ԱՆԱՆՈՒՆԻ ՆԵՐՍՆ ՈՒ ԴՈՒՐՍԸ / ­Հա­կոբ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

sv91d3cynkw5m6ao

Ո­չինչ դրսում չէ, ո­չինչ ներ­սում չէ, ո­րով­հետև այն,
ինչ դրսում է՝
միա­ժա­մա­նակ նաև ներ­սում է։
­Հեր­ման ­Հես­սե

­Տա­րի­ներ ա­ռաջ լույս է տե­սել ­Գուրգեն ­Խանջ­յա­նի «­Մատ­նա­գիր» վե­պը, որն իր են­թա­գի­տակ­ցութ­յան կեն­սագ­րա­կան խոս­­տո­վա­նութ­յունն է: Գ­րո­ղը ժա­մա­նա­կի հետ շա­րու­նա­կում է իր խոս­տո­վա­նությու­նը ու ա­սես նոր օ­րե­րի շնչա­ռութ­յամբ պար­զաջ­րում այն ար­դեն «­Ներ­սու­դուրս»-ի փո­խա­կեր­պում­նե­րով՝ ճեր­մակ թղթին, ճեր­մակ ոչն­չին, ո­րը, ըստ ­Գուր­գեն ­Խանջ­յա­նի, տիե­զե­րա­կան ոչն­չի խորհր­դա­նիշն է, իսկ ըստ իմ բա­նաս­տեղ­ծութ­յան՝ «…գիրն էլ թղթին չի գրվում, այլ ու­ղե­ղի ջրե­րին»: Գ. ­Խանջ­յա­նի «­Ներ­սու­դուրս» վե­պում ներսն ու դուր­սը ա­զատ ու բնա­կա­նո­րեն խառն­վում են ի­րար՝ ստեղ­ծե­լով մի վի­ճակ, որ­տեղ ոչ մի բան միան­շա­նակ գո­յութ­յուն չու­նի, և ­վե­պի ա­ռա­ջին իսկ նա­խա­դա­սութ­յու­նը ա­նա­նուն հե­րո­սի ան­հաս­ցե հարցն է. «Հ­նա­րա­վո՞ր է, որ իմ բար­դույթ­նե­րով, իմ նևրոզ­նե­րով ճա­նա­չեն ինձ, որ­պես ինք­նութ­յան տե­ղա­շարժ­ված – ցցված նշան­ներ՝ գու­ցե նրա՞նք հի­շեց­նեն – ­հա­նեն մո­ռա­ցու­մից…» (Գ­լուխ 1, «Ա­վար­տի ճամ­փին հաշ­տութ­յուն է պետք» ):
­Ներ­սի ու դրսի փո­խա­կեր­պում­նե­րը
­Գուր­գեն ­Խանջ­յա­նի կեն­սա­վաս­տա­կով հարս­տա­ցած մտա­պա­շա­րը բա­ցա­հայ­տել է, որ նույն բա­նե­րը բո­լո­րը գի­տեն, ա՛յ, տար­բեր բա­ներն են, որ շա­տե­րը չգի­տեն: ­Պար­զու­նակ կե­տի (ան­ձի) աբ­սուր­դով այ­սօր ոչ մե­կին չես զար­մաց­նի, ո՞վ չգի­տի, որ գի­ծը (կեն­սա­դաշ­տը) կե­տե­րի շա­րան (բազ­մութ­յուն) է, և ­կե­տը մինչև և ­հե­տո չու­նի, այն բնութ­յան է­ներ­գիա­յի փո­խան­ցա­հոս­քի սուբ­յեկտ­ներց մեկն է՝ ուղ­ղորդ­ված ըն­թացք՝ հետ ու ա­ռաջ շարժ­վող: Ուս­տի բնա­կան է, որ ոչ թե վե­րա­պատ­մող, այլ վե­րաի­մաս­տա­վո­րող գրո­ղի վե­պում «­Ներ­սու­դուրս», սահ­մա­նա­զատ­ման գծեր չեն քա­շած ի­րա­կա­նի ու ա­նի­րա­կա­նի, ներ­սի ու դուր­սի միջև: Ե­թե ինչ-որ գիծ էլ քաշ­ված է, թերևս դա ան­հա­տի ճա­կա­տագ­րի հե­տա­գիծն է, դար­ձի ճա­նա­պար­հը, ո­րի նշան­ներն ուղղ­ված են դե­պի անց­յա­լով ա­պա­գան, որ­տեղ ժա­մա­նա­կի ու տա­րա­ծութ­յան հսկա ծի­րում, թվում է, «­Թի­րախն ան­շարժ է, ան­փո­խե­լի», իսկ նրա հետ հաշտ լի­նե­լը կեն­սա­կան և ­հոգ­ևոր անհ­րա­ժեշ­տութ­յուն է. «…քա­մի է՝ հոգ չէ՝ քա­մու մի­ջով, անձրև է՝ անձրևն էլ հրա­շա­լի է՝ անձր­ևի մի­ջով, ձյո՞ւն է՝ հե­քիա­թա­յին է, ձյան մի­ջով…» (Գ­լուխ 1): Ա­յո՛, նպա­տա­կին հաս­նե­լու հա­մար հաղ­թա­հա­րող պայ­քարն է կար­ևո­րը, ոչ թե հա­կա­մար­տութ­յու­նը, ուս­տի՝ պետք է պատ­րաստ լի­նել չտեսն­վե­լուն, այ­սինքն՝ լի­նել օդ, ո­ղող­վել ա­մե­նուր, հետ ու ա­ռաջ գնալ, ներ­սու­դուրս ե­լու­մու­տել ու նվա­ճել խա­ղա­ղութ­յու­նը ինք­նա­վե­հաց­ման, հո­գե­վի­ճա­կա­յին լեզ­վով ա­սած՝ մո­ռա­ցու­մով բա­վա­րար­ված հանգս­տութ­յա­նը, ո­րը ծա­նոթ դարձն է ի շրջանս յուր, տվյալ վե­պում՝ գե­նաշղ­թա­յի օ­ղա­կը: «­Տունն ինչ է… ­Սաղ­մոն ձու­կը, օ­րի­նակ, ձկնկի­թից դուրս է գա­լիս՝ ծնվում է լեռ­նե­րից իջ­նող գետ ջրե­րում, հե­տո գե­տով իջ­նում է օվ­կիա­նոս, ապ­րում այն­տեղ լայ­նա­զատ, սա­կայն տա­րի­ներ անց հան­կարծ տան բար­դույ­թի սար­քը միա­նում է գե­նե­րում, հան­կարծ հի­շում է՝ տուն ու­նեմ՝ այն­տեղ հեռ­վում, գե­տի ջրե­րում, պոկ­վում է տե­ղից ու լո­ղում, հա­զա­րա­վոր կի­լո­մետ­րեր է անց­նում, գտնում է այն գե­տը, հո­սան­քին հա­կա­ռակ բարձ­րա­նում, հաս­նում ծննդա­վայր, ձկնկիթ գցում հա­րա­զատ ջրե­րի մեջ և… ­մեռ­նում (հա­վեր­ժա­ցում-Հ.Հ.): ­Տու­նը մեռ­նե­լու հա­մար է, կյան­քը դրսում է (մա­հը-Հ.Հ.), տնից դուրս ու հե­ռու» (Գ­լուխ 10, «­Տու­նը մեռ­նե­լու հա­մար է»):
­Գուր­գեն ­Խանջ­յա­նի «­Ներ­սու­դուրս» վե­պում Ա­նա­նուն (պայ­մա­նա­կա­նո­րեն, հե­րո­սը վե­պում ա­նուն չու­նի-Հ.Հ.) հե­րո­սի ներս ու դրսի փո­խա­կեր­պում­նե­րը ժա­մա­նա­կա­կից վար­քու­բար­քի տի­րույ­թում է ծա­վալ­վում և­ ինչ-որ չա­փով է­պոս­յան ընդ­հան­րա­կան մտա­ծո­ղութ­յու­նից է ա­ծանց­ված. «Ես իմ մո­տո­ցիկ­լե­տը (­Քուռ­կիկ ­Ջա­լա­լին-Հ.Հ.) քո­քում եմ, քա­ղա­քից դուրս եմ գա­լիս, մտնում ­Զանգ­վի ձորն (­Հայ­րեն­յաց աշ­խարհ-Հ.Հ.) ու այն­տեղ, մե­նութ­յան մեջ, մարզ­վում, ամ­ռա­նը մտնում եմ գե­տը, լո­ղում, քա­րեր եմ նե­տում ջու­րը, վա­զում՝ ան­հարթ տա­րած­քով, թա­փա­ռող շնե­րին եմ քշում քա­րու­փայ­տով, օձ սատ­կաց­նում՝ ե­թե դեմս ե­լավ, իսկ նրանք ել­նում են, գոր­շա­վուն գյուր­զա­ներ, պայ­ծա­ռա­նախշ ի­ժեր… Այս ա­մե­նը թար­մաց­նող է, բնազդ­նե­րը թարմ ու զգոն պա­հող: Ա՛յ, մո­րուքս մի քիչ սևաց­նեմ ու դուրս գամ, մո­տո­ցիկ­լետս սպա­սում է ցա­խա­տա­նը» (Գ­լուխ 2, «­Ձո­րի ծա­ռաբ­նին հե­նած կնոջ երգն ու հևքը): ­Վե­պում հե­րո­սի շար­ժող ու­ժը ­Ծուռ ­Դավ­թի ո­գին է, նա ան­գամ ե­րա­զի մեջ Ար­տա­վազ­դին մեր­ժե­լով, փաս­տո­րեն հստա­կո­րեն մեր­ժում է պա­տաս­խա­նատ­վութ­յու­նից խու­սա­փող ­Փոքր Մ­հե­րին, ո­րը ան­կար է նոր աշ­խարհ ստեղ­ծե­լու, ո­րով­հետև հա­մա­կերպ­ված, հանձն­ված, խեղ­ճա­ցած շի­դար է. «…նրան ա­զա­տելն ա­նի­մաստ է, նա աշ­խարհ քան­դող չէ, թող մնա որ­պես խորհր­դա­նիշ, այդ­պես օ­գուտն ա­վե­լի կլի­նի, դուրս գա՝ կհիաս­թա­փեց­նի, խայ­տա­ռակ կա­նի, կվար­կա­բե­կի: ­Դեհ, մնաս բա­րով, Ար­տա­վա՛զդ» (Գ­լուխ 2): Գր­քում ի­րար հա­ջոր­դող տաս­նե­րեք գլուխ­նե­րը մե­կու­մեջ գրա­ֆի­կո­րեն միմ­յան­ցից տար­բեր են ուղ­ղա­գիր և ­շե­ղա­գիր տա­ռե­րով, որն այն­քան էլ ի­մաս­տա­յին ա­ռու­մով ար­դա­րաց­ված չէ: Այն չի ա­սո­ցաց­վում իբրև ակ­նարկ հե­րո­սի ներս ու դուր­սի միմ­յան­ցից շեղ­վա­ծութ­յան, ո­րով­հետև նրանք բո­վան­դա­կութ­յամբ ի­րար շա­րու­նա­կող ու լրաց­նող են: ­Յու­րա­քանչ­յուրն ըն­կալ­վում է որ­պես ըմ­բոստ հո­գով դեմ­քի մեկ ե­րե­սը խա­ղար­կուն ծռութ­յուն­նե­րով, ո­րը ի­րա­պես մաք­րա­շարժ ուժ ու­նի և ­կա­րող է ըն­դու­նել սխա­լը, ճշմար­տութ­յան առջև խո­նարհ լի­նել, քնե­լուց ա­ռաջ էլ մե­ղա գալ ա­ղոթ­քի հետ. «…կնե­րեք ա­մենքդ, կնե­րես մայր, կնե­րես պապ, կնե­րես տատ, մյուս տա­տը, չէ՛, նրան չէ, ես շատ էի փոքր, երբ նա գնաց, նրան ոչ մի վա­տութ­յուն ա­նել չհասց­րի, ափ­սոս, լավ չի, բայց ոնց էլ լի­նի՝ գո­նե մի տհա­ճութ­յուն պատ­ճա­ռած կլի­նեմ, գո­նե մի պստիկ, ուս­տի՝ դու նույն­պես նե­րիր, մյուս տատ, իսկ մյուս պա­պիս առ­հա­սա­րակ չեմ հան­դի­պել, նրա աք­սո­րից տաս­նե­րեք տա­րի հե­տո եմ ծնվել, բայց ի՞նչ ի­մա­նաս, գու­ցե այն շղթան, ո­րին որ­պես օ­ղակ պի­տի հե­տո ա­վե­լա­նա­յի, պատ­ճա՞ռ է ե­ղել նրա աք­սո­րի հասց­նե­լու, թեև շատ կողմ­նա­կի՝ սա­կայն ես է՞լ եմ մաս­նա­կից ինչ-որ տեղ, ուս­տի՝ մյուս պապ, դու էլ նե­րող ե­ղիր, և նրանք, ով­քեր վա­ղուց են ե­ղել, բայց առնչ­վում են որ­ևէ կերպ, նե­րող ե­ղեք…» (Գ­լուխ 1): Ազ­գա­յին վե­պի հե­րոսն ու ­Խանջ­յա­նի Ա­նա­նու­նը տար­բեր լի­նե­լով՝ նաև շատ նման են, ո­րով­հետև ու­նեն գե­նա­յին ընդ­հա­նուր ա­կունք: «­Ներ­սու­դուրս» վե­պում էլ հան­գա­մանք­նե­րի բե­րու­մով բա­ժան­ված հայր ու որ­դու հան­դիպ­ման խնդի­րը կա: ­Խանջ­յա­նի Ա­նա­նու­նի ներ­սը եր­կինք է, ուր մշտա­պես սկզբնա­խորհր­դի նման հայրն է. «Եր­բեմն, երբ երկն­քում ա­ղավ­նի­ներ եմ տես­նում, թվում է՝ հայրս է, որ բա­զում ա­ղավ­նի­նե­րի տրոհ­ված, բազ­մա­թիվ թևա­բա­խում­նե­րով ճախ­րում է ան­հուն կա­պույ­տի դեղ­նա­ճեր­մակ լույ­սե­րի մեջ» (Գ­լուխ 1): ­Միա­ժա­մա­նակ կա նաև վե­պի հե­րո­սի դրսի ի­րա­կան հայ­րը, ո­րը, սա­կայն, ինչ­քան էլ ծածկ­ված լի­նե­լով հե­րո­սի ներ­սի հո­րով, մեկ է, ոչ ոք բա­ժան­ման փաս­տը ար­դա­րաց­նե­լու քա­ջութ­յուն չու­նի. «Աչ­քե­րի խոր­քում, շատ խոր, տե­սա խո­սե­լու ցան­կութ­յու­նը, բայց տե­սա նաև, որ չի խո­սե­լու: ­Դար­պա­սի մոտ դրե­ցի կա­պո­ցը, հե­ռա­ցա՝ թի­կուն­քիս զգա­լով նրա հա­յաց­քի շա­ղա­փը» (Գ­լուխ 13): ­Շա­րու­նա­կա­կան ներս ու դրսի հա­զար ու մի փո­խա­կեր­պում­նե­րում վե­պի հե­րո­սը կա­յուն մնում է ե­րա­զա­յին տա­րի­քում, որ­տեղ ինքն էլ չի հաս­կա­նում. «մեծ-փոքր եմ կամ փոքր-մեծ, ար­տաք­նա­պես մա­նուկ եմ, ներ­քի­նով մե­ծա­հա­սակ, թե՞ հա­կա­ռա­կը»: Ինք­նա­ճա­նա­չո­ղութ­յան են­թա­գի­տակ­ցա­կան փնտրտու­քը նրան հասց­րել է գի­տակ­ցութ­յա­նը իր ես-ի եր­կա­կիութ­յան, որն ա­զա­տա­կան տեն­չին կա­պանք­ներ է ա­վե­լաց­նում, և­ որ­քան էլ կտոր-կտոր ա­նե­լով ինքն այդ չու­զե­նա. «­Չի ստաց­վում ա­զա­տութ­յու­նը, չի ստաց­վում… է, հա՛, ո՞նց ստաց­վի, որ­տե­ղի՞ց… ­Նա միայն քո ներ­սում է, զգույշ հա­նիր դուրս, նկա­տե­ցին՝ կխփեն գլխիդ» (Գ­լուխ 8, «Կ­պի՜ր քո ժա­մա­նա­կին, կի՜պ կպիր, հեծ­նիր» ): Ու­զի թե չու­զի, այն կախ­ված է կե­ռի­կից ու այդ­պես էլ թպրտա­լով ու գա­լար­վե­լով հա­սու­նա­նում է՝ ծե­րա­նում, չի­մա­նա­լով, թե կար­թը, որ ձեռ­քին է, ո՞վ է հա­ճույք ստա­նում իր տա­ռա­պան­քից: ­Ժա­մա­նա­կի հա­մար հեչ կար­ևոր չէ փչա­ցած կյան­քե­րը, ինչ ի­մա­նաս, որ դրան­ցից մեկն էլ դու չես, մե­կով ա­վե­լի է, թե մե­կով պա­կաս, աշ­խար­հի հա­մար նշա­նա­կութ­յուն չու­նի, ա­ռաջ­նա­հեր­թը՝ կրկնվող գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րով, բայց շա­րու­նակ­վող գոր­ծըն­թացն է, որ չընդ­հատ­վի: ­Մար­դիկ ուր էլ գնում են, բայց ի­րենց մեղ­քե­րը մնում են, դրանք շատ ծանր են, հա­ճախ դրան­ցից էլ փախ­չում են, իսկ ան­ճար մնա­ցած­նե­րը ի­րար գլխի են լցվում, կու­տակ­վում, թանձ­րա­նում ու լա­վա­յի պես մի օր դուրս ժայթ­քում: ­Հե­ղա­փո­խութ­յուն: ­Շատ-շա­տե­րի ներս ու դուր­սը խառն­վում է ի­րար՝ փո­խա­կերպ­վե­լով մեկ ընդ­հան­րա­կան դրսի. «Ետ­ևից մե­կը հրեց, ըն­կա ու­ղիղ ոս­տի­կա­նի գիր­կը, իր հեր­թին ոս­տի­կանն էլ հրեց՝ ըն­կա ժո­ղովր­դի գիր­կը. գնդա՞կ եմ, ինչ է…» (Գ­լուխ 10, «­Տու­նը մեռ­նե­լու հա­մար է»), գնդակ-գնդակ ան­հատ­նե­րի ներս ու դուր­սը զարկ­վում է ի­րար ու ա­լիք­նե­րի խոր­քում խմոր­ված ընդ­հան­րա­կան ներ­սին հոր­ձանք տա­լիս: «Այդ­պես էլ չես հաս­կա­նում՝ պա­տա­հա­բար է լի­նում այս­տեղ ա­մեն բան, թե այ­նուա­մե­նայ­նիվ նա­խա­տես­ված աբ­սուրդ է, իսկ ե­թե նա­խա­տես­ված է՝ աբ­սուրդ չէ, այ­սինքն՝ աբ­սուրդ է, բայց բե­մա­դրած» (Գ­լուխ 2, «­Ձո­րի ծա­ռաբ­նին հե­նած կնոջ երգն ու հևքը»): Այս ա­մե­նի ընդ­հա­նուր հա­մայ­նա­պատ­կե­րի առջև ու­շագ­րավ է ­Սա­րո­յա­նի (հայ) և ­Դոս­տոևս­կու (օ­տար) ստեղ­ծա­գոր­ծութ­յուն­նե­րում հո­գե­վի­ճակ­նե­րի հե­ղի­նա­կա­յին մեկ­նու­մը այ­սօր­վա հա­յի ներ­սուդր­սի գո­յա­բա­նա­կան դի­տանկ­յու­նից, որ­տեղ հար­ևա­նի հար­սի պես դրսի ներսն է գե­ղե­ցիկ, ո­րը հստակ ար­տա­ցոլ­ված է հե­ղա­փո­խութ­յան մո­գա­տի­րույ­թում. «­Չէ՛, ընդ­հա­նուր առ­մամբ ­Սա­րո­յա­նին այն­քան էլ լուրջ չեմ վե­րա­բեր­վում, նա այս­բեր­գի նման է, իր մի ինչ-որ կեղծ պստիկ մաս հա­նել՝ ցույց է տա­լիս, իսկ իս­կա­կա­նը խոր թա­ղել է մութ ջրե­րում (­Վե­պում՝ ­Զանգ­վի, Արզ­նու, Ս­ևա­նի ջրե­րում-Հ.Հ.), Աստ­ված որ ա­նի՝ տես­նեն: ­Լուրջ գրո­ղը ­Դոս­տոևս­կին է, ինչ ու­նի-չու­նի, ներ­սից քե­րել՝ հա­նել է ի տես, մի շատ պստիկ բան է թո­ղել ներ­սում՝ իր սեք­սո­ւալ հա­րա­բե­րութ­յուն­նե­րի ա­ռա­վել հի­վան­դա­գին դրսևո­րում­նե­րը, դեհ, ե­թե մարդն իր ու­նե­ցած-չու­նե­ցա­ծը վա­ճառ­քի է հա­նել, թույլ տանք, որ մի պստիկ բան էլ ծո­ցագր­պա­նում պա­հի իր հա­մար, գո­նե մի կե­տի պե՞տք է հեն­վի (­Ձո­րի կի­նը, ա­նա­նուն մար­դը-Հ.Հ.), որ­պես­զի չտա­պալ­վի… ­Համ էլ, ե­թե դա հա­ներ, ամ­բող­ջը սևեռ­վե­լու-կենտ­րո­նա­նա­լու էր դրան, մնաց­յալն ա­ծաց­յալ էր դառ­նա­լու» (Գ­լուխ 2):
­Ժա­մա­նա­կի հա­խուռն ըն­թաց­քի տրա­մա­բա­նութ­յամբ են պայ­մա­նա­վոր­ված ­Գուր­գեն ­Խանջ­յա­նի «­Ներ­սու­դուրս»-ի ար­դիա­հունչ ընդվ­զու­մով փո­խա­կերպում­նե­րը, ինչ-որ չա­փով վե­րա­կերտ­վել է ռե­պաո­ճա­յին գրութ­յան, ո­րում տա­րաշ­խար­հիկ ու­րի­շութ­յուն, ա­նա­պա­գա ու ա­նանց­յալ ներ­կան է զգաց­վում, ո­րի թի­կուն­քի ջեր­մութ­յան պա­կա­սը ա­ռա­ջին հեր­թին հե­քիա­թի պա­կա­սից է. «­Քայլ­քիս ռիթ­մին հա­մա­ձայն՝ միտքս ինք­նա­բե­րա­բար ռեպ է շա­րում, ռե­պի երկր­պա­գու չեմ, բայց սա ի՜մ ռեպն է, իմ տրա­մադ­րութ­յան ռե­պը, իմ ներ­քին ռիթ­մին հա­մա­հունչ ռե­պը…» (Գ­լուխ 12, «Ես եմ տե­րը քա­ղա­քի, ես եմ ա­ղը էս երկ­րի»):
­Վե­պում փո­խա­կեր­պում­ներն ան­մի­ջա­պես առնչ­վում են ժա­մա­նա­կա­յին կոոր­դի­նատ­նե­րի ար­մա­տա­կան փո­փո­խութ­յուն­նե­րին: Ս­յու­ժեի գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը զար­գա­նում են ­Հա­յաս­տա­նի հա­մար կար­ևոր ու բե­կում­նա­յին ժա­մա­նա­կա­հատ­վա­ծում, երբ կա­յա­նում է նոր ժա­մա­նակ­նե­րի քա­ղա­քա­ցին, որն ու­նակ է ու պատ­րաստ պաշտ­պա­նե­լու յուր ի­րա­վունք­նե­րը, ո­րի հա­մար ըմ­բոս­տա­ցել է, ե­լել է վե­րա­կանգ­նե­լու ի­րա­վա­կան ու ար­դար պե­տութ­յան կար­գե­րը: ­Հե­րոս Ա­նա­նու­նը կա­րող է ոչ միայն ­Գուր­գեն ­Խանջ­յա­նը լի­նել, այլև մեզ­նից յու­րա­քանչ­յու­րը, ո­րը երկն­քից ընկ­նե­լու պես գտնում է այն տա­րած­քը, որ­տեղ պահն է թե­լա­դրում «ի­մաս­տա­վո­րե­լու» ու գե­րա­պատ­վե­լու պա­տե­հա­պաշ­տա­կան գո­յա­բա­նութ­յու­նը. «Ես ո­գեշնչ­ված պա­ղե­ցի հե­ղա­փո­խա­կան կեց­ված­քի մեջ… Ափ­սոս, թափ էի ա­ռել և ­դեռ է­լի ա­հա­գին բան կա­րող էի բստրել… Ինչ որ է, թեև կար­ճա­ռոտ, սա­կայն լավ ստաց­վեց կար­ծում եմ, ճիշտ է՝ մի պահ խզման եզ­րին էի, ծի­ծաղս հա­զիվ էի զսպում, հատ­կա­պես՝ երբ հի­շա­տա­կե­ցի մար­դու ի­րա­վունք­ներն ու ա­զա­տութ­յուն­նե­րը, ի­րա­վա­հա­վա­սա­րութ­յունն ու ժո­ղովր­դա­վա­րութ­յու­նը… ­Բայց ո՞նց չհի­շա­տա­կես՝ այդ բա­ռե­րը մո­գա­կան ազ­դե­ցութ­յուն ու­նեն կա­ղա­պար­ված ու­ղեղ­նե­րի վրա» (Գ­լուխ 12): ­Բայց ո՞վ կա­րող է ո­րո­շել ճշմա­րի­տի սահ­ման­նե­րը որ­տե­ղից են սկսվում և­ որ­տեղ ա­վարտ­վում, երբ ա­մեն հա­ջորդ պա­հը ոչ թե շա­րու­նա­կութ­յուն է, այլ նա­խոր­դի բա­ցա­սում (փո­խա­կեր­պում­ներ բա­ցաս­ման բա­ցա­սու­մով), ո­րով­հետև հե­ղա­փո­խութ­յուն է. ա­զա­տութ­յա­նը չի բա­վա­րա­րում աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րը, չի բա­վա­րա­րում ան­գամ հա­զար ու մեկ ծա­գե­րը. «Ա­զա­տութ­յան ա­ճող գո­վեր­գութ­յանդ հետ՝ ար­գելք­ներն ա­վե­լա­նո՞ւմ են, ստաց­վում է՝ ինչ­քան շատ ա­զա­տութ­յուն, այն­քան շատ ու խիստ ար­գե­լա՞նք…» (Գ­լուխ 8, «Կ­պի՜ր քո ժա­մա­նա­կին, կի՜պ կպիր, հեծ­նի՜ր»):
Ն­շա­նա­սիմ­վո­լա­յին դրսևո­րում­նե­րը վե­պում
­Գուր­գեն ­Խանջ­յանն ա­զա­տո­րեն տեքս­տը գե­ղար­վես­տա­կա­նաց­նում ու խո­րութ­յուն է տա­լիս այ­լա­բա­նութ­յան և ­փո­խա­բե­րութ­յուն­նե­րի ան­կաշ­կանդ օգ­տա­գործ­մամբ, ո­րով ձևա­վո­րում է տվյալ վե­պի նշա­նա­սիմ­վո­լա­յին լե­զուն: Ա­նա­նու­նը վե­պի ա­ռա­ջին իսկ պա­հից են­թա­գի­տակ­ցա­կան մեկ­նութ­յամբ սկսում է իր ա­ղո­տա­ցած ծի­րա­նա­գուն լույ­սի աղբ­յու­րը ո­րո­նել, ո­րը նրան նախ ան­ցո­ղիկ ե­րազ է թվում. «Եվ հան­կարծ նեղ­լիկ լու­սա­մու­տով թա­փան­ցող լույ­սի շող­քը կեն­դա­նի թվաց, ծի­րա­նա­գույն շող­քը, որ փո­շու մի­ջով թա­փան­ցում՝ պառ­կում էր հա­տա­կին, շարժ­վում էր, գա­լար­վում, գնում-գա­լիս, թրթռում, ա­սես ու­զում է ու­շադ­րութ­յուն հրա­վի­րել, կան­չում էր, ին­չի՞ն էի պետք… Մ­տա մե­ջը, կանգ­նե­ցի՝ ինչ­պես ցնցու­ղի տակ, և ­մի փա­փուկ, անն­կա­րագ­րե­լի ջեր­մութ­յուն զգա­ցի, ա­նի­րա­կան խան­դա­ղա­տանք…» (Գ­լուխ 3, «Գմ­բե­թին նստած լույ­սի ժպի­տը մայ­րա­մու­տին»), ա­պա կա­մաց-կա­մաց հստակ­վում է, որ մե­նա­կութ­յու­նը ին­քը ներ­կա­յութ­յուն է, և ­հաս­կա­նում՝ «ի­րա­կա­նութ­յու­նը ի­րա­կա­նում կա­տար­վա­ծի արդ­յունք չէ, այլ նրա մա­սին պատ­մա­ծի արդ­յունք» (Գ­լուխ 10, «­Տու­նը մեռ­նե­լու հա­մար է»): Կ­յան­քի փոր­ձութ­յուն­նե­րով ա­մեն ան­ցում ի­րա­կա­նում ետ­քայլ է, ո­րով­հետև առջ­ևը մութ է, ետ­ևում է լույ­սը. «­Քար է, շրջան­ցիր, ծառ է, չբախ­վես, մայ­թեզրն է, չսայ­թա­քես, ետ ա­րի, հի­մա՝ ու­ղիղ, ա­յո՛, ու­ղիղ: Ա­հա լույ­սը եր­ևաց…» (Գ­լուխ 13, «Շշ­շը՛…»): ­Խանջ­յա­նի հե­րո­սը թվե­րի մո­գա­կա­նութ­յա­նը այն­քան էլ չի հա­վա­տում, սա­կայն գի­տի ըն­դուն­ված կար­գը՝ հանգս­տա­րա­նում մեռ­յալ­նե­րին զույգ ծա­ղիկ են տա­նում, իսկ նա մոր շի­րի­մին ե­րեք ծա­ղիկ դրեց, կար­գա­զան­ցութ­յու­նը ներ­սից էր գա­լիս (մայ­րը ապ­րում է), ա­պա՝ «­Մե­կը կտա­նեմ պա­պիս գե­րեզ­մա­նին, թող զար­մա­նա» (Գ­լուխ 11, ­«Դու­դու­կի մե­նան­վագ՝ ա­վար­տուն կոն­ցեպտ­նե­րի տա­րած­քում»): ­Կա­րո­տախ­տը վե­պի ներ­սի ե­րա­նութ­յունն է: «­Պա­րապ կրա­կոցն ա­ղավ­նի ի­ջեց­րեց երկն­քից» գլխում Ա­նա­նու­նը հե­ղա­փո­խութ­յան ե­ռուն պա­հին գնում է լեռ­նե­րը՝ որ­սի, թերևս ա­վե­լի շատ մե­կու­սա­նա­լու, ո­րով­հետև կաս­կա­ծում էր, թե չորս կող­մում բե­մադ­րութ­յուն է ըն­թա­նում ի­րեն փոր­ձե­լու հա­մար ի­րա­կա­նի ու ա­նի­րա­կա­նի (ներ­սի ու դրսի) միջև, ին­չի հետ­ևանքն էր ձո­րի ա­մե­նա­ցա­ծում բա­րա­լիկ գե­տի մոտ նրա հայտն­վե­լը, անն­պա­տակ եր­կու կրա­կո­ցը եր­կինք ու ար­նա­ծոր թռչու­նի՝ ոտ­քե­րի տակ ընկ­նե­լը. «Աստ­ված իմ, էս խեղ­ճին ին­չո՞ւ բե­րիր կրա­կո­ցիս ըն­դա­ռաջ…»: ­Չալպ­տուր թռչու­նը հրա­հա՞վ էր, թե՞ ա­ղավ­նի: Ա­ռաս­պել­նե­րից էր գա­լիս, թե՞ հո­րից տրոհ­ված ու եր­կինք ե­լած սի­րա­սուն ա­ղավ­նի­նե­րից մեկն էր: ­Նա չէր հաս­կա­նում: Օ­դում կախ­ված էր ա­նեղ­ծութ­յու­նը կորց­րա­ծի մեղ­քի զգա­ցո­ղութ­յու­նը, իսկ հո­ղին փռված է ար­նա­շա­ղախ ճա­կա­տագ­րի թռչու­նը, ո­րը ­Հա­զա­րան բլբու­լի պես ճա­ռա­գայ­թար­ձակ է: «­Փամ­փուշտ­նե­րը նե­տե­ցի ջու­րը, հրա­ցանն ու­զե­ցի քա­րե­րին խփել, ջար­դել, բայց մե­կը ետ պա­հեց ձեռքս, պա­պիս ո­գին էր՝ իր հի­շա­տակն էր պա­հում, ծնկնե­րիս դրած՝ նստե­ցի քա­րին, փո­ղից դեռ վա­ռո­դի հոտ էր գա­լիս»: ­Ներ­կա օ­րե­րում զղջու­մը պա­հի հպան­ցի­կութ­յունն ու­նի, և­ ա­պաշ­խա­րո­ղը, ի­րադ­րութ­յուն­նե­րի հա­րա­փո­փոխ ա­րա­գութ­յա­նը տրված, փախ­չում է ինքն ի­րե­նից, փոր­ձե­լով մո­ռա­նալ տխրութ­յուն, ու­րա­խութ­յուն, զայ­րույթ, ան­հանգս­տութ­յուն, տագ­նապ, վախ, այդ­պես և ­վե­պի մեր ժա­մա­նա­կի հե­րո­սը (խանջ­յա­նա­կան ո­ճով խոր­հե­ցի), ո­րը ի­րեն նե­ղութ­յուն չի տա­լիս հարց­նե­լու՝ ես ո՞վ եմ ախր: Չ­գի­տես ինչ նա­խախ­նա­մութ­յամբ՝ նա ի­րեն ո­րո­նում է ձո­րե­րում, ին­չը վե­պում ա­սես սիմ­վոլն է աշ­խար­հի հա­տա­կի, որ­տեղ մե­նութ­յունն այլևս հե­ռա­նա­լու տեղ չու­նի, ու փոր­ձում է ինք­նաոչն­չա­նալ պարպ­վե­լով՝ օ­դը խայ­թե­լով, թույն թքե­լով, հո­ղին գա­լար­վե­լով, բայց և մ­նում է: Ն­րան պա­հում են կյան­քի նշան­նե­րը՝ ձո­րի թու­թը, շլո­րը, ըն­կույ­զը, տատ­րա­կը, օ­ձը, ձո­րի կի­նը, շնե­րը, իր թա­փառ կյան­քի տար­փան­քի ծառ ա­ռա­գաս­տը: Ինք­նա­տիպ է (ար­դեն ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ձե­ռագ­րի ե­րանգ ստա­ցած) ­Գուր­գեն ­Խանջ­յա­նի՝ էքսպ­րե­սիվ հա­ջոր­դա­կա­նութ­յամբ շա­րահ­յու­սած սիմ­վո­լա­յին ար­ժե­քով բառ-բա­նա­լի­նե­րի քրո­նո­տո­պը, այ­սինքն՝ ժա­մա­նա­կի ու տա­րա­ծութ­յան գե­ղար­վես­տայ­նա­ցու­մը, ո­րը դի­նա­միկ շնչա­ռութ­յուն է մեր­թընդ­մերթ նե­րար­կում տեքս­տին: «­Մո­լո­րակն է ոտ­քիդ տակ, զգո՞ւմ ես, ա­հա, պտտվում է, իսկ մեկ ակն­թար­թի կան­գառ չու­նի, են­թա­կա է, պտտվում է, ան­դա­դար, նույ­նը, նույ­նը… Ին­քը պտտվում է, իր վրա ծրա­գիրն է պտտվում-խմոր­վում. ապ­րում են, վազ­վզում, խժռում, ար­տա­թո­րում, սի­րում, ա­տում, հա­վա­տում, մտա­ծում, մեռ­նում, ծնվում, վազվ­զում, մեռ­նում… ­Մե­կը հասց­նում է, մյու­սը չի հասց­նում՝ խժռում, վե­րա­դառ­նում՝ նո­րից է սկսում, վազվ­զում է, ապ­րում, խժռում, մտա­ծում, քնում, խժռվում, մեռ­նում…» (Գ­լուխ 13, «Շշշը՛…»): Ընդ­հան­րա­կա­նի տա­նող սիմ­վոլ է նաև այն, որ վե­պի գոր­ծող ան­ձան­ցից ոչ մե­կը ա­նու­նով հան­դես չի գա­լիս:
­Վեր­ջա­բա­նից ա­ռաջ
­Խանջ­յա­նի վե­պում հե­րո­սի եր­կա­կիութ­յու­նը, ըստ ի­րադ­րութ­յան, դրսևոր­վում է ազ­գա­յին վե­պի մեկ այլ հե­րո­սի, զո­րօ­րի­նակ՝ ­Դավ­թի հո­րեղ­բոր բա­ցա­սա­կան բնա­վո­րութ­յան գծե­րով` վկա­յե­լով, որ վե­պում ի­րա­կա­նում գոր­ծո­ղութ­յուն­նե­րը զար­գա­նում են թե­լադր­ված ոչ թե հե­րո­սի սուբ­յեկ­տիվ ես-ով, այլ՝ խորհր­դան­շա­նո­րեն ­Մենք-ի ես-ով. «…հրա­շա­լի էր, հատ­կա­պես՝ որ աչ­քիս ա­ռաջ ջա­հել հե­ղա­փո­խա­կան ո­ռիկ էր թրթռում, նարն­ջա­գույն կարճ ու կիպ շրջազ­գես­տով ամ­փոփ­ված, այ սա հա­մա­հար­թեց­նել պետք չէ, հա­զար հե­ղա­փո­խութ­յուն ար­ժի, հայ­րե­նիք նույ­նիսկ, ան­ձամբ ես, օ­րի­նակ, կծա­խեի, ի­հար­կե, ի՞նչ հա­մե­մա­տութ­յուն՝ բոր­բոս­նած վան­քե­րով խցված քար­քա­րոտ տա­րածք և ­կեն­սա­լե­ցուն թրթռուն, դե­ռա­հաս ո­ռիկ: ­Հեր­թա­կան շրջա­դար­ձին չդի­մա­ցա ու ձեռ­նափս ա­կա­մա, կամ էլ ին­չո՞ւ ա­կա­մա, հենց կա­մա, դրե­ցի տաք, կեն­սա­լե­ցուն կի­սագն­դին, կծկվեց, թու­լա­ցավ ա­փիս տակ, դարձ­յալ կծկվեց…» (Գ­լուխ 9, «­Պա­րապ կրա­կոցն ա­ղավ­նի ի­ջեց­րեց երկն­քից»): ­Թերևս ա­մեն ինչ ուղ­ղա­կի չհաս­կաց­վե­լու հա­մար այս­տեղ հու­մո­րա­յին թույլ նրբե­րանգ է պա­կա­սում տեքս­տին, ի դեպ, և ­վե­պին, ո­րի զսպա­նակ­ված ճի­գում է­ներ­գիա է դրվա­գից դրվագ ա­վե­լա­նում, և­ ուր որ է կպայ­թի, ցա­քուցրիվ ա­նե­լով մի ժա­մա­նա­կա­կից պա­տում, բայց որ­տե­ղից որ­տեղ, թռչու­նի ար­յան կա­թի­լը կա­թում է ճեր­մակ ոչն­չին, ու ճեր­մա­կը լցվում է մշու­շից ե­կող ար­ձա­գան­քով. «­Միայն՝ խիղճդ, խիղճդ, որ կսա­վառ­նի ոչն­չի մեջ…», և ճշ­մար­տութ­յու­նը նո­րից սկսում է ծա­վալ­վել, բայց ինչ­քան էլ մե­ծա­նա, միև­նույն է, ա­նիծ­ված աշ­խար­հի պա­կա­սը չի լրա­նա, ո­րով­հետև ու­նայ­նութ­յան եզ­րե­րը դեռ ոչ մի ի­մաս­տուն չի հա­ջո­ղել ո­րո­շել: Կ­յան­քը միշտ էլ ա­նա­վարտ է, անս­կիզբ, մնում է մի գիժ ներ­կա, չսան­ձա­վոր­վո­ղի դիպ­վա­ծա­պաշ­տութ­յուն. «­Հե­տո կյան­քը ցույց կտա, ոնց ցույց տվեց՝ այն­պես էլ կար­ձա­գան­քեմ, աբ­սուր­դի ո­գին, հու­սով եմ, մի ա­նակն­կալ կբե­րի ըն­դա­ռաջ, կբա­խի դուռս…» (Գ­լուխ 10):
«­Ներ­սու­դուրս» վե­պում եր­բեմն հե­ղի­նա­կա­յին խոս­քում տեղ են գտել ո­րոշ ան­հար­կի օ­տա­րա­բա­նութ­յուն­ներ, ո­րոնց փո­խա­րի­նու­մը հա­յե­րեն հա­մար­ժեք­նե­րով, հար­կավ, կա­պա­հո­վեր տեքս­տի հա­մա­պա­տաս­խան հատ­վա­ծի բա­րեհնչ­յու­նութ­յունն ու բնա­կա­նութ­յու­նը: Ըստ իս, թերևս ար­ժե նշել մեկ սպրդում. հե­ղի­նա­կի ա­նու­նը շատ ա­վե­լի մեծ տա­ռե­րով է գրքի շա­պի­կին գրված, քան վե­պի ա­նու­նը: ­Չեմ մեկ­նում: Աստ­ված եր­րոր­դութ­յուն է սի­րում. հույս ու­նե­նանք, որ «­Մատ­նա­գիր», «­Ներ­սու­դուրս» գրքե­րի ու­րույն ու ինք­նա­բուխ ծա­վալ­վող շար­քը կամ­բող­ջա­նա են­թադր­յալ նոր գրքով:
Գր­չիդ զո­րութ­յուն, ­Գուր­գե՛ն ­Խանջ­յան:
Հ.Գ. «…ա­յո՛… Էս­տեղ օդն ու­րիշ է, թարմ է, ան­հայ­տութ­յան գայ­թակ­ղիչ սար­սու­ռով հա­գե­ցած… ­Սառն է բազ­րի­քի եր­կա­թը, բայց չի սթա­փեց­նի, սառն է օ­դը, սառն է եր­կին­քը, բայց չեն սթա­փեց­նի… Շշ­շը՛, ինձ լռութ­յուն է պետք, լռեք, թո­ղեք լսեմ, թո­ղեք կռա­հեմ, շշշը՛… (Գ­լուխ 13, «Շշ­շը՛…»):

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։