ՀԳՄ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԳՄ» հրա­տա­րակ­չութ­յուն
Հաշ­վետ­վութ­յուն 2020 թ. տպագր­ված գրքե­րի վե­րա­բեր­յալ.
1. Դե­վիդ Հեն­րի «Օս­կար Ո­ւիլ­յամ Ջոն­սի պատ­մութ­յու­նը»
2. Սա­թե­նիկ Ղա­զար­յան «Ան­ցու­մա­յին»
3. Гаянэ Тевосян «Вечный спектакль»
4. Ար­դի հայ գրող­ներ և բա­նաս­տեղծ­ներ
5. Թ. Թա­մո­յան «­Քուրդ. Ար­ևի որ­դի»
6. Վահ­րամ Խու­դո­յան «Աշ­խարհ­նե­րի եզ­րագ­ծին»
7. Սեդ­րակ Սարգս­յան «­Բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ և պատմ­վածք­ներ»:
Տ­նօ­րեն՝ Շանթ Մկրտչ­յան

***
ՀԳՄ Ծաղ­կա­ձո­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տան 2020 թ.-ի ցու­ցա­նիշ­նե­րի ֆի­նան­սատն­տե­սա­կան հա­մա­ռոտ ամ­փո­փա­գիր՝ նա­խորդ տար­վա ցու­ցա­նիշ­նե­րի մաս­նա­կի հա­մե­մա­տա­կա­նով
Ընդ­հա­նուր ծան­րա­բեռն­վա­ծութ­յու­նը կազ­մել է 6 970 մահճ./օր՝ նա­խորդ տար­վա 13.080 մահճ./օր­վա դի­մաց:
ՀԳՄ ան­դամ­նե­րին հատ­կաց­վել է 710 մահճ./օր անվճար ու­ղե­գիր. նա­խորդ տա­րի տրա­մադր­վել էր 1470 մահճ./օր: Տա­րե­կան ընդ­հա­նուր ե­կա­մու­տը կազ­մել է 79 600 000 դրամ, ո­րը նա­խորդ տար­վա­նից պա­կաս է մոտ 53,4 մլն. դրա­մով:
Ծախ­սե­րը կազ­մել են 79 360 000 դրամ, այդ թվում՝
Աշ­խա­տա­վարձ – 18 650 000 դրամ
Էլ.է­ներ­գիա – 8 020 000 դրամ
Գազ – 8 100 000 դրամ
Ջուր – 1 350 000 դրամ
Հե­ռա­խոս, հե­ռուս­տա­ցույց, ին­տեր­նետ – 250 000 դրամ
Շի­նա­րա­րութ­յուն, վե­րա­նո­րո­գում – 590 000 դրամ
Տն­տե­սա­կան – 1 460 000
Կեն­ցա­ղա­յին և խո­հա­նո­ցա­յին տեխ­նի­կա – 350 000 դրամ
Ս­նունդ – 22 500 000 դրամ
Տ­րանս­պորտ – 870 000 դրամ
Վար­կի % – 1 380 000 դրամ
ԱԱՀ – 13 260 000 դրամ
Գույ­քա­հարկ – 1 800 000 դրամ
Շա­հու­թա­հարկ, հո­ղի հարկ – 780 000 դրամ
Ըն­դա­մե­նը ծախ­սեր – 79 360 000 դրամ
Զուտ շա­հույթ – 240 000 դրամ
ՀԳՄ-ին որ­պես շա­հույթ փո­խանց­վել է 240 000 դրամ, իսկ Գ­րող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը ԳՄ ան­դամ­նե­րի կե­ցութ­յան ու սննդի ծախ­սա­ծած­կու­մը ի­րա­կա­նաց­վել է այլ աղբ­յուր­նե­րից: Հա­մա­խառն ե­կամ­տի 41%-ով կրճատ­մա­նը հա­մա­հունչ հա­ջող­վել է կրճա­տել նաև ծախ­սե­րը (ըստ հոդ­ված­նե­րի)՝ աշ­խա­տա­վարձ – 31%-ով, էլ.է­ներ­գիա – 46%-ով, գա­զի սպա­ռում – 30%-ով, հե­ռա­խոս, հե­ռուս­տա­ցույց, ին­տեր­նետ – 67%-ով, տնտե­սա­կան – 55%-ով, սնունդ – 50% -ով, ըն­թա­ցիկ վե­րա­նո­րո­գում – 85%-ով: 2020 թ. մարտ-հու­նիս ա­միս­նե­րին կո­րո­նա­վի­րու­սի կոն­տակ­տա­վոր­նե­րին և հոկ­տեմ­բեր-դեկ­տեմ­բեր ա­միս­նե­րին Ար­ցա­խից տե­ղա­հան­ված­նե­րին ըն­դու­նե­լու և ս­պա­սար­կե­լու հետ պայ­մա­նա­վոր­ված պա­րա­պուր­դի պատ­ճա­ռով ար­ձա­նագր­ված ե­կա­մուտ­նե­րի անկ­մա­նը զու­գըն­թաց ծախ­սե­րի կրճա­տում­նե­րի արդ­յուն­քում Գ­րող­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան տա­նը հա­ջող­վել է տա­րին ամ­փո­փել ա­ռանց պարտ­քե­րի: Տն­տե­սութ­յու­նը գտնվում է բա­վա­րար վի­ճա­կում և պատ­րաստ է ամ­բողջ ծա­վա­լով վե­րա­կանգ­նել գոր­ծու­նեութ­յու­նը:

«­Ծաղ­կա­ձո­րի Ս­տեղ­ծա­գոր­ծա­կան Տուն» ՓԲԸ
Տ­նօ­րեն՝ Մով­սես Մա­նուկ­յան
Գլխ. հաշ­վա­պահ՝ Լի­դա Ներ­սիս­յան
«Ս­պե­ղա­նի գրա­կան» ՍՊԸ
2020 թվա­կա­նի շրջա­նա­ռութ­յու­նը 9 099 050 դրամ
Ծախ­սե­րը՝
Աշ­խա­տա­վարձ և ն­րան հա­վա­սա­րեց­ված
վճար­ներ – 5 140 250 դրամ
Դ­րոշ­մա­նի­շա­յին վճար – 104 000 դրամ
Շր­ջա­նա­ռութ­յան հարկ – 477 500 դրամ
Հար­կա­յին պար­տա­կա­նութ­յուն – 1 247 400 դրամ
Լա­բո­րա­տոր հե­տա­զո­տութ­յուն – 44 850 դրամ
Լի­ցեն­զիա – 50 000 դրամ
«ԷԿԵՆԳ»-ի ծա­ռա­յութ­յուն – 3 000 դրամ
ՀԴՄ տեխ.սպա­սար­կում – 14 400 դրամ
Աղ­բա­հա­նութ­յուն – 11 520 դրամ
Հա­մա­տի­րութ­յան ծառ. մա­տու­ցում – 36 000 դրամ
Շա­հույ­թի մաս­հա­նում ՀԳՄ-ին – 1 725 000 դրամ
Կո­մու­նալ ծախ­սեր – 241 386 դրամ
Ըն­դա­մե­նը` 9 095 306 դրամ
Տ­նօ­րեն՝ Գ. Մու­րադ­յան

Հա­մա­հայ­կա­կան գրա­կան հիմ­նադ­րա­մի 2020 թ. ֆի­նան­սա­կան գոր­ծու­նեութ­յու­նը
Մ­նա­ցորդ 01.01.2020 թ. – 1.931 813 դրամ
Մուտք – 300 000 դրամ
Ըն­դա­մե­նը – 2.231 813 դրամ
Ծախ­սեր՝ 1. Օգ­նութ­յուն գրող­նե­րին – 103 500 դրամ
2. Օգ­նութ­յուն գրքե­րի մաս­նա­կի տպագր. հա­մար – 130 000 դրամ
3. Գոր­ծու­ղում – 56 845 դրամ
4. Աշ­խա­տա­վարձ+ ե/հ – 754 455 դրամ
5. Դ­րոշ­մա­նիշ – 12 000 դրամ
6. Բաժ­նի ծախ­սեր – 51 555 դրամ
Ըն­դա­մե­նը – 1.108 355 դրամ
Մ­նա­ցորդ 01.01.2021 թ.- 1.123 458 դրամ
ՀԳՀ գոր­ծա­դիր տնօ­րեն՝ Լ. Բլ­բուլ­յան
Հաշ­վա­պահ՝ Ա. Պո­ղոս­յան

Սկիզբը նախորդ`
թիվ 14 (3510) համարում

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.