ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԵՐԿՆՔԻՑ ԿԱԽՎԱԾ ՄԱՐԳԱՐԵՈՒԹՅՈՒՆ

Մար­տի 22-ին, ՀԳՄ-ի և Կենտ­րոն վար­չա­կան շրջա­նի հետ հա­մա­տեղ, ՀԳՄ-ին հա­րա­կից՝ Լ­ևոն Ա­նան­յա­նի ա­նու­նը կրող պու­րա­կում տե­ղի ու­նե­ցավ գրա­կան ցե­րե­կույթ՝ նվիր­ված Պոե­զիա­յի հա­մաշ­խար­հա­յին օր­վան:
ՀԳՄ նա­խա­գահ Էդ­վարդ Մի­լի­տոն­յա­նը, վստա­հեց­նե­լով, որ պոե­զիա կա­րե­լի է կար­դալ և՛ տա­նը, և՛ դրսում, ան­գամ անձր­ևին, քա­նի որ պոե­զիան այդ ա­մենն իր մեջ հա­վա­քող, ապ­րեց­նող մի գո­յութ­յուն է, նկա­տեց, որ այն մարդ­կութ­յան պատ­մութ­յան ստեղ­ծած, թերևս, լա­վա­գույն եր­ևույթն է, որ բո­լո­րին անհ­րա­ժեշտ է: «Գ­րա­կան այս օ­րե­րը, շա­բաթ­նե­րը մի նպա­տակ ու­նեն՝ մարդ­կանց պոե­զիա հասց­նել: Պոե­զիան միայն քնքշութ­յուն ու գո­վեր­գանք չէ, այն սե­րը, գե­ղե­ցի­կը, լա­վը, դժվա­րութ­յուն­նե­րը, նաև ող­բեր­գութ­յու­նը հա­վա­քում է իր մեջ և մա­տու­ցում մարդ­կանց: Այս պա­տե­րազ­մից հե­տո, կար­ծում եմ, մեր բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը իր մեջ կրե­լու է այդ ցա­վը, ող­բեր­գութ­յու­նը, բայց նաև ուժ է հա­ղոր­դե­լու մեր ժո­ղովր­դին՝ այլ ժո­ղո­վուրդ­նե­րին հի­շեց­նե­լով հայ ժո­ղովր­դի բա­րի, ստեղ­ծա­րար ո­գու մա­սին»,- ընդգ­ծեց Էդ. Մի­լի­տոն­յա­նը և հա­վե­լեց, որ Երևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի և հատ­կա­պես Կենտ­րոն վար­չա­կան շրջա­նի հետ տար­բեր գրա­կան, գե­ղար­վես­տա­կան մի­ջո­ցա­ռում­ներ են կազ­մա­կեր­պում, ո­րոն­ցից լա­վա­գույն­նե­րից է Պոե­զիա­յի հա­մաշ­խար­հա­յին օր­վան նվիր­ված նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը:
Ըստ Կենտ­րոն վար­չա­կան շրջա­նի ղե­կա­վար Ա­վետ Պո­ղոս­յա­նի՝ պոե­զիան պատ­մութ­յուն պատ­մե­լու լա­վա­գույն ժան­րե­րից է: «­Մենք բազ­մա­թիվ պատ­մութ­յուն­ներ հենց հան­գա­վոր ենք ըն­դու­նել, ժա­ռան­գութ­յուն ստա­ցել՝ «­Գիլ­գա­մեշ»-ից սկսած, «Ի­լիա­կան»-ով, «Ո­դի­սա­կան»-ով ա­վարտ­ված: Ն­մա­նա­տիպ մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով մենք փաս­տում ենք, որ պոե­զիան լե­զու է, ո­րով տար­բեր ազ­գեր ու մշա­կույթ­ներ շփվում, առնչ­վում են ի­րար հետ: Այն վստա­հա­բար սի­րո, բա­րութ­յամբ հա­րա­բեր­վե­լու լե­զու է»,- վստա­հեց­րեց նա:
Եր­ևա­նում «Дом Москвы» մոս­կով­յան մշա­կու­թա­յին կենտ­րո­նի տնօ­րեն Վահ­րամ Կա­րա­պետ­յա­նը տե­ղե­կաց­րեց, որ ի­րենց կենտ­րո­նը ակ­տի­վո­րեն նպաս­տում է պոե­զիա­յի տա­րած­մա­նը, ա­պա­ցույ­ցը այս տո­նի շրջա­նա­կում տպագր­վող գրքերն են և կենտ­րո­նում կազ­մա­կերպ­վող գրա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը՝ նվիր­ված Պոե­զիա­յի հա­մաշ­խար­հա­յին օր­վան: «­Սա ևս խ­թան է, որ ազ­գը լի­նի կրթված, մշա­կու­թա­յին և ներ­կա­յաց­նի իր բա­ցա­ռի­կութ­յու­նը: Իսկ ին­չո՞վ է հա­րուստ հայ ժո­ղո­վուր­դը՝ իր պոետ­նե­րով»,- ընդգ­ծեց նա:
Եր­գիչ, եր­գա­հան, բա­նաս­տեղծ Վախ­թանգ Հա­րութ­յուն­յա­նի խոս­քե­րով՝ բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը երկն­քից կախ­ված մար­գա­րեութ­յուն է՝ շա­տե­րի շուր­թե­րին ծանր իջ­նող: «Այն բեռ դառ­նա­լով՝ շա­տե­րի հա­մար հե­տա­գա­յում ու­ղե­նիշ է դառ­նում: Հու­սով եմ, որ ցայ­սօր գրվող շատ-շատ բա­ռեր լու­սա­վոր կլի­նեն թե՛ մար­գա­րեութ­յամբ, թե՛ այն ա­մե­նով, ին­չը պետք է ապ­րեց­նի բո­լո­րիս»,- ընդգ­ծեց նա՝ կա­տա­րե­լով հե­ղի­նա­կա­յին   եր­գե­րից եր­կու­սը:
Ցե­րե­կույ­թի ըն­թաց­քում բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ կար­դա­ցին Շանթ Մկրտչ­յա­նը, Վան Արյանը, Լ­ևոն Բլ­բուլ­յա­նը, Բաբ­կեն Սի­մոն­յա­նը, Ար­մե­նու­հի Սիս­յա­նը, Հեր­մի­նե Նա­վա­սարդ­յա­նը, օ­տար լե­զու­նե­րով տար­բեր ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­ներ ըն­թեր­ցե­ցին «Дом Москвы» կենտ­րո­նի աշ­խա­տա­կից Ս­վետ­լա­նա Սա­հակ­յա­նը, վրա­ցա­կան մշա­կույ­թի դես­պան, բա­նաս­տեղծ, թարգ­ման­չու­հի Նի­նո Ս­պան­դե­րաշ­վի­լին, Հա­յաս­տա­նի հու­նա­կան հա­մայնք­նե­րի միութ­յան նա­խա­գահ Մա­րիա Լա­զար­ևան, Հա­յաս­տա­նի հրեա­կան հա­մայն­քի նա­խա­գահ Ռի­մա Վար­ժա­պետ­յա­նը, «Ուկ­րաի­նա» Հա­յաս­տա­նի ուկ­րաի­նա­ցի­նե­րի ֆե­դե­րա­ցիա հ/կ-ի նա­խա­գահ Ան­նա Հա­րութ­յուն­յա­նը և ու­րիշ­ներ:
Մի­ջո­ցառ­ման ա­վար­տին հնչե­ցին դա­սա­կան ե­րաժշտա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­ներ: Ցե­րե­կույ­թը վա­րում էր հա­ղոր­դա­վար Կա­րեն Քո­չար­յա­նը:

Շա­քե ԵՐԻՑՅԱՆ

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.