ՍԱՄՈՒՐԱՅ ՓԵՍԱՑՈՒՆ / ԱՐԾՈՒԻ

ԱՐԾՈՒԻՀԳՄ վար­չու­թյու­նը
շնոր­հա­վո­րում է արձակագիր, թարգմանիչ
ԱՐԾՎԻ ԲԱԽՉԻՆՅԱՆԻՆ
ծննդյան 50-ամյակի առթիվ
«Գրա­կան թեր­թը» միա­նում է շնորհավորանքին
­Ճա­պո­նիա­յում սո­վո­րած մի ծա­նո­թու­հի, ո­րին ըն­դա­մե­նը մեկ-եր­կու ան­գամ էի տե­սել, օ­րե­րից մի օր ինձ զան­գա­հա­րեց անս­պա­սե­լի մի խնդրով.
– Լ­սի, նա­յում եմ քեզ սոց­սայ­թե­րում, լի­քը աղ­ջիկ ըն­կեր­ներ ու­նես… ու­րեմն հի­մա մի ճա­պո­նա­ցի ա ե­կել Եր­ևան, ո­րը կպած ու­զում ա հայ աղջ­կա հետ ծա­նո­թա­նալ ու ա­մուս­նա­նալ… Ես քո չափ մարդ չեմ ճա­նա­չում, ա­րի կլի­նի էս ախ­պե­րութ­յան հա­մար մի քա­նի հան­դի­պում հար­մա­րաց­րու ծա­նոթ աղ­ջիկ­նե­րիդ հետ…
­Հե­հե­հե, բնավ դեմ չեմ ժա­մա­նակ ծախ­սել ու «միջ­նորդ տեր պա­պա» խա­ղալ, ե­թե արդ­յուն­քում իմ ծա­նո­թու­հի­նե­րից մե­կը կեր­ջան­կա­նա… Իսկ այս ճա­պո­նա­գետ ծա­նո­թու­հուս հետ մտե­րիմ չեմ, որ հարց­նեմ. «­Բա ին­չի՞ ես հե­ռու փնտրում… դու էլ ա­մուս­նա­ցած չես… տես­նես ո՞վ ում չի հա­վա­նում…»։
Ինչ­ևէ, հա­ջորդ օ­րը գործն ա­վե­լի ման­րա­մասն քննե­լու նպա­տա­կով հան­դի­պե­ցի ճա­պո­նա­ցուն և ­ճա­պո­նա­գի­տու­հուն։ ­Մի­ջա­հա­սակ, թմբլիկ Ա­ցու­խի­կո-սա­նի տա­րի­քը կա­րող է տա­տան­վել ե­րե­սուն­հին­գից հի­սու­նի միջև։ Ազ­գա­յին սո­վո­րութ­յան հա­մա­ձայն՝ նա ձեռքս սեղ­մե­լիս թե­թևա­կի խո­նարհ­վեց ու դեմ­քին պա­հեց սի­րա­լիր ժպի­տը ընդ­հուպ մինչև բա­ժան­վե­լը։ Նս­տե­ցինք սրճա­րա­նում։ Հ­յուրն անգ­լե­րեն լավ չի խո­սում, ուս­տիև հենց նեղն է ընկ­նում՝ դի­մում է ճա­պո­նա­գի­տու­հու օգ­նութ­յա­նը։
– Իսկ ին­չո՞ւ եք ո­րո­շել հարս­նա­ցու ընտ­րել հենց հա­յու­հու,- ­հարց­րի։
­Ճա­պո­նա­ցին կար­ծես շիկ­նեց և ­մայ­րե­նիա­խառն անգ­լե­րե­նով ա­սաց.
– ­Գի­տե՞ք, հայրս է ինձ թե­լադ­րել… նա գրա­կա­նութ­յան պրո­ֆե­սոր է…
­Հոր խոս­քը ճա­պո­նա­ցու հա­մար օ­րենք է մնում նաև 21-րդ ­դա­րի սկզբին։
­- Հորս սի­րե­լի գրքե­րից է ­Յա­նո Ր­յո­ւու­կեի «­Լո­ղա­ցող դղյա­կը» վե­պը,- ­շա­րու­նա­կեց Ա­ցու­խի­կոն։- Այն­տեղ հե­րո­սը մի ան­գամ նա­վի վրա հան­դի­պում է վար­դա­գույն այ­տե­րով, կա­նաչ աչ­քե­րով ու ոս­կե­գույն մա­զե­րով ե­րի­տա­սարդ հայ գե­ղեց­կու­հի­նե­րի, ո­րոնք շատ էին տար­բեր­վում գե­ղե­ցիկ ճա­պո­նու­հի­նե­րից…
– ­Հե­տաքր­քիր է,- ­ ա­սա­ցի։- ­Գի­տե՞ք, թե ո՛ր ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում է գրվել այդ վե­պը։
– Օ, գի­տեմ,- ­ ա­սաց Ա­ցու­խի­կոն՝ կար­ծես ա­մա­չե­լով իր գի­տե­ցա­ծի հա­մար։- Ր­յո­ւու­կեն այդ վե­պը գրել է 19-րդ ­դա­րի վեր­ջին։ ­Բայց միայն նա չէր։ Ա­վե­լի ուշ ­Մա­ցու­նո ­Շին­ձոոն էլ իր «­Գե­ղեց­կու­հի­նե­րի կղզու գրա­վու­մը» գրքում գրել է, որ աշ­խար­հի ա­մե­նա­գե­ղե­ցիկ կա­նայք ­Թուր­քիա­յի հա­յու­հի­ներն են… ­Հայրս այդ վե­պը նույն­պես շատ է սի­րում…
­Ճա­պո­նա­գետ ծա­նո­թու­հուս խնդրե­ցի գրի առ­նել այդ գրող­նե­րի ու հա­յու­հի­նե­րի գե­ղեց­կութ­յու­նը գո­վա­բա­նող վե­պե­րի ա­նուն­նե­րը, մի օր պետք կգա…
– Իսկ չորս տա­րի ա­ռաջ,- ­շա­րու­նա­կեց Ա­ցու­խի­կոն,- ­մեր հե­ռուս­տաա­լիք­նե­րից մե­կով եր­կու ժա­մա­նոց հա­ղոր­դում ե­ղավ ­Հա­յաս­տա­նից, վա­րում էր ­Տա­կե­շի ­Կի­տա­նոն…
– Օ­հո… և՞…
– ­Մեր թղթա­կից­նե­րը ե­կել էին ­Հա­յաս­տան՝ ան­ձամբ հա­մոզ­վե­լու հա­յու­հի­նե­րի գե­ղեց­կութ­յան մեջ, նրանք զրու­ցել են ե­րեք գե­ղեց­կա­տես աղ­ջիկ­նե­րի հետ, իսկ հա­ղորդ­ման վեր­ջում հե­ռուս­տա­դի­տող­նե­րով քվեար­կե­ցինք այդ ե­րե­քից ա­մե­նա­գե­ղե­ցի­կի օգ­տին… Ա­հա այդ հա­ղոր­դու­մից հե­տո հայրս ա­մեն օր ինձ ա­սում է, որ ես պի­տի մեկ­նեմ ­Հա­յաս­տան ու հայ հարս­նա­ցու ընտ­րեմ, քա­նի որ ինքն ու­զում է, որ իր թոռ­նե­րը լի­նեն կես հա­յեր… ­Նա ինձ ա­սաց, որ ինձ տուն չի թող­նի, ե­թե ա­ռանց հայ հարս­նա­ցո­ւի վե­րա­դառ­նամ…
Ես զար­մա­ցա ճա­պո­նա­ցի պրո­ֆե­սո­րի այ­դօ­րի­նակ ցան­կութ­յան, բայց ա­վե­լի շատ՝ նրա չա­փա­հաս որ­դու՝ հո­րը հնա­զանդ­վե­լու վրա։
– Ա­ցու­խի­կո-սան,- սկսե­ցի ես,- շատ գնա­հա­տե­լի է, ի­հար­կե, որ դուք այդ­պես հար­գում եք ձեր հո­րը, բայց ի վեր­ջո ա­մուս­նա­ցո­ղը դուք եք, ճի՞շտ է։ ­Մի­գու­ցե դուք կյան­քում եր­բեք էլ չեք ու­զում ա­մուս­նա­նալ….
Ա­ցու­խի­կոն հո­գոց հա­նեց։
– ­Ճիշտն ա­սած, ես եր­բեք լրջո­րեն չեմ մտա­ծել ա­մուս­նութ­յան մա­սին, բայց ծնող­ներս շատ են ու­զում, ան­վերջ հի­շեց­նում են, որ ես ար­դեն քա­ռա­սուն տա­րե­կան եմ…
«­Լավ, ուշ ա, բայց ոչ շատ»,- մ­տա­ծե­ցի ես, իսկ բարձ­րա­ձայն ա­սա­ցի.
– ­Կամ գու­ցե հա­յու­հի­նե­րին չեք հա­վա­նում…
– Օ, ո՛չ, ի­հա՛ր­կե հա­վա­նում եմ… խո­շոր աչ­քե­րով, մեծ քթե­րով…
Ինչ-ի՞նչ, ճիշտ լսե­ցի՞։ Ճա­պո­նա­գի­տու­հին շտա­պեց ինձ պար­զա­բա­նել.
– ­Ճա­պո­նիա­յում մեծ քի­թը հա­մար­վում է գե­ղեց­կութ­յան նշան…
– ­Հի­մա ի՞նչ, մե­ծա­քիթ աղ­ջիկ­ներ փնտրե՞նք,- ­կա­տա­կե­ցի ես։
– ­Պար­տա­դիր չի,- չ­հաս­կա­ցավ աղ­ջի­կը, ու ես զղջա­ցի կա­տա­կիս հա­մար։
­Մենք շա­րու­նա­կե­ցինք զրույ­ցը։ Ա­ցու­խի­կոն այն­քան ան­կեղ­ծա­ցավ, որ հայտ­նեց, որ թեև ինքն ա­վար­տել է ­Հո­կայ­դո­յի հա­մալ­սա­րա­նը, բայց եր­բեք չի աշ­խա­տել, քա­նի որ իր ըն­տա­նի­քի ֆի­նան­սա­կան վի­ճա­կը թույլ է տա­լիս ապ­րել՝ չաշ­խա­տե­լով ու նույ­նիսկ ա­մուս­նա­նալ ու ե­րե­խա­ներ ու­նե­նալ…
«­Դե լավ ա, է­լի»,- ա­սա­ցի մտքումս՝ մի քիչ նա­խան­ձե­լով նրան։ Եր­ևի հա­րուստ սա­մու­րա­յա­կան տոհ­մից է: Ա­սա­ցի, որ իս­կա­պես թե՛ իմ ի­րա­կան, թե՛ հա­մա­ցան­ցա­յին շրջա­պա­տում քիչ չեն չա­մուս­նա­ցած աղ­ջիկ­նե­րը, ու որ ա­մե­նա­մո­տիկ­նե­րին տեղ­յակ կպա­հեմ ­Ծա­գող ար­ևի երկ­րից ժա­մա­նած պո­տեն­ցիալ փե­սա­ցո­ւի մա­սին…
Այս խոս­քիս վրա Ա­ցու­խի­կոն բռնեց ձեռքս ու ա­սաց.
– Խնդ­րո՜ւմ եմ… դու իմ ըն­կերն ես…
­Հա­ջորդ օ­րը եր­ևան­յան զբո­սայ­գի­նե­րից մե­կում բո­ղո­քի մի­տինգ էր լի­նե­լու, ա­ռա­ջար­կե­ցի հան­դի­պել այն­տեղ… ու բո­լոր թեկ­նա­ծու աղ­ջիկ­նե­րին էլ կա­ռա­ջար­կեմ ցան­կութ­յան դեպ­քում գալ այն­տեղ:
Ե­րե­կո­յան տա­նը սկսե­ցի հեր­թով զան­գել ա­մուս­նա­նալ փա­փա­գող, բայց տա­կա­վին «տա­նը մնա­ցած» ըն­կե­րու­հի-ծա­նո­թու­հի­նե­րիս՝ ա­ռա­ջար­կե­լով վա­ղը գալ բո­ղո­քի մի­տին­գի ու նաև հան­դի­պել ան­պայ­ման հա­յու­հու հետ ա­մուս­նա­նալ ցան­կա­ցող հա­րուստ սա­մու­րայ փե­սա­ցո­ւի հետ։ ­Սա­կայն ան­կեղծ սրտով ա­րածս մո­ցիք­լութ­յու­նը կար­ծես դա­տա­պարտ­ված էր ձա­խող­ման…
Ա­ռա­ջի­նը զան­գե­ցի ար­վես­տա­բան մի ըն­կե­րու­հու, ո­րի հետ ա­մե­նից շատ եմ մտե­րիմ։
– ­Դու չգի­տե՞ս, որ հի­մա ես իմ դոկ­տո­րա­կա­նի վրա եմ աշ­խա­տում, ես ի­րա­վունք ու­նե՞մ անձ­նա­կա­նիս մա­սին մտա­ծե­լու, էն էլ՝ ար­տա­սահ­ման­ցու հետ,- ­ ա­սաց նա, բայց դա չխան­գա­րեց, որ­պես­զի ­Ճա­պո­նիա­յում ե­ղած չլինելով հան­դերձ՝ քսան­հինգ րո­պե խո­սի ճա­պո­նա­կան քա­ղա­քակր­թութ­յու­նից, թե­յախ­մութ­յու­նից, ի­կե­բա­նա­յից, գրա­կա­նութ­յու­նից, նկար­չութ­յու­նից, կա­բու­կի թատ­րո­նից ու կի­նո­յից՝ մաս­նա­վո­րա­պես վեր­լու­ծե­լով ­Տա­դա­շի Ի­մա­յիի «­Կի­կու և Ի­սա­մու» ֆիլ­մը։
­Հե­տո զան­գե­ցի կի­նոաշ­խար­հի հետ առնչ­վող մի ըն­կե­րու­հու։ ­Նա ծի­ծա­ղե­լով ա­սաց.
– Լ­սի, գո­նե հնդիկ լի­ներ, ես մի կա­պույտ սա­րի ու­նեմ, սա­րիս հա­գած՝ կգա­յի մի­տին­գի… ­Չէ՛, ես դեմ եմ օ­տար ա­մուս­նութ­յուն­նե­րին, մենք պի­տի մեր գե­նո­ֆոն­դը պահ­պա­նենք…
Եր­րոր­դը զան­գե­ցի մի ա­սող-խո­սող, շատ սրա­միտ ե­րա­ժիշտ ըն­կե­րու­հու, ո­րը նույն­պես ծի­ծա­ղեց.
– Ա­սում ես ա­նունն ինչ ա՞… Ա­ցու­խի՞­կո… դու պատ­կե­րաց­նում ե՞ս՝ ինչ­քան պի­տի խնդամ մե­նակ ի­րա ա­նունն ա­սե­լիս… գի­շե­րը վեր կե­նամ, ա­սեմ՝ Ա­ցու­խի՜­կո… վայ, մեռռ­ռա…. իսկ ին­քը ա­ծու­խի պես սև ­հո չի՞…. հի՜-հի՜-հի՜… ­Չէէէ, ա­զի՛զ, ինձ պետք ա մի լավ հայ տղա, հու­մո­րով, ջիգ­յա­րով, սա­մու­րայն ինձ ա­պա­գա չի…
­Չոր­րոր­դը նույն­պես ե­րա­ժիշտ էր, ո­րը չծի­ծա­ղեց, այլ շատ լուրջ ա­սաց.
– Լ­սի, ա­սում ես սա­մու­րայ ա՞… դու չգի­տե՞ս, որ սա­մու­րայ­ներն այ­լա­սեր­ված են, ի­րանք սեքս են ա­նում ի­րանց ան­չա­փա­հաս ա­շա­կերտ­նե­րի հետ…
Ի­զուր փոր­ձե­ցի հա­մո­զել, որ ես կա­տա­կով նրան սա­մու­րայ ան­վա­նե­ցի, որ վա­ղուց ար­դեն սա­մու­րայ­նե­րի դաս չկա… այս ծա­նո­թու­հիս լսել ան­գամ չու­զեց…
­Հին­գե­րորդն անգ­լե­րե­նի մաս­նա­գետ էր, ար­դեն քա­ռա­սուն տա­րե­կան, ո­րը չա­փա­հաս դառ­նա­լուց հե­տո ու­նի մեկ ե­րա­զանք՝ ա­մուս­նա­նալ…
– Շ­նոր­հա­կալ եմ, որ իմ մա­սին մտա­ծում ես, բայց տես­քը ո՞նց ա…
– Թմբ­լիկ…
– Օյ, չա­սես, որ էն սու­մո ըմ­բիշ­նե­րի նման…
– ­Չէ՛, ի՞նչ ես ա­սում…
– ­Բայց ե­թե նա քա­ռա­սու­նում թմբլիկ ա, հի­սու­նում ար­դեն կլի­նի սու­մո­նե­րի պես… չէ՛, չեմ ու­զում, զզվում եմ չաղ տղա­մարդ­կան­ցից… յու­ղոտ, մսե­րը թոն­թո­լում են… վը՜խք… բա ես դրան ե՞մ ար­ժա­նի… շնոր­հա­կալ եմ, հա­ջող:.
«­Պարզ է, թե ին­չի մինչև հի­մա չես ա­մուս­նա­ցել»,- ­ ա­սա­ցի մտքումս ու զան­գե­ցի վե­ցե­րոր­դին, ո­րը թա­տե­րա­կան աշ­խար­հից է, 35-ն­ անց, ո­րը միշտ ա­սում էր, որ հա­յի հետ չի ա­մուս­նա­նա­լու:
– Ի՞նչ,- ­բա­ցա­կան­չեց նա,- ­ ա­յո՛, ես ոչ մի դեպ­քում չեմ ա­մուս­նա­նա հա­յի հետ, բայց նաև սևա­մոր­թի կամ դեղ­նա­մոր­թի հետ չեմ ա­մուս­նա­նա… ինձ եվ­րո­պա­ցի­ներն են դուր գա­լիս, մյուս ան­գամ նկա­տի կու­նե­նաս:
«Եվ­րո­պա­ցի­ներն էլ քեզ հա­մար հերթ են կանգ­նե­լու, ռա­սիս­տի մե­կը»,- ­ ա­սա­ցի մտքումս ու զան­գե­ցի յո­թե­րոր­դին։ ­Նա էլ է ար­վես­տի աշ­խար­հից, լավն է, մեղմ է, կա­պույտ աչ­քեր ու­նի, քիթն էլ կար­ծես փոքր չէ։ ­Մի քիչ շեղ­ված է կրո­նի ու հա­վա­տի, չակ­ռա­նե­րի, էքստ­րա­սենս­նե­րի ու վու­դու­նե­րի վրա ու նույն­պես իր ա­պա­գան տես­նում է մի­միայն ­Հա­յաս­տա­նից դուրս…
– Կ­գամ, պու­պո՛ւշ ջան,- ­ ա­սաց նա,- ­շատ շնոր­հա­կա­լութ­յուն, որ չես մո­ռա­նում տու­նը մնա­ցած ըն­կե­րու­հի­նե­րիդ…
­Գու­ցե է­լի թեկ­նա­ծու­ներ գտնեի հե­ռա­խո­սագր­քումս, բայց քա­նի որ վեր­ջա­պես մեկն ա­սաց, որ կգա՝ զան­գերս դա­դա­րեց­րի։ ­Յո­թը տիե­զե­րա­կան թիվ է, գու­ցե էս յո­թե­րոր­դին է վի­ճակ­ված սա­մու­րայ փե­սա­ցուն…
­Հա­ջորդ օ­րը գնա­ցինք մի­տին­գի։ Ես Ա­ցու­խի­կո­յին բա­ցատ­րե­ցի, որ մեր ան­զու­գա­կան օ­լի­գարխ­ներն ու­զում են սրճա­րան ու ռես­տո­րան կա­ռու­ցել հա­մեր­գաս­րա­հի զբո­սայ­գում, այդ նպա­տա­կով թու­նա­քի­մի­կատ­ներ են սրսկել ծա­ռե­րի ար­մատ­նե­րի մեջ, որ դրանք չո­րա­նան, ի­րենք էլ կտրեն ու ի­րենց սև ­գործն ա­նեն… Երդվ­յալ բնա­պաշտ ճա­պո­նա­ցի ազ­գի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը ցնցվեց՝ ի լուր այդ­պի­սի բար­բա­րո­սութ­յան ու սկսեց մեզ­նից ոչ պա­կաս ե­ռան­դով հա­յե­րեն գո­ռալ՝ «Ա՛յ-գի՛ն մե՛րն է՛»։ ­Նույ­նիսկ հար­ցազ­րույց տվեց մի լրատ­վա­մի­ջո­ցի՝ հայտ­նե­լով, որ իր հայ­րե­նի­քում ան­գամ ան­տա­ռում ըն­կած քա­րը մի տե­ղից մյու­սը տա­նե­լը հա­մար­վում է սխալ ու բնութ­յա­նը դեմ…
­Յո­թե­րորդ թեկ­նա­ծու­հին մո­տե­ցավ մեզ, ես ծա­նո­թաց­րի նրան Ա­ցու­խի­կո­յի հետ։ Ի­րենց ան­վարժ անգ­լե­րե­նով եր­կու խոսք փո­խա­նա­կե­ցին, ու ա­մեն ինչ այդ կերպ ա­վարտ­վեց:
Այլևս չտե­սա Ա­ցու­խի­կո­յին։
­Հե­տա­գա­յում ճա­պո­նա­գետ ծա­նո­թու­հիս ա­սաց, որ սա­մու­րայ փե­սա­ցուն ի­րեն ա­սել է, որ ին­քը հա­վա­նել էր այդ աղջ­կան, նրա կա­պույտ աչ­քերն ու ոչ փոքր քի­թը, բայց ինքն ար­ժա­նի չի հա­մա­րում նրան, որ ի­րեն պետք է ա­վե­լի խո­նարհ նկա­րագ­րի տեր մե­կը, որ… ­Պարզ է, որ ի­րա­կա­նում գործ ու­նենք ճա­պո­նա­կան ազ­գա­յին նրբան­կա­տութ­յան հետ։ Անհ­նար է պատ­կե­րաց­նել, որ ճա­պո­նա­ցին որ­ևէ մե­կի մա­սին ա­սի, որ չի հա­վա­նել… իսկ մեր Ա­ցու­խի­կոն ի­րոք որ սա­մու­րայ է, ո­րոնք դա­րեր շա­րու­նակ չեն վա­րա­նել ի­րենց փո­րը պա­տա­ռո­տել՝ հա­նուն ի­րենց սկզբունք­նե­րի ու գա­ղա­փար­նե­րի…
Որ­պես վեր­ջա­բան ա­սեմ, որ կա­պու­տաչ­յա ար­վես­տա­գի­տու­հին այդ­պես էլ մնաց չա­մուս­նա­ցած, մինչ­դեռ Ա­ցու­խի­կո-սա­նը իս­կա­պես հայ­րե­նիք վե­րա­դար­ձավ հա­յու­հի կնոջ հետ։ Չ­գի­տեմ, թե որ­քա­նով էր նա գե­ղե­ցիկ ու իր նկա­րագ­րով՝ ա­վե­լի խո­նարհ, սա­կայն, ա­սում են, նա բա­րե­հա­ջող կեր­պով հայ­կա­կան գե­ներ պարգ­ևեց սա­մու­րա­յա­կան տոհ­մին… Ու եր­ևի նաև՝ ոչ փոքր հայ­կա­կան քթեր…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։