ԳՐՈՂԸ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՔԸ / Հարցազրույց ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ

ԳՐՈՂԸ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՔԸ

Հարցազրույց ՀԳՄ նախագահ
Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ

 

«Գ­րա­կան թերթ» – ­Պա­րո՛ն ­Մի­լի­տոն­յան, ո­րո՞նք են այ­սօր ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան խնդիր­նե­րը, և­ որ­քա­նո՞վ է այդ ժան­րը գտնվում պե­տութ­յան հո­գա­ծութ­յան ներ­քո:
Էդ­վարդ ­Մի­լի­տոն­յան – Ինչ­քան գի­տեմ, ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յու­նը աշ­խար­հում այ­սօր փնտրվող ժանր և­ ա­մե­նա­պա­հանջ­ված գրա­կա­նութ­յունն է, հատ­կա­պես մի­ջին տա­րի­քի պա­տա­նի­նե­րի հա­մար: Այդ տա­րի­քի հա­մար գրող­նե­րը քիչ են, ո­րով­հետև դա շատ ու­րույն գրա­կա­նութ­յուն է, և­ ա­մեն գրող չէ, որ կա­րող է այդ աս­պա­րե­զում լավ գոր­ծեր ստեղ­ծել: Ին­չո՞ւ: Ո­րով­հետև այդ­տեղ և՛ պա­տա­նի­նե­րի հո­գե­բա­նութ­յուն պի­տի ի­մա­նաս, և՛ ման­կա­վար­ժա­կան ու­նա­կութ­յուն, և՛ յու­րա­հա­տուկ ա­սե­լիք և ­լե­զու: ­Մեր գրա­կա­նութ­յան պատ­մութ­յունն էլ է հու­շում, որ սա­կա­վա­թիվ են և՛ դա­սա­կան, և՛ ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րը: Այդ ի­մաս­տով շատ լավ աշ­խա­տանք է կա­տա­րել Լ­յուդ­վիգ ­Կա­րա­պետ­յա­նը: ­Նա մաս­նա­վո­րա­պես ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յու­նը ման­րակր­կիտ ու­սում­նա­սի­րել է, հրա­տա­րա­կել է գրքեր, ո­րոն­ցում ընդգրկ­վել են 5-րդ ­դա­րից, բա­նահ­յու­սութ­յու­նից մինչև ար­դի գրա­վոր տեքս­տե­րը: Ա­սեմ, որ այդ գրա­կա­նութ­յան պա­հանջ ե­ղել է, բայց պետք է նաև ճշմար­տութ­յունն ա­սենք՝ այն­քան էլ հա­րուստ չէ ժա­ռան­գութ­յու­նը: Ե­թե պրո­ֆե­սիո­նալ հա­յաց­քով դի­տար­կենք, եր­ևի ա­ռա­վե­լա­պես դա­սագր­քեր կազ­մե­լիս են անդ­րա­դար­ձել այդ գրա­կա­նութ­յա­նը կամ ստեղ­ծել են, որ դա­սա­գիրք դառ­նա: Այդ­պես ­Խա­չա­տուր Ա­բով­յանն է փոր­ձել՝ «­Պա­րապ վախ­տի խա­ղա­լի­քը», հե­տա­գա­յում ­Ղա­զա­րոս Ա­ղա­յանն է մշա­կել հայ ժո­ղովր­դա­կան հե­քիաթ­նե­րը, ստեղ­ծա­գոր­ծել ու 19-րդ ­դա­րի վեր­ջե­րին ա­մե­նա­լավ դա­սա­գիր­քը նա է ստեղ­ծել դպրոց­նե­րի, հատ­կա­պես կրտսեր տա­րի­քի ե­րե­խա­նե­րի հա­մար: Այ­նու­հետև ­Հով­հան­նես ­Թու­ման­յա­նը «­Լու­սա­բեր» դա­սա­գիր­քը կազ­մեց, ո­րի աշ­խա­տանք­նե­րին մաս­նակ­ցում էին Ս­տե­փան ­Լի­սից­յա­նը, Լ­ևոն ­Շան­թը: ­Թու­ման­յա­նը այդ ըն­թաց­քում խո­րա­ցավ ման­կագ­րութ­յան մեջ՝ և՛ հե­քիաթ­ներ մշա­կե­լով, և՛ փո­խադ­րութ­յուն­ներ ու թարգ­մա­նութ­յուն­ներ ա­նե­լով աշ­խար­հի մե­ծա­նուն գրող­նե­րից: Այն­պես որ, կա­րող ենք ա­սել, որ մեր լուրջ ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յու­նը հիմ­նա­կա­նում սկիզբ է ա­ռել ­Ղա­զա­րոս Ա­ղա­յա­նից և ­Հով­հան­նես ­Թու­ման­յա­նից:
­Խորհր­դա­յին տա­րի­նե­րին, երբ պլա­նա­վոր­վում և հ­րա­տա­րակ­վում էին գրող­նե­րի գրքեր, այդ ժան­րով շատ լավ գրքեր մա­տուց­վե­ցին մեր մա­նուկ­նե­րին և ­պա­տա­նի­նե­րին: ­Չենք կա­րող չհի­շա­տա­կել ­Վախ­թանգ Ա­նան­յա­նի ա­նու­նը՝ ար­կա­ծա­յին, նաև ­Հա­յաս­տա­նի կեն­դա­նա­կան աշ­խար­հը ներ­կա­յաց­նող և բ­նութ­յան ճա­նա­չո­ղութ­յա­նը միտ­ված հրա­շա­լի գրքե­րով, ինչ­պես նաև որ­սոր­դա­կան պատ­մութ­յուն­նե­րով: Չ­մո­ռա­նանք նաև ­Խա­չիկ Հ­րաչ­յա­նին, ­Սու­րեն ­Մու­րադ­յա­նին, Գ­րի­գոր Ե­ղիկ­յա­նին, ­Հեն­րիկ Ս­ևա­նին, ­Նան­սեն ­Մի­քա­յել­յա­նին, ո­րոնք ստեղ­ծա­գոր­ծե­ցին այդ աս­պա­րե­զում ու տպագր­վում էին բազ­մա­հա­զար օ­րի­նակ­նե­րով: ­Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յու­նը դար­ձել էր լիար­ժեք հե­տաքր­քիր ժանր: 70-80-ա­կան թվա­կան­նե­րին այդ աս­պա­րե­զում մեծ ներդ­րում ու­նե­ցան ­Ռու­բեն ­Մա­րուխ­յա­նը, ­Լի­պա­րիտ ­Սարգս­յա­նը, ­Յու­րի ­Սա­հակ­յա­նը, Եր­վանդ ­Պետ­րոս­յա­նը: ­Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան տա­րած­մա­նը նպաս­տում էին նաև «­Ծի­ծեռ­նակ» և «­Պիո­ներ» ամ­սագ­րե­րը՝ հրա­պա­րա­կե­լով այ­սօր ար­դեն ա­վագ սե­րունդ դար­ձած ­Ռո­լանդ ­Շա­ռո­յա­նի, Ար­մեն ­Շե­կո­յա­նի, ­Սամ­վել ­Կոս­յա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րը: ­Մի խոս­քով՝ ինչ-որ չա­փով կար­գա­վոր­ված ըն­թացք էր: Ան­կա­խութ­յան տա­րի­նե­րին ո­րոշ ժա­մա­նակ, ի­հար­կե, ման­կա­պա­տա­նե­կան գրքե­րի ա­ռա­տութ­յուն չկար, հնա­րա­վո­րութ­յուն­նե­րը սա­կավ էին պատ­կե­րա­զարդ, գու­նա­վոր գրքեր հրա­տա­րա­կե­լու հա­մար: 2000 թվա­կա­նից այդ գոր­ծըն­թա­ցը ա­վե­լի գոր­ծուն դար­ձավ: ­Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յու­նը հիմ­նա­կա­նում հնա­րա­վոր դար­ձավ այդ հրա­տա­րակ­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի հեն­քով: Ան­պայ­ման պի­տի հաշ­վի առ­նենք, որ ման­կա­կան գրքե­րը թանկ են տպագ­րութ­յան, հրա­տա­րակ­չա­կան ի­մաս­տով: Այն­պես որ, ե­թե հրա­տա­րակ­չութ­յուն­ներ կան, որ ա­սում են, թե պե­տա­կան ա­ջակ­ցութ­յուն պետք չէ, մենք կհրա­տա­րա­կենք, ա­պա մեր հա­կա­ռակ­վե­լը այդ գա­ղա­փար­նե­րին տե­ղին էր, ո­րով­հետև ա­մեն հրա­տա­րա­կիչ չէ, որ գու­մար կներդ­նի գե­ղե­ցիկ, պատ­կե­րա­զարդ ժո­ղո­վա­ծու­ներ, գրքեր հրա­տա­րա­կե­լու, ո­րոնք էլ պետք է վա­ճառ­վեն շատ թանկ: ­Մեր սո­ցիա­լա­կան վի­ճա­կը հու­շում է, որ ա­մեն ծնող չէ, որ հնա­րա­վո­րութ­յուն կու­նե­նա այդ գրքե­րը գնե­լու: 2016 թվա­կա­նից ին­չի՞ առջև կանգ­նե­ցինք. այն չա­րա­բաս­տիկ նո­րա­մու­ծութ­յան առջև, երբ 2016 թվա­կա­նին գոր­ծող նա­խա­րա­րի «ջան­քե­րով» դա­դա­րեց պե­տա­կան ա­ջակ­ցութ­յու­նը, և ­մեր ժա­մա­նա­կա­կից գրող­նե­րի ստեղ­ծա­ծը խո­փին դի­պավ, հատ­կա­պես՝ ման­կա­պա­տա­նե­կա­նը, ո­րով­հետև չեն տպագր­վում ո՛չ այդ աս­պա­րե­զում ար­դեն ձևա­վոր­ված հա­տու­կենտ ա­նուն­նե­րը, ո՛չ նոր հե­ղի­նակ­նե­րը: Ով­քե՞ր են տպագր­վում: ­Խա­նութ­ներ գնա­ցեք, տե­սեք՝ նրանք, ով­քեր հնա­րա­վո­րութ­յուն ու­նեն գու­նա­վոր բրոշ­յուր կամ էլ ան­գույն գրքեր հրա­տա­րա­կե­լու: Եվ ի՞նչ ստաց­վեց: Ս­տաց­վեց այն, որ ո­րակ­յալ ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յուն հրա­պա­րա­կում հազ­վա­դեպ կտես­նենք: Իսկ նոր նա­խա­րար­նե­րը վեր­ջին 4 տա­րում այդ աս­պա­րե­զի նկատ­մամբ որ­ևէ քա­ղա­քա­կա­նութ­յուն չդրսևո­րե­ցին:
Դ­րա­մաշ­նորհ­ներ կան, ժա­մա­նա­կա­կից հինգ-վեց գրո­ղի պի­տի հրա­տա­րա­կեն, և ն­րանց մեջ ման­կա­կան գրո­ղի ա­նուն փնտրե­լը կլի­նի մեծ ճո­խութ­յուն: Ու­րեմն՝ և՛ պե­տա­կան մո­տե­ցու­մը, և՛ մեր հրա­տա­րակ­չա­կան ո­լոր­տի ան­վա­նի հրա­տա­րակ­չութ­յուն­նե­րի գոր­ծու­նեութ­յու­նը ե­կան-հա­սան այն բա­նին, որ ժա­մա­նա­կա­կից գրո­ղը՝ լավ գրի թե վատ, չի կա­րող գիրք հրա­տա­րա­կել: ­Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յու­նից խո­սե­լիս պետք է նախ­կի­նում տպագր­ված­նե­րին անդ­րա­դառ­նանք: ­Բայց դրանք հա­տու­կենտ են: Իսկ պե­տա­կան հո­գա­ծութ­յուն, պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րը՝ ո­րո­շա­կիո­րեն օ­ժան­դա­կե­լու այդ աս­պա­րե­զին, զրո­յաց­վել է: ­Մեկ-եր­կու իբր ման­կա­գրի գիրք են տպագ­րել, լավ կլի­նի չխո­սենք այդ գրքե­րի մա­սին:
Ըստ իս՝ դրա­մաշ­նոր­հի հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րը ընդ­հան­րա­պես կապ չու­նեն ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան հետ, նրանք, չգի­տես ինչ­պես են հայտն­վել այդ դե­րում, ո­րո­շում են՝ որ գրքե­րը պի­տի տպագրվեն: ­Սա է ի­րա­վի­ճա­կը: ­Մենք քա­նիցս այդ հար­ցե­րը ներ­կա­յաց­րել ենք նա­խա­րա­րութ­յու­նում, բայց վի­ճա­կը սա է: Ու ոչ միայն ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան հան­դեպ: Ա­վե­լին՝ մեր ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յու­նը չի դառ­նում մուլտ­ֆիլմ, տիկ­նի­կա­յին ներ­կա­յա­ցում, չի բե­մադր­վում ­Պա­տա­նի հան­դի­սա­տե­սի թատ­րո­նում, այ­սինքն՝ հա­մա­տա­րած զրո­յաց­ված վի­ճակ է, ցա­վոք սրտի: ­Նա­խանց­յալ տա­րի Գ­րող­նե­րի միութ­յու­նում տե­ղի ու­նե­ցավ դրա­մա­տուր­գիա­յին նվիր­ված լիա­նիստ, որ­տեղ խոս­վեց նաև այս մա­սին: Ա­բո­նե­մեն­տը կա թատ­րոն, կի­նո գնա­լու, բայց ժա­մա­նա­կա­կից նյու­թը չկա: Այս հար­ցե­րին պի­տի ու­շադ­րութ­յուն դարձ­նի նա­խա­րա­րութ­յու­նը, կար­ծում եմ, հա­տուկ պի­տի քննար­կեն և՛ կի­նո­յի, և՛ թատ­րո­նի, և՛ գրա­կա­նութ­յան աս­պա­րե­զի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, որ­պես­զի տես­նեն, թե այս վի­ճա­կը պլա­նա­վոր­վա՞ծ է, նպա­տա­կա­յի՞ն է ար­վում, թե՞ ընդ­հա­կա­ռա­կը, չեն գի­տակ­ցում, որ այս աս­պա­րե­զը ա­մե­նա­կար­ևորն է մեր ժո­ղովր­դի ա­պա­գա­յի հա­մար, ո­րով­հետև ե­թե այդ տա­րի­քի ե­րե­խա­նե­րին ո­չինչ չու­նես մա­տու­ցե­լու քո լեզ­վով, այ­սօր­վա մտա­ծո­ղութ­յամբ, ու­րեմն՝ 10 տա­րի, 20 տա­րի հե­տո պի­տի պատ­րաստ լի­նես ըն­դու­նե­լու ար­տա­սահ­ման­յան ֆիլ­մե­րի ու մուլ­տե­րի կամ էլ չգի­տեմ ինչ գրա­կա­նութ­յան վրա մե­ծա­ցած սերն­դի: Ի­մի­ջիայ­լոց այս հայտ­նի ման­կա­պա­տա­նե­կան ամ­սագ­րե­րը՝ «Աղբ­յուր», «­Ծի­ծեռ­նակ», և «­Կանչ» թեր­թը գնում­նե­րի գոր­ծա­կա­լութ­յան մրցույթ­նե­րից դուրս մղվե­ցին, քան­զի նպա­տա­կը փոքր գու­մա­րով ինչ-որ բան տպագ­րելն էր: Այս քա­ղա­քա­կա­նութ­յամբ լավ գոր­ծի մի՛ սպա­սեք:

ԳԹ – ­Պա­րո՛ն ­Մի­լի­տոն­յան, այս ա­մե­նի մեջ մի՞­թե որ­ևէ դրա­կան բան չկա:
Էդ. ­Մի­լի­տոն­յան – Այս ա­մե­նի մեջ թերևս դրա­կա­նը մեր հա­մա­տեղ աշ­խա­տանք­ներն են գրա­դա­րան­նե­րի, հատ­կա­պես Խն­կո-Ա­պոր ան­վան ազ­գա­յին ման­կա­կան գրա­դա­րա­նի հետ: ­Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան շա­բա­թի բա­ցու­մը ար­դեն տա­րի­ներ շա­րու­նակ տե­ղի է ու­նե­նում որ­ևէ մար­զում, իսկ փա­կու­մը՝ Խն­կո-Ա­պոր ան­վան գրա­դա­րա­նում: ­Շա­բա­թի շրջա­նա­կում բազ­մա­թիվ դպրոց­նե­րում մեր գրող­նե­րը հան­դի­պում­ներ են ու­նե­նում ա­շա­կերտ­նե­րի հետ: ­Հան­դի­պում­ներ դպրոց­նե­րում, գրա­դա­րան­նե­րում և­ այ­լուր լի­նում են նաև տար­վա ըն­թաց­քում: ­Հան­դի­պե­լով ու­սու­ցիչ­նե­րին, ե­րե­խա­նե­րին՝ մենք տես­նում ենք, որ մեծ սով է այ­սօր ման­կա­կան գրա­կա­նութ­յան աս­պա­րե­զում: ­Մի խոս­քով՝ այն վե­րա­բեր­մուն­քը, որ կա և­ ար­դեն 5-րդ ­տա­րին շա­րու­նակ­վում է ­Հա­յաս­տա­նում, խելք ու մտքից դուրս վի­ճակ է: 45 տա­րի ես այս աս­պա­րե­զի ջա­տա­գով­նե­րից եմ, խո­սում եմ թե­րութ­յուն­նե­րի, բա­ցե­րի, դա­սագր­քե­րի մա­սին: Գ­րող­նե­րի միութ­յու­նում քննար­կում­ներ ենք կազ­մա­կեր­պել դա­սագր­քե­րի վե­րա­բեր­յալ, հատ­կա­պես հայ գրա­կա­նութ­յան տար­րա­կան դա­սա­րան­նե­րի հա­մար, թե ինչ ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­ներ են նե­րառ­վում. այն­պի­սի վե­րա­բեր­մունք է ձևա­վոր­վել, որ ան­հաս­կա­նա­լի է, թե ինչ գրա­կա­նութ­յուն է ընտր­վում, ինչ չա­փա­նիշ­նե­րով, ինչ նպա­տա­կով, ին­չի հա­մար և այլն:
­Հա­մե­նայն­դեպս, ես մի բան եմ տես­նում, որ մե­զա­նում ո՛չ գի­տեն, թե ինչ գրող­ներ կան աս­պա­րե­զում, ո՛չ կար­դում են այն մար­դիկ, ո­րոնք պար­տա­վոր են կար­դալ՝ լի­նի գրա­կա­նա­գետ, ու­սու­ցիչ, նա­խա­րա­րութ­յան թե մշա­կույ­թի մյուս աս­պա­րեզ­նե­րից՝ կի­նո­յի, թատ­րո­նի. նրանք գիրք չեն կար­դում, ինձ այդ­պես է թվում, և ­տեղ­յակ չեն ու եր­ևի չեն էլ ու­զում տես­նել, թե հայ գրա­կա­նութ­յու­նը այ­սօր ինչ ու­նի: ­Դա է պատ­ճա­ռը, որ 30 տար­վա ըն­թաց­քում հայ կի­նոն պա­տա­նի­նե­րի հա­մար որ­ևէ ֆիլմ չի ստեղ­ծել: ­Հա­տու­կենտ մուլտ­ֆիլ­մեր կան, հիմ­նա­կա­նում ժա­մա­նա­կա­կից գրա­կա­նութ­յու­նից չսնված:

ԳԹ – Իսկ կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­վա­րա­կը ինչ­պի­սի՞ ազ­դե­ցութ­յուն ու­նե­ցավ գրա­կա­նութ­յան և հատ­կա­պես ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան վրա:
Էդ. ­Մի­լի­տոն­յան – ­Հա­մա­վա­րա­կը ե­կավ շեշ­տե­լու, որ չու­նենք վե­րա­բեր­մունք այդ աս­պա­րե­զի նկատ­մամբ: ­Փաս­տո­րեն, թատ­րոն­նե­րի փակ լի­նե­լը, հան­դի­պում­նե­րի չե­ղարկ­վե­լը, հե­ռա­վար ու­սու­ցու­մը մա­նուկ­նե­րին դուրս դրե­ցին ըն­թեր­ցա­նութ­յու­նից, հան­դի­պում­նե­րից, քննար­կում­նե­րից: Այս տա­րի ­Գիրք նվի­րե­լու օ­րը, թերևս, ոչ անց­յալ տա­րի­նե­րի նման լայ­նա­ծա­վալ, բայց, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, նշել ենք, ­Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրքի շա­բա­թի շրջա­նա­կում պլա­նա­վո­րել ենք հան­դի­պում­ներ ­Գա­վա­ռում, գրա­դա­րան­նե­րում։ ­Տար­վա ըն­թաց­քում, չնա­յած հա­մա­վա­րա­կին, աշ­խա­տանք­ներ ենք կազ­մա­կեր­պում քա­ղա­քա­պե­տա­րան­նե­րի, հատ­կա­պես Եր­ևա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հետ՝ հա­մա­տեղ ի­րա­կա­նաց­նե­լով մեր ծրագ­րե­րը: Ես այդ­քան միա­միտ մարդ չեմ: ­Հաս­կա­նում ենք՝ այն­պես չէ, որ այս ա­մե­նի մա­սին բարձ­րա­ձայ­նե­լով՝ ան­մի­ջա­պես կլսեն ու որ­ևէ բան կա­նեն: ­Բայց մենք պի­տի ա­սենք, ու պի­տի հաս­կա­նան ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը, որ մա­նուկ­նե­րը, պա­տա­նի­ներն են երկ­րի ա­պա­գա­յի գե­ղե­ցիկ սե­րուն­դը, գե­ղե­ցիկ ի­դեա­նե­րը ի­րա­գոր­ծող­նե­րը լի­նե­լու: ­Մի խոս­քով, պետք է ըն­կա­լենք, որ գրո­ղի հա­մար չենք խո­սում միայն: Գ­րո­ղը, գրա­կա­նութ­յու­նը մշա­կույ­թի հիմքն է: Ե­թե մատ­նե­րի ա­րան­քով նա­յենք, այդ մատ­նե­րի ա­րան­քով մեր պատ­մութ­յունն էլ կանց­նի: ­Ցա­վա­լի է վի­ճա­կը, բայց կար­ծում եմ, որ գո­նե մի փոքր շար­ժում կսկսվի այդ բնա­գա­վա­ռի նկատ­մամբ: ­Վեր­ջա­պես մշա­կու­թա­յին քա­ղա­քա­կա­նութ­յան կեց­վածք կտես­նենք ԿԳՄՍ-ում:

ԳԹ – ­Պա­րո՛ն ­Մի­լի­տոն­յան, ի՞նչ եք կար­ծում, Ար­ցախ­յան այս պա­տե­րազ­մը կդառ­նա՞ գրա­կա­նութ­յուն պա­տա­նի­նե­րի հա­մար, կար­տա­ցոլ­վի՞ գրա­կա­նութ­յան մեջ:
Էդ. ­Մի­լի­տոն­յան – Ըն­թա­ցիկ պատ­մութ­յու­նը՝ կլի­նեն պա­տե­րազմ­ներ, բնա­կան ա­ղետ­ներ, հա­սա­րա­կա­կան կյան­քի շե­ղում­ներ, բար­դա­ցում­ներ, ինչ­պես նաև դրա­կան ա­լիք­ներ, սիմ­վո­լիկ ձևով, ո­րո­շա­կի հե­րոս­նե­րի, ի­րա­վի­ճակ­նե­րի տես­քով հայտն­վում է գրա­կա­նութ­յան մեջ: Ա­ռա­ջին Ար­ցախ­յան պա­տե­րազ­մի օ­րի­նա­կով պի­տի ա­սենք, որ շատ լավ պոե­զիա, ար­ձակ ստեղծ­վեց: ­Ցա­վա­լի է, այս երկ­րորդ պա­տե­րազ­մը ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յուն դառ­նա­լու այն­քան էլ մեծ շան­սեր չու­նի: Այդ ցա­վը, ող­բեր­գա­կա­նութ­յու­նը, այս­պես ա­սած, մե­ծա­կան ժան­րե­րի հետ են բա­րե­կա­մա­նում: Այն­պես որ, ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յու­նը ո­րո­շա­կի ի­մաս­տով ուղղ­ված է մա­նուկ­նե­րի, պա­տա­նի­նե­րի կամ­քը թրծե­լուն, հա­մա­ռութ­յուն, նպա­տակ­նե­րի ձգտում սեր­մա­նե­լուն, բայց այն­պես չէ, որ հենց վա­ղը այդ­պի­սի գրքեր են ծնվե­լու: ­Շատ ծանր թե­մա է դա:

ԳԹ – Գ­րա­կա­նա­գի­տութ­յու­նը, գրաքն­նա­դա­տութ­յու­նը հան­գա­մա­նա­լից խոսք ա­սո՞ւմ է ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան վե­րա­բեր­յալ:
Էդ. ­Մի­լի­տոն­յան – ­Ման­կա­պա­տա­նե­կան գրա­կա­նութ­յան մեկ­նա­բա­նութ­յուն, գրա­կա­նա­գի­տութ­յուն, քննա­դա­տութ­յուն ե­թե փնտրեք ինս­տի­տուտ­նե­րում, գրա­կա­նա­գի­տութ­յան աս­պա­րե­զում՝ հա­տու­կենտ են: Լ­յուդ­վիգ ­Կա­րա­պետ­յա­նը եր­ևի ե­զա­կի գրա­կա­նա­գետ է, որ հետ­ևել է այդ աշ­խար­հին: Ան­գամ ­Հով­հան­նես ­Թու­ման­յա­նը ման­կա­գիր՝ այս թե­ման լուրջ չի ըն­կալ­վել, գրա­կա­նա­գի­տութ­յան հարց չի դար­ձել, թե ինչ է գրել ­Թու­ման­յա­նը, ին­չու է մշա­կել այդ հե­քիա­թը, ին­չու է փո­խադ­րել այ­սինչ հե­ղի­նա­կի այ­սինչ գոր­ծը: ­Չի ու­սում­նա­սիր­վել ­Թու­ման­յա­նի աշ­խար­հա­յաց­քը, նրա մո­տե­ցու­մը: ­Նա այդ­քան շատ էլ չի գրել, այդ­քան շատ չի փո­խադ­րել ու թարգ­մա­նել, բայց ա­րել է հրա­շա­լի: ­Նա այդ հու­նը բա­ցել է ­Ղա­զա­րոս Ա­ղա­յա­նի հետ: ­Ճա­նա­պարհ է տվել: ­Մենք ի՞նչ ենք ըն­դու­նել այդ ճա­նա­պար­հից: ­Հի­մա շա­րու­նա­կութ­յան մեջ մենք ի՞նչ ենք ա­րել և ի՞նչ ենք ա­նե­լու՝ աշ­խար­հի գրա­կան քար­տե­զում մեր տեղն ու­նե­նա­լու հա­մար:

ԳԹ – Իսկ նոր ա­նուն­ներ նկատ­վո՞ւմ են ման­կագ­րութ­յան մեջ:
Էդ. ­Մի­լի­տոն­յան – ­Նոր ա­նուն­ներ ինչ­պես լի­նեն, ե­թե ո՛չ տպագ­րում են, ո՛չ էլ հնա­րա­վո­րութ­յուն կա: ­Հա­տու­կենտ գրքեր տպագ­րում են, գրքեր էլ չեն, բրոշ­յուր­ներ են: ­Չեմ խորա­նում, ես ման­կագ­րին մի քիչ այլ եմ պատ­կերաց­նում, ման­կա­գի­րը կամ պա­տա­նե­կության հա­մար գրո­ղը մեկ-եր­կու բրոշ­յու­րի­կով չի: ­Խա­նութ­նե­րում լցվա­ծը մեր ճա­շա­կը՝ դպրո­ցա­կան տա­րի­քից սկսած, փչաց­ման են­թա­կա է դարձ­րել: Ծ­նող­նե­րը չգի­տեն՝ տվյալ գիր­քը պե՞տք է կար­դալ, թե՞ չէ: Ու­սու­ցիչ­նե­րը չեն ուղ­ղոր­դում: ­Գեր­մա­նիա­յում, այլ երկր­նե­րում հան­դի­պում­ներ եմ ու­նե­ցել, այն­տեղ ու­սու­ցի­չը ու­նի նաև ա­ռա­քե­լութ­յուն: Ծ­նող­նե­րը ուղ­ղորդ­վում են նոր տպագր­ված լավ գրքե­րի ըն­թեր­ցա­նութ­յան: Ս­կան­դի­նավ­յան երկր­նե­րում քա­ղա­քա­պե­տա­րան­նե­րը ի­րենց գրող­նե­րի հետ տա­րե­կան հան­դի­պում­ներ են կազ­մա­կեր­պում դպրոց­նե­րում, վճա­րո­վի հան­դի­պում­ներ: Ե­թե հայտ­նի գրող է, պար­տա­վոր է տա­րին մոտ 12 հան­դիպ­ման գնալ: Վ­ճա­րում են քա­ղա­քա­պե­տա­րան­նե­րը:

ԳԹ – ­Պա­րո՛ն ­Մի­լի­տոն­յան, անց­յալ տա­րի ԿԳՄՍ նա­խա­րա­րութ­յու­նը ՀՀ հան­րակր­թա­կան դպրոց­նե­րում ի­րա­կա­նաց­րեց «­Քո ար­վես­տը դպրո­ցում» ծրա­գի­րը, ո­րը միտ­ված էր դպրոց­նե­րում այ­լընտ­րան­քա­յին կրթութ­յան նո­րա­րա­րա­կան հար­թակ դառ­նա­լուն: ­Ձեր կար­ծի­քը այս ծրագ­րի մա­սին:
Էդ. ­Մի­լի­տոն­յան – Իս­կա­պես լավ ծրա­գիր էր: ­Բայց ով­քե՞ր էին ընտ­րում, թե ով պի­տի գնա դպրոց: Դպ­րոց ա­մեն գրող, ա­մեն գրո­ղի ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն պի­տի գնա՞, թե՞ ոչ: ­Չէ՞ որ գրա­կա­նութ­յու­նը տար­բեր աս­տի­ճա­նա­վո­րում­ներ ու­նի: Հ­րա­վի­րե­ցի՞ն ա­ռանց այդ էլ մի քա­նի ման­կա­գիր­նե­րին, որ գնան դպրոց­նե­րում հան­դի­պում­նե­րի: ­Դո՛ւք նրանց պի­տի հրա­վի­րեիք, սի­րե­լի նա­խա­րա­րութ­յուն: ­Դուք պի­տի նրանց խնդրեիք, որ նրանք գնան, հան­դի­պեն դպրո­ցա­կան­նե­րի հետ: Ին­չո՞ւ: Ո­րով­հետև նրանց գրած­նե­րը կան դա­սա­գրքե­րում: Ե­րե­խա­նե­րը շատ են ու­զում հան­դի­պել նրանց: ­Դուք մտա­ծո՞ւմ եք դրա մա­սին, թե՞ պա­տա­հա­կան կո­րո­շեք, թե ով պի­տի գնա դպրոց: ­Լավ ծրա­գի­րը պի­տի նպա­տա­կա­յին լի­նի: ­Պի­տի ի­մա­նաս՝ այդ մար­դը դպրո­ցին ի՞նչ է տա­լու: Ըն­դա­մե­նը մի քա­նի հե­ղի­նակ է մնա­ցել, նրանց պի­տի խնդրե­լով տա­նեին, մինչ­դեռ այդ հե­ղի­նակ­նե­րի գրքե­րը նա­խա­րա­րութ­յու­նը մեր­ժում է տպագ­րել: ­Սա աբ­սուրդ է: Կրկ­նում եմ՝ մե­ծա­գույն աբ­սուր­դի թատ­րոն է: Ով­քե՞ր են, ո՞վ է նրանց լիա­զո­րել, որ դառ­նան Մ­շա­կույ­թի նա­խա­րա­րութ­յան հանձ­նա­ժո­ղով­նե­րի ան­դամ: Ե­թե գրող են, ի՞նչ գրքեր են գրել, ով է նրանց որ­պես գրող ըն­դու­նում: ­Բայց չէ՞ որ այդ­պի­սի հար­յու­րա­վոր գրող­ներ կան, ու­րեմն բո­լո­րին էլ դարձ­րեք հանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ: Ն­րանք, ըստ իս, պետք է լիա­զոր­ված լի­նեին տար­բեր մաս­նա­գի­տա­կան կա­ռույց­նե­րից, որ­պես­զի պա­տաս­խա­նա­տու լի­նեին, ոչ թե փոխ­նա­խա­րա­րի կամ չգի­տեմ ում, գու­ցե մի եր­կու փոր­ձա­գե­տի կող­մից ընտր­վեին ու այս­պես ան­պա­տաս­խա­նա­տու վար­վեին մեր գրա­կա­նութ­յան հան­դեպ: Ես տե­ղե­կա­ցել եմ, որ դրա­մաշ­նոր­հի 19 մարդ է ար­ժա­նա­ցել, ո­րից 11-ը թարգ­մա­նա­կան է, 6-ը՝ ժա­մա­նա­կա­կից գրա­կա­նութ­յուն, 2-ն­ էլ՝ գրա­կա­նա­գի­տութ­յուն: ­Սա է մեր ժա­մա­նա­կա­կից գրա­կա­նութ­յան հունձ­քը, որ նա­խա­րա­րութ­յու­նը հանձն է ա­ռել օ­ժան­դա­կել: ­Սա որ­ևէ խելք ու մտքի չի են­թարկ­վի:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.