ՀԵՔԻԱԹԸ ԾՆՎՈՒՄ Է ԱՄԵՆ ՊԱՀ

168697408_3843519442407591_4328148647327272051_nԱպ­րի­լի 2-ին Խն­կո-Ա­պոր ան­վան ազ­գա­յին ման­կա­կան գրա­դա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցավ մար­տի 29-ին մեկ­նար­կած Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրքի շա­բա­թի փա­կու­մը։
Գ­րա­դա­րա­նի տնօ­րեն Ռու­զան Տո­նո­յա­նը, ող­ջու­նե­լով ներ­կա­նե­րին, տե­ղե­կաց­րեց, որ ապ­րի­լի 2-ը Ման­կա­կան գրքի մի­ջազ­գա­յին օրն է՝ ա­մե­նա­սիր­ված, սպաս­ված և կար­ևոր տո­նե­րից մե­կը, որ նշվում է ամ­բողջ աշ­խար­հում: «­Ման­կագ­րութ­յունն ա­մե­նա­բարդ, կար­ևոր ու պա­տաս­խա­նա­տու ժան­րե­րից է, ո­րով­հետև դա­տա­վոր­նե­րը փոք­րիկ ըն­թեր­ցող­ներն են, ո­րոնք խստա­պա­հանջ են ու նրբա­ճա­շակ, և բա­վա­րա­րել նրանց պա­հանջ­նե­րը քչե­րին է հա­ջող­վում»,- նկա­տեց նա և հա­վե­լեց, որ նշե­լով Ման­կա­կան գրքի մի­ջազ­գա­յին օ­րը՝ մեկ ան­գամ ևս հի­շում ու արժ­ևո­րում են այն ման­կա­գիր­նե­րին, ո­րոնք ի­րա­պես ստեղ­ծում են ար­ժե­քա­վոր գոր­ծեր ե­րե­խա­նե­րի հա­մար՝ դաջ­վե­լով նրանց հի­շո­ղութ­յան մեջ: ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը վստա­հեց­րեց, որ ման­կա­գիր­նե­րի նպա­տա­կը ե­րե­խա­նե­րի հա­մար լավ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ ու պատմ­վածք­ներ գրելն է, որ­պես­զի նրանք կար­դան և­ ու­ժե­ղա­նան: «­Մար­դուն հո­գե­պես ու­ժե­ղաց­նում են ա­ռա­ջին հեր­թին աշ­խար­հի լա­վա­գույն գրքե­րը։ Եվ պա­տա­հա­կան չէ, որ ա­մե­նա­հայտ­նի մար­դիկ հպար­տա­նում են ի­րենց կար­դա­ցած գրքե­րով»,- ընդ­գծեց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը՝ շեշ­տե­լով, որ ա­ռանց գիրք կար­դա­լու աշ­խար­հում լավ մարդ լի­նելն անհ­նար է, և միայն կիրթ ու գրա­գետ մար­դիկ են, որ ժո­ղո­վուրդ­նե­րի, բնութ­յան ու աշ­խար­հի բախտն են ո­րո­շում:
Ըստ Ա­նուշ Վար­դան­յա­նի՝ յու­րա­քանչ­յուր հան­դի­պում ե­րե­խա­նե­րի հետ տոն է: «­Ձեզ­նից ա­մեն մե­կը կա­րող է դառ­նալ և՛ հե­քիա­թի հե­րոս, և՛ ինքն էլ հե­քիաթ ստեղ­ծել»,- ա­սաց նա՝ խոս­տո­վա­նե­լով, որ յու­րա­քանչ­յուր ման­կա­գիր ա­մեն ին­չի մեջ հե­քիա­թա­յին տարր է տես­նում, և հե­քիա­թը կա­րող է ծնվել ա­մեն պահ:
«­Հայ­րե­նի­քի սե­րը ամ­րաց­րեք ձեր սրտե­րում: Սի­րեք հայ­րե­նի­քը, հա­յոց բնութ­յու­նը, հայ մար­դուն»,- հոր­դո­րեց Ռո­լանդ Շա­ռո­յա­նը: Սա­թե­նիկ Ղա­զար­յա­նը ե­րե­խա­նե­րին մաղ­թեց ապ­րել խա­ղաղ երկն­քի տակ, շատ կար­դալ և սի­րել միմ­յանց ու մեր եր­կի­րը: Օլ­գա Դար­յա­նի կար­ծի­քով էլ՝ ան­կախ տո­նից, ա­մեն օր պետք է ժա­մա­նակ հատ­կաց­նել լա­վա­գույն բա­րե­կա­մին՝ գրքին: Ե­լույթ ու­նե­ցան նաև Կոր­յուն Ա­ռա­քել­յա­նը, Զեմ­ֆի­րա Ե­նոքյան-Մկրտչ­յա­նը: Հան­դի­սութ­յա­նը ներ­կա ման­կա­գիր­ներն ըն­թեր­ցե­ցին ի­րենց բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րը՝ կար­ևո­րե­լով գրքի և ըն­թեր­ցա­նութ­յան նշա­նա­կութ­յու­նը:
Գ­րա­դա­րա­նի ակ­տիվ ըն­թեր­ցող­նե­րը ներ­կա­յաց­րին ե­րաժշ­տա­կան կա­տա­րում­ներ և գ­րա­կան կոմ­պո­զի­ցիա՝ ման­կա­գիր­ներ Ա­նուշ Վար­դան­յա­նի, Ղու­կաս Սի­րուն­յա­նի, Սու­րեն Մու­րադ­յա­նի, Լի­պա­րիտ Սարգս­յա­նի, Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նի, Ար­մեն Շե­կո­յա­նի, Սա­թե­նիկ Ղա­զար­յա­նի, Ռո­լանդ Շա­ռո­յա­նի, Օլ­գա Դար­յա­նի և­ այ­լոց ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րից:

Շա­քե ԵՐԻՑՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։