«ԼԻՏԵՐԱՏՈՒՐՆԱՅԱ ԱՐՄԵՆԻԱ» 4/2020

145090259_4156758714352374_4258511451893589042_o
­Լույս է տե­սել «­Լի­տե­րա­տուր­նա­յա Ար­մե­նիա» գրա­կան-գե­ղար­վես­տա­կան և ­հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան հան­դե­սի չոր­րորդ հա­մա­րը:
­Պոե­զիա­յի բաժ­նում տեղ են գտել Էդ­վարդ ­Մի­լի­տոն­յա­նի (թարգմ.՝ Կ. ­Շա­քար­յան, Գ. ­Բա­րենց), Գ­լան Օ­հան­յա­նի, ­Յու­րի Ա­վա­նե­սո­վի բա­նաս­տեղ­ծա­կան շար­քե­րը: Ար­ձա­կի բաժ­նում հրա­պա­րակ­վել են Ար­մեն ­Խան­բաբ­յա­նի «­Ծե­րու­նին և ­շու­նը», ­Ներ­սես ­Խա­ռատ­յա­նի «­Սի­րե­լիի հետ ա­մեն ինչ հեշտ է» (թարգմ.՝ Ա. ­Խար­ման­դար­յան), Ան­ժե­լա ­Մել­քոն­յա­նի «­Սո­նա» և «Ա­մեն ինչ առջ­ևում է», ­Նաի­րա ­Փի­րում­յա­նի «­Տան­ձի պի­րոգ» (թարգմ.՝ Ա. Սմ­բատ­յան) և Ա­շոտ ­Գա­զազ­յա­նի «Ի­րո­նիկ» պատմ­վածք­նե­րը:
Հ­րա­պա­րա­կագ­րութ­յուն, ակ­նարկ խո­րագ­րի ներ­քո ներ­կա­յաց­ված են Վ­լա­դի­միր ­Ռու­ժանս­կու «Ար­ցախ­յան օ­րա­գիր», ­Նի­կո­լայ ­Հով­հան­նիս­յա­նի «­Դա ինչ­պես է ե­ղել», «­Մե­մո­ւար­ներ» (թարգմ.՝ Ս. ­Մար­դան­յան), ­Դա­վիթ ­Խա­չի­յա­նի «­Նոյ­յան տա­պա­նի փնտրտուք­նե­րը» (թարգմ.՝ Ս. ­Մար­դան­յան) նյու­թե­րը, ինչ­պես նաև ­Բո­րիս ­Հայ­րա­պետ­յա­նի «­Ճա­կա­տա­գի­րը բա­խում է դու­ռը» էս­սեն և «­Լավ է, որ գրող եմ» վեր­նագ­րով Արծ­վի ­Բախ­չին­յա­նի հար­ցազ­րույ­ցը ­Վե­րա ­Նա­զար­յա­նի հետ:
­Հա­մա­րը եզ­րա­փա­կում է 2020 թվա­կա­նին հան­դե­սում հրա­պա­րակ­ված նյու­թե­րի ցան­կը:
Գլ­խա­վոր խմբա­գիր` Ալ­բերտ ­Նալ­բանդ­յան:

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։