Մեզ­նից յու­րա­քանչ­յու­րը բո­լոր ճիգե­րը պետք է գոր­ծադ­րի երկ­րի զար­գաց­ման հա­մար /Ման­վել ՄԻԿՈՅԱՆ

Սամ­վել ԿՈՍՅԱՆ – Այս օ­րե­րին թերևս ա­ռա­վել հա­ճախ հնչող հարցն է, թե, ըստ էութ­յան, մեզ ի՞նչ է տա­լու ԱՄՆ նա­խա­գա­հի կող­մից Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յան ճա­նա­չու­մը: Ձեր տար­բե­րա­կը:
Ման­վել ՄԻԿՈՅԱՆ – Վեր­ջին ան­գամ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը ԱՄՆ նա­խա­գահ­նե­րից ճա­նա­չել է Ռո­նալդ Ռեյ­գա­նը, 40 տա­րի ա­ռաջ: Ան­ցած չորս տաս­նամ­յակ­նե­րին այն ճա­նա­չե­ցին բազ­մա­թիվ երկր­ներ, ո­րոնք, կար­ծում եմ, բա­ցի ի­րենց երկ­րի շա­հե­րը այս հար­ցում երկ­րորդ պլան մղե­լուց, նաև ոգ­ևոր­վե­ցին աշ­խար­հի հզոր գեր­տե­րութ­յուն­նե­րից մե­կի դիր­քո­րո­շու­մից: Այս ա­ռու­մով կար­ևոր եմ հա­մա­րում, որ Ջո Բայ­դենն իր խոս­քի տե­րը ե­ղավ: Սա­կայն չպետք է ան­տե­սենք, որ վեր­ջին շրջա­նում Թուր­քիան սեր­տաց­րել է հա­մա­գոր­ծակ­ցութ­յու­նը Ռու­սաս­տա­նի հետ: Չ­նա­յած ԱՄՆ-ի կոշտ դիր­քո­րոշ­մա­նը, Թուր­քիան Ռու­սաս­տա­նից գնել է Տ-400 հա­մա­կար­գեր, մտա­դիր է գնել նաև 4-րդ սերն­դի ռու­սա­կան ՍՈՒ-35 և 5-րդ սերն­դի ՍՈՒ-57 կոր­ծա­նիչ­ներ:
Բա­ցառ­ված չէ, որ հաշ­վի առ­նե­լով այս հան­գա­ման­քը և­ աշ­խար­հագ­րա­կան նոր վե­րա­դիր­քա­վո­րում­նե­րը՝ ԱՄՆ-ի նա­խա­գա­հի այս քայ­լը նաև Թուր­քիա­յին «իր տե­ղը ցույց տա­լու» նպա­տակ ու­ներ:
Այ­սու­հան­դերձ, չպետք է թե­րագ­նա­հա­տենք և՛ հա­յա­մետ կոնգ­րե­սա­կան­նե­րի, և՛ Հայ դա­տի գրա­սեն­յա­կի դերն այս արդ­յուն­քին հաս­նե­լու հա­մար: ԱՄՆ վար­չա­կար­գի հե­տա­գա քայ­լե­րը ցույց կտան հա­յան­պաստ գոր­ծու­նեութ­յան արդ­յու­նա­վե­տութ­յու­նը:
Կար­ծում եմ՝ ա­ռա­ջի­կա­յում եվ­րո­պա­կան ո­րոշ երկր­ներ ևս կ­ճա­նա­չեն Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նութ­յու­նը, բա­ցի Անգ­լիա­յից:
Ս. Կ. – Քա­ղա­քա­կան ընտ­րութ­յուն­նե­րի տրա­մա­բա­նութ­յան մեջ կար­ևոր­վում են գա­ղա­փար­ներն ու ծրագ­րե­րը և դ­րանք ի­րա­կա­նաց­նե­լու պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նը: Այս ա­ռու­մով մեր քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը պատ­րա՞ստ են նա­խա­տես­ված ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րին:
Մ. Մ – Խորհր­դա­րա­նում տեղ գտած քա­ղա­քա­կան ե­րեք ու­ժե­րի գա­ղա­փար­նե­րին, ծրագ­րե­րին և դ­րանք ի­րա­կա­նաց­նե­լու կա­րո­ղութ­յուն­նե­րին մեր երկ­րի բնակ­չութ­յու­նը հիմ­նա­կա­նում ծա­նոթ է: Ընտ­րո­ղի հա­մար չա­փա­զանց դժվար է լի­նե­լու ար­տա­խորհր­դա­րա­նա­կան քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րից նա­խա­պատ­վութ­յուն տալ որ­ևէ մե­կին: Բո­լո­րին է հայտ­նի, որ դրանց մեծ մա­սը բուծ­ված են և ֆի­նան­սա­վոր­վում են նախ­կին իշ­խա­նութ­յուն­նե­րի ա­ռա­ջին դեմ­քե­րի և ն­րանց մեր­ձա­վոր շրջա­պա­տի կող­մից: Ի հայտ կգա՞ արդ­յոք մա­քուր կեն­սագ­րութ­յան տեր և ժո­ղովր­դի վստա­հութ­յանն ար­ժա­նի ղե­կա­վար ու­նե­ցող քա­ղա­քա­կան մի կա­ռույց, ո­րը լուրջ այ­լընտ­րանք կլի­նի, ցույց կտա ժա­մա­նա­կը: Այ­սօր­վա քա­ղա­քա­կան դաշ­տում ար­տա­խորհր­դա­րա­նա­կան կու­սակ­ցութ­յուն­նե­րի մեծ մա­սը, կար­ծում եմ, լիո­վին պատ­րաստ չէ ընտ­րութ­յուն­նե­րին և ցայտ­նո­տի մեջ ան­հա­վա­նա­կան խոս­տում­ներ է շռայ­լե­լու: Այս ընտ­րութ­յուն­ներն ա­մե­նաան­կան­խա­տե­սե­լին են լի­նե­լու ան­կախ Հա­յաս­տա­նի պատ­մութ­յան մեջ:
Ինչ­պես նշել եմ «Գ­րա­կան թեր­թում» վեր­ջերս տպագր­ված հոդ­վա­ծում, մեր երկ­րի նոր ղե­կա­վա­րութ­յան ա­ռա­ջին խնդի­րը պետք է լի­նի Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի հա­մար անվ­տան­գութ­յան կա­յուն ե­րաշ­խիք­նե­րի ստեղ­ծու­մը՝ ներգ­րա­վե­լով նաև հայ­կա­կան Սփ­յուռ­քի նե­րու­ժը:
Ս. Կ – Պար­տութ­յունն ու հա­մա­վա­րակն ար­դո՞ք մար­տահ­րա­վեր­ներ են ինք­նա­մաքր­վե­լու, ինք­նախմ­բագր­վե­լու, թե՞…
Մ. Մ. – Ցա­վոք, ան­ցած վեց ա­միս­նե­րին մեր քա­ղա­քա­կան ու­ժերն ու հա­սա­րա­կութ­յան մի ստվար մա­սը լուրջ չվե­րա­բեր­վե­ցին այդ մար­տահ­րա­վեր­նե­րին: Ս­թափ­վե­լու, ա­ռաջ նա­յե­լու, հե­տա­գա ա­նե­լիք­նե­րի հստակ ռազ­մա­վա­րութ­յունն օր ա­ռաջ նա­խան­շե­լու և­ ա­ռա­ջին քայ­լերն ա­նե­լու հրա­մա­յա­կանն ա­ռայժմ տե­ղի է տա­լիս ա­նո­րո­շութ­յանն ու պարտ­վա­ծի հո­գե­վի­ճա­կի տևա­կա­նութ­յա­նը:
Հա­մա­վա­րա­կի վտան­գը մեր հա­սա­րա­կութ­յան հա­մար շա­րու­նա­կում է մնալ երկ­րորդ պլա­նում: Ա­ռա­ջի­նը երկ­րի տնտե­սութ­յան զար­գա­ցումն է և­ ան­վտան­գութ­յան ե­րաշ­խիք­նե­րի ստեղ­ծու­մը: Մեր բնակ­չութ­յան մի ստվար զանգ­ված հու­սալք­ված է, հար­կա­վոր է կան­խել ար­տա­գաղ­թը՝ մոտ ա­պա­գա­յի հա­մար հու­սա­լի տես­լա­կան ու­նե­նա­լով:
Իսկ ինք­նա­մաքր­ման, ինք­նախմ­բա­գրման պրո­ցե­սը երկ­րի բնակ­չութ­յան՝ որ­ևէ պա­տաս­խա­նատ­վութ­յուն չու­նե­ցող հատ­վա­ծում է ըն­թա­նում: Պետք է միշտ հի­շենք, որ աշ­խար­հի հզոր պե­տութ­յուն­նե­րը հաշ­վի են նստում զար­գա­ցած, գո­նե զար­գաց­ման մի­տում ու­նե­ցող երկր­նե­րի հետ: Մե­զա­նից յու­րա­քանչ­յու­րը պետք է բո­լոր ճի­գե­րը գոր­ծադ­րի երկ­րի զար­գաց­ման հա­մար: Երբ ա­մեն մի հայ մյու­սին կվե­րա­բեր­վի որ­պես հա­րա­զա­տի, իր պահ­ված­քով ու գոր­ծե­լա­կեր­պով կնպաս­տի մեր ազ­գի վար­կա­նի­շի բարձ­րաց­մա­նը, կու­նե­նանք հզոր և­ ան­պար­տե­լի պե­տութ­յուն:
Ս. Կ. – Խմ­բագ­րե­լով «Եր­կունք» գրա­կան թեր­թը և ղե­կա­վա­րե­լով ՀԳՄ Լո­ռու մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քը՝ են­թադ­րե­լի է, որ ան­պայ­մա­նո­րեն քա­ջա­տեղ­յակ եք մար­զի գրա­կան և մշա­կու­թա­յին անդ­րա­դար­ձին: Կ­ման­րա­մաս­նե՞ք:
Մ. Մ. – Ինչ­պես ողջ հան­րա­պե­տութ­յու­նում, Լո­ռու մար­զում նույն­պես, հա­մա­վա­րա­կի հետ կապ­ված, և՛ մշա­կու­թա­յին, և՛ գրա­կան կյան­քը կազ­մա­կերպ­վող մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի ա­ռու­մով սահ­մա­նա­փակ է: Սա­կայն մշա­կույ­թի օ­ջախ­նե­րը՝ Վա­նա­ձո­րի Հովհ. Ա­բել­յա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նը, տիկ­նի­կա­յին և մ­յուս թատ­րոն­նե­րը նոր ներ­կա­յա­ցում­ներ են բե­մադ­րում, աշ­խա­տում են մար­զի թան­գա­րան­նե­րը, գրա­դա­րան­նե­րը, ե­րաժշ­տա­կան հա­մույթ­նե­րը: Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան կյան­քը շա­րու­նակ­վում է: Վեր­ջին ա­միս­նե­րին հա­ճա­խա­կի են դար­ձել մշա­կու­թա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը, գրա­կան ցե­րե­կույթ­նե­րը, հան­դի­պում­նե­րը գրող­նե­րի հետ, ո­րոնք լու­սա­բան­վում են իմ խմբագ­րած և՛ «­Լո­ռու մարզ» լրատ­վա­կան թեր­թում, և՛ «Եր­կունք» պար­բե­րա­կա­նում:
ՀԳՄ Լո­ռու մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քը սեր­տո­րեն հա­մա­գոր­ծակ­ցում է Վա­նա­ձո­րի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի, Ս­տե­փան Զոր­յա­նի տուն-թան­գա­րա­նի, Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նի և Վա­նա­ձո­րի գրա­դա­րան­նե­րի կենտ­րո­նաց­ված հա­մա­կար­գի հետ՝ մար­զի գրա­կան կյան­քը կեն­սու­նակ պա­հե­լու հա­մար:
«Եր­կունք» թեր­թը հիմ­նա­կա­նում ծա­ռա­յում է ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րին ի հայտ բե­րե­լուն և ն­րանց ա­ռա­ջին լուրջ քայ­լե­րը խրա­խու­սե­լուն: Ն­րան­ցից շա­տերն ար­դեն տպագր­վում են նաև հան­րա­պե­տա­կան գրա­կան մա­մու­լում, ու­նեն տպագր­ված գրքեր, հա­վակ­նում են հա­մալ­րե­լու ՀԳՄ շար­քե­րը:
Կար­ևոր են նաև ե­րի­տա­սարդ գրող­նե­րի հետ հա­ճա­խա­կի հան­դի­պում­նե­րը, նրանց նկատ­մամբ նրբան­կատ և կա­ռու­ցո­ղա­կան վե­րա­բեր­մուն­քը, ո­րը նպաս­տում է նրանց կա­յուն քայ­լե­րին դե­պի գրա­կա­նութ­յուն: Այս ա­ռու­մով զգա­լի դեր ու­նի նաև «Ա­րա­րատ Մկր­տում­յան» մրցա­նա­կա­բաշ­խութ­յու­նը, ո­րի արդ­յուն­քում հաղ­թող ճա­նաչ­ված եր­կու բա­նաս­տեղ­ծու­հի ար­դեն ու­նեն ի­րենց ա­ռա­ջին գրքե­րը, իսկ մեկ տասն­յա­կից ա­վե­լի հե­ղի­նակ­ներ տպագր­վել են հրա­տա­րակ­ված եր­կու ժո­ղո­վա­ծու­նե­րում: Մր­ցա­նա­կա­բաշ­խութ­յու­նը հա­ջոր­դա­բար ի­րա­կա­նաց­վում է Շի­րա­կի և Լո­ռու մար­զե­րում: Ե­կող տա­րի այն կրկին կկա­յա­նա մեր մար­զում: Այս տա­րի հա­մա­տեղ գրա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ներ են կազ­մա­կերպ­վել մեզ հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցող վե­րոնշ­յալ բո­լոր մշա­կու­թա­յին օ­ջախ­նե­րում: Վեր­ջի­նը Լո­ռու մար­զա­յին գրա­դա­րա­նում կա­յա­ցած հան­դի­պումն էր բա­նաս­տեղծ Խա­չիկ Մա­նուկ­յա­նի հետ:
Այս տա­րի ՀԳՄ Լո­ռու մար­զա­յին բա­ժան­մուն­քում տե­ղի կու­նե­նան գրքե­րի շնոր­հան­դես­ներ, հո­բել­յա­նա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ներ և հան­դի­պում­ներ գրող­նե­րի հետ:
Ս. Կ. – Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան ո՞ր թե­մա­ներն են, որ ծրագ­րել, բայց դեռ չեք հասց­րել ի­րա­կա­նաց­նել: Կա՞ն այդ­պի­սիք:
Մ. Մ. – Հա­մոզ­ված եմ՝ Դուք, որ­պես բա­նաս­տեղծ, ինձ հետ հա­մա­կար­ծիք կլի­նեք, որ պոե­զիա­յում հնա­րա­վոր չէ ծրա­գրել որ­ևէ թե­մա և ս­պա­սել հար­մար ժա­մա­նա­կի՝ գրե­լու հա­մար: Հա­մոզ­ված եմ, քան­զի Դուք նույն­պես չեք նստում և «դի­տա­վոր­յալ» բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն գրում, ինչ­պես ա­նում են շա­տե­րը:
Տաս­նամ­յակ­ներ ա­ռաջ «­Լի­տե­րա­տուր­նա­յա գա­զե­տա» թեր­թին տված բա­ցա­ռիկ հար­ցազ­րույ­ցում Գաբ­րիել Գար­սիա Մար­կե­սը ներշն­չան­քը հա­մե­մա­տել էր սի­րա­հար­ված ե­րի­տա­սար­դի հետ: Վեր­ջինս ա­մեն օր կանգ­նում է իր սի­րած աղջ­կա պա­տու­հա­նի առջև: Աղ­ջի­կը, որ­պես մերժ­ման նշան՝ նրա գլխին է լցնում լվաց­քա­ջուր և­ այլն: Ե­րի­տա­սարդն անվր­դով գնում է իր տուն, ցնցուղ ըն­դու­նում, նոր, մա­քուր զգեստ­ներ հագ­նում ու գա­լիս, կանգ­նում է նույն տե­ղում: Եվ այս ա­մե­նը այն­քան ժա­մա­նակ, մինչև աղ­ջի­կը հա­մոզ­վում է, որ տղան ան­կեղծ սի­րում է ի­րեն, և ներս է թող­նում նրան:
Պոե­զիա­յում մի քիչ այլ է: Ներշն­չան­քը ներս է խու­ժում իր ու­զած ժա­մա­նակ, և դու պար­տա­վոր ես լուռ են­թարկ­վել:
Կա­սեմ միայն, որ տպագ­րութ­յան է պատ­րաստ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րիս 7-րդ ժո­ղո­վա­ծուն՝ կազմ­ված վեր­ջին ե­րեք տա­րի­նե­րին գրված գոր­ծե­րից: Մ­տա­դիր եմ, Աստ­ծո կա­մոք, այն հրա­տա­րա­կել մինչև այս տար­վա ա­շուն: Գր­քի և՛ կազ­մը, և՛ բա­ժին­նե­րը ձևա­վոր­ված կլի­նեն որ­դուս՝ Ար­մե­նի գե­ղան­կար­նե­րով:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.