Լ­ևոն ԲԼԲՈՒԼՅԱՆ / ՊՈԵԶԻԱՅԻ ԹԱԳՈՒՀԻՆ

ԱՆՆԱ ԱԽՄԱՏՈՎԱ   
ԱՆՆԱ ԱԽՄԱՏՈՎԱ. ա­նուն, որ հաս­տա­տա­պես գրանց­վել է հա­մաշ­խար­հա­յին պոե­զիա­յի ոս­կե մատ­յա­նում: ­Բա­նաս­տեղ­ծու­հի, ո­րի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յու­նը շա՜տ-շա­տե­րի սե­փա­կա­նութ­յունն է դար­ձել թե՛ իր հայ­րե­նի­քում, թե՛ երկ­րագն­դի հե­ռու ու մոտ անկ­յուն­նե­րում, փոր­ձութ­յուն­նե­րով, ծանր զրկանք­նե­րով լի մի կյանք, որ նա­խա­սահ­ման­ված էր կար­ծես մարդ­կա­յին ո­գու ուժն ու տո­կու­նութ­յունն ստու­գե­լու, նրա հնա­րա­վո­րութ­յան սահ­ման­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ճշտել-ճա­նա­չե­լու հա­մար, և­ որն, ի հե­ճուկս ան­թիվ դա­վե­րի ու հա­լա­ծանք­նե­րի, մինչև վերջ վե­րած­վեց մա­քուր, ան­խառն քնա­րեր­գութ­յան:
­Շատ դի­պուկ է նկա­տել նրա ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րից մե­կը. «Ան­նա Ախ­մա­տո­վա­յի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րը թե­լադ­րել է նրա ճա­կա­տա­գիրն ին­քը»: Ա­յո՛, թե՛ կեն­սագ­րա­կան այն զուսպ ու ժլատ տե­ղե­կութ­յուն­նե­րը, որ թո­ղել է բա­նաս­տեղ­ծու­հին տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով, թե՛ ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րի բազ­մա­զան հու­շա­պա­տում­նե­րը նրա մա­սին՝ փխրուն կա­նա­ցիութ­յամբ ու ո­գու տո­կու­նութ­յան զար­մա­նա­լի շա­ղա­խով ա­րար­ված բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի հա­մադ­րութ­յամբ, կա­րող են բա­ցել ծալ­քե­րը ող­բեր­գա­կան, բայցև սխրա­լի այն կյան­քի, ո­րը նաև նրա սերն­դի ցավն ու տագ­նապ­նե­րը, նրա ապ­րած ժա­մա­նա­կի բո­լոր նշան­ներն ու­նի իր մեջ: «Եր­կու պա­տե­րազմ լու­սա­վո­րե­ցին//­Սար­սա­փե­լի քո ու­ղին, իմ սե­րունդ…»,- այս­պես ձևա­կեր­պեց նա հե­տա­գա­յում ի­րենց վի­ճակ­ված բախտն ու ճա­կա­տա­գի­րը, իր ողջ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յամբ՝ վաղ շրջա­նի գողտ­րիկ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րից մինչև վեր­ջին տա­րի­նե­րի փի­լի­սո­փա­յա­կան մտո­րում­նե­րը, ներ­կա­յաց­նե­լով դա­ժան այդ ու­ղին՝ չա­փա­զանց ցայ­տուն ու տե­սա­նե­լի, քան­զի կեն­սագ­րութ­յամբ, տե­սած-ապ­րա­ծով ա­սես խորհր­դա­նիշն էր իր ապ­րած ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի:

Ան­նա Ախ­մա­տո­վան ճա­շա­կեց գրե­թե այն ա­մե­նը, ինչ բա­նաս­տեղ­ծին կա­րող է վի­ճակ­վել իր ապ­րած օ­րե­րում: ­Մինչև 1917 թվա­կա­նի ­Հոկ­տեմ­բեր­յան հե­ղա­փո­խութ­յու­նը տպագր­ված նրա ժո­ղո­վա­ծու­նե­րը միան­գա­մից աղմ­կոտ փառք պի­տի բե­րեին բո­լո­րո­վին ե­րի­տա­սարդ բա­նաս­տեղ­ծու­հուն: Ք­սա­նե­րեք տա­րե­կան էր, երբ լույս տե­սավ «Ե­րե­կո» ժո­ղո­վա­ծուն: «Տ­պագր­վել էր ըն­դա­մե­նը 300 օ­րի­նակ,- հի­շում է բա­նաս­տեղ­ծու­հին: – Քն­նա­դա­տութ­յու­նը բա­րե­հաճ վե­րա­բեր­վեց գրքին»: ­Նույն ան­հա­վակ­նոտ, գրե­թե ան­տար­բեր հի­շա­տա­կութ­յու­նը եր­կու տա­րի անց՝ 1914-ին տպագր­ված ժո­ղո­վա­ծո­ւի վե­րա­բեր­յալ նաև. «Թ­վում էր՝ սկսնակ հե­ղի­նա­կի սի­րա­յին բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի փոք­րիկ գրքույ­կը պի­տի սուզ­վեր հա­մաշ­խար­հա­յին ի­րա­դար­ձութ­յուն­նե­րի հոր­ձա­նու­տում: ­Բայց ժա­մա­նակն այլ կերպ տնօ­րի­նեց»: Այ­նինչ, ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րը միա­ձայն վկա­յում են, որ պա­տա­նե­կան ան­կեղ­ծութ­յամբ ու ան­մի­ջա­կա­նութ­յամբ կա­շա­ռող, ամ­բող­ջո­վին սի­րով թա­թա­խուն նրա տո­ղե­րը ա­ռա­ջին իսկ այդ ժո­ղո­վա­ծու­նե­րից նկատ­վել, գրա­վել են շա­տե­րի ու­շադ­րութ­յու­նը, նրա բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րը շուր­թից շուրթ են ան­ցել, հնչել ըն­կե­րա­կան հա­վաք­նե­րում ու ե­րե­կույթ­նե­րում:
­Սառ­նա­մա­նի­քից ու քա­մուց հե­տո//­Ջեռ կրա­կի մոտ հա­ճե­լի էր շատ.//­Սիրտս աչ­քա­թող ա­րի ես այն­տեղ,//Ու այն գո­ղա­ցան ինձ­նից անն­կատ://Ձգվում է շռայլ տոնն ա­մա­նոր­յա,//­Թաց են ­Նոր տար­վա շքեղ վար­դե­րը,//Իսկ կրծքիս ներ­քո հի­մա էլ չկան//Ճ­պու­ռի ծա­նոթ այն թրթիռ­նե­րը://Ախ, հեչ դժվար չէ գու­շա­կել գո­ղին,//­Մատ­նում են իս­կույն աչ­քե­րը նրա://­Լոկ դո­ղում եմ, որ շու­տով, ուր որ է,//Իր ա­վա­րը հենց ին­քը ետ կտա:
­Սի­րո քնքուշ, ինք­նա­բուխ ու հու­զիչ այս­պի­սի խոս­տո­վա­նութ­յուն­ներ էին պա­րու­նա­կում Ախ­մա­տո­վա­յի ա­ռա­ջին գրքե­րը, պա­տա­նե­կան ա­նա­րատ հո­գու ա­մե­նանր­բին թրթիռ­ներ ու տվայ­տանք­ներ, բայց բո­լո­րո­վին նոր, թարմ ու տպա­վո­րիչ հնչե­րանգ­նե­րով, ոչ ո­քի չհի­շեց­նող ոճ ու ե­ղա­նա­կով: Ու քննա­դա­տութ­յու­նը միան­գա­մից ժա­մա­նա­կի խո­շոր բա­նաս­տեղծ­նե­րի կող­քին դրեց նրա ա­նու­նը: ­Դեռ 1916-ին Օ­սիպ ­Ման­դելշ­տա­մը «­Մու­սա­նե­րի ալ­մա­նախ» գրքի վե­րա­բեր­յալ իր գրա­խո­սութ­յունն այս­պես է ա­վար­տում. «Ախ­մա­տո­վա­յի վեր­ջին բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րում բե­կում է կա­տար­վել… ­Ներ­կա­յումս նրա պոե­զիան մո­տե­նում է այն­պի­սի մի աս­տի­ճա­նի, որ կա­րող է ­Ռու­սաս­տա­նի վե­հութ­յան խորհր­դա­նի­շը դառ­նալ»: ­Բարձր ու պար­տա­վո­րեց­նող գնա­հա­տա­կան ռուս մեծ բա­նաս­տեղ­ծի կող­մից ըն­դա­մե­նը եր­կու գրքույ­կի հե­ղի­նա­կի հաս­ցեին: ­Բայց Ախ­մա­տո­վան լիո­վին ար­դա­րաց­րեց այդ խոս­քե­րը: 10-ա­կան թվա­կան­նե­րից սկսած, խոս­քի հստա­կութ­յամբ, բայցև բա­վա­կա­նին սեղմ ու կտրուկ ո­ճով, ա­ֆո­րիս­տիկ մտա­ծո­ղութ­յամբ հատ­կանշ­վող նրա պոե­զիան անհ­նար էր ու­րի­շի հետ շփո­թել: Ու այ­նու­հետև ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան իր եր­կար ճա­նա­պար­հին բա­նաս­տեղ­ծու­հին երբ­ևէ չնա­հան­ջեց իր ա­ռաջ­նա­կարգ դիր­քե­րից, քան­զի ի սկզբա­նե բա­նաս­տեղ­ծի ու ար­վես­տա­գե­տի նրա դա­վա­նանքն էր՝
­Թե կորց­նենք մի օր թար­մութ­յու­նը խոս­քի,//­Հույ­զի կար­կա­չը ջինջ, նույ­նը չէ՞, թե կորց­նի//­Դե­րա­սա­նը` ձայ­նը, նկա­րի­չը` հա­յացքն իր,//Իսկ գե­ղեց­կու­հին` իր հմայքն անկրկ­նե­լի:
Ա­վե­լի ուշ, ան­գամ մե­ծա­համ­բավ Ա­լեք­սանդր Բ­լո­կի ան­վան հետ պիտի հո­լով­վեր նրա ա­նու­նը, նաև ին­քը՝ Բ­լո­կը, շա­տե­րի մեջ պի­տի նկա­տեր ու ա­ռանձ­նաց­ներ նրան: Այն Բ­լո­կը, ում Ախ­մա­տո­վան պոե­տա­կան իր կուռքն էր հա­մա­րում. «Բ­լո­կին ես ո՛չ միայն 20-րդ ­դա­րի ա­ռա­ջին քա­ռոր­դի եվ­րո­պա­կան մե­ծա­գույն բա­նաս­տեղծն եմ հա­մա­րում, այլ նաև դա­րաշր­ջա­նի մարդ, այ­սինքն՝ իր ժա­մա­նա­կի ա­մե­նաբ­նո­րոշ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ»: ­Բայց ե­թե Բ­լոկն իս­կա­պես իր ժա­մա­նա­կի ա­մե­նա­տի­պիկ հե­րոս­նե­րից էր, ա­պա ի­րեն՝ Ախ­մա­տո­վա­յին, կա­րե­լի է ա­մե­նաբ­նո­րոշ հե­րո­սու­հին հա­մա­րել իր ժա­մա­նա­կի՝ կա­նա­ցի ճա­կա­տագ­րի զա­նա­զան դրսևո­րում­նե­րով՝ կնոջ ու սի­րու­հու, մոր և­ այ­րու, լքո­ղի և լք­յա­լի…
­Բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րից մե­կում Ախ­մա­տո­վան «տար­վա հին­գե­րորդ ե­ղա­նակ» է ան­վա­նել սե­րը (մեզ շատ ծա­նոթ ար­տա­հայ­տութ­յուն ­Պա­րույր Ս­ևա­կի սիր­ված բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նից): Եվ հենց ան­սո­վոր «հին­գե­րորդ» այդ ժա­մա­նա­կից է նա դի­տար­կում, ի­մաս­տա­վո­րում մյուս չորս սո­վո­րա­կան ե­ղա­նակ­նե­րը: Այդ «հին­գե­րորդ ե­ղա­նա­կի» արդ­յունք է վաղ շրջա­նի նրա պոե­զիան, և­ ա­ռա­ջին հեր­թին այս­տեղ են ծնվել բա­նաս­տեղ­ծա­կան իս­կա­կան հայտ­նութ­յուն­նե­րը, այս­տեղ է աշ­խար­հի հան­դեպ այն­պի­սի մի հա­յացք դրսևոր­վել, ո­րը թույլ է տա­լիս նրա պոե­զիան նոր եր­ևույթ հա­մա­րել 20-րդ ­դա­րի ռու­սա­կան քնա­րեր­գութ­յան մեջ: ­Զուր չէ, որ նոր ժա­մա­նակ­նե­րի ­Սապ­ֆո էին հա­մա­րում նրան:
­Դու կար­ծում էիր, թե ե՛ս էլ նա եմ,//Ում կա­րող են հեշտ մո­ռա­ցութ­յան տալ.//Որ լաց-ա­ղեր­սով ես կթա­փա­ռեմ//Աշ­խետ նժույ­գիդ սմբակ­նե­րի տակ://­Կամ հե­քիմ­նե­րից կսկսեմ խնդրել//Արմ­տիք­ներ ու ջուր հմա­յա­կան,//Որ քեզ ու­ղար­կեմ ա­հար­կու նվեր`//Ա­նուշ թաշ­կի­նակն իմ նվի­րա­կան://Ա­նիծ­յա՛լ լի­նես: ­Չէ՛, ո՛չ հա­ռա­չով,//Ո՛չ հա­յաց­քով չեմ դիպ­չի պիղծ հո­գուդ://Երդ­վում եմ, սա­կայն, ե­դեմ­յան այ­գով,//Երդ­վում եմ ­Տի­րոջ պատ­կե­րով զո­րեղ,//­Վառ գի­շեր­նե­րի վկա մեր որ­դով-//­Չե՛մ վե­րա­դառ­նա քեզ մոտ էլ եր­բեք:
­Բայց միշտ չէ, որ Ախ­մա­տո­վա­յի քնա­րեր­գութ­յան հե­րո­սու­հուն կա­րե­լի է մի անձ հա­մա­րել: Զ­գաց­մունք­նե­րի ու ճա­կա­տագ­րի զար­մա­նա­լի կոնկ­րե­տութ­յամբ հան­դերձ, նա, կա­րե­լի է ա­սել, ան­թիվ ճա­կա­տագ­րե­րի ու կեն­սագ­րութ­յուն­նե­րի կրող էր նաև ու ան­պայ­ման ի­րա­վունք ու­ներ դի­մե­լու շա­տե­րին, ինչ­պես հա­մա­նուն բա­նաս­տեղ­ծութ­յան մեջ.
Ես ձեր ձայնն եմ ու ջեր­մը ձեր շնչի,//Ար­տա­ցո­լանքն եմ ես ձեր պատ­կե­րի…
­Նա ի­րա­վունք ու­ներ նաև ա­սե­լու. «Ես կա­նանց խո­սել սո­վո­րեց­րի»: ­Հան­ձին Ախ­մա­տո­վա­յի՝ ռուս և­ ոչ միայն ռուս գրա­կա­նութ­յան մեջ կինն ա­ռա­ջին ան­գամ հան­դես ե­կավ ինք­նու­րույն ձայ­նով: ­Կա­րե­լի է ա­սել՝ նա կնոջ սրտից պո­կեց, դեն նե­տեց դա­րե­րով նրան ու­ղեկ­ցող շղթա­նե­րը, և­ ա­զա­տագր­ված այդ սրտից մինչ այդ ան­ծա­նոթ, հու­զա­ռատ եր­գեր, սի­րո անկրկ­նե­լի նվագ­ներ հոր­դե­ցին:
­Բայց Ախ­մա­տո­վա­յին վի­ճակ­ված չէր իր քնա­րը սի­րո ան­խառն ապ­րում­նե­րին ըն­ծա­յել միայն, անդ­րա­դառ­նալ զուտ կա­նա­ցի նրբին թե­մա­նե­րին: ­Պայ­թեց Ա­ռա­ջին աշ­խար­հա­մար­տը և… ­բա­նաս­տեղ­ծու­հու ձայ­նը ա­մե­նուր լսվող լաց ու հա­ռա­չին խառն­վեց…
­Խանձ­ված գի­հե­նու բույրն է տա­րած­վում//­Դաշտ-ան­տառ­նե­րից՝ հրի մատն­ված://Այ­րի­նե­րի սուգ՝ գյուղ ու շե­նե­րում,//­Ման­կանն համ­բու­րող զին­վո­րի հա­ռաչ:
Եվ պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին իսկ օ­րե­րից դա­ժան դա­րաշր­ջա­նի և­ ո՛չ մի հար­ված չշրջան­ցեց նրան. բանտ ու աք­սոր քշված ա­մե­նամ­տե­րիմ մարդ­կանց մահ ու կե­ղե­քում, ան­տուն, աղ­քատ գո­յութ­յուն, ա­նար­գանք ու ան­վեր­ջա­նա­լի հե­տապն­դում-հա­լա­ծանք­ներ… Այդ ա­մե­նը, սա­կայն, ըն­դու­նեց, տա­րավ զար­մա­նա­լի մի տո­կու­նութ­յամբ, չընկճ­վե­լով, չկքե­լով, շա­րու­նա­կե­լով բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ գրել, ո­րոնք, ի­հար­կե, այլևս չէին կա­րող ի­րենց նա­խորդ­նե­րի թեթև ու ան­հոգ հնչե­րանգն ու­նե­նալ: ­Ճա­կա­տա­գիրն ար­դեն այլ տո­ղեր էր թե­լադ­րում, դառ­նութ­յամբ, ցա­վով, տագ­նա­պով շա­ղախ­ված, բայց ո՛չ եր­բեք պար­տութ­յան, հու­սա­հա­տութ­յան նո­տա­ներ պա­րու­նա­կող:
­Հա­ջորդ ժո­ղո­վա­ծո­ւին ևս ­վի­ճակ­ված էր պատ­մա­կան մի նոր հե­ղա­բեկ­ման շե­մին տպագր­վել. «Ս­պի­տակ ե­րա­մը» լույս տե­սավ 1917-ի սեպ­տեմ­բե­րին և, ինչ­պես գրում է հե­ղի­նա­կը, «ա­վե­լի ա­հեղ ժա­մա­նակ­նե­րում հայտն­վեց»: ­Կա­րո՞ղ էր գիր­քը նա­խորդ­նե­րի պես աղ­մուկ հա­նել մա­մու­լում, հաս­նել մարդ­կանց, երբ տրանս­պոր­տը կանգ էր ա­ռել, ու հնա­րա­վոր չէր գիրքն ան­գամ ­Մոսկ­վա ու­ղար­կել, երբ աս­տի­ճա­նա­բար փակ­վում էին թեր­թերն ու ամ­սագ­րե­րը, օր օ­րի ծա­վալ­վում էր սովն ու ա­վե­րը: ­Ծան­րա­գույն այդ պայ­ման­նե­րից գլուխ­նե­րը կորց­րած՝ շա­տե­րը դե­պի ա­պա­հով ա­փեր էին հե­ռա­նում, բայց «Ինձ հա­մար եր­բեք նման խնդիր գո­յութ­յուն չի ու­նե­ցել,- գրում է Ախ­մա­տո­վան,- ո­րոշ ժա­մա­նակ աշ­խա­տե­ցի գյու­ղատն­տե­սա­կան ինս­տի­տու­տի գրա­դա­րա­նում (գրքեր էի տա­լիս ու քար­տեր լրաց­նում)՝ վա­րե­լով նույն դա­ժան ապ­րե­լա­կեր­պը, որ վի­ճակ­ված էր այն ժա­մա­նակ­վա պետ­րոգ­րադ­ցի­նե­րին»:
­Դարձ­յալ չա­փա­զանց ժլատ, ա­սես ան­տար­բեր ինք­նա­կեն­սագ­րա­կան տո­ղեր, որ կար­ծես քիչ բան են ա­սում ա­հեղ ժա­մա­նա­կի մա­սին: ­Բայց ա­հա պատ­կե­րը լրաց­նե­լու, ամ­բող­ջաց­նե­լու է գա­լիս ներ­քին տա­ռա­պա­գին այ­րում-ապ­րու­մով ծնված բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը, և­ անհ­նար է խո­րա­պես չզգալ, չհաս­կա­նալ, թե ի՜նչ ծանր հար­ված­ներ է կրել բա­նաս­տեղ­ծու­հին իր ժո­ղովր­դի հետ միա­սին և ­թե, ան­կախ այդ ա­մե­նից, ինչ վե­րա­բեր­մունք ու­ներ դժվար պա­հին հայ­րե­նի­քը լքող­նե­րի հան­դեպ.
­Մի ձայն կար թա­քուն, որ սփո­փան­քով//Ան­վերջ կան­չում էր. «­Դու այս­տե՜ղ ա­րի,//Լ­քի՛ր մե­կընդ­միշտ խուլ ե­զեր­քը քո,//­Թո՛ղ մեղ­սոտ հո­ղը թշվառ քո երկ­րի://Ես կլվա­նամ ար­յու­նը ձեռ­քիդ,//Ա­նար­գան­քը քո սրտից կհա­նեմ,//­Պար­տութ­յան ու սև ­վի­րա­վո­րան­քի//­Ցա­վը մի ու­րիշ ան­վամբ կվա­նեմ»://­Բայց ես ա­փե­րով, լուռ ու ան­տար­բեր,//­Զույգ ա­կանջ­ներս ա­մուր փա­կե­ցի,//Որ այդ ա­վե­լորդ խոսքն ա­մո­թա­բեր//­Հան­կարծ ցա­վի մեջ ո­գիս չպղծի:
­Տա­րի­ներ անց էլ այս թե­ման նույն ուժգ­նութ­յամբ պի­տի հնչեր նրա պոե­զիա­յում և, որ­քան էլ զար­մա­նա­լի է, հենց այն ժա­մա­նակ, երբ «վի­րա­վո­րան­քի ու պար­տութ­յան ցավն» ար­դեն այն­պի­սի չա­փե­րի էր հա­սել, որ նրան ի­րա­վունք կա­րող էր տալ հա­զա­րա­վոր հե­ռա­ցող­նե­րին միա­նա­լու: ­Հա­կա­հե­ղա­փո­խա­կա­նի պի­տա­կով ար­դեն գնդա­կա­հա­րել էին բա­նաս­տեղծ ­Նի­կո­լայ ­Գու­միլ­յո­վին, իսկ նրա կնո­ջը՝ շատ ա­վե­լի տա­ղան­դա­վոր, հան­րա­ճա­նաչ բա­նաս­տեղ­ծու­հի Ան­նա Ախ­մա­տո­վա­յին ու­զում էին ան­հայ­տութ­յան ու մո­ռա­ցութ­յան մատ­նել ստի­պո­ղա­բար: 20-ա­կան­նե­րի կե­սից դա­դա­րե­ցին նրա բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րը տպագ­րել, ան­գամ հրա­տա­րակ­չութ­յու­նում ար­դեն տպագ­րութ­յան պատ­րաստ երկ­հա­տոր­յա­կը ոչն­չաց­վեց: «­Մինչ այդ դեպ­քից դեպք միայն նկատ­վող լու­տանք-հայ­հո­յանքն ար­դեն մտած­ված ու օ­րի­նա­չափ բնույթ կրեց, տեղ-տեղ հաս­նե­լով մինչև 12 բա­լի, այ­սինքն՝ մա­հա­ցու փո­թոր­կի»,- հի­շում է դառ­նութ­յամբ: Եվ սա­կայն՝
Ն­րանց հետ չեմ ես, ով հողն իր լքել,//­Թո­ղել է հա­մեղ պա­տառ ո­սո­խին.//Ն­րանց բիրտ գով­քին ան­տար­բեր եմ ես,//­Չե՛ն ար­ժա­նա­նա նրանք իմ եր­գին://­Բայց խղճում եմ հար տա­րա­գիր­նե­րին,//Ինչ­պես հի­վան­դի, կա­լա­նա­վո­րի.//Անմ­խի­թար է, պան­դո՛ւխտ, քո ու­ղին,//­Դառ­նա­համ է միշտ հա­ցը օ­տա­րի:
­Դեռ ե­րես­նա­կան թվա­կան­նե­րի մղձա­վան­ջի մի­ջով պի­տի անց­ներ նաև բա­նաս­տեղ­ծու­հին, երբ չորս ան­գամ ձեր­բա­կալ­վեց, քա­ղա­քա­կան ան­հիմն մե­ղադ­րանք­նե­րով դա­տա­պարտ­վեց նրա միակ որ­դին, հե­տա­գա­յում նշա­նա­վոր գիտ­նա­կան Լև ­Գու­միլ­յո­վը, բան­տեր ու աք­սոր­ներ քշվե­ցին մտե­րիմ-բա­րե­կամ­նե­րից շա­տե­րը: Ան­տուն ու ա­նա­պա­վեն, միայ­նակ ու լքված՝ նա գո­յութ­յունն հա­զիվ էր քարշ տա­լիս: Իսկ թի­կուն­քին մշտա­պես բան­տի պաղ շնչա­ռութ­յունն էր, ա­մեն վայրկյան ձերբա­կալ­վե­լու տևա­կան սար­սա­փը:
Եվ ըն­կավ ա­հա բա­ռը քա­րե­ղեն՝//Իմ կրծքին` կյան­քի տրո­փով դեռ լի,//­Բայց, ո­չի՛նչ, մի կերպ գլուխ կհա­նեմ,//­Չէ՞ որ ես դրան սպա­սում էի:
­Բայց ճա­կա­տա­գիրն այդ­քանն էլ քիչ հա­մա­րեց: ­Պի­տի ճայ­թեր նաև «Զ­վեզ­դա» և «­Լե­նինգ­րադ» ամ­սագրե­րի մա­սին ՍՄԿԿ ­Կենտ­կո­մի չա­րա­բաս­տիկ ո­րո­շու­մը, երբ Ախ­մա­տո­վան ու նրա լավ բա­րե­կամ, տա­ղան­դա­վոր գրող ­Մի­խա­յիլ ­Զոշ­չեն­կոն վտար­վե­ցին Գ­րող­նե­րի միութ­յան շար­քե­րից, իսկ նրանց ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը պի­տակ­վե­ցին ա­մե­նա­մեր­ժո­ղա­կան բնո­րո­շում­նե­րով: Ար­դեն ոչ միայն սի­րո հրա­շա­լի բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի, այլ նաև հայ­րե­նա­սի­րա­կան բարձր զգա­ցում­նե­րով տո­գոր­ված քա­ղա­քա­ցիա­կան շնչի շատ տո­ղե­րի հե­ղի­նակ Ան­նա Ախ­մա­տո­վան մե­ղադր­վում էր որ­պես «ա­րիս­տոկ­րա­տա­կան-սա­լո­նա­յին», գա­ղա­փա­րայ­նութ­յու­նից զուրկ բա­նաս­տեղծ, իբր, չի ցան­կա­նում որևէ բան ի­մա­նալ իր ժո­ղովր­դի մա­սին, խորթ է նրա կա­րիք­նե­րին ու շա­հե­րին: Ն­ման ան­հե­թեթ մե­ղադ­րանք հայ­րե­նի­քի սի­րով շա­ղախ­ված այս­պի­սի և ­շատ այլ տո­ղե­րի հե­ղի­նա­կին.
­Տո՛ւր դա­ռը տա­րի­ներ ­Դու ինձ հի­վան­դութ­յան,//­Հեղ­ձուկ ու տենդ, բա­զում ձիգ գի­շեր­ներ ան­քուն,//Խ­լիր ըն­կեր­նե­րիս, միակ որ­դուս ան­գամ,//­Գաղտ­նա­խոր­հուրդ, վե­րին շնոր­հը եր­գե­լու,-//Այս­պես եմ ա­ղո­թում քո խո­րա­նում ես, ­Տե՛ր,//Մր­րիկ­նե­րից հե­տո ցավ ու տա­ռա­պան­քի,//­Բայց ­Ռու­սիա­յի վրա թանձ­րա­ցող թուխ­պը սև//­Ճեր­մակ ամպ դարձ­րու՝ լույ­սե­րի մեջ փառ­քի:
Իսկ նույն այդ տա­րի­նե­րին ա­հա թե ինչ էր գրում նրա հան­ճա­րեղ գրչըն­կե­րը մերժ­ված բա­նաս­տեղ­ծու­հու մա­սին. «­Կա­նա­ցի սրտի վե­րա­բեր­յալ նրա խոս­քերն այն­քան ջերմ ու վառվ­ռուն չէին լի­նի, ե­թե բնութ­յան, պատ­մութ­յան, ա­ռա­վել լայն աշ­խար­հի հան­դեպ ևս Ախ­մա­տո­վա­յի հա­յաց­քը չզար­մաց­ներ իր սրութ­յամբ ու ճշգրտութ­յամբ: Ն­րա յու­րա­քանչ­յուր նկա­րագ­րութ­յուն հիմն­ված է ման­րա­մաս­նե­րի հազ­վա­գյուտ զգա­ցո­ղութ­յան վրա… Ն­րա շատ տո­ղե­րում մշտա­պես այն­պի­սի գծեր ու նշան­ներ կան, որ դրանք դա­րաշր­ջա­նի պատ­մա­կան պատ­կեր­նե­րի են վե­րա­ծում»: ­Բո­րիս ­Պաս­տեռ­նա­կի գնա­հա­տա­կանն է, ո­րով եզ­րա­փակ­վում է 1943-ին ­Տաշ­քեն­դում լույս տե­սած հա­տըն­տի­րի ա­ռի­թով գրված նրա գրա­խո­սութ­յու­նը: ­Բայց գրա­խո­սութ­յունն այն ժա­մա­նակ, ի­հար­կե, չի տպագրվել, ինչ­պես չէին տպագր­վում Ախ­մա­տո­վա­յի շատ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ: Սկս­վել էր լռութ­յան, մո­ռա­ցութ­յան մի նոր, այս ան­գամ ա­վե­լի տևա­կան ու չա­րա­գու­շակ շրջան: Թ­վում էր՝ վերջ­նա­կա­նա­պես կկոտր­վի, ի վեր­ջո մու­սա­յին հրա­ժեշտ կտա հա­լած­յալ բա­նաս­տեղ­ծու­հին, ան­գամ մի պահ տե­ղի է տա­լիս հաշտ­ված. «­Մո­ռաց­ման կտան հի­մա ինձ ար­դեն,//Կփ­տեն գրքերն իմ պա­հա­րա­նում…»: ­Բայց, ո՛չ. հո­գե­կան հազ­վագ­յուտ ու­ժի, մեծ կամ­քի տեր մար­դու հետ գործ ու­ներ ճա­կա­տա­գի­րը, մի կնոջ, ով տո­կու­նութ­յան մարմ­նա­ցում էր պար­զա­պես, ա­նար­դա­րութ­յուն­նե­րի դեմ մար­դու հաղ­թա­նա­կի կեն­դա­նի խորհր­դա­նիշ: Ու կարճ էր տևե­լու հու­սա­հա­տութ­յու­նը.
Կ­մո­ռա­նա՞ն ինձ –­ ա՜յ թե զար­մաց­րին,//Ինձ մո­ռա­ցել են մի հար­յո՜ւր ան­գամ.//­Հար­յո՛ւր ան­գամ ես ի­ջել եմ շի­րիմ//Ու գու­ցե նաև հի­մա էլ չկամ://Իսկ մու­սան իմ` խուլ, կու­րա­ցած, ան­ձայն,//Ինչ­պես հա­տի­կը, փտել է հո­ղում,//Որ ել­նի մոխ­րից փյու­նի­կի նման//Ու հանց ա­ղավ­նի հառ­նի ե­թե­րում:
­Ճա­կա­տագ­րին ուղղ­ված դառն հեգ­նանք ու մար­տահ­րա­վեր կա այս տո­ղե­րում, ու կա նաև հպարտ ար­ժա­նա­պատ­վութ­յուն, ո­րով մինչև վերջ տա­րավ բախ­տի ա­նո­ղոք հար­ված­նե­րը, ա­սես միշտ պատ­րաստ ա­վե­լի ծանր փոր­ձութ­յուն­նե­րի: Եվ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ավ­յու­նը եր­բեք չլքեց նրան: ­Ճիշտ է, ինչ­պես ինքն է դառ­նո­րեն ա­սում. «Զն­դա­նի բա­նա­լի­նե­րի զնգո­ցի ներ­քո դժվար է գրել»: ­Բայց հենց սև­ այդ տա­րի­նե­րին նաև, երբ վա­րա­նում էր ան­գամ թղթին հանձ­նել իր տո­ղե­րը, մտա­ծե­լով, թե իր դեմ նոր մե­ղադ­րանք­նե­րի ա­ռիթ կա­րող են դառ­նալ, նա ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան թռիչք­ներ է ապ­րել: Եր­կու տաս­նամ­յակ շա­րու­նակ, գրե­թե ա­մեն օր սպա­սե­լով խու­զար­կութ­յան ու ձեր­բա­կա­լութ­յան, նա վա­խե­նում էր իր գոր­ծե­րը տա­նը պա­հել. բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներն ան­գիր էր ա­նում ու ձե­ռագ­րե­րը ոչն­չաց­նում կամ տա­լիս ըն­կեր­նե­րին, խնդրում, որ նրանք ան­գիր ա­նեն: Այդ­պես են ըն­թեր­ցո­ղին հա­սել դժնի այն ժա­մա­նակ­նե­րի յու­րա­հա­տուկ տա­րեգ­րութ­յու­նը հան­դի­սա­ցող, բայց նաև հե­ղի­նա­կի անն­կուն կամ­քի ու հո­գու վե­հութ­յան մա­սին վկա­յող շատ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ: «Ես չեմ դա­դա­րել բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ գրել,- ա­սել է մի ա­ռի­թով,- նրանց  մի­ջո­ցով  է ե­ղել  իմ  կա­պը  ժա­մա­նա­կի  հետ,  կա­պը  մեր  ժո­ղովր­դի  նոր կյան­քի հետ: Երբ գրում եմ, ապ­րում եմ իմ երկ­րի հետ նույն ռիթ­մով, նրա հե­րո­սա­կան պատ­մութ­յամբ»:

­Հա­ճույ­քով նշենք, որ Ան­նա Ախ­մա­տո­վան մեր գրա­կա­նութ­յան լա­վա­գույն բա­րե­կամ­նե­րից էր. նա սի­րով, վար­պե­տո­րեն թարգ­մա­նել, ռուս ըն­թեր­ցո­ղին է ներ­կա­յաց­րել հայ պոե­զիա­յի մի շարք ըն­տիր նմուշ­ներ: ­Խորհր­դան­շա­կան է, որ նրա նա­խընտ­րած ա­ռա­ջին հե­ղի­նակ­նե­րը ե­ղել են ­Չա­րենցն ու ­Վա­րու­ժա­նը: ­Դեռ 1946-ին «­Լե­նինգ­րադս­կա­յա պրավ­դա­յում» նրա թարգ­մա­նութ­յամբ տպագր­վել է ­Չա­րեն­ցի «­Մորս հա­մար գա­զե­լը», իսկ «Զ­վեզ­դա» ամ­սագ­րում՝ ­Վա­րու­ժա­նի «Ա­ռա­ջին մեղ­քը»:
Ու­շագ­րավ մի բա­ցիկ է պահ­պան­վել այն օ­րե­րից՝ խո­սուն վկա­յութ­յուն այն բա­նի, թե որ­քան լավ է ի­մա­ցել ու ինչ բարձր է գնա­հա­տել ­Չա­րեն­ցը Ախ­մա­տո­վա բա­նաս­տեղ­ծին ու թարգ­ման­չին: 1936-37 թվա­կան­նե­րին նա ­Մոսկ­վա­յում հրա­տա­րա­կութ­յան էր պատ­րաս­տում իր ռու­սե­րեն ա­ռա­ջին հա­տըն­տի­րը (ո­րը, սա­կայն, հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով, տպագր­վեց… նրա մա­հից 20 տա­րի անց միայն): ­Չա­րենցն այդ ժո­ղո­վա­ծո­ւի խմբա­գիր Ի­գոր ­Պոս­տու­պալս­կուն գրում է. «­Հար­գե­լի՛ Ի­գոր, ան­չափ ե­րախ­տա­պարտ եմ, որ իմ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի թարգ­մա­նութ­յան գոր­ծում ներգ­րա­վել եք Ան­նա Ախ­մա­տո­վա­յին: Ես շատ ու­րախ եմ այդ խո­շոր, ինձ վա­ղուց հայտ­նի ռուս բա­նաս­տեղ­ծու­հու թարգ­մա­նութ­յուն­նե­րի հա­մար: ­Մա­նա­վանդ որ դրանք կար­ծես շատ ճշգրիտ են: Խնդ­րում եմ, ա­ռի­թի դեպ­քում, նրան փո­խան­ցիր իմ ե­րախ­տա­գի­տութ­յու­նը»: ­Հե­տո Ախ­մա­տո­վան անդ­րա­դար­ձել է նաև Ի­սա­հակ­յա­նի, ­Վա­հան ­Տեր­յա­նի, մեր մոտ ժա­մա­նա­կա­կից­նե­րից՝ ­Մա­րո ­Մար­գար­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րին…
Ոչ պա­կաս խո­սուն մի հու­շա­պա­տում նաև ­Վա­հան ­Տեր­յա­նի առն­չութ­յամբ. իր բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի հիշ­յալ թարգ­մա­նութ­յուն­նե­րի տպագ­րութ­յու­նից դեռ տա­րի­ներ ա­ռաջ, ­Թու­ման­յա­նի դստե­րը` Ն­վարդ ­Թու­ման­յա­նին գրած նա­մա­կում նա Ախ­մա­տո­վա­յի մա­սին ա­սում է. «Ես սի­րում եմ այդ բա­նաս­տեղ­ծու­հուն: ­Դու էլ սի­րի՛ր նրան: ­Նա ար­ժա­նի է սի­րո` մեր և ­բո­լոր ար­վես­տա­սեր­նե­րի»: Իսկ, հե­տաքր­քիր է, գի­տեի՞ն մեր մեծ դա­սա­կան­նե­րը, որ ի­րենց այդ սերն ու գնա­հա­տան­քը փո­խա­դարձ է, որ ռուս ան­վա­նի բա­նաս­տեղ­ծու­հին աշ­խար­հում լա­վա­գույն­նե­րից մեկն էր հա­մա­րում հայ պոե­զիան ու տար­բեր ա­ռիթ­նե­րով խոս­տո­վա­նել է իր սե­րը ­Հա­յաս­տա­նի հան­դեպ. «Ո­մանք, ինչ­պես ­Պաս­տեռ­նա­կը, տար­վում են Վ­րաս­տա­նով, իսկ ինձ միշտ հա­րա­զատ է ե­ղել ­Հա­յաս­տա­նը»: ­Բայց կա սի­րո, եր­ևի շատ ա­վե­լի խորհրդանշա­կան մի դրսևորում ևս. այն շատ հե­տաքր­քիր, նաև հու­զիչ հան­գա­ման­քը, որ մտե­րիմ­նե­րին գրած նա­մակ­նե­րի վեր­ջում նա միշտ ստո­րագ­րել է Ա­նուշ, լավ է զգա­ցել, երբ այդ­պես են դի­մել ի­րեն…
Եվ մի՞­թե մենք պարտք չու­նենք զար­մա­նա­լի այդ կնոջ ու հրա­շա­լի բա­նաս­տեղ­ծու­հու հան­դեպ. չէ՞ որ Ախ­մա­տո­վա­յի բարձր քնա­րեր­գութ­յան բազ­մա­թիվ ըն­տիր է­ջեր դեռ լավ ծա­նոթ չեն հայ ըն­թեր­ցո­ղին՝ փոք­րա­թիվ, հիմ­նա­կա­նում դեպ­քից դեպք ար­ված թարգ­մա­նութ­յուն­նե­րը չհաշ­ված: Ան­սանք, ու­րեմն, ­Տեր­յա­նի հոր­դո­րին. սի­րենք ի­րո՛ք սի­րո ու ակ­նա­ծան­քի ար­ժա­նի բա­նաս­տեղ­ծու­հուն, բայց մեր սե­րը ար­տա­հայ­տենք նաև գոր­ծով…
«Եվ գի­տենք՝ հե­տին թվով դեռ պի­տի//Գ­նա­հատ­վի մեր ապ­րած ժամն ա­մեն»,- ներ­քին հա­մո­զու­մով աս­ված այս տո­ղե­րը բա­նաս­տեղ­ծու­հին գրել է դժնի օ­րե­րին: Եվ նա չէր սխալ­վում. հե­տին թվով, ա­յո՛, գնա­հատ­վեց Ան­նա Ախ­մա­տո­վա­յի սխրա­լի կյանքն ու գրա­կան վաս­տա­կը, բայց ուշ, ան­նե­րե­լիո­րեն ուշ: Կ­յան­քի վեր­ջին տա­րի­նե­րին հա­մա­ժո­ղովր­դա­կան, հա­մաշ­խար­հա­յին ճա­նաչ­ման ար­ժա­նա­ցավ, հայտն­վեց թեր­թե­րի ու ամ­սագ­րե­րի, ռա­դիո­յի ու հե­ռուս­տա­տե­սութ­յան ու­շադ­րութ­յան կենտ­րո­նում: «­Ժա­մա­նա­կի վազ­քը» ծա­վա­լուն ժո­ղո­վա­ծուն մի­ջազ­գա­յին բարձր մրցա­նակ բե­րեց նրան, Օքս­ֆոր­դի հա­մալ­սա­րա­նի դոկ­տո­րի պատ­վա­վոր աս­տի­ճան: Ախ­մա­տո­վա­յին ար­դեն ըն­դու­նում ու գնա­հա­տում էին ա­մե­նուր, մե­ծա­րում որ­պես պոե­զիա­յի թա­գու­հու: Իսկ 1965-ին, մա­հից մեկ տա­րի ա­ռաջ, պոե­զիա­յի թա­գու­հին ներ­կա­յաց­վեց ­Նո­բել­յան մրցա­նա­կի…
Ա­հա այս­պի­սի տա­րո­ղու­նակ մի կյանք, խոչ ու խու­թե­րով լի մի ու­ղի, որ ար­տա­ցոլ­ված է նրա ողջ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յան մեջ, և­ ո­րից մեր առջև հառ­նում է հզոր ո­գու տեր մի ան­հա­տա­կա­նութ­յուն, գերզ­գա­յուն մի ար­վես­տա­գետ, ով ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ա­ռա­ջին քայ­լե­րից սկսած՝ դե­պի իր ժո­ղովր­դի, իր հայ­րե­նի­քի ճա­կա­տագ­րի ճա­նա­չումն ըն­թա­ցավ, քչե­րին տրվող այդ ճա­նա­պար­հին հա­ճախ հաս­նե­լով հա­մա­մարդ­կա­յին ընդգր­կում­նե­րի՝ ե­րիցս ա­պա­ցու­ցե­լով ու հաս­տա­տե­լով իր իսկ հրա­շա­լի ձևա­կերպ­ման իս­կութ­յու­նը.
Ժան­գոտ­վում է ոս­կին ու փտում պող­պա­տը,
­Մար­մարն է փշրվում,- հա­վեժ ո­չի՛նչ չկա:
Ա­մե­նից դի­մաց­կունն աշ­խար­հում թա­խիծն է,
Ար­քա­յա­կան խոսքն է հա­րատև ու ան­մահ:

* ­Բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րի
թարգ­մա­նութ­յու­նը՝
Լ. Բլ­բուլ­յա­նի

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.