ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ… ԵՎ ՍՊԱՍԵԼԻՔՆԵՐ / Հո­վիկ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ

Այն­պի­սի խառ­նաշ­փոթ է ստեղծ­վել, որ դժվար է կան­խա­գու­շա­կել կամ տրա­մա­բա­նութ­յամբ ճիշտ մեկ­նա­բա­նել: Ո՛չ ընդ­դի­մութ­յունն է մի բան, ո՛չ էլ` իշ­խա­նութ­յու­նը: Մի բան պարզ է, որ ներ­կա իշ­խա­նութ­յուն­ներն ի­րա­վունք չու­նեն ազգ ա­ռաջ­նոր­դե­լու, ո­րով­հետև նրանց գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը հիմ­նա­կա­նում ա­պազ­գա­յին են: Ե­թե մի կա­ռա­վա­րութ­յուն, իր վար­չա­պե­տի հետ, ան­տե­սում է, որ թուր­քը մեր պատ­մա­կան թշնա­մին է և նույ­նիսկ թվաց­յալ եղ­բայ­րա­կան հա­րա­բե­րութ­յուն­ներ հաս­տա­տե­լով, միև­նույն է, ձգտե­լու է ի­րա­կա­նաց­նել իր նպա­տակ­նե­րը, ուս­տի՝ այս իշ­խա­նութ­յուն­նե­րը պետք է հե­ռա­նան: Մա­նա­վանդ, որ կա­ռա­վա­րութ­յան վեր­ջին ա­միս­նե­րի գոր­ծու­նեութ­յան փոր­ձը ցույց տվեց, որ դա չեն հաս­կա­նում կամ չեն ցան­կա­նում հաս­կա­նալ:
Ընտ­րութ­յուն­ներ պե՞տք են, թե՞ չէ: Հի­մա, քա­նի դեռ գոր­ծող իշ­խա­նութ­յու­նը կա­րող է վե­րընտր­վել, ես դեմ եմ ընտ­րութ­յուն­նե­րին: Իսկ ընտ­րութ­յուն­ներ կլի­նե՞ն, թե՞ ոչ, այդ հար­ցին պա­տաս­խա­նե­լը դժվար է, քան­զի մեր վար­չա­պետն իր թի­մով հաս­տա­տուն վար­քա­գիծ չի ցու­ցա­բե­րում. այ­սօր մի բան են ա­սում, վա­ղը՝ ճիշտ դրա հա­կա­ռա­կը: Այն­պես որ, վա­ղը կա­րող են հայ­տա­րա­րել, թե ընտ­րութ­յուն­ներ չեն լի­նե­լու:
Քա­նի դեռ երկ­րում չի ձևա­վոր­վել մի եր­րորդ՝ մա­քուր, ան­կեղծ ազ­գա­յին ուժ, մենք չենք կա­րող վստահ լի­նել մեր ա­պա­գա­յի հան­դեպ: Հույ­սով սպա­սենք այդ ու­ժի ձևա­վոր­մա­նը, ո­րի ծի­լե­րը կար­ծես թե եր­ևում են:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.