ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ… ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐ / Ա­րա ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ

ՃԱՆԱՊԱՐՀ ՏԱՆՈՂ ՔԱՅԼ

Ինն­սու­նա­կան­նե­րի սկզբնե­րում ԱՄՆ-ից կա­մա­վո­րա­կան­ներ էին գա­լիս «հե­տամ­նաց­նե­րիս լու­սա­վո­րե­լու», մեկն էլ Ա­լա­վեր­դուն էր բա­ժին հա­սել: Սա­նա­հի­նի Մի­կո­յան­նե­րի տուն-թան­գա­րա­նում հարց­րեց, թե էդ նկա­րում, հաս­կա­ցանք, մե­կը ձեր Մի­կո­յանն է, իսկ Քե­նե­դին ո՞վ է… Ապ­շե­լու բան էր, չգի­տեր իր երկ­րի նա­խա­գա­հին, այն էլ ող­բեր­գա­կան Քե­նե­դուն: Էն ժա­մա­նակ դա ծի­ծաղ ա­ռա­ջաց­րեց, նոր է հա­սու՝ եր­ջա­նիկ է այն եր­կի­րը, որ­տեղ կյանքն այն­քան կա­նո­նա­կարգ­ված է, ժո­ղովր­դին քա­ղա­քա­կա­նութ­յու­նը հե­տաքր­քիր չի, ա­մեն ոք՝ իր գոր­ծին:
Հի­մա դա ա­ռա­վել ակ­նա­ռու է մե­զա­նում, մե­րօր­յա հրա­մա­յա­կա­նը պա­ռակտ­ված հա­սա­րա­կութ­յան գեր­քա­ղա­քա­կա­նաց­ված մթնո­լոր­տի լից­քա­թա­փումն է, ին­չին և միտ­ված են ա­ռա­ջի­կա ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րը: Ինչ խոսք, բո­լոր խնդիր­նե­րը չեն լուծ­վի, ազ­գի երկ­փեղկ­վե­լը գա­ղա­փա­րա­կան հենք չու­նի, ու­նեզրկ­վա­ծին ու թա­լա­նը կորց­նե­լու վտանգն զգա­ցո­ղին բա­վա­րա­րող հան­գու­ցա­լու­ծում­ներն ան­հա­մա­տե­ղե­լի են՝ կամ-կամ: Բայց: Նախ, կվե­րա­նա սահ­մա­նադ­րութ­յամբ չնա­խա­տես­ված «ան­կախ պատ­գա­մա­վոր» եր­ևույ­թը՝ գա­ղա­փա­րա­կիր­նե­րը կթի­մա­վոր­վեն, պա­հա­վի­ճակ «թռնող­նե­րը»… ԱԺ-ից էլ կթռնեն: Ակն­հայտ է, ներ­կա կա­ռա­վա­րութ­յան «հե­նա­րա­նը» մեր­կա­պա­րա­նոց փո­ղո­ցա­խոս, ծրագ­րա­զուրկ հա­վակ­նոտ­ներն են: Ի­րենց ան­ցած ծի­րը դեռ մի կողմ: Այ­լընտ­րանք լի­ներ՝ ներ­կա «թավ­շա­բե­րան» անվճ­ռա­կան­նե­րը վա­ղուց պա­հան­ջարկ չէին ու­նե­նա: Ս­պաս­վող ընտ­րութ­յուն­նե­րը նախ­կին­նե­րի մի­տում­նա­վոր ա­մա­յաց­րած քա­ղա­քա­կան դաշ­տում նոր ծի­լեր գու­ցե տան, կոր­ծա­նիչ է տևա­կան ընտ­րութ­յու­նը վա­տի ու վա­տա­գույ­նի միջև: Կ­հա­վա­սա­րակշռ­վի գու­ցե ԱԺ ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան կազ­մը, անբ­նա­կան գե­րակ­շող ու­ժը միշտ են­թա­կա է ի­րա­սա­ծի կա­մա­կոր­վե­լու գայ­թակ­ղութ­յա­նը: Ըստ իմ «սուր­ճի բա­ժա­կի»՝ ԱԺ կանց­նեն Փա­շին­յա­նի (նախ­կի­նից ան­հա­մե­մատ ցածր %-ով), Ա­րամ Սարգս­յա­նի, Ար­ման Բա­բա­ջան­յա­նի թի­մե­րը, նաև Շի­րին­յա­նը թերևս… (եր­ևի թվար­կած­նե­րը կոա­լի­ցիա կազ­մեն), Տեր-­Պետ­րոս­յա­նի Կոնգ­րե­սը, ԼՀԿ-ն­ ու ԲՀԿ-ն (տա­կա­վին ին­վեն­տա­րի­զաց­ման խնդիր կա), թերևս «Ծ­ռե­րը»… Դա­շինք­նե­րի հայտ դեռ չկա՝ չե­ղա­ծի մա­սին նույ­նիսկ «սուր­ճի բա­ժա­կը» բան չի ա­սում:
Ար­տա­հերթ ընտ­րութ­յուն­նե­րը պա­հան­ջարկ­ված են, ու ե­թե ար­տա­կարգ ի­րա­վի­ճակ­ներ չստեղծ­վեն (սա­տա­նի ա­կան­ջը խուլ), հո­րի­զո­նը կհստա­կեց­վի՝ ո­մանք խոս­քից գոր­ծի կգան, ո­մանց էլ փուչ-փու­չիկ մե­ծա­խոս բե­րան­նե­րին կգան: Ոտ-ոտ՝ ար­դեն քայլ է:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.