Ա­մե­նա­մեծ  լռութ­յունն է… ԲԱՌԸ / Սո­նա ԱՆՏՈՆՅԱՆ

 

Երբ բա­նաս­տեղծ, դրա­մա­տուրգ ­Սամ­վել ­Կոս­յա­նը հարց­րեց՝ ի՞նչ վե­րա­բեր­մունք ու­նես հե­ռա­վար զրույ­ցին, պա­տաս­խա­նե­ցի՝ դրա­կան։
­Բայց  ժա­մա­նակն այլ  չա­փում­նե­րի մեջ էր ոչ միայն ինձ, այլև բո­լո­րիս հա­մար (հա­յե­րիս նկա­տի ու­նեմ)։ Այլ տրոփ­ներ կա­յին, որ ինձ՝ իմ գի­տակ­ցա­կան «ես»-ին ուղ­ղոր­դում էին դե­պի միաս­նա­կան հաղ­թա­նակ գա­ղա­փա­րին: Զ­գա­յա­կան «ես»-ս­ ա­նո­րո­շութ­յան ու «պա­տե­րազմ» ցա­վա­լի եր­ևույ­թի խառ­նա­րա­նում էր: ­Գի­տեք՝ ինչ­քա՜ն ե­րա­նե­լի էր հնչում «հաղ­թե­լու ենք» պատ­գա­մը, և­ այ­սօր որ­քան ցա­վա­գին է նրա ար­դեն շո­շա­փե­լի ար­ձա­գան­քը…
­Միշտ ա­սում եմ, այս ան­գամ էլ հաս­տա­տեմ՝ ինձ հա­մար խորթ են թեա­կան, են­թադ­րա­կան վի­ճակ­նե­րը: Ոչ մի կամ… կամ, ոչ մի ե­թե… ­Թերևս այդ ըն­կալ­ման գե­րա­կա­յութ­յու­նը և Աստ­ծո ան­բա­ցատ­րե­լի է­ներ­գիան ինձ ուժ տվե­ցին կյան­քիս ա­մե­նադժ­վար ու ա­նե­լա­նե­լի պա­հե­րին՝ լի­նե՛լ: Այդ օ­րե­րին ա­վե­լի պինդ զգա­ցի, որ միայն իմ ու­զե­լով չէ (հաղ­թա­նակ՝ ան­վա­նենք պայ­մա­նա­կան), որ բա­րե­կամ-դրկից պի­տի ու­զե­նան, եղ­բայրս, քույ­րերս պի­տի ցան­կա­նան, ըն­կեր­ներս՝ նույն­պես… Ա­հա այս­պի­սի դաշ­նա­կից­ներ ու­նե­նա­լու պա­րա­գա­յում բա­ցառ­ված է, որ դու պարտ­վես: ­Սա անձ­նա­յին մա­կար­դա­կով, իսկ տիե­զե­րա­կանն ինչ­քա՜ն զո­րա­վոր կա­րող է լի­նել, երբ պայ­մա­նը միաս­նութ­յունն է, ազ­գա­յին ար­ժեք­նե­րի հան­դեպ սրտդող գնա­հա­տան­քը, պատ­մամ­շա­կու­թա­յին ժա­ռան­գութ­յան պահ­պա­նու­մը, հզոր պե­տութ­յան և հ­զոր բա­նա­կի գո­յութ­յամբ։ Թ­վար­կածս յու­րա­քանչ­յուր ար­ժե­քի ու միա­վո­րի կող­քին ես  ամ­րագ­րում եմ սե­րը, ա­նընդ­հատ սե­րը:
­Չեմ հու­սա­հատ­վել…  Էլ վերջ, ար­դեն վերջ. ցա­վի ծած­կա­գիր վեր­ծա­նող­ներ մնանք:

Ա­հա ա­ռա­ջին հար­ցը.
Սամվել Կոսյան – ­Հայտ­նի է, երբ թնդա­նոթ­ներն են կրա­կում, մու­սա­նե­րը լռում են: ­Մե­րօր­յա պա­տե­րազ­մա­կան ի­րա­վի­ճա­կով պայ­մա­նա­վոր­ված, իս­կա­պես մու­սա­նե­րը լուռ են…
Սոնա Անտոնյան – ­Լուռ են: Իմ տա­րած­քում լուռ են:
Իմ պա­րա­գա­յում լուռ են:
(Մտ­քե­րի զո­րա­շարժ, թույլ տամ՝ դա­սա­վոր­վեն)։ ­Հի­մա չեմ ու­զում ճա­նա­չել էդ մու­սա­յին, մի ընդ­հա­նուր բան ու­նե­նալ նրա հետ: Գ­րում եմ, երբ չի հո­րին­վում, երբ գի­տեմ, որ զգա­ցածս ան­վե­րա­դարձ թղթինն է, նրա ճեր­մակ հանգր­վա­նը, կամ որ տեխ­նո­լո­գիա­կան կախ­վա­ծութ­յան  դա­րում ենք՝ պայ­մա­նա­կան տի­րույ­թը: Զ­գում եք, չէ՞, ինչ սի­րուն է ստաց­վում, սի­րուն ու ան­սեթ­ևեթ է պատմ­վում: Իսկ գի­տե՞ք՝  այդ ա­մենն ինչ­պես է ներսս քերծռ­տում ու ինչ­քան, մինչև խոս­քա­յին շա­պիկն ա­ռած՝ գնում է քեզ­նից ու այլևս քո­նը չէ, ա­սես չեք էլ ճա­նա­չել միմ­յանց:
Ար­դեն ո­րե­րորդ ան­գամ են կրա­կում թնդա­նոթ­նե­րը: ­Պա­տե­րազ­մը վա­ղուց այլևս բառ չէ, այս ան­գամ էլ ե­կավ ու բա­խեց մեր դռնե­րը, ե­կավ ու զար­կեց մեր սրտե­րին… Ար­ցախ­յան 2-րդ ­պա­տե­րազ­մը: Ի՞նչ ա­նել… ­Սա 1988-1994 թթ. գո­յա­մար­տը չէ, այլ ա­վե­լի կա­տա­րե­լա­գործ­ված, ըստ ռազ­մա­գետ­նե­րի՝ 5-րդ ­սերն­դի պա­տե­րազմ էր, ըստ իս՝ վայ­րե­նի, ո­րով­հետև զոհ­վում է մեր տե­սա­կը՝ իմ սահ­մա­նու­մով՝ ժո­ղովր­դիս զմրուխտն ու լույ­սը։  Ք­մա­հաճ աշ­խար­հի մի կե­սը լռում է, մյուսն՝ ան­հանգս­տա­նում։  Եվ որ­քան զար­գա­ցած են պա­տե­րազ­մի մի­ջոց­նե­րը, նույն­չափ ան­մարդ­կա­յին ու դա­ժան են հետ­ևանք­նե­րը: Ի՞նչ ա­նել, երբ կյան­քը,  կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րով կյան­քը վե­րած­վում է դրվագ­նե­րի. թի­կուն­քում՝ հա­նուն զին­վո­րի, իսկ ա­ռաջ­նագ­ծում՝ հա­նուն Ար­ցա­խի ու հայ­րե­նի­քի: Ի՜նչ գրել, երբ պա­տե­րազ­մը լկտիա­բար կրկին գո­ղա­նում է մեզ­նից մեզ… ­Կար­ծում եք՝ ե­թե գրվի, ցա­վը կփոք­րա­նա՞, պա­տե­րազ­մը կհե­ռա­նա՞… մենք միմ­յանց ա­վե­լի շա՞տ կսի­րենք, քան կա­տենք թշնա­մո՞ւն…  Ո՛չ: Ի՜նչ բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն… Ա­ռայժմ ինչ էլ ա­սում եմ՝ նախ­ևա­ռաջ ինձ եմ դի­մում, հոր­դո­րում եմ, զսպում, լռում, նաև լռութ­յուն եմ խնդրում: ­Պատ­մութ­յան ոչ մի դաս այդ­պես էլ լիար­ժեք չյու­րաց­րինք: Երբ հաղ­թում էինք, Նժ­դե­հին էինք վկա­յա­կո­չում, երբ չէինք ու­զում պարտ­վել, ­Մոն­թեի խոս­քերն էինք կրկնում, երբ պարտ­վե­ցինք, Խ­րիմ­յան ­Հայ­րի­կի «Թղ­թե շե­րե­փի» քա­րոզն էլ վեր­հի­շե­ցինք… Ու երբ բո­լո­րը  բո­լո­րին մե­ղա­վոր ու դա­վա­դիր կան­չե­ցին…  Այդ կար­ևոր «ին­չո՞ւ»-ն ոչ մե­կին պետք չէր: ­Վերս­տին ամ­փո­փում եմ՝ հա­յոց խի­զա­խութ­յան դասն ան­Գիր է:
Ես այս պա­տե­րազ­մի մա­սին չեմ գրի, ինչ­պես չգրե­ցի 1988 թվա­կա­նին (պատ­մութ­յան մեջ՝ Սպի­տա­կի երկ­րա­շարժ) վե­րապ­րածս, երբ քա­ղաքս բաց վերք էր… չգրե­ցի…
Այ­սօր մեզ ապ­րե­լու հա­մար են պետք մու­սա­նե­րը. մար­տի դաշ­տում վի­րա­վոր ըն­կե­րո­ջը չլքող զին­վո­րը, մինչև վեր­ջին վի­րա­վո­րին ա­ռաջ­նագ­ծից դուրս բե­րող բժիշկ-զին­վո­րը, իր զին­վոր­նե­րի հա­մար կեն­դա­նի պատ­նեշ դար­ձած հրա­մա­նա­տար-զին­վո­րը և ­դարձ­յալ զին­վո­րը…
Իմ զին­վո­րը միշտ հաղ­թում է։ Իմ գիտ­ցած ­Հա­յը միշտ նվիր­յալն է։

Ս. Կ. – ­Ձեր պոե­զիան ե­թե երկ­խո­սութ­յուն է, ա­պա ո՞ւմ հետ…
Ս. Ա. – ­Նաև երկ­խո­սութ­յուն է. մեկ հաս­ցեա­տեր, եր­կու-ե­րեք, շատ կամ քիչ։   Երբ գրում եմ, չեմ մտա­ծում այդ մա­սին: Եր­կու­սով այդ պա­հին մեկ ենք, հե­տո կար­ևոր է՝  նա կու­զե­նա՞ լսել ինձ, հաս­կա­նալ, լռել ինձ հետ ու սպա­սել.  ժա­մա­նա­կը ցույց կտա: Գ­րում եմ՝ չբռնա­նա­լով գլխումս բլթբլթա­ցող մտքե­րին: Ա­յո՛, ոչ մի ար­տա­ռոց վի­ճակ. տիե­զեր­քում մի ՀԱՐՑ է հնչել (եր­կու-ե­րեք, քիչ, շատ…) ան­հի­շե­լի ժա­մա­նակ­նե­րից, և ­մենք՝ տար­բեր կերպ ու տար­բեր գոր­ծիք­նե­րով հենց այդ ժա­մա­նակ­նե­րից էլ պա­տաս­խա­նում ենք տիե­զե­րա­կան հար­ցին՝ աս­պե­տա­վա­րի ու նրբա­վար, սի­րա­հո­ժար ու բիրտ, հեգ­նոտ կամ զվարթ, զգույշ կամ կրքոտ՝ եր­բեմն կո­կե­լով ա­սե­լի­քը, եր­բեմն ծած­կագ­րե­լով, ա­վե­լի հա­ճախ՝ բաց ու ար­ձակ… ­Բաց և­ ար­ձակ, որ­տեղ ա­մե­նա­ճիշտ նշա­նը (խոր­հուր­դը) սերն է։ Ա­հա այս­պի­սի զար­մա­նա­լի ա­զա­տութ­յուն է շնոր­հել ինձ Աստ­ված։ Ա­յո՛, ա­մեն պա­տաս­խան հաս­ցեա­տեր ու­նի. օ­րեր, տա­րի­ներ շա­րու­նակ չբարձ­րա­ձայ­նածդ մի օր  կգրես, ո­րով­հետև սխալ չէր հա­պա­ղու­մը, և ­ճիշտն էր ա՛յս ժա­մը։ ­Վեր­ջա­պե՜ս… վեր­ջա­պե՜ս։ Ս­րա ա­նունն էլ բերկ­րանք է։

Ս. Կ. – ­Պա­տա­հո՞ւմ է, որ գրե­լիս բա­ռե­րը չեն­թարկ­վեն, և ­կի­սատ թող­նեք ա­սե­լի­քը։
Ն­ման ընդվ­զու­մը ո՞ր դեպ­քում և ­հո­գե­կան ի՞նչ ի­րա­վի­ճա­կում է հնա­րա­վոր։
Ս. Ա. – Հ­նա­րա­վոր է, երբ անհ­նար է շո­շա­փե­լի դարձ­նել այն, ինչ դու ես զգում և­ ինչ­պես դու ես շա­րու­նա­կե­լու՝ հըն­թացս խռով­քիդ պատ­կե­րա­շա­րը լու­սա­պատ­ճե­նե­լով։ Հս­տակ գծան­ցում­նե­րը  քեզ կմո­տեց­նեն ըն­թեր­ցո­ղիդ, որ­քան էլ կտրուկ ու դժվար ճա­նա­պարհ­նե­րով տա­նես նրան։ ­Չաս­վա­ծը՝ շատ, բայց ապ­րումն էլ՝ ա­հագ­նա­ցող։ ­Մեծ հե­ղե­ղի դեպ­քում կա­րող ես կանգ­նեց­նել հոս­քը։ ­Գի­տակ­ցա­բար կանգ­նեց­նել։ Ափ­սո­սանք-պատ­րան­քը հե­ռա­նում է դե­պի  թաքս­տոց (տևա­կան հի­շո­ղութ­յան), դու՝ ա­սա­ցողդ, բա­ռեր չու­նես, լռութ­յուն է… Կ­գա բխու­մը՝ ու­րիշ շա­պիկ հա­գած, բայց ինչ­պես միշտ պարզ, ան­սեթ­ևեթ։
Այս­պես. չգրված զգա­ցո­ղութ­յուն­նե­րի, չշա­րու­նակ­ված խմո­րում­նե­րի անս­քող պատ­կեր­նե­րով թղթա­պա­նակ ու­նեմ՝  մեծ ժա­մա­նա­կագ­րութ­յամբ (դե­ռա­տի տո­ղե­րից մինչև ի­մաս­տութ­յան շա­վի­ղը բռնած մտքեր՝ լի, լի ու ա­նա­վարտ… ­Քիչ-քիչ վե­րաց­նում եմ, միան­գա­մից չի ստաց­վում. լավ կպչան կլի­ներ վա­ռա­րա­նի հա­մար։ Սկ­սե­ցի 2019-ի գար­նա­նից. ա­մեն օր դա­րա­կից վերց­նում եմ ստվար փա­թեթն ու գլոր­վում եմ հետ՝ եր­բեմն մեկ տո­ղի հետ, եր­բեմն մի քա­նի, նույ­նիսկ մեկ բառ ու մի ամ­բողջ A4  թուղթ (սրանք ճեփ-օս­լա­յած չեն, ա­վե­լի թեթև ու բա­րակ են և ­մեր մաշ­կի գույ­նի)։ ­Կար­դում եմ՝  սո­վո­րա­կան մի տող ա­հա. «­Հույ­զե­րի մրցա­վազ­քը թո­ղած՝ շրջվում եմ քո աչ­քե­րի գծած շա­ռավ­ղով. ո՞վ կի­մա­նա՝ դե­պի սիրտ տա­նող ա­նոթ­նե­րում ի՞նչ ռեակ­ցիա է տե­ղի ու­նե­նում…». թվագր­ված է 1998, օ­գոս­տոս։ ­Կամ՝ «Երբ արև կա, ես ա­մե­նա­գե­ղե­ցիկն եմ…» (1990) և­ այլն։
­Տետ­րեր էլ կան.  քրոջս՝ ­Սա­թե­նի­կի դա­րա­կից թռցրած նո­թա­տետրն էլ։ ­Շա­պի­կի նկա­րը ծաղ­կունք,  արև է։ Դպ­րո­ցա­կան­ներ էինք։ ­Նա թեո­րեմ­ներ ու բա­նաձ­ևեր էր նշել, իսկ ես է­ջե­րը ծա­լե­ցի ու բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն գրե­ցի՝ մտա­ծե­լով  զգա­յա­կանն ա­վե­լի հար­մար է, քան թվա­յի­նը։ ­Քույրս ի­հար­կե չհան­դուր­ժեց, և ­մեր չա­րաճ­ճի գզվռտո­ցի արդ­յուն­քում բա­նաձ­ևերն էլ, բա­ռերն էլ ծվեն-ծվեն ե­ղան։

Ս. Կ.- ­Ձեր վեր­ջին՝ «Եվ» խո­րագ­րով գիր­քը լույս է տե­սել 2004 թվա­կա­նին: 16 տա­րի է ան­ցել: Ն­ման եր­կա­րատև դա­դա­րը «նա­հանջ» է եր­գո՞վ, թե՞ պատ­ճառն ա­վե­լի խոր­քա­յին է…
Ս. Ա.  – ­Մի թանկ լրա­ցում՝ նաև «­Դառն ու զվարթ»-ը։
«­Սու­զում­ներ» (1999),  «Եվ» (2004), եր­րոր­դը՝  «­Դառն ու զվարթ»-ը լույս տե­սավ  2018-ին «XXI դար. հայ պոե­զիա» մա­տե­նա­շա­րով։ Ի­հար­կե, այս գրքի գողտ­րիկ տա­րած­քում չընդգրկ­վե­ցին ­Ձեր ա­սած եր­կա­րատև ըն­թաց­քի բո­լոր գոր­ծե­րը, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ  եղև լույս, և  այդ լույ­սը կա։  Գր­քի մա­սին ե­ղել են անդ­րա­դարձ­ներ…
Ն­վի­րել եմ ըն­կեր­նե­րիս, գրող­նե­րին, ում հան­դի­պել եմ, երբ հար­մար է ե­ղել։ Իսկ ընդ­հան­րա­պես դառն ու զվարթ գրքե­րիս մի կա­պոց  տանն է… պա­հա­րա­նում։
­Բառն ինձ բաց չի թո­ղել, ոչ էլ  ես եմ խռո­վել նրա­նից. հո­սել ենք, հո­սել՝ եր­բեմն մեղ­մա­սաց, եր­բեմն պոռթ­կուն… ­Խորհր­դա­վոր ո­չինչ չկա, ըն­դա­մե­նը տեխ­նի­կա­կան խնդիր­ներ են՝ հրա­տա­րա­կութ­յանն առնչ­վող։ Ո՛չ կազ­մա­կեր­պիչ եմ,  ո՛չ էլ՝ նա­խա­հար­ձակ այդ ո­լոր­տում։
­Յու­րա­քանչ­յուր գրքիս հետ­ևում  կյան­քիս  կար­ևոր ու դժվա­րին, բայց  ո­գե­լից փուլ է մնա­ցել, լու­սա­վոր, ու­ժեղ ան­հատ­նե­րի ներ­կա­յութ­յուն։ Ես հաղ­թել եմ ոչ միայն, որ հա­մա­ձայն չեմ պար­տութ­յա­նը, այլև, որ ու­րիշ ընտ­րութ­յուն չի տրվել ինձ։
Այժմ լռութ­յուն հար­կա­վոր կլի­նի, հար­կա­վոր կլի­նի  լռել…

Գրեք մեկնաբանություն

Ձեր էլ․փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են * -ով։