ ­Հու­սով եմ՝ մեր երկ­րի անվ­տան­գութ­յունն ու հե­տա­գա զար­գա­ցու­մը ա­պա­հո­վե­լուց հե­տո կհաս­նենք նաև հայ դա­սա­կան ու ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րի ար­ժա­նա­վոր եր­կե­րի թարգ­մա­նութ­յան ծրագ­րի ի­րա­կա­նաց­մա­նը, ո­րը տա­րի­ներ ա­ռաջ նա­խա­ձեռ­նել էր Մ­շա­կույ­թի նա­խա­րա­րութ­յու­նը և ­մի կարճ ըն­թացք շա­րու­նա­կել էր մե­րօր­յա ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րութ­յու­նը՝ կի­սատ-պռատ, ծա­նոթ-բա­րե­կամ­նե­րին խցկե­լով խիստ կողմ­նա­պահ և ­հույժ գաղտ­նի ցան­կե­րում, ա­պա լիո­վին փա­կել ու զմռսել է ծրա­գի­րը՝ պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րը մսխե­լով չի­նով­նիկ­նե­րի աստ­ղա­բաշ­խա­կան պարգևավ­ճար­նե­րի վրա։ ­Հով­հան­նես ­Թու­ման­յա­նը 111 տա­րի ա­ռաջ է մեզ գլխի գցել, որ «Ու­րիշ ճա­նա­պարհ չկա. ներ­սից է լի­նե­լու հաս­տատ փրկութ­յու­նը, ո­րով­հետև ներ­սից ենք փչա­ցած»։ ­Տես­նես ե՞րբ կհաս­կա­նանք։ ­Լավ է ուշ, քան՝ ա­վե­լի ուշ։

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։